Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (29. oktober 2009)

Miljøministeren (Troels Lund Poulsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og anerkendelsesdirektivet på Miljøministeriets område).

(Lovforslag nr. L 50).

Servicedirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked) har til formål at sikre et mere velfungerende indre marked for tjenesteydelser med henblik på at forbedre rammerne for vækst og beskæftigelse i EU. Servicedirektivet skal være gennemført i dansk ret senest den 28. december 2009.

Hovedparten af servicedirektivet er allerede gennemført ved lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked og enkelte andre sektorlovgivninger, som blev vedtaget i sidste folketingssamling.

Formålet med dette lovforslag er at bringe lovgivningen på Miljøministeriets område i overensstemmelse med servicedirektivet, idet det er vurderet mest hensigtsmæssigt, at tjenesteydere kan finde reglerne for behandling af deres sag i den lovgivning, som regulerer deres erhverv. Det drejer sig navnlig om direktivets regler om sagsbehandling, om tjenesteyderes oplysningsforpligtelser over for tjenestemodtagere og en pligt til at stille registre over tjenesteydere, der er tilgængelige for danske miljømyndigheder, til rådighed for myndighederne i andre EU/EØS-lande på samme vilkår.

Lovforslaget indeholder således bemyndigelser i den relevante miljølovgivning til at fastsætte regler om, at myndighederne skal fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister, at en frist kun kan forlænges én gang, og at der skal udsendes kvitteringsskrivelser i sager om tilladelser m.v., omfattet af servicedirektivet.

Lovforslaget giver ligeledes bemyndigelse til at fastsætte regler til gennemførelse af direktivets krav om, at tjenesteydere skal stille visse oplysninger til rådighed for tjenestemodtagere (bl.a. oplysninger om kompetent myndighed, evt. relevant brancheforening m.v.). Tjenesteyderen kan selv beslutte, hvorledes informationsforpligtelsen opfyldes (hjemmeside, brochurer eller på anden måde).

Enkelte bestemmelser om nægtelse og tilbagekaldelse af autorisationer og beskikkelser som følge af gæld til det offentlige foreslås ophævet, idet disse vurderes at være i strid med direktivet.

Lovforslaget indeholder også ændringer af lov om landinspektørvirksomhed i overensstemmelse med anerkendelsesdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer). Lovforslaget indeholder hjemler til at fastsætte regler om en anmeldelsesordning for tjenesteydere, som kun skal arbejde midlertidigt i Danmark, og som ifølge EU-reglerne kan arbejde på baggrund af deres hjemlands autorisation uden den beskikkelse, som danske landinspektører skal have.

Idet jeg i øvrigt kan henvise til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, skal jeg anbefale forslaget til Folketingets velvillige behandling.