Den fulde tekst
L 50
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love. (Implementering af servicedirektivet og anerkendelsesdirektivet på Miljøministeriets område).
Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 29/10 09 Tillæg A
Lovf som fremsat 29/10 09 Tillæg A
1.beh 12/11 09 FF
Betænkning 2/12 09 Tillæg B
2.beh 10/12 09 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 10/12 09 H
3.beh 15/12 09 FF
Lovf som vedt 15/12 09 Tillæg C
Lov nr 1383 af 21. december 2009
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Flemming Møller Mortensen (S), Hans Kristian Skibby (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Johs. Poulsen (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at implementere servicedirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked) inden for Miljøministeriets område. Det drejer sig bl.a. om direktivets regler om sagsbehandling. Loven indeholder bemyndigelser i den relevante miljølovgivning til at fastsætte regler om bl.a. sagsbehandlingsfrister og forlængelsesfrister. Loven giver derudover bemyndigelse til at fastsætte regler til gennemførelse af direktivets krav om, at tjenesteydere skal stille visse oplysninger til rådighed for tjenestemodtagere. Loven indeholder også ændringer af lov om landinspektørvirksomhed i overensstemmelse med anerkendelsesdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer), heriblandt hjemler til at fastsætte regler om en anmeldelsesordning for tjenesteydere, som kun skal arbejde midlertidigt i Danmark. Loven trådte i kraft den 28. december 2009.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 101 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV, LA og SP) mod 1 (EL).