Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Tilskud

Kapitel 2   De enkelte puljer

Kapitel 3   Ansøgning

Kapitel 4   Afgørelse om og udbetaling af tilskud

Kapitel 5   Aflæggelse af rapport og regnskab

Kapitel 6   Revision

Kapitel 7   Misligholdelse

Kapitel 8   Offentlighed

Kapitel 9   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

I medfør af tekstanmærkning nr. 126, stk. 3, ad finanslov 2009 § 20.71.41 om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati, fastsættes:

Kapitel 1

Tilskud

§ 1. Inden for den bevilling, der i medfør af tekstanmærkning nr. 126, stk. 3, ad finanslov 2009 § 20.71.41 er afsat til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati, yder Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa (nævnet) efter ansøgning tilskud til initiativer, som fremmer debat og oplysning i Danmark om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati.

Kapitel 2

De enkelte puljer

§ 2. Tilskud fra Pulje A, jf. tekstanmærkning nr. 126, stk. 3, litra a, ad finanslov 2009 § 20.71.41, kan ydes til lovlige landsdækkende organisationer, der har debat og oplysning om Europa som hovedformål, og som ikke er et parti eller en bevægelse indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet eller en ungdomsorganisation til et sådant parti eller en sådan bevægelse.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram for en treårig periode, der svarer til tre kalenderår.

Stk. 3. Det er en betingelse for tilskud efter stk. 1, at organisationen

1) har mindst 350 registrerede og individuelt dokumenterede kontingentbetalende medlemmer,

2) har en årlig kontingentsats på minimum 150 kr. for ordinært medlemskab,

3) er repræsenteret og har aktiviteter flere steder i landet, og

4) har en demokratisk struktur, som sikrer medlemmernes indflydelse på organisationens arbejde, hvilket skal fremgå af organisationens vedtægter eller formålsbeskrivelse.

§ 3. Tilskud fra Pulje B, jf. tekstanmærkning nr. 126, stk. 3, litra b, ad finanslov 2009 § 20.71.41, kan ydes til lovlige landsdækkende organisationer, der har debat og oplysning om Europa som en del af deres aktiviteter, men hvor hovedformålet er et andet, dog ikke større arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer, partier og bevægelser indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet samt ungdomsorganisationer til et sådant parti eller en sådan bevægelse.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram for en treårig periode, der svarer til tre kalenderår.

Stk. 3. Det er en betingelse for tilskud efter stk. 1, at organisationen

1) har mindst 350 registrerede og individuelt dokumenterede kontingentbetalende medlemmer eller er en sammenslutning af landsdækkende organisationer eller af regionale eller lokale organisationer, således at organisationen aktivitets- og organisationsmæssigt har en landsdækkende karakter,

2) er repræsenteret og har aktiviteter flere steder i landet, og

3) har en demokratisk struktur, som sikrer medlemmernes indflydelse på organisationens arbejde, hvilket skal fremgå af organisationens vedtægter eller formålsbeskrivelse.

§ 4. Tilskud fra Pulje C, jf. tekstanmærkning nr. 126, stk. 3, litra c, ad finanslov 2009 § 20.71.41, kan ydes til lovlige organisationer, dog ikke partier og bevægelser indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet, visse juridiske personer, visse offentlige institutioner og til myndige privatpersoner, der er folkeregistreret i Danmark.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes til gennemførelse af enkeltstående lokale aktiviteter eller større tværgående regionale eller landsdækkende aktiviteter.

Stk. 3. Tilskud efter stk. 1 kan ydes til blandt andet:

1) Møder og konferencer, herunder honorar og transport til eksterne oplægsholdere, dog ikke honorar og transport til medlemmer af Folketinget eller medlemmer af Europa-Parlamentet.

2) Udarbejdelse af oplysningsmateriale.

3) Produktion af TV- og radioprogrammer samt programmer til internettet.

4) Annoncering af aktiviteter.

5) Regnskabsaflæggelse og revision i forbindelse med aktiviteter.

Stk. 4. Tilskud efter stk. 1 ydes ikke til studierejser og researchrejser.

Kapitel 3

Ansøgning

§ 5. Ansøgning om tilskud fra Pulje A, B og C, jf. §§ 2-4, kan indgives på baggrund af en udmeldt ansøgningsrunde. Nævnet udmelder ansøgningsrunder på sin hjemmeside, www.europa-naevnet.dk, og oplyser i den forbindelse en frist for indgivelse af ansøgning.

Stk. 2. Ansøgning skal indgives til nævnet i form af et ansøgningsskema, som hentes på nævnets hjemmeside, udfyldes elektronisk på hjemmesiden, udskrives, underskrives af initiativets ansvarlige person og sendes til nævnets postadresse, jf. dog stk. 4. En aktivitetsplan og et budget for initiativet skal vedlægges ansøgningsskemaet.

Stk. 3. Ansøgningen skal være nævnet i hænde inden den af nævnet udmeldte frist for indgivelse af ansøgning, jf. stk. 1. Ansøgninger, som modtages i nævnet efter fristen for indgivelse af ansøgning, tages ikke i betragtning.

Stk. 4. Ansøgere, der ikke har adgang til internettet, kan rekvirere et ansøgningsskema ved henvendelse til nævnets sekretariat.

Stk. 5. Organisationer, der indgiver ansøgning om tilskud, skal til ansøgningen vedlægge kopi af organisationens vedtægter eller en beskrivelse af organisationens formål.

Kapitel 4

Afgørelse om og udbetaling af tilskud

§ 6. Nævnet træffer efter ansøgning afgørelse om tilskud efter §§ 2-4.

Stk. 2. Ved afgørelse om tilsagn om tilskud lægges der vægt på, at initiativet

1) i indhold og form henvender sig til en bred eller ny målgruppe i Danmark,

2) har stor gennemslagskraft i målgruppen eller offentligheden,

3) er offentligt og annonceres bredt i offentligheden, og

4) er væsentligt egenfinansieret eller væsentligt finansieret fra anden side.

§ 7. Nævnet kan give tilsagn om at yde hele det ansøgte tilskud eller en del af det ansøgte tilskud.

§ 8. Tilsagn om tilskud efter §§ 2-4 gives på betingelse af,

1) at initiativet gennemføres så vidt muligt som beskrevet i aktivitetsplanen for initiativet, jf. dog stk. 3,

2) at udgifter til initiativet så vidt muligt afholdes som angivet i budgettet for initiativet, jf. dog stk. 3,

3) at ansøger aflægger rapport om det gennemførte initiativ, som nævnet kan godkende, jf. § 13, og

4) at ansøger aflægger regnskab for det gennemførte initiativ, som nævnet kan godkende, jf. § 14.

Stk. 2. Nævnet kan i forbindelse med udmelding af en ansøgningsrunde fastsætte yderligere betingelser for tilsagn om tilskud efter §§ 2-4.

Stk. 3. Nævnet kan i særlige tilfælde godkende, at aktivitetsplan og budget for et initiativ ændres. Hvis aktivitetsplan og budget for et initiativ ændres med nævnets godkendelse, er det er betingelse for tilsagnet om tilskud, at initiativet gennemføres i overensstemmelse med den ændrede aktivitetsplan og det ændrede budget.

Stk. 4. Et tilsagn om tilskud bortfalder, hvis betingelserne i stk. 1-3 ikke opfyldes.

§ 9. Ansøgere, der gives tilsagn om tilskud fra Pulje A eller B, jf. §§ 2 og 3, får i første kalenderår i den treårige aktivitetsperiode udbetalt 75 pct. af det årlige tilskudsbeløb, når tilsagnet om tilskud er meddelt, og de resterende 25 pct. af det årlige tilskudsbeløb, når rapport og regnskab for kalenderårets aktiviteter er godkendt af nævnets sekretariat, jf. §§ 13 og 14. I andet og tredje kalenderår i den treårige aktivitetsperiode udbetales det årlige tilskudsbeløb således, at 75 pct. af beløbet udbetales samtidig med udbetaling af restbeløbet for det foregående kalenderår, og de resterende 25 pct. af beløbet udbetales, når rapport og regnskab for kalenderårets aktiviteter er godkendt af nævnets sekretariat, jf. §§ 13 og 14.

Stk. 2. Uforbrugte midler i et kalenderår kan bruges i den resterende aktivitetsperiode. Hvis en ansøger ikke har brugt sit samlede tilskud med udgangen af den treårige aktivitetsperiode, skal ansøger tilbagebetale det uforbrugte beløb til nævnet.

§ 10. Ansøgere, der gives tilsagn om tilskud fra Pulje C, jf. § 4, får tilskuddet udbetalt, når initiativet er gennemført, og rapport og regnskab for initiativet er godkendt af nævnets sekretariat, jf. §§ 13 og 14. Viser udgifterne til et gennemført initiativ sig lavere end angivet i budgettet for initiativet, udbetales alene et tilskud svarende til de faktisk afholdte udgifter til initiativet.

§ 11. Nævnets afgørelser om tilsagn om tilskud og afslag på tilskud er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 12. Ved tilsagn om tilskud til medvirken af eksterne organisationer eller personer, herunder oplægsholdere, påhviler arbejdsgiverforpligtelsen ansøger, herunder opfyldelse af krav i henhold til skattelovgivningen.

Kapitel 5

Aflæggelse af rapport og regnskab

§ 13. Ansøgere, der har modtaget tilsagn om tilskud fra Pulje A eller B, jf. §§ 2 og 3, skal for hvert kalenderår i den treårige aktivitetsperiode aflægge en rapport om de gennemførte initiativer, som nævnet har givet tilskud til. Rapporten skal aflægges til nævnet senest den 15. marts i året efter det kalenderår, der rapporteres om. Seks eksemplarer af eventuelt fremstillet materiale skal vedlægges rapporten.

Stk. 2. Ansøgere, der har modtaget tilsagn om tilskud fra Pulje C, jf. § 4, skal aflægge en rapport om det initiativ, som nævnet har givet tilskud til. Rapporten skal aflægges til nævnet senest en måned efter den dato for afslutning af initiativet, som er anført i ansøgningen om tilskud. Seks eksemplarer af eventuelt fremstillet materiale skal vedlægges rapporten.

Stk. 3. Ansøgere skal være i besiddelse af dokumentation for de aktiviteter, der er beskrevet i de i stk. 1 og 2 nævnte rapporter, samt resultatet heraf.

§ 14. Ansøgere skal aflægge regnskab for de gennemførte initiativer, som nævnet har givet tilsagn om at give tilskud til, jf. §§ 15 og 16.

§ 15. Ansøgere, der har modtaget tilsagn om tilskud fra Pulje A eller B, jf. §§ 2 og 3, skal for hvert kalenderår i den treårige aktivitetsperiode aflægge et regnskab for gennemførte aktiviteter, som nævnet har givet tilskud til. Regnskabet skal aflægges til nævnet senest den 15. marts i året efter det kalenderår, der aflægges regnskab for.

Stk. 2. Regnskabets indhold og opstilling skal følge principperne i årsregnskabsloven og regler udstedt i henhold til denne lov.

Stk. 3. Tilskud fra anden side skal specificeres i regnskabet.

Stk. 4. Til de enkelte regnskabsposter kan knyttes noter med supplerende oplysninger om regnskabsposternes indhold.

Stk. 5. Modregning i regnskabet (nettopostering) må kun finde sted, hvis modregningen medvirker til at øge regnskabets informationsværdi. Modregnede poster skal oplyses i noter til regnskabsposterne.

Stk. 6. Regnskabet skal indeholde oplysning om den anvendte regnskabspraksis. Foretages der ændringer i regnskabsprincipperne i forhold til tidligere aflagte regnskaber, skal regnskabet indeholde en begrundelse herfor og en beskrivelse af virkningen heraf.

Stk. 7. Regnskabet skal være underskrevet af ansøgers kompetente ledelse. Endvidere skal regnskabet være revideret og forsynet med en revisionspåtegning, jf. reglerne i kapitel 6.

Stk. 8. Ansøgere skal være i besiddelse af dokumentation for, at betingelserne for nævnets tilskud er opfyldt, jf. §§ 2, 3 og 8, samt at de i regnskabet indregnede omkostninger vedrører aktiviteter til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa.

Stk. 9. Ansøgere skal opbevare regnskabsbilagene i fem år fra udgangen af regnskabsåret og på begæring fremsende dem til nævnet.

§ 16. Ansøgere, der har modtaget tilsagn om tilskud fra Pulje C, jf. § 4, skal aflægge regnskab til nævnet senest en måned efter den dato for afslutning af initiativet, som er anført i ansøgningen om tilskud.

Stk. 2. Regnskabet skal opstilles på samme måde som budgettet for initiativet, således at regnskabsposter og budgetposter er direkte sammenlignelige.

Stk. 3. Aflæggelse af regnskab for tilskud på 50.000 kr. eller mere skal følge principperne i årsregnskabsloven og regler udstedt i henhold til denne lov. Anden måde for regnskabsaflæggelse kan dog anvendes. Hvis anden måde for regnskabsaflæggelse anvendes, skal det fremgå af regnskabet, hvilke principper der er anvendt. Reglerne i § 15, stk. 3-6, finder i øvrigt tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Regnskab for tilskud under 50.000 kr. aflægges ved at udfylde et fra nævnet modtaget regnskabsskema bilagt relevant dokumentation for afholdte udgifter.

Stk. 5. Regnskabet skal være underskrevet af den privatperson, der er ansvarlig for initiativet, eller, hvis en organisation, juridisk person eller offentlig institution er ansvarlig for initiativet, organisationens, den juridiske persons eller den offentlige institutions kompetente ledelse. Endvidere skal regnskabet være revideret og forsynet med en revisionspåtegning, jf. reglerne i kapitel 6.

Stk. 6. Ansøgere skal være i besiddelse af dokumentation for, at betingelserne for nævnets tilskud er opfyldt, jf. §§ 4 og 8, samt at de i regnskabet indregnede omkostninger vedrører aktiviteter til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa.

Stk. 7. Ansøgere skal opbevare regnskabsbilagene i fem år fra udgangen af regnskabsåret og på begæring fremsende dem til nævnet.

Kapitel 6

Revision

§ 17. Revision af en ansøgers regnskab, jf. § 15, stk. 7, og § 16, stk. 5, skal udføres af en statsautorisret eller registreret revisor eller efter en revisionsordning efter lov om kommunernes styrelse eller efter lov om regioner m.v., jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Ved revisorskift skal ansøger snarest muligt underrette nævnet om navn og adresse på den tiltrædende revisor og oplyse om årsagen til skiftet.

Stk. 3. Regnskab for tilskud under 50.000 kr. kan revideres af en regnskabskyndig person, som ikke behøver at være revisoruddannet.

§ 18. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. og nærmere præciseret i dette kapitel.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte tilsagn om tilskud, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet.

§ 19. Revisionens omfang afhænger af ansøgers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol, og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets størrelse betydning for revisionens omfang.

§ 20. Ved revisionen skal revisor efterprøve,

1) om regnskabet for aktiviteterne/initiativet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,

2) om betingelserne for nævnets tilskud til aktiviteterne/initiativet er opfyldt,

3) om tilskuddet er anvendt til formålet,

4) om ansøger har udvist sparsommelighed, og

5) om de oplysninger, som ansøger har meddelt nævnet om gennemførelse og resultat af aktiviteterne/initiativet, er dokumenterede.

Stk. 2. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

§ 21. Ansøger skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Ansøger skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor finder nødvendige for udførelsen af sit hverv.

§ 22. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give ansøger meddelelse herom samt at påse, at ansøger inden 3 uger herefter giver nævnet meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere nævnet. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at initiativets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 23. Det reviderede regnskab skal forsynes med en påtegning, hvoraf det fremgår, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Revisor, jf. § 17, stk. 1, skal forsyne det reviderede regnskab med en revisionspåtegning efter det til enhver tid gældende erklæringsparadigme for den uafhængige revisors påtegning, der forefindes på Rigsrevisionens hjemmeside, www.rigsrevisionen.dk/paategning.hmtl.

Stk. 3. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. § 20. Beretningen kan afgives i tilslutning til revisionspåtegningen, jf. stk. 1, eller i en revisionsprotokol. Revisionsberetningen skal indsendes af ansøger til nævnet sammen med det påtegnede regnskab, jf. § 15, stk. 1, og § 16, stk. 1.

Kapitel 7

Misligholdelse

§ 24. Hvis et tilsagn om tilskud bortfalder, jf. § 8, stk. 4, udbetaler nævnet ikke tilskud, ligesom nævnet har ret til at kræve allerede udbetalte beløb tilbagebetalt. Endvidere har nævnet ret til at tilbageholde udbetaling af tilskud eller kræve udbetalte beløb tilbagebetalt, hvis ansøger har opnået tilsagnet om tilskud ved svig eller i øvrigt har afgivet urigtige oplysninger under sagsforløbet.

Kapitel 8

Offentlighed

§ 25. Oplysninger om ansøgningsrunder og meddelte tilsagn om tilskud offentliggøres på nævnets hjemmeside, www.europa-naevnet.dk. Endvidere offentliggøres ansøgernes rapporter, jf. § 13, på nævnets hjemmeside.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. november 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1094 af 18. november 2008 om tilskud til organisationer og privatpersoner til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse finder fortsat anvendelse for ansøgere, der er meddelt tilsagn om tilskud efter denne bekendtgørelse.

Undervisningsministeriet, den 5. november 2009

Bertel Haarder

/ Susanne Sehestedt Clausen