Den fulde tekst

Lov om ændring af en række love på miljøområdet

(Ændring af håndhævelsesbestemmelser m.v., herunder som opfølgning på lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret bl.a. ved lov nr. 260 af 8. maj 2002 og senest ved lov nr. 314 af 5. maj 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 5, ændres »§ 69, stk. 1, nr. 3,« til: »§ 69, stk. 1, nr. 4,«.

2. I § 69, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) påbyde producenten eller importøren at tilbagetage et ulovligt produkt eller en ulovlig vare fra markedet og«.

Nr. 3 bliver herefter nr. 4.

3. I § 70, stk. 3, ændres »§ 69, stk. 1, nr. 3« til: »§ 69, stk. 1, nr. 4, § 70 a og § 70 b«.

4. Efter § 70 indsættes:

»§ 70 a. I tilfælde, hvor § 10 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter finder anvendelse, kan tilsynsmyndigheden udføre nødvendige undersøgelser for den ansvarliges regning til belysning af forhold, som denne ellers er eller kunne være pålagt at afgive oplysninger om.

§ 70 b. I tilfælde, hvor § 10 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter finder anvendelse, eller hvor det af håndhævelsesmæssige eller miljømæssige årsager i øvrigt skønnes nødvendigt, kan tilsynsmyndigheden for en afgrænset periode træffe beslutning om at udføre den kontrol, som en virksomhed ellers skulle udføre som egenkontrol, for virksomhedens regning. I afgørelsen om at overtage egenkontrollen kan myndigheden fastsætte de krav, der er nødvendige for myndighedens gennemførelse af kontrollen.«

5. I § 72 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Den, der er ansvarlig for markedsføring af et produkt eller en vare, der er reguleret i medfør af loven, skal efter anmodning fra tilsynsmyndighederne give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for vurdering af produktets eller varens forurenende egenskaber eller for vurdering af overholdelse af reglerne i øvrigt. Tilsynsmyndighederne kan herunder påbyde den ansvarlige for egen regning at foretage undersøgelser af produktet eller varen.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

6. I § 87, stk. 1, 1. pkt., ændres »foretage undersøgelser eller udføre tilsynsopgaver« til: »udføre tilsyns- eller andre opgaver«.

7. I § 87, stk. 1, indsættes som 2.-4. pkt. :

»Tilsynsmyndigheden har herunder adgang til at foretage undersøgelser, fotografere, kopiere eller medtage dokumenter samt medtage andre genstande uden vederlag, herunder eksemplarer af produkter og varer, der er reguleret i medfør af loven. Kvittering for medtagne genstande skal udleveres. Producenten eller importøren af en udtaget produkt- eller vareprøve er forpligtet til at godtgøre en detailforhandler prøvens fakturapris eller levere et tilsvarende eksemplar mod forevisning af kvitteringen.«

8. I § 95 indsættes som stk. 4 :

»Stk. 4. Klage over afgørelser efter § 70 a og § 70 b har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.«

9. I § 110, stk. 1, indsættes efter nr. 10 som nyt nummer:

»11) undlader at efterkomme krav i en afgørelse efter § 70 b eller fjerner eller ændrer udstyr, som tilsynsmyndigheden har anbragt i medfør af en afgørelse efter § 70 a eller § 70 b,«.

Nr. 11-15 bliver herefter nr. 12-16.

§ 2

I lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 394 af 22. maj 1996, lov nr. 435 af 10. juni 1997, § 3 i lov nr. 902 af 16. december 1998, § 36 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og lov nr. 261 af 8. maj 2002 og senest ved § 3 i lov nr. 1173 af 19. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 42, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Der er herunder adgang til at fotografere, kopiere eller medtage dokumenter samt medtage andre genstande uden vederlag. Kvittering for medtagne genstande skal udleveres.«

2. I § 45, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Det samme gælder andre myndigheder, der har tilsynsopgaver vedrørende skibe efter loven eller regler udstedt i medfør af loven. Forsvarsministeren og de øvrige tilsynsmyndigheder har herunder adgang til at foretage undersøgelser, fotografere, kopiere eller medtage dokumenter samt medtage andre genstande uden vederlag. Kvittering for medtagne genstande skal udleveres.«

3. Efter § 45 indsættes:

»§ 45 a. I tilfælde, hvor § 10 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter finder anvendelse, kan tilsynsmyndigheden udføre nødvendige undersøgelser for den ansvarliges regning til belysning af forhold, som denne ellers er eller kunne være pålagt at afgive oplysninger om.«

4. I § 50, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 51, stk. 3,« til: »§ 51, stk. 4,«, »§ 51, stk. 4,« til: »§ 51, stk. 6,« og »§ 51, stk. 2,« til: »§ 51, stk. 3,«.

5. I § 51, stk. 1, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

6. I § 51 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Amtsrådets afgørelser om foretagelse af undersøgelser efter § 45 a kan påklages til miljøministeren.«

Stk. 2-9 bliver herefter stk. 3-10.

7. I § 51, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.

8. I § 51, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 3 og 4«, og »stk. 5« ændres til: »stk. 6«.

9. I § 51, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 1, 2, 3 og 5« til: »stk. 1, 2, 3, 4 og 6«.

10. § 53 b ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 53 b. Klage over afgørelser efter § 45 a har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

§ 53 c. I Københavns og Bornholms Kommuner varetager kommunalbestyrelsen de opgaver og beføjelser, som ved loven eller regler fastsat i medfør af loven er henlagt til amtsrådet.«

11. I § 59, stk. 1, indsættes efter nr. 5 som nyt nummer:

»6) fjerner eller ændrer udstyr, som tilsynsmyndigheden har anbragt i medfør af en afgørelse efter § 45 a,«.

Nr. 6 og 7 bliver herefter nr. 7 og 8.

12. § 63, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Ransagning i sager om ulovlig olieudtømning fra platforme, jf. kapitel 2, eller ulovlig bortskaffelse af stoffer eller materialer, jf. § 30, kan udføres af miljøministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, efter retsplejelovens regler om ransagning.«

§ 3

I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999, som ændret bl.a. ved lov nr. 1273 af 20. december 2000 og senest ved § 56 i lov nr. 435 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 64, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Tilsynsmyndigheden har herunder adgang til at foretage undersøgelser, fotografere, kopiere eller medtage dokumenter samt medtage andre genstande uden vederlag. Kvittering for medtagne genstande skal udleveres.«

2. I § 65 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. I tilfælde, hvor § 10 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter finder anvendelse, eller hvor det i øvrigt af håndhævelsesmæssige eller miljø- eller sundhedsmæssige årsager skønnes nødvendigt, kan tilsynsmyndigheden for en afgrænset periode træffe beslutning om at udføre den kontrol, som et vandforsyningsanlæg eller indehaveren af en tilladelse efter loven ellers skulle udføre som egenkontrol, for anlæggets eller tilladelsesindehaverens regning. I afgørelsen om at overtage egenkontrollen kan myndigheden fastsætte de krav, der er nødvendige for myndighedens gennemførelse af kontrollen.«

3. § 66, stk. 3, ophæves.

4. I § 67 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. I tilfælde, hvor § 10 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter finder anvendelse, kan tilsynsmyndigheden udføre nødvendige undersøgelser for den ansvarliges regning til belysning af forhold, som denne ellers er eller kunne være pålagt at afgive oplysninger om.«

5. Efter § 71 a indsættes i kapitel 11:

»§ 71 b. Der er udpantningsret for udgifter, som myndigheden har krav på at få dækket efter § 65, stk. 4 og 5, og § 67, stk. 2.«

6. I § 78 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Klage over afgørelser efter § 65, stk. 5, og § 67, stk. 2, har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.«

7. I § 84, stk. 1, nr. 7, ændres »§ 39.« til: »§ 39 eller«.

8. I § 84, stk. 1, indsættes som nr. 8:

»8) undlader at efterkomme krav i en afgørelse efter § 65, stk. 5, eller fjerner eller ændrer udstyr, som tilsynsmyndigheden har anbragt i medfør af en afgørelse efter § 65, stk. 5, eller § 67, stk. 2.«

§ 4

I lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord, som ændret senest ved lov nr. 355 af 19. maj 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 57, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Miljømyndighederne har herunder adgang til at fotografere, kopiere eller medtage dokumenter samt medtage andre genstande uden vederlag. Kvittering for medtagne genstande skal udleveres.«

2. Efter § 73 indsættes:

»§ 73 a. I tilfælde, hvor § 10 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter finder anvendelse, kan tilsynsmyndigheden udføre nødvendige undersøgelser for den ansvarliges regning til belysning af forhold, som denne ellers er eller kunne være pålagt at afgive oplysninger om.

§ 73 b. I tilfælde, hvor § 10 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter finder anvendelse, eller hvor det i øvrigt af håndhævelsesmæssige eller miljømæssige årsager skønnes nødvendigt, kan tilsynsmyndigheden for en afgrænset periode træffe beslutning om at udføre den egenkontrol, som en virksomhed ellers skulle udføre, for virksomhedens regning. I afgørelsen om at overtage egenkontrollen kan myndigheden fastsætte de krav, der er nødvendige for myndighedens gennemførelse af kontrollen.«

3. I § 79 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Klage over afgørelser efter § 73 a og § 73 b har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.«

4. I § 88, stk. 1, nr. 11, ændres »eller« til: »,«.

5. I § 88, stk. 1, indsættes efter nr. 11 som nyt nummer:

»12) undlader at efterkomme krav i en afgørelse efter § 73 b eller fjerner eller ændrer udstyr, som tilsynsmyndigheden har anbragt i medfør af en afgørelse efter § 73 a eller § 73 b, eller«.

Nr. 12 bliver herefter nr. 13.

§ 5

I lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, som ændret bl.a. ved lov nr. 424 af 10. juni 1997 og lov nr. 441 af 10. juni 2003 og senest ved § 1 i lov nr. 315 af 5. maj 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 38 d, stk. 5, ophæves.

2. I § 39 a ændres »§ 38 d, stk. 4 og 5,« til: »§ 38 d, stk. 4, § 48, stk. 4,«.

3. I § 43 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om, at andre myndigheder eller private organisationer skal udøve nærmere fastlagte beføjelser, jf. stk. 1. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser truffet af de i 1. pkt. nævnte myndigheder og organisationer, herunder at afgørelser ikke kan påklages.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

4. § 48 affattes således:

»§ 48. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet er af underordnet betydning.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte situationer skal tilsynsmyndigheden meddele den for forholdet ansvarlige, at det ulovlige forhold, herunder salg af stoffet, produktet eller varen, skal bringes til ophør. I den forbindelse kan tilsynsmyndigheden derudover påbyde den ansvarlige straks eller inden for en nærmere angivet frist for egen regning at

1) give efterfølgende oplysning om faren ved stoffet, produktet eller varen, og hvordan faren kan forebygges,

2) afhjælpe forhold, som er årsag til faren,

3) tilbagetage stoffet, produktet eller varen fra markedet og

4) destruere stoffet, produktet eller varen på forsvarlig vis.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan, når det skønnes påkrævet, oplyse offentligheden om farerne ved et stof, et produkt eller en vare.

Stk. 4. Såfremt tilsynsmyndigheden ikke modtager oplysninger, der er nævnt i § 38 d, om sammensætningen af et stof, et produkt eller en vare, kan tilsynsmyndigheden forbyde import, salg eller anvendelse af stoffet, produktet eller varen eller påbyde producenten eller importøren inden for en bestemt frist at udføre eller lade udføre de nødvendige undersøgelser til dokumentation for, at stoffet, produktet eller varen opfylder de fastsatte krav.

Stk. 5. Tilsynsmyndighedens afgørelse efter stk. 1-4 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.«

5. I § 59, stk. 1, nr. 5, udgår », § 38 d, stk. 5,«.

§ 6

I lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 3. december 2002, som ændret ved § 21, stk. 2, i lov nr. 436 af 9. juni 2004 og § 12 i lov nr. 440 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. § 29, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Miljømyndighederne har adgang til at foretage undersøgelser, fotografere, kopiere eller medtage dokumenter samt medtage andre genstande uden vederlag, herunder prøver af genetisk modificerede organismer og produkter eller varer, der er reguleret i medfør af loven. Tilsvarende skal den, som besidder genetisk modificerede organismer, uden vederlag efter anmodning udtage, emballere og forsende prøver til undersøgelse efter myndighedens nærmere bestemmelse. Kvittering for medtagne genstande skal udleveres. Producenten eller importøren af en udtaget produkt- eller vareprøve eller prøve af genetisk modificerede organismer er forpligtet til at godtgøre en detailforhandler prøvens fakturapris eller levere et tilsvarende eksemplar mod forevisning af kvitteringen.«

§ 7

Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Connie Hedegaard