Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108

(Forårspakke 2.0 - vækst, klima, lavere skat)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108, som ændret ved bekendtgørelse nr. 42 af 17. januar 2007 og bekendtgørelse nr. 1379 af 12. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 3, nr. 1, ændres »bundfradrag og fradrag for grundbeløb« til: »grundbeløb og bundfradrag«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Indenrigs- og Socialministeriet, den 11. november 2009

Karen Ellemann

/ Karin Ingemann