Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32007L0064
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fastsættelse af kapitalkrav, regnskabsindberetninger og revisionens gennemførelse i betalingsinstitutter1)

I medfør af § 13, stk. 2-3, § 20, stk. 3 og 8, og § 107, stk. 5, i lov nr. 385 af 25. maj 2009 om betalingstjenester fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på virksomheder, der har opnået tilladelse som betalingsinstitut, jf. kapitel 2 i lov om betalingstjenester.

Fastsættelse af kapitalkrav

§ 2. En virksomhed med tilladelse som betalingsinstitut må udbyde betalingstjenester, når Finanstilsynet har godkendt, at betalingsinstituttets basiskapital svarer til det højeste af følgende beløb:

1) Startkapitalen, jf. § 12 i lov om betalingstjenester.

2) Selskabets individuelle kapitalkrav, der fremkommer efter beregning i henhold til en af de tre metoder, som er beskrevet i bilag 2 til lov om betalingstjenester, og som fastsættes af Finanstilsynet i overensstemmelse med lovens § 13, stk. 2-3.

§ 3. Anmodning til Finanstilsynet om fastsættelse af betalingsinstituttets individuelle kapitalkrav skal indeholde følgende:

1) Senest reviderede årsregnskab, såfremt et sådant er udarbejdet,

2) seneste halvårsregnskab, hvis der er forløbet mere end 9 måneder af det igangværende regnskabsår,

3) oversigt over betalingsinstituttets nuværende og planlagte forretningsaktiviteter, herunder beskrivelse af planlagte betalingstjenester,

4) forretningsplan med en budgetprognose for de tre første regnskabsår,

5) opgørelse af betalingsinstituttets basiskapital ved anvendelse af et af Finanstilsynet udarbejdet skema,

6) opgørelse af betalingsinstituttets mulige kapitalkrav ved anvendelse af et af Finanstilsynet udarbejdet skema, og

7) betalingsinstituttets begrundede indstilling om valg af beregningsmetode til opgørelse af instituttets individuelle kapitalkrav, jf. bilag 2 til lov om betalingstjenester.

§ 4. Finanstilsynet fastsætter betalingsinstituttets individuelle kapitalkrav på grundlag af en samlet vurdering af følgende:

1) Den type eller de typer af betalingstjenester, som instituttet har tilladelse til at udbyde, og det forventede omfang heraf,

2) instituttets operationelle risici,

3) instituttets markedsrisici og kreditrisici, hvor dette skønnes relevant,

4) omfanget af brugermidler, som instituttet skønnes at komme i besiddelse af, og

5) andre aktiviteter, som instituttet måtte udøve, jf. § 11 i lov om betalingstjenester, og de hermed forbundne risici.

Stk. 2. I forbindelse med fastsættelsen af det individuelle kapitalkrav tager Finanstilsynet stilling til følgende:

1) Fastsættelse af beregningsmetode til opgørelse af instituttets individuelle kapitalkrav, jf. bilag 2 til lov om betalingstjenester, og

2) hvorvidt instituttets basiskapital skal være op til 20 pct. højere eller indtil 20 pct. lavere end det beløb, der fremkommer ved anvendelse af den fastsatte beregningsmetode.

§ 5. Finanstilsynet skal ved fastsættelsen af det individuelle kapitalkrav sikre, at der ikke forekommer gentagen anvendelse af elementer, som kan indgå i betalingsinstituttets basiskapital, når betalingsinstituttet indgår i samme koncern som et andet betalingsinstitut, pengeinstitut, investeringsselskab, porteføljemanagementselskab eller forsikringsselskab. Det samme gælder, hvis et betalingsinstitut udfører andre aktiviteter, jf. § 11 i lov om betalingstjenester.

§ 6. Senest tre måneder efter modtagelse af en anmodning, jf. § 3, eller hvis anmodningen er ufuldstændig, efter modtagelse af alle de oplysninger, der er nødvendige for at træffe beslutningen, underretter Finanstilsynet betalingsinstituttet om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

§ 7. Betalingsinstituttet er forpligtet til at underrette Finanstilsynet, hvis der indtræder ændringer i forhold til de oplysninger, som Finanstilsynet har modtaget og lagt til grund ved fastsættelse af betalingsinstituttets individuelle kapitalkrav.

§ 8. Finanstilsynet kan til enhver tid fastsætte et nyt individuelt kapitalkrav, hvis Finanstilsynet vurderer, at forudsætningerne har ændret sig. I så fald underretter Finanstilsynet betalingsinstituttet herom med en rimelig frist til at dokumentere, at instituttet fortsat opfylder betingelserne i § 2.

§ 9. Betalingsinstituttet er forpligtet til at opbevare alle oplysninger, der kan være relevante for Finanstilsynets vurdering af betalingsinstituttets forhold i relation til den meddelte tilladelse, i mindst 5 år.

Regnskabsindberetninger

§ 10. Betalingsinstituttet skal hvert halvår, senest den 1. april og senest den 1. oktober, indsende følgende skemaer til Finanstilsynet i elektronisk form:

1) opgørelse af betalingsinstituttets basiskapital, og

2) opgørelse af betalingsinstituttets individuelle kapitalkrav efter den af Finanstilsynet fastsatte metode.

Stk. 2. Finanstilsynet udarbejder de skemaer, der skal anvendes ved opgørelserne af basiskapitalen og det individuelle kapitalkrav, jf. stk. 1.

Stk. 3. Ved indsendelse den 1. april skal følgende materiale vedlægges:

1) det af bestyrelsen godkendte årsregnskab og

2) det af moderselskabets bestyrelse godkendte årsregnskab for koncernen, hvis betalingsinstituttet indgår i en koncern.

Stk. 4. Ved indsendelse senest den 1. oktober skal følgende materiale vedlægges:

1) det af bestyrelsen godkendte halvårsregnskab og

2) det af moderselskabets bestyrelse godkendte halvårsregnskab for koncernen, hvis betalingsinstituttet indgår i en koncern.

Revisionens gennemførelse

§ 11. I revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet skal der redegøres for alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger. Ud over det, der følger af bekendtgørelse om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v., skal det særskilt erklæres i revisionsprotokollatet, om betalingsinstituttets administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange og interne kontrolprocedurer, på alle væsentlige områder er tilrettelagt og fungerer på betryggende vis, herunder om virksomhedens samlede system-, data- og driftssikkerhed, fungerer betryggende.

Straffebestemmelse og ikrafttræden

§ 12. Overtrædelse af §§ 2, 7, 9 og § 10, stk. 1og 3-4, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. november 2009.

Finanstilsynet, den 3. november 2009

Ullrik Nødgaard

/ Stig Nielsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der delvist gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 97/7/EF, 2002/65/EF, 2005/60/EF og 2006/48/EF og om ophævelse af direktiv 97/5/EF, (betalingstjenestedirektivet) (EU-Tidende 2007 nr. L 319, s. 1).