Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32007L0064
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betalingsinstitutters sikring af midler modtaget fra brugere af betalingstjenester1)

I medfør af § 22, stk. 3, og § 107, stk. 5, i lov nr. 385 af 25. maj 2009 om betalingstjenester fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på virksomheder, der er meddelt tilladelse som betalingsinstitut i henhold til kapitel 2 i lov om betalingstjenester, og som samtidig udøver andre forretningsaktiviteter end betalingstjenester, jf. lovens § 11, stk. 1, nr. 3.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på midler,

1) som betalingsinstituttet har modtaget fra brugere af betalingstjenester eller modtaget gennem en anden formidler af betalingstjenester som led i gennemførelse af betalingstransaktioner, og

2) som endnu ikke er udbetalt til betalingsmodtageren eller overført til en anden udbyder af betalingstjenester ved afslutningen af den arbejdsdag, der følger efter den dag, hvor midlerne er modtaget.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse i forhold til den enkelte bruger af betalingstjenester, hvis dennes samlede midler hos betalingsinstituttet ikke overstiger 600 euro.

Sikring af midler

§ 2. Betalingsinstituttet skal sikre de i § 1 nævnte midler i overensstemmelse med stk. 2-3.

Stk. 2. Forpligtelsen i henhold til stk. 1 kan opfyldes på en eller flere af følgende måder:

1) Ved indsættelse af midlerne på en særskilt konto, der betegnes ”sikringskonto”, i et kreditinstitut i overensstemmelse med § 3.

2) Ved investering i værdipapirer, der placeres i et særskilt værdipapirdepot, som betegnes ”sikkerhedsdepot”, i et kreditinstitut i overensstemmelse med § 4.

3) Ved etablering af garantistillelse i overensstemmelse med § 6.

Stk. 3. Den samlede sikkerhedsstillelse i henhold til stk. 2 skal til enhver tid svare til det samlede beløb, der opgøres i henhold til § 2, stk. 1. Ved investering i værdipapirer, jf. § 2, nr. 2, og ved etablering af garantistillelse, jf. § 2, nr. 3, skal dog tillægges en margin på 10 pct.

§ 3. Sikringskonti i henhold til § 2, stk. 2, nr. 1, skal være oprettet i et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 2. Betalingsinstituttet skal indhente kreditinstituttets notering af, at indeståendet udgør sikkerhedsstillelse for de krav på tilbagebetaling, som betalingsinstituttets brugere af betalingstjenester omfattet af § 2, stk. 1, måtte have mod betalingsinstituttet i tilfælde af, at betalingsinstituttet tages under insolvensbehandling. Betalingsinstituttet er dog i forhold til kreditinstituttet berettiget til frit at disponere over indestående.

Stk. 3. Ved insolvensbehandling i henhold til stk. 2 forstås konkurs, akkordforhandling, betalingsstandsning, insolvent dødsboskifte, gældssanering samt andre danske og udenlandske former for likvidation og saneringsforanstaltninger begrundet i skyldnerens insolvens, som defineret i artikel 2, nr. 1, litra j og k, i direktiv 2002/47/EF.

§ 4. Sikkerhedsdepoter i henhold til § 2, stk. 2, nr. 2, skal være oprettet i et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 2. De værdipapirer, som placeres i sikkerhedsdepotet, skal være sikre, likvide værdipapirer, hvorved forstås obligationer eller gældsbreve udstedt af eller garanteret af regeringer eller regionale myndigheder i zone A-lande, jf. § 5, stk. 1, nr. 18, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3. Betalingsinstituttet skal indhente kreditinstituttets notering af, at sikkerhedsdepotet udgør sikkerhedsstillelse for de krav på tilbagebetaling, som betalingsinstituttets brugere af betalingstjenester omfattet af § 2, stk. 1, måtte have mod betalingsinstituttet i tilfælde af, at betalingsinstituttet tages under insolvensbehandling, jf. § 3, stk. 3. Betalingsinstituttet er dog i forhold til kreditinstituttet berettiget til frit at disponere over de værdipapirer, som er placeret i sikkerhedsdepotet.

§ 5. Når betingelserne i henholdsvis § 3, stk. 2, og § 4, stk. 3, er opfyldt, er de krav på tilbagebetaling, som betalingsinstituttets brugere af betalingstjenester omfattet af § 2, stk. 1, måtte have mod betalingsinstituttet, beskyttet mod retsforfølgning fra betalingsinstituttets øvrige kreditorer.

§ 6. Garantier i henhold til § 2, stk. 2, nr. 3, skal være stillet af et forsikringsselskab eller et kreditinstitut, der ikke tilhører samme koncern som betalingsinstituttet, og som er meddelt tilladelse her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 2. Garantien skal stilles som selvskyldnerkaution til fordel for betalingsinstituttets brugere af betalingstjenester og skal omfatte de krav på tilbagebetaling, som brugerne omfattet af § 2, stk. 1, måtte have mod betalingsinstituttet i tilfælde af, at betalingsinstituttet tages under insolvensbehandling.

§ 7. Betalingsinstituttet skal have betryggende forretningsgange, herunder kontrolforanstaltninger, der kan sikre overholdelse af betalingsinstituttets forpligtelser i henhold til denne bekendtgørelse.

Tilsyn og straffebestemmelse

§ 8. Betalingsinstituttet skal hvert halve år indsende en opgørelse til Finanstilsynet, der viser det samlede udestående opgjort i henhold til § 2, stk. 1, i forhold til den etablerede sikkerhedsstillelse. Opgørelsen, der skal være foretaget henholdsvis pr. 31. december og 30. juni, skal være modtaget af Finanstilsynet senest henholdsvis den 1. marts og 1. september.

§ 9. Overtrædelse af § 2, stk. 1, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter § 107, stk. 1, i lov om betalingstjenester.

Stk. 2. Overtrædelse af § 2, stk. 3, § 7 og § 8 straffes med bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. november 2009.

Finanstilsynet, den 3. november 2009

Ulrik Nødgaard

/ Stig Nielsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der delvist gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 97/7/EF, 2002/65/EF, 2005/60/EF og 2006/48/EF og om ophævelse af direktiv 97/5/EF, (betalingstjenestedirektivet) (EU-Tidende 2007 nr. L 319, s. 1).