Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Jagt fra motordrevet fartøj og sejlads med ladt skydevåben i sådanne fartøjer må ikke finde sted i følgende dele af fiskeriterritoriet:
Kortbilag
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om jagtmåder og jagtredskaber

 

I medfør af § 6, stk. 1, nr. 1, § 23, stk. 5, § 27, § 29, § 49, stk. 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes:

Kapitel 1

Jagt fra kunstige skjul

§ 1. Der må ikke drives jagt på pattedyr fra kunstigt skjul, herunder hus, hytte, jordhul eller platform eller sæde, der er hævet mere end 50 cm over det omgivende terræn.

Stk. 2. Jagt med riflede våben og bue må uanset reglen i stk. 1 drives på klovbærende vildt og ræv fra platform på en permanent opstillet konstruktion (skydetårn) eller fra sæde på en ikke permanent opstillet transportabel stige (skydestige), når følgende betingelser er opfyldt:

1) skydetårnet eller skydestigen skal være anbragt mindst 130 m fra anden ejendom, medmindre andet skriftligt er aftalt med ejeren af den anden ejendom,

2) skydetårnet skal være anbragt i en skov på mindst 0,5 ha enten i en bevoksning eller i et indre eller ydre skovbryn således at konstruktionen ikke virker skæmmende i landskabet,

3) skydetårnet skal være udført af træ eller metal og skydetårnets platform må ikke være forsynet med overdækning eller med sider, der måler mere end 85 cm i højden fra platformens vandrette plan,

4) skydetårnets platform må højest være hævet 5 m over jorden og have et gulvareal på maximalt 2 m2,

5) skydestigen skal være anbragt i en træbevoksning, f.eks. skov, et indre eller ydre skovbryn, en remise, et læhegn eller lignende bevoksninger, bestående af træer af mindst samme højde som stigen, således at skydestigen ikke virker skæmmende i landskabet, og

6) skydestigen skal være stillet op til et træ med sædet placeret højest 5 m over jorden.

§ 2. Jagtvåben må ikke medtages på en platform eller et sæde, hvorfra der ikke må drives jagt.

Stk. 2. På en platform eller et sæde, der opfylder de betingelser, som er nævnt i § 1, stk. 2, må der ikke medtages

1) haglgeværer, bortset fra kombinationsvåben, og

2) jagtvåben i tiden mellem solnedgang og 1/2 time før solopgang.

§ 3. Ved jagt fra kunstigt skjul på fugle må gulvet eller ståstedet ikke være hævet mere end 50 cm over det omgivende terræn.

Kapitel 2

Jagt i nærheden af indhegninger

§ 4. På en ejendom, hvor der i medfør af lov nr. 401 af 10. juni 1997 om opdræt af visse dyrearter foregår landbrugsmæssigt opdræt af hjortedyr, eller findes dyrehave med hjortedyr, som i medfør af ovennævnte lovs § 13 er undtaget fra den nævnte lovs regler, må vildtlevende individer af de arter, der opdrættes på ejendommen, ikke jages i indhegningen eller inden for en afstand af 300 m fra indhegningen.

§ 5. På en ejendom, hvor der tidligere er foregået landbrugsmæssigt opdræt af eller har været dyrehave med hjortedyr som nævnt i § 4, og hvor indhegningen eller væsentlige dele heraf fortsat findes, må hjortedyr ikke jages i indhegningen.

Kapitel 3

Jagt på fiskeriterritoriet

§ 6. Den frie jagtret på fiskeriterritoriet, jf. lovens § 15, må kun udøves fra flydende båd eller pram samt fra et areal, der grænser op til fiskeriterritoriet, og hvor den pågældende har jagtret.

Stk. 2. Færdsel med skydevåben under vadning på fiskeriterritoriet er ikke tilladt.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 må

1) lovligt nedlagt vildt indsamles ved vadning på fiskeriterritoriet,

2) rør- og sivbevoksninger på fiskeriterritoriet afdrives for vildt af den, der har jagtret på det areal, som ligger nærmest den pågældende del af fiskeriterritoriet.

Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 2 er færdsel med skydevåben under vadning tilladt, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) skydevåbnet er uladt,

2) vadning finder sted i forbindelse med færdsel til eller fra et fartøj på fiskeriterritoriet eller en ø eller holm, hvor den pågældende har jagtret, og

3) færdslen finder sted ad den korteste vej mellem fartøjet eller øen og det sted på kyststrækningen, hvor skydevåben lovligt kan medbringes, jf. lovens § 31.

§ 7. På fiskeriterritoriet må der ikke drives jagt

1) fra is, og

2) inden for en afstand af 100 meter fra iskant.

Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke for jagt på ræv.

Kapitel 4

Jagt fra båd

§ 8. Der må ikke drives jagt fra motordrevet fartøj i september måned.

Stk. 2. Der må ikke drives jagt fra motordrevet fartøj

1) på søer og andre ferske vande, og

2) på de dele af fiskeriterritoriet, der er nævnt i bilag 1 til bekendtgørelsen og vist på kortbilaget.

Stk. 3. Der må ikke sejles med ladt skydevåben på tidspunkter eller i områder, hvor der ikke må drives jagt.

§ 9. Til jagt må ikke benyttes motordrevet fartøj, der kan fremføres med en hastighed på mere end 18 km/t (ca. 9,7 knob). Under jagtudøvelsen må fartøjet kun fremføres med højst 5 km/t (ca. 2,7 knob).

Kapitel 5

Jagtmetoder, hjælpemidler og lokkemidler

§ 10. På fiskeriterritoriet og ferske vande må der ikke jages kronvildt, dåvildt, sikavildt, råvildt, harer, mufloner og vildsvin.

§ 11. Til jagt må der ikke anvendes

1) mynder eller hunde af mynderacen,

2) båndoptagere,

3) elektronisk udstyr til lokalisering af vildtet, herunder varmesøgende apparater og apparater med elektronisk billedforstærkning, eller

4) kunstigt lys, spejle og andre indretninger til belysning af målet.

Kapitel 6

Udsætning af vildt

§ 12. Vildt må ikke udsættes i naturen uden Skov- og Naturstyrelsens tilladelse.

Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke for udsætning af fasan i perioden 1. april til 1. september og agerhøne i perioden 1. april til 16. august.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder ikke for udsætning af gråand i ferske vande, såfremt der ikke udsættes mere end 1 ælling pr. 50 m2 eller 1 voksen and pr. 300 m2 åben ubevokset vandflade, og såfremt fuglene udsættes i tiden, fra den pågældende arts jagttid ophører, til 1 måned før artens jagttid begynder.

Stk. 4. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk.1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 7

Straf og ikrafttræden

§ 13. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af § 1, stk. 1, §§ 2- 5, § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 1, §§ 8-11 og § 12, stk. 1, med bøde.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 821 af 18. september 2001 om jagtmåder og jagtredskaber ophæves.

Miljøministeriet, den 19. oktober 2004

Connie Hedegaard

/Anne-Marie RasmussenBilag 1

Jagt fra motordrevet fartøj og sejlads med ladt skydevåben i sådanne fartøjer må ikke finde sted i følgende dele af fiskeriterritoriet:

1. Jylland

1) Den østlige del af Limfjorden, mod vest afgrænset af Aggersundbroen og mod øst af færgeruten mellem Egense og Hals.

2) Den vestlige del af Limfjorden mellem Oddesund-broen og henholdsvis færgeruten over Feggesund og en ret linie i nord-sydgående retning fra Glyngøre Havn til sydspidsen af odden på østsiden af Klosterfjorden ved Nykøbing Mors.

3) Den sydlige del af Limfjorden, mod nordvest afgrænset af rette linier mellem henholdsvis Knudshoved på Fur og Sæbygård Hage og fra Færkør Odde på Fur til Livøs vestligste punkt og mod nord af en ret linie mellem havnen på Livø og Rønbjerg Havn.

4) Mariager Fjord, mod øst afgrænset af en ret nord-sydgående linie fra Als Odde til det nordøstligste punkt af de inddæmmede arealer ved Hestetørv.

5) Randers Fjord, mod nordøst afgrænset af færgeruten ved Udbyhøj.

6) Stadil Fjord.

7) Ringkøbing Fjord.

8) Horsens Fjord, mod øst afgrænset af dæmningen til Alrø, en ret linie fra det sydøstligste punkt på Alrø til det nordligste punkt på Hjarnø samt af færgeruten mellem Snaptun og Hjarnø.

9) Vejle fjord, afgrænset mod øst af en ret linie mellem Træskohage og Mørkholt Hage.

10) Haderslev Fjord, mod øst afgrænset af en ret linie fra Stagodde til Ørbyhage.

11) Genner Bugt, mod øst afgrænset af en ret linie fra Sønderballe Hoved til Gl. Færge på fjordens sydside.

12) Åbenrå Fjord, mod øst afgrænset af en ret linie fra Skarrerev til Felsbæk Mølle.

13) Als Fjord, Alssund og Augustenborg Fjord mod nord afgrænset af en ret linie fra Varnæs Hoved til Hellesøe gård på Als og mod syd af en ret linie over Alssund ved Sønderborg Slot.

14) Hørup Hav, mod vest afgrænset af en ret linie fra det nordligste punkt på Kegnæs (Torshoved) til odden (Trillen) sydvest for Hørup Hav.

15) Flensborg Fjord og Nybøl Nor, mod øst afgrænset af en ret linie fra Borreshoved til den dansk-tyske grænse i retning mod Neukirchen Fyr.

2. Fyn

16) Farvandet omkring Mejlø m.v., mod vest afgrænset af en ret linie fra Korshavn Fyr til Langø Hoved.

17) Kerteminde Nor, mod øst afgrænset af havneindløbet.

18) Lillebælt nord og øst for Bågø afgrænset mod vest og syd af rette linier fra det sydvestligste punkt på Wedellsborg Hoved til det nordligste punkt på Egeholm og fra fyret på sydspidsen af Bågø til det nordvestligste punkt på Torø.

19) Nyborg Fjord, mod sydøst afgrænset af en ret linie fra Slipshavn til nordøsthjørnet af Kajbjerg Skov.

20) Helnæs Bugt, mod sydvest afgrænset af en ret linie til det østligste punkt på Helnæs til Bøjden Færgehavn.

21) Fåborg Fjord, mod øst afgrænset af en ret linie fra Nabbe til østspidsen af Holmene på Bjørnø og mod syd af en ret linie fra Dyreborg til Bjørnø.

22) Svendborg Sund m.v., mod øst afgrænset af en ret linie over Skårupøre Sund fra Øgavl på Turø til den nordfor liggende Magårds Odde på Fyn, mod vest af en ret linie fra Lehnskov Huse til nordvestpunktet af Vornæs Skov og mod syd af en ret linie fra sydvestpunktet på Turø til sømærket på Slotshage, Tåsinge.

3. Sjælland, Lolland-Falster

23) Lammefjord, mod øst afgrænset af en ret linie fra Kongsøre Næbbe til Svovlsbjerg.

24) I den danske del af farvandet øst for Sjælland mellem breddegraderne ved Kronborgpynten og Aflandshage (56 grader 02,4'N og 55 grader 33,3'N).

25) Roskilde Fjord, mod nordvest afgrænset af færgeruten mellem Sølager og Kulhuse.

26) Holbæk Fjord og Indre Bredning, mod nord afgrænset af rette linier fra nordøsthjørnet af Hønsehalsen Skov til det vestligste punkt på Orø og fra det nordligste punkt på Orø til Kyndbyværket.

27) Reersø Vejle, mod syd afgrænset af en ret linie fra Reersø Havn til Dalby Strand.

28) Korsør Nor.

29) Bugten Koben afgrænset mod vest af en ret linie fra det vestligste punkt på Ørnehoved ved Stigsnæs til det vestligste punkt på kysten ved Gedehave.

30) Karrebæk Fjord, Krageholms Strøm og Dybsø Fjord, mod vest afgrænset af rette linier over de vestlige molehoveder i Karrebæksminde Havn, fra det sydligste punkt på Enø til Dybsø i retningen stik øst og fra det sydligste punkt på Dybsø i retning stik øst til Svinø.

31) Præstø Fjord og Noret, mod øst afgrænset af en ret linie fra det sydøstligste punkt på Præstø Fed til det vestligste punkt på odden ved Kohave Gård.

32) Avnø Fjord afgrænset mod vest af en ret linie fra nordkanten af bevoksningen ved Belselundvej nord for fjorden til Draget på Knudshoved Odde.

33) Stege Nor.

34) Storstrømmen, mod vest afgrænset af Farøbroerne, mod syd af en ret linie over Sortsø Gab fra det østligste punkt på Farnæs til fyret på Bogø, samt af dæmningen mellem Bogø og Møn og mod nordøst af broen over Ulvsund fra Kalvehave til Møn.

35) Guldborgsund, mod nord afgrænset af Guldborgsund-broen og mod syd af en ret linie fra Ørsodde til Gedsergård Bro.

 

 Kortbilag

AL1168_1.GIF Size: (474 X 675)