Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om isafgift af skibe

I medfør af § 5, stk. 3, i lov om Statens Istjeneste, jf. lovbekendtgørelse nr. 578 af 29. september 1988, som ændret ved lov nr. 901 af 29. november 1995, fastsættes:

§ 1. Skibe med en bruttotonnage på over 150, der i tidsrummet 15. december - 31. marts anløber en dansk havn inden for Skagen, jf. dog § 3, betaler en isafgift på 1,14 kr. pr. nettoton.

Stk. 2. For skibe med en længde under 24 meter, som er målt til en bruttoregistertonnage på over 150, beregnes afgiften af skibets nettoregistertonnage.

Stk. 3. Skibet hæfter for afgiften.

§ 2. Isafgiften opkræves af havnene.

Stk. 2. Ved afgiftens beregning bortses fra brøkdele af registerton, ligesom ørebeløb ikke medregnes.

§ 3. Uanset bestemmelserne i § 1 skal isafgift dog ikke betales af:

1) Fiskeskibe.

2) Skibe, der tilhører staten.

3) Skibe, der tilhører fremmede statsmyndigheder, når de ikke medfører gods eller passagerer.

4) Hospitalsskibe, skoleskibe og internationale havundersøgelsesskibe.

5) Skibe, der udelukkende anløber en havn for at undergå nødvendige reparationer, at bunkre, indtage proviant eller skibsfornødenheder, søge lægehjælp, skifte mandskab, ilandsætte syge, skibbrudne eller afdøde. Endvidere skibe, som på grund af havari, storm, tåge eller andre vejrforhold er nødsaget til at søge havn, forudsat at opholdet i havnen ikke overstiger 24 timer.

6) Skibe, der anløber en havn for at benytte bedding eller for ved derværende skibs- eller bådeværft at underkastes reparation eller dokning.

7) Nybygninger fra de ved en havn værende skibs- og bådeværfter, der alene anløber havnen i forbindelse med prøveture.

8) Isbrydere, når de anvendes efter deres bestemmelse.

9) Skibe, som inden for afgiftsperioden allerede har betalt isafgift to gange, når der herfor forelægges fornøden dokumentation.

§ 4. Ved opkrævning af isafgift lader havnen en af Søværnets Operative Kommando udarbejdet formular med 3 kopier udfylde. Originalen og 1 kopi beholder havnen, 1 kopi udleveres til skibet, og 1 kopi sendes til Søværnets Operative Kommando sammen med indbetaling af isafgiften.

Stk. 2. 3 pct. af den opkrævede isafgift tilfalder havnene til dækning af den med opkrævningen forbundne administration.

Stk. 3. Den af havnene opkrævede isafgift for perioden 15. december - 31. marts, fratrukket de i stk. 2 nævnte administrationsomkostninger, afregnes til Søværnets Operative Kommando inden udgangen af april måned samme år.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1107 af 20. november 2008 om isafgift af skibe ophæves.

Forsvarsministeriet, den 25. november 2009

Søren Gade

/ Jens H. Garly

Redaktionel note
  • Forsvarsministeriets Kundgørelsessamling