Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2010 af satser efter lov om social pension m.v.

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2010 af satser efter følgende love:

1) Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008.

2) Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009.

3) Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 2. oktober 2009.

4) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 2. oktober 2009.

5) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de 5 nævnte love, som pågældende tabel angår.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2010, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel. Vejledningen afløser tabel 1-18 i vejledning nr. 62 af 10. november 2008 om regulering pr. 1. januar 2009 af satser på Velfærdsministeriets område, som ændret ved vejledning nr. 68 af 19. november 2008, og vejledning nr. 79 af 12. december 2008.

Pensionsstyrelsen, den 18. november 2009

Jens Brøchner

/ Bent Nielsen


Bilag 1

 
Indholdsfortegnelse
   
Lov om individuel boligstøtte
TABEL 1:
Individuel boligstøtte – boligydelse
TABEL 2:
Individuel boligstøtte – boligsikring
TABEL 3:
Individuel boligstøtte – diverse satser
   
Lov om aktiv socialpolitik
TABEL 4:
Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp
   
Lov om social pension – førtidspension
TABEL 5:
Førtidspension
TABEL 6:
Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL 7:
Førtidspension – bidrag til ATP og SAP
   
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – førtidspension før 1.1.2003
TABEL 8:
Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg
TABEL 9:
Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg
TABEL 10:
Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SAP
TABEL 11:
Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb og nedsættelse
   
Lov om social pension – folkepension
TABEL 12:
Folkepension
TABEL 13:
Folkepension – varmetillæg
TABEL 14:
Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser
TABEL 15:
Folkepension – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL 16:
Folkepension – opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent
   
Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
TABEL 17:
Børnetilskud
TABEL 18:
Børnebidrag
   

 
Sats-tabeller
     
TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse
   
kr. årlig
1.
Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)
19.300
2.
Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)
 
 
- 10 pct. af formue over laveste grænse
722.500
 
- 20 pct. af formue over højeste grænse
1.445.100
3.
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)
 
 
- varme
73,75
 
- varmt vand
23,25
 
- elforbrug
55,75
4.
Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov § 10, stk. 3)
 
 
- vandafgift
12,25
 
- vandafledningsafgift
17,75
5.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4):
 
 
- ved lejers vedligeholdelsespligt
55,75
 
- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt
27,75
6.
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)
28,25
7.
Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14, stk. 1)
77.000
8.
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk.1, nr. 4)
11.100
9.
Tillægget til boligudgiften (lov § 21, stk.1, 1. pkt.)
5.800
10.
Indkomstgrænse (lov § 21, stk. 1, 1. pkt.)
137.200
11.
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn (lov § 21, stk. 1, 2. pkt.)
36.200
12.
Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 21, stk. 2)
14.500
13.
Maksimal årlig boligydelse (lov § 23, stk. 1)
40.620
14.
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24 d, stk. 2)
25.600
15.
Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)
13.548
16.
Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)
2.976
17.
Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1)
23.100
18.
Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)
1.008
     
TABEL 2: Individuel boligstøtte – boligsikring
   
kr. årlig
1.
Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)
18.100
2.
Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)
 
 
- 10 pct. af formue over laveste grænse
678.100
 
- 20 pct. af formue over højeste grænse
1.356.300
3.
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)
 
 
- varme
69,25
 
- varmt vand
22,00
 
- elforbrug
52,25
4.
Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov § 10, stk. 3)
 
 
- vandafgift
11,50
 
- vandafledningsafgift
16,75
5.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4):
 
 
- ved lejers vedligeholdelsespligt
52,25
 
- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt
26,00
6.
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)
26,50
7.
Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14, stk. 1)
72.300
8.
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk. 1, nr. 4)
10.400
9.
Indkomstgrænse (lov § 22, stk. 1, 1. pkt.)
128.800
10.
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn (lov § 22, stk. 1, 2. pkt.)
33.900
11.
Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 22, stk. 2)
21.700
12.
Maksimal årlig boligsikring (lov § 23, stk. 1)
38.124
13.
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24 d, stk. 2)
24.000
14.
Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)
12.720
15.
Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)
2.796
16.
Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1)
21.700
17.
Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)
936
 

TABEL 3: Individuel boligstøtte – diverse satser
   
kr. årlig
pct.
1.
Grænsebeløb for beboerindskudslån (lov § 56)
   
 
- lejligheder
206.212
-
 
- enkeltværelser
139.936
-
 
- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn
36.200
-
2.
Kompensationsordning1)
159.000
-
3.
Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboer-indskudslån ydet før 1993 2)
209.000
-
4.
Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3)
11.700
-
5.
Opregulering af personlig indkomst (lov § 8, stk. 2)4)
   
 
- Modtagere af folkepension eller førtidspension
-
3,7
 
- Andre
-
2,5
1) Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.
2) Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.
3) Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.
4) Jf. § 3, stk. 2, i bkg. nr. 722 af 15. september 1999, som senest ændret ved bkg. nr. 1671 af 14. december 2006. Satserne er kundgjort i bekendtgørelse om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2010.
 
TABEL 4: Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp
   
kr.
Ydelser (lov § 85 a) 1)
   
1.
Engangsbeløb ved årsindtægt under kr. 211.070
 
12.820
2.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 211.070 – 224.261
 
11.538
3.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 224.262 – 237.452
 
10.256
4.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 237.453 – 250.643
 
8.973
5.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 250.644 – 263.834
 
7.691
6.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 263.835 – 277.025
 
6.411
7.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 277.026 – 290.216
 
5.129
8.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 290.217 – 303.407
 
3.846
9.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 303.408 – 316.598
 
2.563
10.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 316.599 – 329.793
 
1.282
Beregningsgrundlag (lov § 85 a) 1)
   
11.
I årsindtægten indgår 30 pct. af formue(rettigheder) over
 
131.916
1) Jf. bkg. nr. 200 af 22. marts 2000.
       
TABEL 5: Førtidspension
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Førtidspension, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 8)
195.420
16.285
2.
Førtidspension, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 8)
166.104
13.842
       
TABEL 6: Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse
 
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget
   
1.
Fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 9)
166.104
-
2.
Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)
216.400
-
3.
Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)
327.100
-
4.
Fradrag, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 10)
66.500
-
5.
Fradrag, gifte/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 10)
105.500
-
Nedsættelse
   
6.
Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 32 c, stk. 1)
-
30
7.
Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag, ægtefælle/samlever har ret til pension (lov § 32 c, stk. 1)
 
15
Minimumsbeløb
   
8.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen
4.884
-
9.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen
4.152
-
       
TABEL 7: Førtidspension – bidrag til ATP og SAP 1)
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 a)
1.080
90
2.
Obligatorisk ATP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 a)
2.160
180
3.
Frivilligt SAP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 b)
1.800
150
4.
Frivilligt SAP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 b)
3.600
300
1) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SAP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister.
       
TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg
   
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Grundbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 1)
65.376
5.448
2.
Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 48, stk. 1, nr. 3)
67.896
5.658
3.
Pensionstillæg, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 3)
32.820
2.735
4.
Invaliditetsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 7)
31.800
2.650
5.
Invaliditetsydelse (lov § 48, stk. 1, nr. 8)
31.992
2.666
6.
Erhvervsudygtighedsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 9)
43.884
3.657
7.
Førtidsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 10)
16.632
1.386
8.
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension (lov § 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.)
15.168
1.264
9.
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension (lov § 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.)
31.800
2.650
10.
Bistandstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 12)
33.216
2.768
11.
Plejetillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 13)
66.300
5.525
12.
Reelt enlige, fik inv.ydelse og bist./pl.tillæg dec. 93 (lov § 61)
36.072
3.006
13.
Ægteskabstillæg1)
8.664
722
14.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 28,6 pct., enlige (lov § 62)
59
-
15.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 28,6 pct., andre (lov § 62)
34
-
16.
Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, gifte (lov § 14, stk. 5) 2)
195.520
-
17.
Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, enlige (lov § 14, stk. 5) 2)
130.347
-
18.
Forsørgelsesgrundlag, indt.gr. forhøj. pr. barn (lov § 14, stk. 5) 2)
12.432
-
19.
Formuegrænse, helbredstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 14)
64.100
-
1) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.
2) Jf. § 15 og § 16, stk. 2, i bkg. nr. 1437 af 13. december 2006.
 
TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg
 
Gift/samlevende
Enlig
 
Årlig
Årlig
1.
Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 17, stk. 1)1)
6.450 kr.
4.300 kr.
Grænser for varmetillæg (lov § 17, stk. 1) 1)
2.
¾ af udgifterne (beregningsgrundlag)
(6.451-11.800 kr.)
(4.301-11.800 kr.)
3.
½ af udgifterne (beregningsgrundlag)
(11.801-15.500 kr.)
(11.801-15.500 kr.)
4.
¼ af udgifterne (beregningsgrundlag)
(15.501-19.200 kr.)
(15.501-19.200 kr.)
5.
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to
5.700
5.700
Petroleumstillæg
6.
Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 3)2)
262,50 øre
262,50 øre
1) Jf. kap. 6 i bkg. nr. 1437 af 13. december 2006.
2) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 297 af 3. april 2006, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 889 af 17. august 2006.
       
TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SAP 1)
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 32)
1.080
90
2.
Frivilligt ATP-bidrag, kommunens andel (lov § 32)
2.160
180
3.
Frivilligt SAP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33)
1.800
150
4.
Frivilligt SAP-bidrag, kommunens andel (lov § 33)
3.600
300
1) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SAP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister.
       
TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb og nedsættelse
 
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget
1.
Fradrag ved grundbeløb, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 2)
277.700
-
2.
Fradrag ved grundbeløb, gift (lov § 48, stk. 1, nr. 2)
188.400
-
3.
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, på halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (lov § 48, stk. 1, nr. 4)
191.800
-
4.
Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 5)
61.300
-
5.
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende (lov § 48, stk. 1, nr. 5)
123.000
-
6.
Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 6)
17.700
-
7.
Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende (lov § 48, stk. 1, nr. 6)
34.900
-
Nedsættelse
8.
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 1)
-
60
9.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
 
30,9
10.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
-
16
11.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
-
32
12.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. lov § 26, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 29, stk. 2)
 
32
13.
Personlig tillægspct., gift/samlevende, nedsættelse for hver 881 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)
-
1
14.
Personlig tillægspct., enlig, nedsættelse for hver 436 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)
-
1
Minimumsbeløb
15.
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet)
1.632
-
       
TABEL 12: Folkepension
   
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 1)
65.376
5.448
2.
Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 3)
67.896
5.658
3.
Pensionstillæg, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 3)
32.820
2.735
4.
Den supplerende pensionsydelse (lov § 72 d, stk. 1)
10.700
-
5.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 28,6 pct., enlige (lov § 72c)
59
-
6.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 28,6 pct., andre (lov § 72c)
34
-
7.
Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse
(lov § 49, stk. 1, nr. 7)
64.100
-
       
TABEL 13: Folkepension – varmetillæg
 
Gift/samlevende
Enlig
 
Årlig
Årlig
1.
Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 17, stk. 1)1)
6.450 kr.
4.300 kr.
Grænser for varmetillæg (lov § 17, stk. 1) 1)
2.
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(6.451-11.800 kr.)
(4.301-11.800 kr.)
3.
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(11.801-15.500 kr.)
(11.801-15.500 kr.)
4.
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(15.501-19.200 kr.)
(15.501-19.200 kr.)
5.
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to
5.700 kr.
5.700 kr.
Petroleumstillæg
6.
Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 3)2)
262,50 øre
262,50 øre
1) Jf. kap. 6 i bkg. nr. 1438 af 13. december 2006.
2) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 297 af 3. april 2006, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 889 af 17. august 2006.
       
TABEL 14: Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser
   
kr. årlig
kr. mdl.
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (lov § 69, stk. 1)
1.
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år
1.164
97
2.
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år
2.532
211
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (lov § 69, stk. 2)
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (lov § 69, stk. 2)
3.
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år
3.564
297
4.
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år
5.112
426
Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 – 1/1-84 (lov § 69, stk. 3) 1)
5.
Opsættelse 1/2 år
3.264
272
6.
Opsættelse 1 år
6.540
545
7.
Opsættelse 1 1/2 år
9.804
817
8.
Opsættelse 2 år
13.080
1.090
9.
Opsættelse 2 1/2 år
16.344
1.362
10.
Opsættelse 3 år
19.608
1.634
Diverse tillæg
11.
Invaliditetstillæg (lov § 71)
7.044
587
12.
Husligt bistandstillæg (lov § 72)
11.748
979
13.
Ægteskabstillæg2)
8.664
722
1) Er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.
2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.
       
TABEL 15: Folkepension – fradragsbeløb 1) og nedsættelse
   
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb
1.
Fradrag ved grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 2)
277.700
-
2.
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, på halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (lov § 49, stk. 1, nr. 4)
191.800
-
3.
Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov § 49, stk. 1, nr. 5)
61.300
-
4.
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 5)
123.000
-
5.
Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig (lov § 49, stk. 1, nr. 6)
17.700
-
6.
Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 6)
34.900
-
7.
Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, enlig (lov § 72 d, stk. 3)
17.700
-
8.
Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, gifte/samlevende (lov § 72 d, stk. 3)
34.900
-
Nedsættelse
9.
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 1)
-
30
10.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2)
-
30,9
11.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 2)
 
16
12
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 2)
 
32
13.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. lov § 29, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 2)
 
32
14.
Personlig tillægspct., gift/samlevende, nedsættelse for hver 881 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)
-
1
15.
Personlig tillægspct., enlig, nedsættelse for hver 436 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)
-
1
Minimumsbeløb
16.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, 1/40 af grundbeløb (lov § 31, stk. 4)
1.632
-
17.
Minimumsbeløb for den suppl. pensionsydelse, pr. pensionist (lov § 72 d, stk. 6)
200
-
1) Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget for beregning af pensionstillæg og personlig tillægsprocent kan der i et kalenderår forlods fradrages op til 30.000 kr. i indtægter ved personligt arbejde. Beløbet reguleres ikke.
TABEL 16: Folkepension – opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent 1)
År/Må.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
65
215
214
213
212
212
211
210
209
209
208
207
206
66
206
205
204
203
203
202
201
201
200
199
198
198
67
197
196
195
195
194
193
192
192
191
190
189
189
68
188
187
187
186
185
184
184
183
182
181
181
180
69
179
179
178
177
176
176
175
174
174
173
172
171
70
171
170
169
169
168
167
167
166
165
165
164
163
71
163
162
161
161
160
159
159
158
157
157
156
155
72
155
154
153
153
152
151
151
150
149
149
148
147
73
147
146
146
145
144
144
143
142
142
141
140
140
74
139
139
138
137
137
136
135
135
134
133
133
132
75
132
131
131
130
129
129
128
127
127
126
126
125
76
125
124
123
123
122
122
121
120
120
119
119
118
77
118
117
117
116
115
115
114
114
113
113
112
111
78
111
111
110
109
109
108
108
107
107
106
105
105
79
105
104
104
103
102
102
101
101
100
100
99
99
80
98
                     
1) Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødelighedserfaringerne i 2007/2008 (kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes til beregning af venteprocenten i 2010. Lodret: Personens alder i hele år. Vandret: Personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til lovens § 15 e, stk. 4, og § 9 i bkg. nr. 350 af 17. maj 2004.
TABEL 17: Børnetilskud
   
kr. årligt
kr. kvartal
kr. en gang
1.
Ordinært børnetilskud (lov § 2)
4.868
1.217
-
2.
Ekstra børnetilskud (lov § 3)
4.956
1.239
-
3.
Særligt børnetilskud, grundbeløb (lov § 4, stk. 3)
12.432
3.108
-
4.
Særligt børnetilskud, tillæg (lov § 4, stk. 5)
1.608
402
-
5.
Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb (lov § 4, stk. 2)
24.864
6.216
-
6.
Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg (lov § 4, stk. 4)
3.216
804
-
7.
Flerbørnstilskud (lov § 10a)
8.024
2.006
-
8.
Adoptionstilskud (lov § 10b)
-
-
46.214
9.
Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre (lov § 10c, stk.1)
6.388
1.597
-
10.
Indtægtsgrænse, 10%-nedsættelse af tilskud, enlig forsørger (lov § 10c, stk. 5)
127.900
-
-
11.
Indtægtsgrænse, 10%-nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger (lov § 10c, stk. 6)
191.800
-
-
           
TABEL 18: Børnebidrag
   
kr. årligt
kr. halvår
kr. måned
kr. én gang
1.
Normalbidrag til børn, grundbeløb (lov § 14)
12.432
6.216
1.036
-
2.
Normalbidrag til børn, tillæg (lov § 14)
1.608
804
134
-
3.
Normalbidrag ved fødsel (lov § 15)
-
-
-
711
4.
Normalbidrag omkring fødsel (lov § 15)
-
-
1.240