Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Krav til bue og pil, som må anvendes til buejagt
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om buejagt

 

I medfør af § 23, stk. 4, § 49, stk. 3, § 53 og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes:

Kapitel 1

Buejagtprøven

§ 1. Buejagt må kun udøves af personer, der har bestået buejagtprøve efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2. Buejagtprøveordningen administreres af Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 2. Prøven aflægges for prøvesagkyndige, der beskikkes af Skov- og Naturstyrelsen.

§ 3. Buejagtprøven kan kun aflægges af personer, der har gyldigt dansk jagttegn, og som inden for de seneste 24 måneder har deltaget i et buejagtkursus, der er godkendt af Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsen godkender det nødvendige antal personer til at afholde de kurser, der er nævnt i stk. 1.

§ 4. Tilmelding til buejagtprøven sker ved indbetaling til Skov- og Naturstyrelsen af et gebyr på 205 kr. Indbetaling skal foretages inden prøvens afholdelse ved anvendelse af et særligt indbetalingskort, der fås hos Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 2. I forbindelse med tilmelding skal det angives, hvilken buetype - langbue, compoundbue eller recurvebue - prøven ønskes aflagt med.

§ 5. Aspiranter med gyldigt kursusbevis, jf. § 3, kan ved tilmelding mindst 5 hverdage inden prøvens aflæggelse møde frem og gå op til skriftlig og/eller praktisk prøve mod fremvisning af kvittering for indbetaling af gebyr.

Stk. 2. Aspiranter, der ikke består den praktiske prøve kan samme dag mod indbetaling af nyt gebyr, jf. § 4, aflægge endnu en praktisk prøve.

§ 6. Buejagtprøven omfatter en skriftlig og en praktisk prøve. For at bestå prøven kræves, at aspiranten har bestået såvel den skriftlige som den praktiske prøve. Den skriftlige prøve skal være bestået, inden den praktiske prøve aflægges.

§ 7. Aspiranterne aflægger buejagtprøven i hold. Holdstørrelsen søges afpasset således, at den samlede prøves varighed ikke overstiger 3 timer.

Stk. 2. Inden prøven aflægges, skal den enkelte aspirant for den prøvesagkyndige forevise gyldigt dansk jagttegn samt legitimation, der for aspiranter over 18 år skal være fotolegitimation. Desuden skal aspiranten forevise bevis for at have deltaget i det buejagtkursus, der er nævnt i § 3.

Stk. 3. Den skriftlige prøve aflægges holdvis. Den praktiske prøve aflægger aspiranterne enkeltvis.

Stk. 4. Aspiranten medbringer den bue og de pile, som prøven ønskes aflagt med.

§ 8. Ved den skriftlige prøve stilles spørgsmål, der skal belyse aspirantens kendskab til buejagt og de særlige regler, der gælder herfor, herunder

1) de vildtarter, der må jages under buejagt,

2) de jagtetiske principper for udøvelse af buejagt, og

3) sikkerhed under udøvelse af buejagt.

Stk. 2. Aspiranterne må ikke medbringe hjælpemidler ved prøven.

Stk. 3. Spørgsmålene udformes således, at hvert spørgsmål skal besvares ved afkrydsning.

Stk. 4. Prøven består af mindst 20 spørgsmål, som skal besvares på højst 20 minutter. For at bestå prøven må højst 10% af spørgsmålene være besvaret forkert.

Stk. 5. Den prøvesagkyndige meddeler de enkelte aspiranter umiddelbart efter den skriftlige prøves afslutning, om denne del af prøven er bestået.

Stk. 6. Såfremt den skriftlige prøve ikke bestås, kan fornyet aflæggelse af buejagtprøven tidligst ske i den følgende prøveperiode efter rettidig tilmelding og indbetaling af gebyr.

§ 9. For at bestå den praktiske prøve kræves, at aspiranten udviser en sikkerhedsmæssig forsvarlig håndtering af buen og ved skydning af én pil til hver af 6 vildtfigurer i naturlig størrelse har mindst 5 træffere i et træfområde (hjerte-/lungeregionen), der er indtegnet på figurerne, således at det ikke er synligt for aspiranten.

Stk. 2. Ved en træffer forstås, at pilens skaft som minimum berører den indtegnede ring, der markerer hjerte/lungeregionen.

Stk. 3. Den prøvesagkyndige afgør, hvorvidt kravet i stk. 1 for bestået prøve er opfyldt.

§ 10. Den prøvesagkyndige meddeler de enkelte aspiranter umiddelbart efter den praktiske prøves afslutning, om buejagtprøven er bestået i sin helhed.

Stk. 2. Aspiranter, der består den skriftlige men ikke den praktiske prøve, kan inden for 24 måneder tilmelde sig yderligere praktiske prøver mod indbetaling af det gebyr, der er fastsat efter § 4, stk. 1.

Stk. 3. Såfremt den praktiske prøve ikke er bestået senest 24 måneder efter, at den skriftlige prøve er bestået, kan fornyet aflæggelse af buejagtprøven kun ske ved aflæggelse af både den skriftlige og den praktiske prøve.

§ 11. Uanset 24 måneders fristen i § 3 kan den, der har bestået buejagtprøven, indenfor 5 år tilmelde sig alene den praktiske prøve med en anden buetype. Reglerne i §§ 4, 5, 7 og 9 finder tilsvarende anvendelse.

§ 12. Skov- og Naturstyrelsen udsteder bevis for bestået buejagtprøve med angivelse af hvilken buetype, der er anvendt ved prøven. Beviset udstedes med gyldighed for 5 år.

Stk. 2. Tilladelse til fortsat buejagt efter gyldighedsperiodens udløb forudsætter, at den praktiske del af buejagtprøven, jf. § 9, på ny aflægges og bestås. Skov- og Naturstyrelsen varsler fornyet tilmelding til bueprøve for den enkelte buejæger inden udløb af 5 års gyldighedsperioden.

Kapitel 2

Krav til bue og pil

§ 13. Ved buejagtprøven skal der anvendes bue og pil, som opfylder de krav, der ifølge bilag 1 gælder for jagt på råvildt.

Stk. 2. Under buejagt må der kun anvendes bue og pil, som opfylder de krav, der er angivet i bilag 1.

Kapitel 3

Buejagt

§ 14. Personer, der har bestået buejagtprøven har tilladelse til at anvende den buetype, der er angivet i buejagtbeviset, jf. § 12, til jagt på alle jagtbare arter af pattedyr og fugle, bortset fra kronvildt, dåvildt, sikavildt, muflon og vildsvin.

Stk. 2. Buejagtbeviset skal medbringes under buejagt tillige med jagttegn og fotolegitimation.

§ 15. Såfremt der under buejagt på råvildt konstateres sikre tegn på anskydning, og vildtet ikke er fundet inden 6 dagtimer efter anskydningen, skal den, der har anskudt vildtet, sørge for, at der tilkaldes en legitimeret hundefører, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 40 af 21. januar 1994 om pleje af tilskadekommet vildt, overdragelse af dødt vildt og opsporing og aflivning af nødstedt vildt. Reglen i § 5, stk. 2, i den nævnte bekendtgørelse gælder ikke ved buejagt på råvildt.

§ 16. Personer, der har tilladelse til buejagt, skal hvert år senest 1. maj indberette til Skov- og Naturstyrelsen, hvor meget vildt vedkommende personligt har nedlagt ved buejagt i det foregående jagtår. Indberetningen sker på et særligt skema, som udsendes af Skov- og Naturstyrelsen. Har vildudbyttet været 0, skal dette tillige angives.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsen kan inddrage tilladelsen til buejagt for følgende jagtår, hvis vildtudbytteoplysningerne ikke modtages rettidigt.

Kapitel 4

Dispensation og klage

§ 17. Skov- og Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra reglerne i § 5, stk. 1, § 8, stk. 6, og § 10, stk. 2 og 3.

§ 18. Den prøvesagkyndiges afgørelser efter § 8, stk. 5, § 9, stk. 3, og § 10, stk. 1, kan af aspiranten påklages til Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

§ 19. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter § 17 og § 18, stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 5

Straf og ikrafttræden

§ 20. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 1,

2) til buejagt anvender anden type af bue eller pil end tilladt efter § 13, stk. 2,

3) udøver buejagt på andre vildtarter end tilladt efter § 14, stk. 1,

4) i strid med § 14, stk. 2, undlader at medbringe buejagtbeviset under buejagt,

5) i strid med § 15 undlader at tilkalde legitimeret hundefører, eller

6) i strid med § 16, stk. 1, undlader at indberette vildtudbytte.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 240 af 11. april 1999 ophæves.

Stk. 3. Tilladelser til buejagt, som er meddelt inden bekendtgørelsens ikrafttræden, bevarer deres gyldighed, indtil de udløber.

Miljøministeriet, den 8. november 2004

Connie Hedegaard

/Anne-Marie RasmussenBilag 1

Krav til bue og pil, som må anvendes til buejagt

1. Krav til buen og pilen

a) ved jagt på råvildt, ræv, hare og gås skal anslagsenergien (E0 ) være mindst 40 Joule og pilevægten mindst 25 g, - dog skal anslagsenergien ved brug af pil med mekanisk spids være mindst 70 Joule,

b) ved jagt på andre vildtarter skal anslagsenergien (E0 ) være mindst 40 Joule og pilevægten mindst 20 g, - dog skal anslagsenergien ved brug af pil med blunt være mindst 70 Joule,

c) sigtemidler skal være fast indstillede,

d) en evt. stabilisator må højst være 35 cm,

e) pilehylder og andre anordninger, der tillader afskydning af mere end én pil ad gangen, må ikke anvendes,

f) anordninger, der fungerer ved at forspænde strengen, må ikke anvendes,

g) ved jagt på flyvende vildt med skarp od, skal der anvendes flu-flu pile.

2. Krav til jagtodden (pilespidsen)

a) ved jagt på råvildt, ræv, hare og gås skal jagtodden mindst være 3-bladet og have en skærende diameter på mindst 25 mm,

b) ved jagt på råvildt, ræv, hare og gås må der ikke anvendes blunt,

c) ved jagt på andre vildtarter end råvildt, ræv, hare og gås skal jagtodden mindst være 2-bladet og have en skærende diameter på mindst 20 mm eller en blunt med mindst 16 mm på anslagsfladen,

d) jagtodden skal være fremstillet af stål og må ikke være forsynet med modhager,

e) jagtodden må ikke være forsynet med eksplosiver eller gift.