Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2010

I medfør af § 8, stk. 2, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 722 af 15. september 1999 om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1182 af 17. december 2002, fastsættes:

§ 1. Opreguleringsprocenten til brug for opgørelse af forventet indkomst ved årsomregningen for 2010 udgør:

1) 3,7 pct. for pensionister, jf. § 2, stk. 3, i lov om individuel boligstøtte,

2) 3,7 pct. for modtagere af førtidspension og personer omfattet af § 2 b i lov om individuel boligstøtte og

3) 2,5 pct. for andre.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2009.

Beskæftigelsesministeriet, den 11. november 2009

Inger Støjberg

/ Bent Nielsen