Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer mv.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 633 af 26. juni 2009 om registrering af køretøjer mv. foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. SKAT kan fritage et køretøj fra registrering, i det omfang køretøjet bruges på færdselslovens område i forbindelse med et officielt arrangement, og køretøjets brug i forbindelse med arrangementet administreres af staten.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

2. § 8, stk. 1, affattes således:

»§ 8. Med bopæl for en fysisk person sidestilles, at den pågældende har opholdt sig her i landet i 185 dage eller, hvis den pågældende har opholdt sig her i landet i afbrudte perioder, at vedkommende inden for de sidste 12 måneder har opholdt sig her i landet i tilsammen 185 dage.«

3. Efter § 17 indsættes:

»Leje af bil

§ 17 a. SKAT kan tillade, at en person med bopæl her i landet fører en udenlandsk bil på færdselslovens område i op til 6 uger i forbindelse med statsbesøg, store internationale arrangementer og lignende. Tilladelsen skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og på forlangende vises til politiet eller SKAT.«

§ 2

§ 1, nr. 1 og 3, træder i kraft den 12. november 2009. § 1, nr. 2, træder i kraft den 1. juli 2010.

Skatteministeriet, den 6. november 2009

Kristian Jensen

/ Lene Skov Henningsen