Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31990L0313
 
32003L0004
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om aktiv formidling af miljøoplysninger 1)

 

I medfør af § 5 b, stk. 2, i lov nr. 292 af 27. april 1994 om aktindsigt i miljøoplysninger, som ændret ved lov nr. 310 af 2. maj 2005, fastsættes:

§ 1. Myndigheder og organer omfattet af lovens § 1 skal ordne de miljøoplysninger, som er relevante for deres funktioner, og som de er i besiddelse af, eller som opbevares for dem, på en sådan måde, at de aktivt og systematisk kan formidles, herunder navnlig elektronisk, til offentligheden, jf. lovens § 5 b, stk. 1.

Stk. 2. Miljøoplysninger omfattet af stk. 1 skal i stigende grad findes i elektroniske databaser, som er let tilgængelige for offentligheden gennem offentlige telekommunikationsnetværk.

Stk. 3. Myndighederne og organer omfattet af lovens § 1 skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at vedligeholde miljøoplysninger, som de er i besiddelse af, eller som opbevares for dem, i en form eller format, som er let at reproducere og let tilgængelig via elektronisk computerkommunikation eller andre elektroniske medier.

§ 2. De miljøoplysninger, som de enkelte myndigheder og organer omfattet af lovens § 1 inden for hver deres område skal formidle elektronisk til offentligheden, omfatter mindst:

1) teksterne til internationale traktater, konventioner eller aftaler og til Fællesskabets og national, regional og lokal lovgivning om eller vedrørende miljøet,

2) politikker, planer og programmer, der vedrører miljøet,

3) statusrapporter om implementering af de i nr. 1 og 2 omhandlede forhold, når de er udarbejdet og opbevares i elektronisk form af myndigheder og organer omfattet af lovens § 1,

4) rapporter om miljøets tilstand, jf. planlovens § 2, stk. 3,

5) data eller oversigter over data fra overvågning af aktiviteter, der påvirker eller kan påvirke miljøet,

6) tilladelser, som kan have væsentlig indvirkning på miljøet, og miljøaftaler eller en henvisning til det sted, hvor oplysningerne kan findes eller rekvireres, og

7) miljøkonsekvens- og risikovurderinger vedrørende de miljøelementer, der er omhandlet i lovens § 3, stk. 1, nr. 1, eller en henvisning til det sted, hvor oplysningerne kan findes eller rekvireres.

Stk. 2. Myndighederne og organer omfattet af lovens § 1 skal, hvor det er passende, opdatere miljøoplysningerne omfattet af stk. 1.

§ 3. Myndigheder og organer omfattet af lovens § 1 skal, med forbehold for særlige forpligtelser i henhold til lovgivningen, i tilfælde af en overhængende trussel mod menneskers sundhed eller mod miljøet, hvad enten den skyldes menneskelige aktiviteter eller naturlige årsager, straks og uden ophold udsende alle miljøoplysninger, som myndigheden eller organet er i besiddelse af, og som vil kunne sætte den del af offentligheden, der risikerer at blive berørt af truslen, i stand til at træffe forholdsregler, der kan forhindre eller begrænse følgerne af truslen.

Stk. 2. Informationsforpligtelsen efter stk. 1 kan indgå i beredskabsplanlægningen inden for den civile sektor, jf. beredskabslovens kapitel 5.

Stk. 3. Formidlingsforpligtelserne efter bekendtgørelsen finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven, § 2 i lov om aktindsigt i miljøoplysninger og persondataloven.

§ 4. § 1 og § 2 omfatter kun oplysninger, der er indsamlet efter den 14. februar 2003, medmindre de allerede er stillet til rådighed for borgerne i elektronisk form.

Stk. 2. Kravene i bekendtgørelsen kan opfyldes ved at oprette link til internetsider, hvor miljøoplysningerne kan findes.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. juni 2005.

Miljøministeriet, den 13. maj 2005

Connie Hedegaard

/Ole Christiansen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF, (EF-tidende 2003 nr. L 41, side 26).