Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31994L0062
 
31998L0034
 
31998L0048
 
32004L0012
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pant og
indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke 1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 713 af 24. august 2002 om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke, som ændret ved bekendtgørelse nr. 70 af 9. februar 2004, foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til bekendtgørelsens titel indsættes:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EF-Tidende 1994 L 365, side 10) som ændret ved direktiv 2004/12/EF om ændring af direktiv nr. 94/62/EF om emballage og emballageaffald (EF-Tidende L 47, side 26). Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret senest ved direktiv 98/48/EF.«

2. § 1, stk. 1 og 2, affattes således:

»Bekendtgørelsen omfatter emballager til følgende drikkevarer:

1) Øl, jf. § 1, nr. 2, litra a, i lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier.

2) Læskedrikke: Mineralvand, limonade og andre varer, som indeholder kulsyre (kulsyreholdig mineralvand), blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med spiritus (spiritusbaseret alkoholsodavand) og andre gærede drikkevarer m.m. (herunder bl.a. gærbaserede alkoholsodavand (vin-, frugtvins- og maltbaserede)), som er omfattet af § 1, nr. 2, litra b-d, i lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier.

Stk. 2. I bilag 9 er gengivet 2. del af bilag 2 i lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier, som omfatter de varegrupper, der er omfattet af bekendtgørelsen, jf. stk. 1.«

3. I § 2, stk. 1, nr. 3 og nr. 5 , ændres »læskedrik« til: »læskedrikke.«

4. § 2, stk. 1, nr. 8, affattes således:

»8) Engangsemballage: Emballage til øl og læskedrikke, der af producenten eller importøren er tilmeldt Dansk Retursystem A/S som engangsemballage, eller som ikke er beregnet til genbrug ved genpåfyldning.«

5. § 2, stk. 1, nr. 18, affattes således:

»18) Læskedrikke: Drikkevarer, der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2.«

6. I § 48, stk. 1 og 4 , ændres »1. oktober 2004« til: »1. oktober 2006.«

7. § 92, stk. 1, affattes således:

»Miljøstyrelsen og de statslige told- og skattemyndigheder fører tilsyn med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2-4.«

8. Efter bilag 8 indsættes som bilag 9 :

»Bilag 9

Oversigt over emballager, der er omfattet af bekendtgørelsen, jf. § 1, stk. 1

Nedenstående oversigt gengiver anden del (nr. 2, litra a-d) af bilag 2 til lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001, som ændret senest ved lov nr. 1392 af 20. december 2004.

Bilag 2 til emballageafgiftsloven giver en oversigt over det afgiftspligtige vareområde i den volumenbaserede emballageafgift, jf. emballageafgiftslovens § 1, nr. 1 og 2. Sådanne emballager, der er omfattet af emballageafgiftslovens § 1, nr. 2, er omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem, dvs. af bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke.

Emballager til de varegrupper, som er anført i oversigtens anden kolonne, er som nævnt omfattet af bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke. Varegrupperne er dels beskrevet med samme ordlyd, som i emballageafgiftslovens § 1, nr. 2, litra a-d, og dels med en kortere og mere populær version af navngivningen af varegruppen. Der henvises også til EU’s kombinerede nomenklatur (toldtariffens varekoder) for at præcisere afgrænsningen mellem varegrupperne.

I oversigtens tredje kolonne er de omfattede varegrupper nærmere beskrevet.

Der henvises i oversigten bl.a. til dele af bilag 2 til emballageafgiftsloven, som ikke gengives her. Dette er markeret med indsatte fodnoter til oversigten.

»Bilag 2

Oversigt over det afgiftspligtige vareområde i den volumenbaserede emballageafgift

2)

Omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem

a.

Øl henhørende under position 2203 i EU’s kombinerede nomenklatur

Øl

Omfatter følgende:

Øl med et alkoholindhold på over 0,5 pct. vol.

Omfatter ikke følgende:

Andre gærede drikkevarer med et alkoholindhold på 10 pct. vol. eller derunder, herunder maltbaserede alkoholsodavand, som er omfattet af nr. 2, litra d, nedenfor (andre gærede drikkevarer).

Andre gærede drikkevarer med et alkoholindhold på over 10 pct. vol., som er omfattet af nr. 1, litra c, ovenfor 1) (frugtvin).

b.

Mineralvand, limonade og andre varer, som indeholder kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202 i EU’s kombinerede nomenklatur.

Kulsyreholdig mineralvand

Omfatter følgende:

Kulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, herunder:

Vand af »dansk vand-typen«, naturligt mineralvand og kildevand med naturligt eller tilsat indhold af kulsyre, hvad enten disse er aromatiseret eller ej.

Sødede og/eller aromatiserede læskedrikke med kulsyre.

Andre ikkealkoholholdige drikkevarer med kulsyre, såsom lavalkoholholdig øl, vin og frugtvin, herunder æble- og pærecider m.v., med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder.

Omfatter ikke følgende:

Ikkekulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol., eller derunder, herunder bl.a. frugt- og grønsagssafter eller -most og drikkeklare drikkevarer på basis af mælk eller kakao og mælk, som er omfattet af nr. 3 2), dvs. den vægtbaserede emballageafgift.

c.

Blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med spiritus henhørende under position 2208 i EU’s kombinerede nomenklatur, som har et alkoholindhold på 10 pct. vol. eller derunder. Ikkealkoholholdige drikkevarer omfatter udover position 2201 og 2202 i EU’s kombinerede nomenklatur tillige position 2009.

Spiritusbaseret alkoholsodvand

Omfatter følgende:

Blandinger af spiritus med:

Kulsyreholdige ikkealkoholholdige drikkevarer, jf. litra b.

Ikkekulsyreholdige drikkevarer, herunder bl.a. kakaomælk eller mælk.

Frugt- eller grønsagssafter eller -most.

Såfremt blandingens alkoholindhold er på over 0,5 pct. vol., men ikke over 10 pct. vol.

Omfatter ikke følgende:

Hvis de ovennævnte blandingers alkoholindhold overstiger 10 pct. vol., hvorved blandingen omfattes af nr. 1, litra a 3) (spiritus).

d.

Andre gærede drikkevarer og blandinger af gærede drikkevarer henhørende under position 2206 i EU’s kombinerede nomenklatur samt blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med gærede drikkevarer henhørende under position 2206 i EU’s kombinerede nomenklatur, hvis drikkevarens eller blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller derunder. Undtaget er dog færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt, jf. nr. 1, litra c 4). Ikkealkoholholdige drikkevarer omfatter udover position 2201 og 2202 i EU’s kombinerede nomenklatur tillige position 2009.

Andre gærede drikkevarer
- herunder gærbaserede alkoholsodavand (vin-, frugtvins- og maltbaserede)

Omfatter følgende:

Andre gærede drikkevarer og blandinger af drikkevarer med et alkoholindhold på 10 pct. vol. eller derunder.

Blandinger af gærede drikkevarer, dvs. øl, vin eller frugtvin, med:

Kulsyreholdige ikkealkoholholdige drikkevarer, jf. litra b.

Ikkekulsyreholdige drikkevarer, herunder bl.a. kakaomælk eller mælk.

Frugt- eller grønsagssafter eller -most.

Såfremt blandingens alkoholindhold er på over 0,5 pct. vol., men ikke over 10 pct. vol.

Omfatter ikke følgende:

Hvis de ovennævnte drikkevarers eller blandingers alkoholindhold overstiger 10 pct. vol., hvorved drikkevaren eller blnadingen omfattes af nr. 1, litra c 4) (frugtvin).

Færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt, som er omfattet af nr. 1, litra c 4) (frugtvin).

 

 

 

«

1) »nr. 1, litra c, ovenfor« henviser til den første del af bilag 2 til emballageafgiftsloven, som ikke gengives her.

2) »nr. 3« henviser til emballageafgiftsloven, § 1, nr. 3.

3) »nr. 1, litra a« henviser til den første del af bilag 2 til emballageafgiftsloven, som ikke gengives her.

4) »nr. 1, litra c« henviser til den første del af bilag 2 til emballageafgiftsloven, som ikke gengives her.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2005.

Stk. 2. Emballage- og produkttyper omfattet af denne bekendtgørelse, som ikke tidligere har været omfattet af reguleringen i bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke, og som allerede sælges eller udleveres ved denne bekendtgørelses ikrafttræden, skal senest den 20. april 2005 være tilmeldt Dansk Retursystem A/S i henhold til § 8 i bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke.

Stk. 3. Udbydere, der sælger eller udleverer emballage- og produkttyper, der er omfattet af stk. 2, skal senest den 20. april 2005 være tilmeldt Dansk Retursystem A/S i henhold til § 6 i bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke.

Stk. 4. Importører og producenter af emballage- og produkttyper, der er omfattet af stk. 2, skal senest den 1. juni 2005, jf. dog stk. 3, overholde reguleringen i bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke, herunder også reglerne i § 55 om mærkning af engangsemballage.

Stk. 5. Distributører, dagligvarebutikker, returmodtagere og mellemhandlere, der i perioden 1. april – 1. juni 2005 har købt eller fået leveret varepartier af emballage- og produkttyper, der er omfattet af stk. 2, kan lovligt sælge eller udlevere disse partier uden pantmærkning mv. indtil den 1. august 2005.

Miljøministeriet, den 16. marts 2005

Connie Hedegaard

/Helge Andreasen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EF-Tidende 1994 nr. L 365, side 10) som ændret ved direktiv 2004/12/EF om ændring af direktiv nr. 94/62/EF om emballage og emballageaffald (EF-Tidende 2004 nr. L 047, side 26). Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret senest ved direktiv 98/48/EF.