Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0082
 
32004L0020
 
32004L0030
 
32004L0058
 
32004L0060
 
32004L0062
 
32004L0071
 
32004L0099
 
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler 1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 om bekæmpelsesmidler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 558 af 19. juni 2003 og bekendtgørelse nr. 404 af 25. maj 2004, foretages følgende ændringer:

1. I titelnoten indsættes efter »og Kommissionsbeslutninger, jf. bilag 9.«: »Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 99/45/EF af 31. maj 1999 (EF-tidende 1999 L 200, side 1), Kommissionens direktiv 2003/82/EF af 11. september 2003 (EF-tidende 2003 L 228, side 11), Kommissionens direktiv 2004/20/EF af 2. marts 2004 (EF-tidende 2004 L 70 side 32), Kommissionens direktiv 2004/30/EF af 10. marts 2004 (EF-tidende 2004 L 77 side 50), Kommissionens direktiv 2004/58/EF af 23. april 2004 (EF-tidende 2004 L 120 side 26), Kommissionens direktiv 2004/60/EF af 23. april 2004 (EF-tidende 2004 L 120 side 39), Kommissionens direktiv 2004/62/EF af 26. april 2004 (EF-tidende 2004 L 125 side 38), Kommissionens direktiv 2004/71/EF af 28. april 2004 (EF-tidende 2004 L 127 side 104), Kommissionens direktiv 2004/99/EF af 1. oktober 2004 (EF-tidende 2004 L 309 side 6).«

1. § 19, nr. 11, affattes således:

»11) Risikoangivelser og sikkerhedsforskrifter (R- og S-sætninger) i overensstemmelse med reglerne i bilag 2, afsnit 1.2 og 2 i bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter samt angivelserne i bilag 11 og 12.«

2. I § 60, stk. 3, ændres »Fødevaredirektoratet« til: »Fødevarestyrelsen«.

3. Oversigt over bilag affattes som gengivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

4. I Bilag 6 indsættes efter sidste punktum:

»Direktiv 2003/82/EF af 11. september 2003, jf. EF-tidende 2003 L 228, side 11

Direktivet vedrører følgende sektion i direktiv 91/414:

1. Bilag IV og bilag V.

Direktivet skal være gennemført i dansk ret senest den 30. juli 2004.«

5. Bilag 7 affattes som gengivet i bilag 2 til denne bekendtgørelse.

6. Bilag 9 affattes som gengivet i bilag 3 til denne bekendtgørelse.

7. Efter bilag 9 a indsættes bilag 9 b som gengivet i bilag 4 til denne bekendtgørelse.

8. Efter bilag 10 indsættes bilag 11 som gengivet i bilag 5 til denne bekendtgørelse.

9. Efter bilag 11 indsættes bilag 12 som gengivet i bilag 6 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2005.

Miljøministeriet, den 29. maj 2005

Connie Hedegaard

/Helge AndreasenBilag 1

»Oversigt over bilag

Bilag 1.

Liste over stoffer og produkter, som er omfattet af lovens kapitel 7

Bilag 2.

Klassificering – farebetegnelser

Bilag 3.

Farebetegnelser og faresymboler

Bilag 4.

Advarselstavle

Bilag 5.

Datakrav ved ansøgning om godkendelse af bekæmpelsesmidler

Bilag 6.

Kommissionsdirektiver, udstedt under henvisning til artikel 18, stk. 2, i plantebeskyttelsesmiddeldirektivet (direktiv 91/414/EØF)

Bilag 7.

Aktivstoffer, som er optaget på bilag I til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet

Bilag 8.

Aktivstoffer, som er optaget på bilag I, I A og I B til biociddirektivet

Bilag 9.

Liste over aktivstoffer, som Europa-Kommissionen har besluttet ikke at optage på bilag I til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet

Bilag 9 a.

Europa-Kommissionens forordning nr. 2076/2002 – bilag I og II

Bilag 9 b.

Europa-Kommissionens beslutning (2004/129/EF) af 30. januar – bilag I og II

Bilag 10.

Salgs- og anvendelsesfrister for plantebeskyttelsesmidler, hvor godkendelsen er ændret eller tilbagekaldt i henhold til kemikalielovens § 33, stk. 4 og 7.

Bilag 11.

R-sætninger - standardformuleringer for særlige risici for mennesker eller miljø

Bilag 12.

S-sætninger - standardformuleringer for sikkerhedsregler for beskyttelse af mennesker eller miljø.«Bilag 2

»Bilag 7

Aktivstoffer, som er optaget på bilag I til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet

Acetamiprid2)

Acibenzolar-s-methyl3)

Alpha-cypermethrin4)

Amitrol5)

Azimsulfuron6)

Azoxystrobin7)

Benalaxyl4)

Bentazon8)

Benzoesyre9)

Beta-cyfluthrin10)

Bromoxynil4)

Carfentrazonethyl11)

Chlorpropham12)

Cinidon-ethyl13)

Coniothyrium minitans14)

Cyazofamid15)

Cyclanilid3)

Cyfluthrin10)

Cyhalofop-butyl13)

2,4-D16)

2,4-DB10)

Deltamethrin17)

Desmedipham4)

Dimethenamid-p18)

Diquat5)

Esfenvalerat19)

Ethofumesat29)

Ethoxysulfuron15)

Famoxadon13)

Fenamidon11)

Ferriphosphat3)

Fenhexamid21)

Flazasulfuron9)

Florasulam13)

Flufenacet18)

Flumioxazin22)

Flupyrsulfuron-methyl23)

Fluroxypyr24)

Flurtamon18)

Foramsulfuron15)

Fosthiazat18)

Glyphosat25)

Imazalil26)

Imazamox15)

Iodosulfuron18)

Ioxynil4)

Iprodion10)

Iprovalicarb27)

Isoproturon28)

Isoxaflutol11)

Kresoxim-methyl29)

Lambda-cyhalothrin30)

Linuron10)

Maleinhydrazid10)

Mechlorprop (mecoprop)31)

Mechlorprop-P (mecoprop-P)31)

Mepanipyrim32)

Mesosulfuron33)

Mesotrion11)

Metalaxyl-M13)

Metsulfuron-methyl34)

Molinat35)

Oxadiargyl15)

Oxasulfuron15)

Paecilomyces-fumosoroseus36)

Paraquat37)

Pendimethalin10)

Phenmedipham4)

Picolinafen13)

Picoxystrobin18)

Prohexadion-calcium38)

Propiconazol31)

Propineb39)

Propoxycarbazon33)

Propyzamid39)

Prosulfuron27)

Pseudomonas chlororaphis40)

Pymetrozin3)

Pyraclostrobin9)

Pyraflufen-ethyl3)

Pyridat5)

Quinoxyfen41)

Silthiofam18)

Spiroxamin42)

Sulfosulfuron27)

Thiabendazol5)

Thiacloprid2)

Thifensulfuron-methyl25)

Thiram35)

Triasulfuron43)

Trifloxystrobin11)

Ziram35)

Zoxamid33)

2) Kommissionens direktiv 2004/99/EF af 1. oktober 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage acetamiprid og thiacloprid som aktive stoffer

3) Kommissionens direktiv 2001/87/EF af 12. oktober 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af acibenzolar-s-methyl, cyclanilid, ferriphosphat, pymetrozin og pyraflufen-ethyl som aktive stoffer.

4) Kommissionens direktiv 2004/58/EF af 23. april 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil og phenmedipham som aktive stoffer

5) Kommissionens direktiv 2001/21/EF af 5. marts 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af amitrol, diquat, pyridat og thiabendazol som aktive stoffer.

6) Kommissionens direktiv 1999/80/EF af 28. juli 1999 om indsættelse af et aktivt stof (azimsulfuron) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

7) Kommissionens direktiv 98/47/EF af 25. juni 1998 om indsættelse af et aktivt stof (azoxystrobin) i bilag I Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

8) Kommissionens direktiv 2000/68/EF af 23. oktober 2000 om optagelse af et aktivt stof (bentazon) i bilag I Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

9) Kommissionens direktiv 2004/30/EF af 10. marts 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage benzoesyre, flazasulfuron og pyraclostrobin som aktive stoffer

10) Kommissionens direktiv 2003/31/EF af 11. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage 2,4-DB, beta-cyfluthrin, cyfluthrin, iprodion, linuron, maleinhydrazid og pendimethalin som aktive stoffer.

11) Kommissionens direktiv 2003/68/EF af 11. juli 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage trifloxystrobin, carfentrazonethyl, mesotrion, fenamidon og isoxaflutol som aktive stoffer.

12) Kommissionens direktiv 2004/20/EF af 2. marts 2004 om ænring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage chlorpropham som aktivt stof

13) Kommissionens direktiv 2002/64/EF af 15. juli 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage cinidon-ethyl, cyhalofop-butyl, famoxadon, florasulam, metalaxyl-M og picolinafen som aktive stoffer.

14) Kommissionens direktiv 2003/79/EF af 13. august 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage Coniothyrium minitans som aktivt stof.

15) Kommissionens direktiv 2003/23/EF af 25. marts 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage imazamox, oxasulfuron, ethoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl og cyazofamid som aktive stoffer.

16) Kommissionens direktiv 2001/103/EF af 28. november 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af 2,4-dichlorphenoxyeddikesyre (2,4-D) som aktivt stof

17) Kommissionens direktiv 2003/5/EF af 10. januar 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage deltamethrin som aktivt stof.

18) Kommissionens direktiv 2003/84/EF af 25. september 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage flurtamon, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fosthiazat og silthiofam som aktive stoffer.

19) Kommissionens direktiv 2000/67/EF af 23. oktober 2000 om optagelse af et aktivt stof (esfenvalerat) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

20) Kommissionens direktiv 2002/37/EF af 3. maj 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF med henblik på optagelse af ethofumesat som aktivt stof.

21) Kommissionens direktiv 2001/28/EF af 20. april 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af KBR 2738 (fenhexamid) som aktivt stof.

22) Kommissionens direktiv 2002/81/EF af 10. oktober 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage flumioxazin som aktivt stof.

23) Kommissionens direktiv 2001/49/EF af 28. juni 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl) som aktivt stof.

24) Kommissionens direktiv 2000/10/EF af 1. marts 2000 om optagelse af et aktivt stof (fluroxypyr) i bilag 1 til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

25) Kommissionens direktiv 2001/99/EF af 20. november 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af glyphosat og thifensulfuron-methyl som aktive stoffer.

26) Kommissionens direktiv 97/73/EF af 15. december 1997 om indsættelse af et aktivt stof (imazalil) i bilag 1 til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

27) Kommissionens direktiv 2002/48/EF af 30. maj 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage iprovalicarb, prosulfuron og sulfosulfuron som aktive stoffer.

28) Kommissionens direktiv 2002/18/EF af 22. februar 2002 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af isoproturon som et aktivt stof.

29) Kommissionens direktiv 1999/1/EF af 21. januar 1999 om indsættelse af et aktivt stof (kresoxim-methyl) i bilag 1 til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

30) Kommissionens direktiv 2000/80/EF af 4. december 2000 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, med henblik på konsolidering af dette bilag og optagelse af endnu et aktivt stof (lambda-cyhalothrin).

31) Kommissionens direktiv 2003/70/EF af 17. juli 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage mecoprop, mecoprop-P og propiconazol som aktive stoffer.

32) Kommissionens direktiv 2004/62/EF af 26. april 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage mepanipyrim som aktivt stof

33) Kommissionens direktiv 2003/119/EF af 5. december 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage mesosulfuron, propoxycarbazon og zoxamid som aktive stoffer.

34) Kommissionens direktiv 2000/49/EF af 26. juli 2000 om optagelse af et aktivt stof (metsulfuron-methyl) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

35) Kommissionens direktiv 2003/81/EF af 5. september 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage molinat, thiram og ziram som aktive stoffer.

36) Kommissionens direktiv 2001/47/EF af 25. juni 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af Paecilomyces fumosoroseus som aktivt stof.

37) Kommissionens direktiv 2003/112/EF af 1. december 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage paraquat som aktivt stof.

38) Kommissionens direktiv 2000/50/EF af 26. juli 2000 om optagelse af et aktivt stof (prohexadion-calcium) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

39) Kommissionens direktiv 2003/39/EF af 15. maj 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage propineb og propyzamid som aktive stoffer.

40) Kommissionens direktiv 2004/71/EF af 28. april 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage Pseudomonas chlororaphis som aktivt stof

41) Kommissionens direktiv 2004/60/EF af 23. april 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage quinoxyfen som aktivt stof

42) Kommissionens direktiv 1999/73/EF af 19. juli 1999 om indsættelse af et aktivt stof (spiroxamin) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

43) Kommissionens direktiv 2000/66/EF af 23. oktober 2000 om optagelse af et aktivt stof (triasulfuron) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

 Bilag 3

»Bilag 9

Aktivstoffer, som Europa-Kommissionen har besluttet ikke at optage på bilag I til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet.

Stof

Forbud mod salg

Forbud mod anvendelse

Acephat 1)

Efter 25. marts 2003

Efter 25. september 2003

Aktivstoffer optaget på bilag I og II til Kommissionens forordning nr. 2076/2002, jf. bekendtgørelsens bilag 9 a, med mindre der er angivet en særlig frist nedenfor. 2)

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2003

Aktivstoffer optaget på bilag I og II til Kommissionens beslutning (2004/129/EF) af 30. januar 2004, jf. bilag 9 b 3), undtagen Epoxyderet soyaolie og Flamprop-M

Efter 15. juni 2005

Efter 15. juni 2005

Aldicarb 4)

Efter 31. december 2003

Efter 30. juni 2004

Amitraz 5)

Efter 12. februar 2004

Efter 12. august 2004

Atrazin 6)

Efter 10. marts 2004

Efter 10. september 2004

Azafenidin 7)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Azaconazol 2)

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2003

Azinphos-ethyl 8)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

Benomyl 9)

Efter 30. juni 2003

Efter 30. juni 2003.

Bensultap 2)

Efter 31. december 2003

Efter 30. juni 2004

Bioallethrin 2)

Efter 31. juni 2003

Efter 31. december 2003

Bioresmethrin 2)

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2003

Butoxycarboxim 2)

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2003

Chlorfenapyr 10)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Chlorfenvinphos 2) til brug i hovedkål og blomsterkål

Godkendte anvendelser af chlorfenvinphos i øvrigt

Efter 30. september 2007

 

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2007

 

Efter 31. december 2003

Chlozolinat 11)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

Cyhalothrin 12)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

Dichlorprop 2)

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2003

Dinoterb 13)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

DNOC 14)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

Epoxyderet soyaolie 3)

Efter 15. juni 2005

Efter 15. september 2005

Etrimfos 2)

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2003

Furathiocarb 2)

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2003

Fentin acetat 15)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Fentin hydroxide 16)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Fenpropathrin 2)

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2003

Fenthion 17)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Fenvalerat 18)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

Ferbam 8)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

Flamprop-M 3)

Efter 15. juni 2005

Efter 15. september 2005

Haloxyfop 2) til brug i såbede med prydplanter og frøgræsmarker med rødsvingel.

Godkendte anvendelse af haloxyfob i øvrigt.

Efter 30. september 2007

 

 

Efter 1. september 2003

31. december 2007

 

 

Efter 31. december 2003

Lindan 19)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

Mefluidid 20)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Metalaxyl 21)

Efter 2. maj 2003

Efter 2. november 2003

Monolinuron 22)

efter 31. januar 2002

efter 1. maj 2002

Natriumsølvthiosulfat 2) til brug i afskårne blomster og potteplanter.

Godkendte anvendelser af natriumsølvthiosulfat i øvrigt.

Efter 30. september 2007

 

 

Efter 31. august 2003

31. december 2007

 

 

Efter 31. december 2003

Parathion 23)

Efter 31. juni 2003

Efter 31. juni 2003

Parathion-methyl 24)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Permethrin 25)

efter 31. januar 2002

efter 1. maj 2002

Phoxim 2)

Efter 30. august 2003

Efter 31. december 2003

Propham 26)

efter 31. januar 2002

efter 1. maj 2002

Pyrazophos 27)

efter 31. januar 2002

efter 1. maj 2002

Quintozen 28)

efter 31. januar 2002

efter 1. maj 2002

Simazin 29)

Efter 10. juni 2005

Efter 10. september 2005

Tecnazen 30)

efter 31. januar 2002

efter 1. maj 2002

Triforin 2) til brug i æbler, pærer, solbær, ribs, stikkelsbær

Godkendte anvendelser af Triforin i øvrigt.

Efter 30. september 2007

 

Efter 31. august 2003

Efter 30. september 2007

 

Efter 31. december 2003

Zineb 31)

Efter 31. juni 2003

Efter 31. juni 2003.«

1) Kommissionens beslutning (2003/219/EF) af 25. marts 2003 om afvisning af at indsætte acephat i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

2) Aktive stoffer, optaget på Kommissionens forordning nr. 2076/2002, og som er eller inden for de seneste 5 år har været godkendt i Danmark, er blevet nævnt specifikt i bilaget og har fået tildelt særlige salgs- og anvendelsesfrister

3) Kommissionens beslutning (2004/129/EF) af 30. januar 2004 om ikke-optagelse af visse aktive stoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagetrækning af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer

4) Rådets beslutning (2003/199/EF) af 18. marts 2003 om afvisning af at indsætte aldicarb i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

5) Kommissionens beslutning (2004/141/EF) af 12. februar 2004 om afvisning af at optage amitraz i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof

6) Kommissionens beslutning (2004/248/EF) af 10. marts 2004 om afvisning af at optage atrazin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

7) Kommissionens beslutning (2002/949/EF) af 4. december 2002 om afvisning af at indsætte azafenidin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF

8) Kommissionens beslutning (95/276/EF) af 13. juli 1995 om tilbagetrækning af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder ferbam og azinphos-ethyl som aktivstoffer

9) Kommissionens beslutning (2002/928/EF) af 26. november 2002 om afvisning af at optage benomyl på bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

10) Kommissionens beslutning (2001/697/EF) af 5. september 2001 om afvisning af at indsætte chlorfenapyr i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF

11) Kommissionens beslutning (2000/626/EF) af 13. oktober 2000 om afvisning af at indsætte chlozolinat i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

12) Kommissionens beslutning (94/643/EF) af 12. september 1994 om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder cyhalothrin som aktivt stof

13) Kommissionens beslutning (98/269/EF) af 7. april 1998 om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dinoterb som aktivt stof

14) Kommissionens beslutning (1999/164/EF) af 17. februar 1999 om afvisning af at indsætte DNOC som aktivt stof i bilag I til Rådets tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

15) Kommissionens beslutning (2002/478/EF) af 20. juni 2002 om afvisning af at indsætte fentin acetat i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

16) Kommissionens beslutning (2002/479/EF) af 20. juni 2002 om afvisning af at indsætte fentin hydroxid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

17) Kommissionens beslutning (2004/140/EF) af 11. februar 2004 om afvisning af at optage fenthion i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

18) Kommissionens beslutning af 4. april 1998 om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fenvalerat

19) Kommissionens beslutning (2000/801/EF) af 20. december 2000 om afvisning af at optage lindan i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

20) Kommissionens beslutning (2004/401/EF) af 26. april 2004 om afvisning af at optage mefluidid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof

21) Kommissionens beslutning (2003/308/EF) af 2. maj 2003 om afvisning af at indsætte metalaxyl i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

22) Kommissionens beslutning (2000/243/EF) af 9. marts 2000 om afvisning af at optage monolinuron i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

23) Kommissionens beslutning (2001/520/EF) af 9. juli 2001 om afvisning af at indsætte parathion i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

24) Kommissionens beslutning (2003/166/EF) af 10. marts 2003 om afvisning af at optage parathion-methyl i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

25) Kommissionens beslutning (2000/817/EF) af 27. december 2000 om afvisning af at optage permethrin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

26) Kommissionens beslutning (96/586/EF) af 9. april 1996 om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder propham som aktivt stof

27) Kommissionens beslutning (2000/233/EF) af 9. marts 2000 om afvisning af at optage pyrazophos i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

28) Kommissionens beslutning (2000/816/EF) af 27. december 2000 om afvisning af at indsætte quintozen i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

29) Kommissionens beslutning (2004/247/EF) af 10. marts 2004 om afvisning af at optage simazin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

30) Kommissionens beslutning (2000/725/EF) om afvisning af at indsætte tecnazen i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

31) Kommissionens beslutning (2001/245/EF) af 22. marts 2001 om afvisning af at indsætte zineb i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stofBilag 4

»Bilag 9 b

Europa-Kommissionens beslutning (2004/129/EF) af 30. januar 2004 – bilag I og II

Bilag I: Liste over aktive stoffer, der ikke er optaget som aktive stoffer i bilag I til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet (direktiv 91/414/EØF)

Methidathion

Cinosulfuron

Clofencet

Chlorflurenol

Flamprop-M

Flurenol

Hexaflumuron

Imazethapyr

Nuarimol

Primisulfuron

Pretilachlor

Quinclorac

Streptomycin

Tridemorph

Triadimefon

(4E-7Z)-4,7-Tridecadien-1-ylacetat

(4Z-9Z)-7,9-Dodecadien-1-ol

(E)-10-Dodecenylacetat

(Z)-3-Methyl-6-isopropenyl-3,4-decadien-1-yl

(Z)-3-Methyl-6-isopropenyl-9-decen-1-ylacetat

(Z)-5-Dodecen-1-ylacetat

(Z)-7-Tetradecanol

(Z)-9-Tricosen

(Z,Z) Octadienylacetat

2-Propanol

3,7-Dimethyl-2,6-octadienal

4-chlor-3-methylphenol

7,8-Epoxi-2-methyl-octadecan

7-Methyl-3-methylen-7-octen-1-ylpropionat

Acridinbaser

Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid

Alkyldimethylethylbenzylammoniumchlorid

Ammoniumhydroxid

Ammoniumsulfat

Bariumnitrat

Biphenyl

Borsyre

Bromethalin

Calciferol

Calciumcyanid

Calciumoxid

Calciumphosphat

Chlorhydrat af poly(iminoimidobiguanidin)

Chlorphyllin

Cholecalciferol

Cholinchlorid

Majsstøbevand

Coumachlor

Coumafuryl

Coumatetralyl

Crimidin

Difethialon

Dioctyldimethylammoniumchlorid

Diphacinon

Ethanethiol

Ethylhexanoat

Flocumafen

Fluoracetamid

Hydrogencyanid

Isoval

Mælkesyre

Lauryldimethylbenzylammoniumbromid

Lauryldimethylbenzylammoniumchlorid

Calciumfosfat

Methyl-trans-6-nonenoat

Naphtalen

Nitrogen

Octyldecyldimethylammoniumchlorid

Løgekstrakt

Papain

p-Cresylacetat

p-Dichlorbenzen

Pherodim

Phosphorsyre

Planteolie/kokosnøddeolie

Planteolie/majsolie

Planteolie/jordnøddeolie

Kaliumsorbat

Pronumon

Propionsyre

Pyranocumarin

Kvaternære ammoniumforbindelser

Scillirosid

Sebacinsyre

Serricornin

Natriumcarbonat

Natriumchlorid

Natriumcyanid

Natriumdimethylarsinat

Natriumhydroxid

Natrium-o-benzyl-p-chlorphenoxid

Natriumpropionat

Natrium-p-t-amylphenoxid

Natriumtetraborat

Sojabønneekstrakt

Sojabønneolie, epoxyderet

Strychnin

Tjæreolie

Thalliumsulphat

Thiourea

trans-6-Nonen-1-ol

Trimedlur

Aschersonia aleyrodis

Agrotis segetum granulosis virus

Mamestra brassica nuclear polyhedrosis virus

Tomatmosaikvirus


Bilag II: Fortegnelse over stoffer godkendt til essential use, jf. beslutning (2004/129/EF) artikel 2, stk. 2. Plantebeskyttelsesmidler, som indeholder stofferne, tilbagekaldes senest den 30. juni 2007.

Kolonne A

Kolonne B

Kolonne C

Aktivt stof

Medlemsstat

Anvendelse

Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid

Belgien

Desinficering af udstyr og rum til svampeproduktion

Cinosulfuron

Spanien

Ris

 

Italien

Ris

Flamprop-M

Østrig

Vårhvede, vårbyg, vinterhvede, vinterbyg

Hexaflumuron

Portugal

Citrusfrugter

 

Spanien

Fyr

Methidathion

Frankrig

Æbler, pærer, blommer, citrusfrugter

 

Tyskland

Rapsolie

 

Italien

Oliven

 

Portugal

Æbler, pærer, ferskner, oliven, vinstokke, citrusfrugter, mangofrugter og sukkeræbler

 

Spanien

Citrusfrugter, oliven

 

Grækenland

Oliven, æbler, pærer

Pretilachlor

Frankrig

Ris

 

Italien

Ris

Quinclorac

Spanien

Ris

 

Grækenland

Ris

 

Portugal

Ris

 

Italien

Ris

Triadimefon

Sverige

Frilandsjordbær

 

 

Drivhustomater og –agurker.«Bilag 5

»Bilag 11

R-SÆTNINGER
Standardformuleringer for særlige risici for mennesker eller miljø i forbindelse med plantebeskyttelsesmidler

Indledning

For plantebeskyttelsesmidler fastsættes følgende yderligere standardformuleringer som supplement til de formuleringer, der er fastsat i bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

Standardformuleringerne danner grundlag for supplerende og særlige anvisninger vedrørende anvendelsen og berører derfor ikke andre elementer i § 19.

 

1. Standardformuleringer for særlige risici

 

1.1. Særlige risici for mennesker (RSh)

 

RSh 1:

Giftig ved kontakt med øjnene.

 

 

RSh 2:

Kan give overfølsomhed over for sollys/UV-stråling.

 

 

RSh 3:

Kontakt med dampe giver ætsninger på hud og øjne, og kontakt med væske giver forfrysninger.

 

 

2. Kriterier for anvendelse af standardformuleringer for særlige risici

 

2.1. Kriterier for anvendelse af standardformuleringer vedrørende mennesker

 

RSh 1

Giftig ved kontakt med øjnene

 

Sætningen anvendes, når en øjenirritationstest, jf. bilag 5.1 b, punkt 7.1.5, hos forsøgsdyr har vist klare tegn på systemisk toksicitet (f.eks. ved hæmning af kolinesterase) eller dødelighed, som sandsynligvis kan tilskrives optagelse af det aktive stof gennem øjets slimhinder. Risikosætningen anvendes også, hvis der hos mennesker er tegn på systemisk toksicitet efter kontakt med øjnene.

 

Der bør i disse tilfælde foreskrives øjenbeskyttelse som omhandlet i de almindelige bestemmelser i bilag 12.

 

 

RSh 2

Kan give overfølsomhed over for sollys/UV-stråling

 

Sætningen anvendes, når der fra forsøgssystemer eller dokumenteret menneskelig eksponering er klare tegn på, at produkterne viser fotosensibiliserende virkninger. Sætningen anvendes også for produkter, der indeholder et givet aktiv stof eller en given formuleringsingrediens, der viser fotosensibiliserende virkninger hos mennesker, hvis produktet indeholder denne fotosensibiliserende bestanddel i en koncentration på 1 % (w/w) eller derover.

 

Der bør i disse tilfælde foreskrives personlige beskyttelsesforanstaltninger som omhandlet i de almindelige bestemmelser i bilag 12.

 

 

RSh 3

Kontakt med dampe giver ætsninger på hud og øjne og kontakt med væske giver forfrysnigner

 

Sætningen anvendes for plantebeskyttelsesmidler, der formuleres som flydende gas, når det er relevant (f.eks. methylbromidpræparater).

 

Der bør i disse tilfælde foreskrives personlige beskyttelsesforanstaltninger som omhandlet i de almindelige bestemmelser i bilag 12 .

 

Sætningen anvendes ikke i de tilfælde, hvor R34 eller R35 anvendes i henhold til bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.«

 Bilag 6

»Bilag 12

S-SÆTNINGER
Standardformuleringer for sikkerhedsregler til beskyttelse af mennesker eller miljø i forbindelse med plantebeskyttelsesmidler

Indledning

For plantebeskyttelsesmidler fastsættes følgende yderligere standardformuleringer som supplement til de formuleringer, der er fastsat i bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

Standardformuleringerne danner grundlag for supplerende og særlige anvisninger vedrørende anvendelsen og berører derfor ikke andre elementer i § 19.

 

1. Almindelige bestemmelser

Alle plantebeskyttelsesmidler bør mærkes med følgende sætning, der suppleres med teksten i parentes, hvis det er relevant:

 

SP1:

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller beholdere, der har indeholdt produktet. [Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje].

 

 

2. Særlige sikkerhedsregler

 

2.1 Sikkerhedsregler for sprøjtefører (SPo)

 

Almindelige bestemmelser

1) Miljøstyrelsen kan fastlægge passende personlige værnemidler for sprøjtefører og kan bestemme, at værnemidlerne anvendes (f.eks. overtræksdragt, forklæde, handsker, solide sko, gummistøvler, ansigtsværn, ansigtsskærm, tætsluttende briller, hat, hætte eller åndedrætsværn af en bestemt type), jf. § 19, stk. 5. Sådanne supplerende sikkerhedsregler berører ikke de standardsætninger, der skal anvendes i henhold til bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

2) Miljøstyrelsen kan desuden fastlægge og bestemme, at visse opgaver kræver særlige værnemidler, såsom blanding, læsning, håndtering af det ufortyndede produkt, anvendelse, udsprøjtning af det fortyndede produkt, håndtering af nyligt behandlede materialer, såsom planter eller jord, eller færdsel på nyligt behandlede arealer, jf. § 19, stk. 5.

3) Miljøstyrelsen kan tilføje og beslutte tekniske kontrolspecifikationer, jf. § 19, stk. 5, såsom:

– Der skal anvendes et lukket overførselssystem, når pesticidet overføres fra produktbeholderen til sprøjtetanken

– Operatøren skal arbejde i en lukket kabine (med luftkonditionering-/luftfiltreringssystem) under sprøjtningen

– Teknisk kontrol kan erstatte personlige værnemidler, hvis den giver et lige så højt eller højere beskyttelsesniveau.

 

Særlige bestemmelser (SPo)

 

SPo 1:

Efter kontakt med huden, fjern først produktet med tør klud og vask derefter med rigeligt vand.

 

 

SPo 2:

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

 

 

SPo 3:

Efter antænding af produktet, undgå at indånde røgen og forlad det behandlede område øjeblikkeligt.

 

 

SPo 4:

Beholderen skal åbnes udendørs og under tørre forhold.

 

 

SPo 5:

De behandlede områder/drivhuse ventileres [grundigt/eller angivelse af tid/indtil sprøjtemidlet er tørret], før man går ind i dem.

 

 

2.2 Sikkerhedsregler vedrørende miljøet (SPe)

 

SPe 1:

For at beskytte [grundvandet/jordorganismer] må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv navnet på aktivstoffet eller gruppe af aktivstoffer), kun anvendes/ikke anvendes mere end (angiv tidsperiode eller antal behandligner).

 

 

SPe 2:

For at beskytte [grundvandet/organismer, der lever i vand] må dette produkt ikke anvendes (på beskrevet jordtype eller under beskrevne forhold).

 

 

SPe 3:

Må ikke anvendes nærmere end (angiv afstand) fra [vandmiljøet, vandløb, søer m.v./ikke dyrket område] for at beskytte [organismer, der lever i vand/vandlevende ikke-måleorganismer, vilde planter, insekter og leddyr].

 

 

SPe 4:

Må ikke anvendes på befæstede arealer såsom asfalterede, beton-, sten- eller grusbelagte områder og veje [jernbanespor] eller på andre områder, hvorfra der er en stor risiko for run-off til omgivelserne. [For at beskytte organismer, der lever i vand/planter, man ikke ønsker at bekæmpe].

 

 

SPe 5:

For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal produktet omhyggeligt tildækkes med jord. Pas på, at alt produkt også tildækkes ved enden af rækkerne.

 

 

SPe 6:

For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal alt spildt produkt fjernes.

 

 

SPe 7:

Må ikke anvendes i fuglenes yngletid.

 

 

SPe 8:

Farligt for bier./For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomsterende afgrøder./Må ikke anvendes i biernes flyvetid./Tildæk eller flyt bikuber i behandlingsperioden og i (nævn antal timer/dage) efter behandlingen./ Må ikke anvendes i nærheden af blomstrende ukrudt./Fjern ukrudt inden blomstring./Må ikke anvendes inden (tidspunkt).

 

 

2.3 Sikkerhedsregler vedrørende god landbrugspraksis (SPa)

 

SPa 1:

For at undgå udviklingen af resistens må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv aktivstof eller gruppe af aktivstoffer) , kun anvendes/ikke anvendes mere end (i tidsperioden eller antal gange).

 

 

2.4 Særlige sikkerhedsregler for rodenticider (SPr)

 

SPr 1:

Produktet skal anbringes på en sådan måde, at risikoen for, at andre dyr kan indtage produktet, formindskes mest muligt. F.eks. ved at produktet anbringes inde i en kasse med små indgangshuller til gnaverne eller inde i gnavernes eget gangsystem. Pas på, at produkt i blokform ikke kan flyttes væk af de gnavere, der skal bekæmpes.

 

 

SPr 2:

Det behandlede område skal afmærkes i behandlingsperioden. Faren for forgiftning (primær eller sekundær) ved indtagelse af antikoaguleringsmidler, samt modgiften herfor, skal nævnes på opslag.

 

 

SPr 3:

Døde gnavere skal fjernes fra behandlingsområdet hver dag. Anbring ikke de døde gnavere i åbne affaldsbeholdere.

 

 

3. Kriterier for anvendelse af standardformuleringer for særlige sikkerhedsregler

 

3.1 Indledning

Generelt godkendes plantebeskyttelsesmidler kun til de bestemte anvendelser, der accepteres på grundlag af en vurdering efter de ensartede principper, der er fastlagt i bilag VI til direktiv 91/414/EØF, jf. kemikalielovens § 35, stk. 3.

Særlige sikkerhedsregler bør afspejle resultaterne i sådanne vurderinger efter de ensartede principper og især anvendes i de tilfælde, hvor risikobegrænsende foranstaltninger er nødvendige for at forebygge uacceptable virkninger.

 

3.2 Kriterier for anvendelse af standardformuleringer for sikkerhedsregler for sprøjtefører

 

SPo 1

Efter kontakt med huden, fjern først produktet med en tør klud og vask derefter med rigeligt vand.

 

Sætningen anvendes for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder ingredienser, som kan reagere voldsomt med vand, såsom cyanidsalte eller aluminiumphosphid.

 

 

SPo 2

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

 

Sætningen anbefales, når personlige værnemidler er nødvendige for at beskytte sprøjteførerne. Den er obligatorisk for alle plantebeskyttelsesmidler, der er klassificeret som T eller T+.

 

 

SPo 3

Efter antænding af produktet, undgå at indånde røgen og forlad det behandlede område øjeblikkeligt.

 

Sætningen kan anvendes for plantebeskyttelsesmidler, der bruges til desinfektion, hvor det ikke er påkrævet at anvende en respirationsmaske.

 

 

SPo 4

Beholderen skal åbnes udendørs og under tørre forhold.

 

Sætningen bør anvendes for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktive stoffer, som kan reagere voldsomt med vand eller fugtig luft, såsom aluminiumphosphid, eller som kan forårsage spontan forbrænding, såsom (alkylenbis)-dithiocarbamater. Sætningen kan også anvendes for flygtige produkter, der klassificeres med R20, R23 eller R26. Der må anvendes ekspertskøn i de enkelte tilfælde for at vurdere, om præparatet og pakningen har sådanne egenskaber, at der kan forårsages skade for operatøren.

 

 

SPo 5

De behandlede områder/drivhuse ventileres [grundigt/eller angivelse af tid/indtil sprøjtemidlet er tørret], før man igen går ind i dem.

 

Sætningen kan anvendes for plantebeskyttelsesmidler, der bruges i drivhuse eller andre lukkede rum, såsom lagre.

 

 

3.3 Kriterier for anvendes af standardformuleringer for sikkerhedsregler vedrørende miljøet

SPe 1

For at beskytte [grundvandet/jordorganismer] må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv navnet på aktivstoffet eller gruppe af aktivstoffer) , kun anvendes/ikke anvendes mere end (angiv tidsperiode eller antal behandlinger).

 

Sætningen anvendes for plantebeskyttelsesmidler i tilfælde, hvor en vurdering efter de ensartede principper viser, at der for en eller flere af de på etiketten anførte anvendelser kræves risikobegrænsende foranstaltninger for at undgå ophobning i jorden, virkninger på regnorme eller andre organismer, der lever i jorden, eller jorden mikroflora og/eller forurening af grundvandet.

 

 

SPe 2

For at beskytte [grundvandet/organismer, der lever i vand], må dette produkt ikke anvendes (på beskrevet jordtype eller under beskrevne forhold).

 

Sætningen kan anvendes som en risikobegrænsende foranstaltning for at undgå potentiel forurening af grundvand eller overfladevand under sårbare forhold (f.eks. som følge af jordbundstype, topografi eller drænet jord), hvis en vurdering efter de ensartede principper viser, at der for en eller flere af de på etiketten anførte anvendelser kræves risikobegrænsende foranstaltninger for at undgå uacceptable virkninger.

 

 

SPe 3

Må ikke anvendes nærmere end (angiv afstand) fra [vandmiljøet, vandløb, søer m.v./ikke dyrket område] for at beskytte [organismer, der lever i vand/vandlevende ikke-måleorganismer, vilde plante, insekter og leddyr].

 

Sætningen benyttes til beskyttelse af planter, leddyr og/eller vandorganismer, der ikke er målarter, hvis en vurdering efter de ensartede principper viser, at der for en eller flere af de på etiketten anførte anvendelser kræves risikobegrænsende foranstaltninger for at undgå uacceptable virkninger.

 

 

SPe 4

Må ikke anvendes på befæstede arealer såsom asfalterede, beton-, sten- eller grusbelagte områder og veje [jernbanespor] eller på andre områder, hvorfra der er en stor risiko for run-off til omgivelserne. [For at beskytte organismer, der lever i vand/planter, man ikke ønsker at bekæmpe].

 

Afhængigt af anvendelsesmønstret for plantebeskyttelsesmidlet kan medlemsstaterne anvende denne sætning til formindskelse af afstrømningsrisikoen for at beskytte vandorganismer eller planter, der ikke er målarter.

 

 

SPe 5

For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal produktet omhyggeligt tildækkes med jord. Pas på, at alt produkt også tildækkes ved enden af rækkerne.

 

Sætningen anvendes for plantebeskyttelsesmidler, såsom granulater eller pellets, der skal tildækkes med jord for at beskytte fugle eller vilde pattedyr.

 

 

SPe 6

For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal alt spildt produkt fjernes.

 

Sætningen anvendes for plantebeskyttelsesmidler, såsom granulater eller pellets, for at undgå optagelse i fugle eller vilde pattedyr. Den anbefales for alle faststofformuleringer, der anvendes ufortyndet.

 

 

SPe 7

Må ikke anvendes i fuglenes yngletid.

 

Sætningen anvendes, når en vurdering efter de ensartede principper viser, at der for en eller flere af de på etiketten anførte anvendelser kræves en sådan risikobegrænsende foranstaltning.

 

 

SPe 8

Farligt for bier./For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder./Må ikke anvendes i biernes flyvetid./Tildæk eller flyt bikuber i behandlingsperioden og i (nævn antal timer/dage) efter behandlingen./Må ikke anvendes i nærheden af blomstrende ukrudt./Fjern ukrudt inden blomstring./Må ikke anvendes inden (tidspunkt).

 

Sætningen anvendes for plantebeskyttelsesmidler i tilfælde, hvor en vurdering efter de ensartede principper viser, at der for en eller flere af de på etiketten anførte anvendelser kræves risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte bier eller andre bestøvende insekter. Afhængigt af anvendelsesmønstret for plantebeskyttelsesmidlet og andre relevante nationale bestemmelser kan medlemsstaterne vælge en passende sætningsformulering til formindskelse af risikoen for bier og andre bestøvende insekter og deres yngel.

 

 

3.4 Kriterier for anvendelse af standardformuleringer for sikkerhedsregler vedrørende god landbrugspraksis

 

SPa 1

For at undgå udviklingen af resistens må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv aktivstof eller gruppe af aktivstoffer) , kun anvendes/ikke anvendes mere end (i tidsperioden eller antal gange).

 

Sætningen anvendes, når sådan en begrænsning synes nødvendig for at mindske udviklingen af resistens.

 

 

3.5 Kriterier for anvendelse af standardformuleringer for særlige sikkerhedsregler for rodenticider

 

SPr 1

Produktet skal anbringes på en sådan måde, at risikoen for, at andre dyr kan indtage produktet, formindskes mest muligt. F.eks. ved at produktet anbringes inde i en kasse med små indgangshuller til gnaverne eller inde i gnavernes eget gangsystem. Pas på, at produkt i blokform ikke kan flyttes væk af de gnavere, der skal bekæmpes.

 

For at sikre, at brugerne overholder denne regel, bør sætningen stå iøjnefaldende på etiketten, så forkert brug så vidt muligt undgås.

 

 

SPr 2

De behandlede område skal afmærkes i behandlingsperioden. Faren for forgiftning (primær eller sekundær) ved indtagelse af antikoaguleringsmidler, samt modgiften herfor, skal nævnes på opslag.

 

Sætningen bør stå iøjnefaldende på etiketten, så forgiftning ved uheld så vidt muligt undgås.

 

 

SPr 3

Døde gnavere skal fjernes fra behandlingsområdet hver dag. Anbring ikke de døde gnavere i åbne affaldsbeholdere.

 

For at undgå sekundær forgiftning af dyr anvendes sætningen for alle rodenticider, der indeholder antikoaguleringsmidler som aktive stoffer.«

 

 

 

 

 

 

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens direktiv 2003/82/EF af 11. september 2003 (EF-tidende 2003 L 228, side 11), Kommissionens direktiv 2004/20/EF af 2. marts 2004 (EF-tidende 2004 L 70 side 32), Kommissionens direktiv 2004/30/EF af 10. marts 2004 (EF-tidende 2004 L 77 side 50), Kommissionens direktiv 2004/58/EF af 23. april 2004 (EF-tidende 2004 L 120 side 26), Kommissionens direktiv 2004/60/EF af 23. april 2004 (EF-tidende 2004 L 120 side 39), Kommissionens direktiv 2004/62/EF af 26. april 2004 (EF-tidende 2004 L 125 side 38), Kommissionens direktiv 2004/71/EF af 28. april 2004 (EF-tidende 2004 L 127 side 104), Kommissionens direktiv 2004/99/EF af 1. oktober 2004 (EF-tidende 2004 L 309 side 6).

Redaktionel note
  • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A, hæfte nr. 84, den 22.06.2005.