Den fulde tekst

Fremsat den 11. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder)

Forslag

til

Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område

(Behandling af klager over bedømmelse af prøver)

§ 1

I lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 24. juli 2008, foretages følgende ændring:

1. § 39, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«

§ 2

I lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 27. august 2008, som ændret ved § 3 i lov nr. 289 af 15. april 2009, foretages følgende ændring:

1. § 37, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«

§ 3

I lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 8. maj 2007, som ændret ved § 36 i lov nr. 311 af 30. april 2008 og § 21 i lov nr. 475 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 35, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«

§ 4

I lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 16 af 7. januar 2005, som ændret ved § 5 i lov nr. 592 af 24. juni 2005, lov nr. 1153 af 7. december 2005 og lov nr. 557 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 19 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver i forberedende voksenundervisning, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«

§ 5

I lov nr. 311 af 30. april 2008 om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avu-loven) foretages følgende ændring:

1. § 25 affattes således:

»§ 25. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«

§ 6

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007, som ændret ved § 3 i lov nr. 1173 af 10. december 2008 og § 17 i lov nr. 483 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 69 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klager over afgørelser i forbindelse med prøver, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«

§ 7

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 2. oktober 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, nr. 5, indsættes efter »klagefrist«: »og om, at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.

2. I § 38 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«

§ 8

I lov nr. 207 af 31. marts 2008 om er­hvervs­aka­de­mi­ud­dannel­ser og pro­fes­sions­bache­lor­ud­dan­nel­ser, som ændret ved § 1 i lov nr. 537 af 12. juni 2009 og ved § 3 i lov nr. 590 af 26. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 30 indsættes efter »afgørelse«: », samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.

§ 9

I lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 17. marts 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 576 af 9. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 3, nr. 3, indsættes efter »prøver«: », og at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.

§ 10

I lov nr. 579 af 9. juni 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, som ændret ved § 70 i lov nr. 562 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 13, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »jf. dog stk. 3«: », samt om at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.

§ 11

I lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, som ændret ved § 71 i lov nr. 562 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 11, nr. 6, indsættes efter »klagefrist«: », samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.

§ 12

I lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 29. august 2007, som ændret ved § 40 i lov nr. 207 af 31. marts 2008, lov nr. 536 af 12. juni 2009 og § 2 i nr. 537 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 30, stk. 2, indsættes efter »afgørelse»: », samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.

§ 13

I lov om åben uddannelse (er­hvervs­ret­tet vok­sen­ud­dan­nel­se) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 18, stk. 2, indsættes efter »ministeren«: », samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.

§ 14

I lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008, som ændret ved § 71 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 1 i lov nr. 100 af 10. februar 2009, foretages følgende ændring:

1. § 34, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, at klager over en uddannelsesinstitutions afgørelser truffet i medfør af regler fastsat efter stk. 2 kan indbringes for ministeren, og at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter.«

§ 15

I lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1350 af 17. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 15 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere om, at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter.«

§ 16

Loven træder i kraft den 1. september 2010.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Indledning

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) indgik den 2. april 2009 en politisk aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ændring af reformen af de gymnasiale uddannelser, der trådte i kraft den 1. august 2005. Formålet med aftalen er at rette op på nogle af de problemer, som elever, kursister, lærere og institutionsledere har oplevet i tiden efter reformens gennemførelse.

Et af punkterne i aftalen af 2. april 2009 er, at der skal gennemføres ændringer i det eksisterende prøve- og eksamenssystem i de gymnasiale uddannelser. Der lægges i den forbindelse blandt andet op til, at klagereglerne ændres, så ombedømmelse af en prøve som noget nyt kan resultere i, at den endelige karakter er lavere end den først afgivne.

For alle uddannelser inden for Undervisningsministeriets område gælder i dag, at der ikke kan gives lavere karakter i forbindelse med ombedømmelse, når der klages over eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.

Ændringen vil betyde, at klager kan meddeles en lavere karakter end oprindeligt afgivet, såfremt klage over en prøve medfører, at uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om at tilbyde klager en ombedømmelse, og klageren tilkendegiver at ønske dette. Lovforslaget gennemfører ovenstående initiativ i aftalen.

Det foreslås, at ændringerne i klagereglerne, hvorved der gives mulighed for, at en klager kan meddeles en lavere karakter i forbindelse med ombedømmelse, ikke begrænses til det gymnasiale område, men omfatter alle de uddannelser, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 738 af 9. juni 2009 om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen), det vil sige de gymnasiale uddannelser, forberedende voksenundervisning (FVU) og almen voksenuddannelse (avu), samt af bekendtgørelse nr. 782 af 17. august 2009 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, det vil sige erhvervsuddannelserne (eud), farmakonomuddannelsen, erhvervsakademiuddannelserne, professionsbacheloruddannelserne, diplomuddannelserne og de videregående voksenuddannelser. Dermed sikres en ligestilling blandt elever, kursister og studerende uafhængigt af, hvilken uddannelse der er tale om.

2. Gældende ret

Reglerne om klager i forbindelse med prøver og eksamen inden for de uddannelser efter grundskolen og 10. klasse, der hører under Undervisningsministeriets område, er fastsat i to bekendtgørelser. Bekendtgørelse nr. 738 af 9. juli 2009 om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) omfatter forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (avu) og de gymnasiale uddannelser, mens bekendtgørelse nr. 782 af 17. august 2009 om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser omfatter erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser.

Klagereglerne i de to bekendtgørelser er i et vist omfang identiske.

Begge bekendtgørelser indeholder regler om procedurer ved behandling af klager over prøver og eksamen. Det er således i kapitel 10 fastsat, at en klage kan vedrøre enten eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende samt prøvens forhold til uddannelsens mål og krav, eksamensforløbet eller bedømmelsen, dvs. karakteren

Det fremgår af begge eksamensbekendtgørelser, at det er uddannelsesinstitutionen, der behandler og træffer afgørelse i klagesagerne, jf. henholdsvis § 50 i eksamensbekendtgørelsen og § 46 i eksamensbekendtgørelsen for de erhvervsrettede uddannelser. I praksis vil det normalt være lederen, der er ansvarlig for den daglige ledelse af uddannelsesinstitutionen, som træffer afgørelse i klagesagerne. Lederen kan dog delegere sin kompetence til andre ansatte på uddannelsesinstitutionen. På store institutioner som f.eks. professionshøjskoler vil det oftest være uddannelseslederen inden for et bestemt uddannelsesområde, som får delegeret kompetence til at træffe afgørelse i forbindelse med klager over prøver og eksamen inden for det pågældende uddannelsesområde.

Såfremt en elev eller studerende ønsker at klage over eksaminationsgrundlaget, eksamensforløbet eller bedømmelsen, skal klagen indgives til den pågældende uddannelsesinstitution inden to uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort. Klagen skal indeholde en nøje angivelse af de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse.

Der er i begge bekendtgørelser fastsat regler for, hvilke reaktionsmuligheder der er for en uddannelsesinstitution, der skal træffe afgørelse i sagen, jf. henholdsvis § 50 i eksamensbekendtgørelsen og § 47 i eksamensbekendtgørelsen for de erhvervsrettede uddannelser. Der er der­imod ikke fastsat nærmere regler om, i hvilke tilfælde en given reaktionsmulighed skal finde anvendelse.

På de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelsers område foretager uddannelsesinstitutionen en vurdering af klagen og træffer afgørelse om, hvorvidt klagesagen skal fremmes eller afvises som åbenbart grundløs. I tilfælde af afvisning af klagen som åbenbart grundløs modtager klageren en skriftlig og begrundet afgørelse herom.

Vurderer uddannelsesinstitutionen, at sagen skal fremmes, forelægges klagen de oprindelige bedømmere med henblik på en faglig udtalelse inden for en frist på normalt to uger. Klageren får lejlighed til at kommentere udtalelsen inden for en frist på en uge. Uddannelsesinstitutionen træffer herefter en afgørelse, der kan gå ud på, at prøven undergives en ny bedømmelse (ombedømmelse), at klageren får tilbud om ny prøve (omprøve), eller at klageren ikke får medhold i sin klage. Afgørelsen, der skal være skriftlig og begrundet, meddeles klageren og de oprindelige bedømmere. Uddannelsesinstitutionen kan kun træffe afgørelse om ombedømmelse eller omprøve, når der foreligger særlige omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen, herunder hvis prøven lider af væsentlige proceduremæssige mangler.

På de erhvervsrettede uddannelsers område forelægges klagen for de oprindelige bedømmere, inden uddannelsesinstitutionen træffer nogen afgørelse. Der er således ikke adgang til at afvise klagen som åbenbart grundløs. Bedømmerne får en frist på normalt to uger til at afgive udtalelse og skal udtale sig om de faglige spørgsmål i klagen. Klageren får lejlighed til at kommentere bedømmernes udtalelse inden for en frist på en uge. Uddannelsesinstitutionen træffer herefter en afgørelse, der kan gå ud på, at prøven undergives en ny bedømmelse (ombedømmelse), at klageren får tilbud om ny prøve (omprøve), eller at klageren ikke får medhold i sin klage. Afgørelsen, der skal være skriftlig og begrundet, meddeles klageren og de oprindelige bedømmere. Uddannelsesinstitutionen kan kun træffe afgørelse om, at klageren ikke får medhold, hvis bedømmerne er enige herom.

I de tilfælde, hvor uddannelsesinstitutionen har truffet afgørelse om enten ombedømmelse eller omprøve, udpeges nye bedømmere, som fastsætter karakteren ved ombedømmelsen eller omprøven. Antallet af bedømmere skal være det samme som ved den prøve, der er blevet påklaget. Ombedømmelse eller omprøve skal finde sted snarest muligt.

Da ombedømmelse foretages af nye bedømmere, kan der ikke træffes afgørelse om ombedømmelse ved mundtlige prøver.

Efter gældende praksis videregives klagerens oplysninger og argumenter til støtte for en højere karakter ikke til de nye bedømmere, der skal forestå ombedømmelsen.

En klage, der indebærer en ombedømmelse af en prøve, kan ikke medføre en lavere karakter. Hvis en klage over en prøve derimod resulterer i en afgørelse om tilbud om omprøve, kan der meddeles en lavere karakter i forbindelse med omprøven.

Ved væsentlige fejl og mangler ved en prøve, som ikke skyldes eksaminanders forhold, tilbydes omprøve eller ombedømmelse. Hverken omprøve eller ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter. Er der tale om fejl eller mangler af særlig grov karakter, kan den afholdte prøve annulleres og en omprøve foranstaltes. I denne situation kan omprøven resultere i en lavere karakter.

3. Den foreslåede ordning

Med lovforslaget foreslås det at udvide de gældende bemyndigelsesbestemmelser i uddannelseslovene under Undervisningsministeriets ressort vedrørende klage over forhold ved prøver og eksamen, således at undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at ombedømmelse kan føre til en lavere karakter end den påklagede. Omprøve vil som i dag fortsat kunne føre til en lavere karakter end den oprindeligt afgivne.

Det er således hensigten med hjemmel i de foreslåede udvidede bemyndigelsesbestemmelser at fastsætte nærmere regler om, at ombedømmelse kan føre til en lavere karakter, på samme måde som tilfældet er i dag ved omprøve.

Det er endvidere hensigten at præcisere eksamensbekendtgørelsernes regler om ansvaret for behandlingen af klager over prøver og eksamen og de mulige afgørelser, som kan træffes i sådanne klagesager.

Det vil således blive fastsat, at ansvaret for at træffe afgørelse i klagesagerne påhviler uddannelsesinstitutionens leder. Lederen vil i praksis som hidtil kunne delegere denne kompetence til ansatte. Har lederen selv deltaget i den prøve, der klages over, vil den pågældende være inhabil i sagen, som i stedet skal behandles af anden leder fra en tilsvarende uddannelsesinstitution.

Det er hensigten i bekendtgørelsesform at fastsætte regler om, at behandlingen af en klage vil kunne resultere i følgende afgørelser:

Afvisning af klager på de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelsers område i tilfælde, hvor klagen må anses for åbenbart grundløs.

Klager får ikke medhold i klagen.

Tilbud om ombedømmelse ved skriftlige prøver i de tilfælde, hvor der klages over selve bedømmelsen af prøven, altså over den givne karakter.

Tilbud om omprøve ved mundtlige prøver i de tilfælde, hvor der klages over selve bedømmelsen af prøven, altså over den givne karakter.

Tilbud om omprøve ved såvel skriftlige som mundtlige prøver i de tilfælde, hvor der er tale om en klage over eksaminationsgrundlaget eller omstændigheder ved prøvens gennemførelse såsom støj, dårlig belysning eller andre forhold, som kan have haft indflydelse på prøveforløbet.

I tilfælde, hvor der klages over såvel bedømmelsen af prøven som omstændigheder ved prøvens gennemførelse, og hvor klagen fremmes, foretager uddannelsesinstitutionens leder en konkret vurdering af, om klageren skal tilbydes omprøve eller ombedømmelse, og træffer afgørelse herom. Klageren kan fortsat ikke selv vælge mellem omprøve eller ombedømmelse.

Det bemærkes, at tilbud om ombedømmelse fortsat ikke kan gives ved mundtlige prøver, da ombedømmelse foretages ved nye bedømmere.

Muligheden for såvel ombedømmelse som omprøve gives som et tilbud til klager, på samme måde som tilfældet er i dag ved tilbud om omprøve.

Klageren skal såvel ved tilbud om ombedømmelse som ved tilbud om omprøve orienteres om risikoen for at få en lavere karakter end den påklagede.

I de tilfælde, hvor klageren har accepteret et tilbud om ombedømmelse eller omprøve, udpeges nye bedømmere, som fastsætter karakteren ved ombedømmelsen eller omprøven.

Det er endvidere hensigten i bekendtgørelsesform at udmønte de ændrede klageregler på en sådan måde, at de almindelige forvaltningsretlige regler og principper, herunder undersøgelsesprincippet, adgangen til at fremføre nye påstande over for en klageinstans og begrundelseskravet, finder anvendelse. Dette skyldes ikke mindst, at en klager gennem sin klage kan risikere at blive stillet ringere end før afgivelse af klagen.

De uddannelser, der berøres af lovforslaget, er følgende:

Studentereksamen (stx)

Højere handelseksamen (hhx)

Højere teknisk eksamen (htx)

Højere forberedelseseksamen (hf)

Forberedende voksenundervisning (FVU)

Almen voksenuddannelse (avu)

Erhvervsuddannelse (eud)

Farmakonomuddannelsen

Erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Diplomuddannelser

Videregående voksenuddannelser.

Udmøntningen af lovforslaget vil ikke indebære nogen ændringer i retstilstanden ved tilbud om omprøve eller ombedømmelse som følge af fejl eller mangler ved prøver, som ikke skyldes eksaminanden, jf. herved afsnit 2.

4. Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner

Lovforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner.

5. Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner

Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner.

6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet.

7. Administrative konsekvenser for borgerne

Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne.

8. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

9. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

10. Hørte myndigheder og organisationer

Lovforslaget har været i høring hos følgende myndigheder og organisationer: AC, Censorformandskaberne for de videregående uddannelser, Danmarks Erhvervsskoleforening, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Journalisthøjskole, Danmarks Lærerforening, DA, Dansk Magisterforening, Dansk Teknisk Landsforbund, Danske Erhvervsskoler, Danske Landbrugsskoler, De Samvirkende Invalideorganisationer, Det Centrale Handicapråd, DGS, DI, DJØF, Foreningen af direktører og forstandere ved AMU-centre, Foreningen af Uddannelses- og erhvervsvejledere, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Gymnasiernes Bestyrelsesforening (GBF), Gymnasieskolernes Lærerforening, Gymnasieskolernes Rektorforening, Handelsskolernes Lærerforening (HL), IDA, Indvandrenet, Ingeniørhøjskolerne, KL, Uddannelsesforbundet, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Landssammenslutningen af Kursusstuderende, Lederforeningen for VUC, Lærernes Centralorganisation, Lærerstuderendes Landskreds, Private Gymnasie- og studenterkurser, Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Rektorforsamlingen for ingeniørhøjskoler, REU Rådet for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser, Rådet for de Gymnasiale Uddannelser, Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser, Rådet for Etniske Minoriteter, Rådet for Internationalisering af Uddannelserne, Rådet for større it-sikkerhed, SOSU- lederforeningen, Studievalg, Universiteterne, VEU-rådet, VUC Bestyrelsesforening.

     
11. Sammenfattende skema
     
 
Positive konsekvenser/
mindre udgifter
Negative konsekvenser/
merudgifter
Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Ingen
Ingen
Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Miljømæssige konsekvenser
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne
Ingen
Ingen
Forholdet til EU-retten
Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter
     

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Det foreslås, at undervisningsministerens bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen udvides, så ministeren fastsætter nærmere regler om, at også ombedømmelse af en prøve kan resultere i en lavere karakter end den påklagede. Som i dag vil omprøve også fortsat kunne resultere i en lavere karakter.

Sådanne regler vil blive indsat i de for uddannelserne gældende eksamensbekendtgørelser.

Forslaget har på det gymnasiale område især betydning for elever og kursister i de to- og treårige sammenhængende gymnasiale uddannelser som stx, studenterkursus, toårigt hf, hhx og htx, hvor eleverne normalt kun har ét prøveforsøg. I de tilfælde, hvor en elev ønsker at sammensætte en gymnasial eksamen bestående af enkeltfagsbeviser, vil ændringen ikke have den samme betydning, idet enkeltfagskursister og selvstuderende kan indstille sig til prøve i samme fag og på samme niveau et ubegrænset antal gange, indtil den ønskede karakter er opnået.

Der henvises til afsnit 3 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Til § 2

Til nr. 1

Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1 og til afsnit 3 i de almindelige bemærkninger.

Til § 3

Til nr. 1

Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1 og til afsnit 3 i de almindelige bemærkninger.

Til § 4

Til nr. 1

Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1 og til afsnit 3 i de almindelige bemærkninger.

Efter gældende regler bedømmes prøver i forberedende voksenundervisning ikke med en karakter efter 7-trins-skalaen men med bedømmelsen bestået eller ikke bestået. Den foreslåede ændring har derfor ikke relevans for klager over prøver i denne uddannelse med den nuværende ordning.

Til § 5

Til nr. 1

Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1 og til afsnit 3 i de almindelige bemærkninger.

Til § 6

Til nr. 1

Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1 og til afsnit 3 i de almindelige bemærkninger.

Til § 7

Til nr. 1 og 2

Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1 og til afsnit 3 i de almindelige bemærkninger.

Til § 8

Til nr. 1

Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1 og til afsnit 3 i de almindelige bemærkninger.

Til § 9

Til nr. 1

Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1 og til afsnit 3 i de almindelige bemærkninger.

Til § 10

Til nr. 1

Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1 og til afsnit 3 i de almindelige bemærkninger.

Til § 11

Til nr. 1

Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1 og til afsnit 3 i de almindelige bemærkninger.

Til § 12

Til nr. 1

Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1 og til afsnit 3 i de almindelige bemærkninger.

Til § 13

Til nr. 1

Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1 og til afsnit 3 i de almindelige bemærkninger.

Til § 14

Til nr. 1

Der er foretaget en sproglig korrektion i § 34, stk. 4, hvorved undervisnings- og forskningsministeren, som er en forældet betegnelse for undervisningsministeren, er rettet til undervisningsministeren.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets § 1 og til afsnit 3 i de almindelige bemærkninger.

Til § 15

Til nr. 1

Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1 og til afsnit 3 i de almindelige bemærkninger.

Til § 16

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. september 2010. I bekendtgørelsesform vil det blive fastsat, at de ændrede bestemmelser har virkning for prøver, der påbegyndes efter dette tidspunkt.

Klager, der vedrører prøver, der enten er afholdt før den 1. september 2010, eller som på grund af sygdom eller reeksamination ligger efter denne dato, vil blive behandlet efter de hidtil gældende regler.


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering
 
Lovforslaget
     
   
§ 1
     
   
I lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 24. juli 2008, foretages følgende ændring:
     
§ 39. (…)
   
Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter endvidere regler om klage over og omgørelse af trufne afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen
 
1. § 39, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«
     
   
§ 2
     
   
I lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 27. august 2008, som ændret ved § 3 i lov nr. 289 af 15. april 2009, foretages følgende ændring:
     
§ 37. (…)
   
Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter endvidere regler om klage over og omgørelse af trufne afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen.
 
1. § 37, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«
     
   
§ 3
     
   
I lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 8. maj 2007, som ændret ved § 36 i lov nr. 311 af 30. april 2008 og § 21 i lov nr. 475 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:
     
§ 35. (…)
   
Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om klage over og omgørelse af trufne afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen.
 
1. § 35, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«
     
   
§ 4
     
   
I lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 16 af 7. januar 2005, som ændret ved § 5 i lov nr. 592 af 24. juni 2005, lov nr. 1153 af 7. december 2005 og lov nr. 557 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:
     
§ 19. (…)
   
Stk. 2-3. (…)
   
Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgang til at klage og kan herunder bestemme, at afgørelser ikke kan indbringes for ministeren. En deltagers klage kan dog altid indbringes for ministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål.
   
   
1. I § 19 indsættes som stk. 5:
   
»Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver i forberedende voksenundervisning, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«
     
   
§ 5
     
   
I lov nr. 311 af 30. april 2008 om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avu-loven) foretages følgende ændring:
     
   
1. § 25 affattes således:
§ 25. Undervisningsministeren fastsætter regler om klage over forhold i forbindelse med prøver og eksamen, herunder om klage over bedømmelsen og om klagefrist.
 
»§ 25. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«
     
   
§ 6
     
   
I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007, som ændret ved § 3 i lov nr. 1173 af 10. december 2008 og § 17 i lov nr. 483 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:
     
   
1. I § 69 indsættes som stk. 2:
§ 69. Efter nærmere regler fastsat af undervisningsministeren kan klager over en skoles afgørelser indbringes for ministeren, jf. dog § 66 j og § 66 o.
 
»Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klager over afgørelser i forbindelse med prøver, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«
     
   
§ 7
     
   
I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 2. oktober 2009, foretages følgende ændringer:
     
§ 1. (…)
   
Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om
   
1) - 4) (…)
   
5)
klager til institutionen fra deltagere i uddannelse, herunder om klagefrist.
 
1. I § 1, stk. 2, nr. 5, indsættes efter »klagefrist«: »og om, at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.
     
   
2. I § 38 indsættes som stk. 2:
§ 38. Efter nærmere regler fastsat af undervisningsministeren kan klager over en institutions afgørelser indbringes for ministeren.
 
»Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«
     
   
§ 8
     
   
I lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, som ændret ved § 1 i lov nr. 537 af 12. juni 2009 og ved § 3 i lov nr. 590 af 26. juni 2009, foretages følgende ændring:
     
§ 30. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om klageadgang og kan herunder bestemme, at klager kan indbringes for en særlig klageinstans, der kan træffe den endelige administrative afgørelse.
 
1. I § 30 indsættes efter »afgørelse«: », samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.
     
   
§ 9
     
   
I lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 17. marts 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 576 af 9. juni 2006, foretages følgende ændring:
     
§ 6. (…)
Stk. 2. (…)
Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om:
1) – 2) (…)
 
1. I § 6, stk. 3, nr. 3, indsættes efter »prøver«: », og at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.
3)
Klager til institutionen fra de studerende, herunder om klagefrist, i forbindelse med eksaminer og prøver.
   
     
   
§ 10
     
   
I lov nr. 579 af 9. juni 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, som ændret ved § 70 i lov nr. 562 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:
     
§ 13. En uddannelsesinstitutions afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af denne lov kan påklages til undervisningsministeren, jf. dog stk. 2.
   
Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at påklage afgørelser fra uddannelsesinstitutionerne. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at klager ikke kan indbringes for ministeren eller kan indbringes for et særligt klagenævn, hvis afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 3.
 
1. I § 13, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »jf. dog stk. 3«: », samt om at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.
     
   
§ 11
     
   
I lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, som ændret ved § 71 i lov nr. 562 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:
     
§ 11. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om uddannelsen i øvrigt, herunder om
1) – 5) (…)
 
6)
klager til institutionen fra de studerende, herunder om klagefrist.
 
1. I § 11, nr. 6, indsættes efter »klagefrist«: », samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.
     
   
§ 12
     
   
I lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 29. august 2007, som ændret ved § 40 i lov nr. 207 af 31. marts 2008, lov nr. 536 af 12. juni 2009 og § 2 i nr. 537 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:
     
§ 30. En skoles eller anden institutions afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven kan påklages til undervisningsministeren1), når det gælder retlige spørgsmål, jf. dog stk. 2.
   
Stk. 2. Undervisningsministeren1) kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at klage og kan herunder bestemme, at klager ikke kan indbringes for ministeren eller for anden myndighed til endelig administrativ afgørelse.
 
1. I § 30, stk. 2, indsættes efter »afgørelse»: », samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.
     
   
§ 13
     
   
I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009, foretages følgende ændring:
     
§ 18. En institutions afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven kan påklages til undervisningsministeren, jf. dog § 13, stk. 1.
   
Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage efter stk. 1 og kan herunder bestemme, at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.
 
1. I § 18, stk. 2, indsættes efter »ministeren«: », samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.
     
   
§ 14
     
   
I lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008, som ændret ved § 71 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 1 i lov nr. 100 af 10. februar 2009, foretages følgende ændring:
     
§ 34. (…)
Stk. 2. (…)
Stk. 3. (...)
Stk. 4. Efter nærmere regler fastsat af undervisnings- og forskningsministeren kan klager over en uddannelsesinstitutions afgørelser truffet i medfør af regler fastsat efter stk. 2 indbringes for ministeren.
 
1. § 34, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, at klager over en uddannelsesinstitutions afgørelser truffet i medfør af regler fastsat efter stk. 2 kan indbringes for ministeren, og at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter.«
     
   
§ 15
     
   
I lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1350 af 17. december 2008, foretages følgende ændring:
     
§ 15. (…)
 
1. I § 15 indsættes som stk. 3:
Stk. 2. En uddannelsesinstitutions afgørelser efter regler fastsat i medfør af stk. 1 kan påklages til vedkommende minister. Undervisningsministeren eller ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage og kan herunder bestemme, at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.
 
»Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere om, at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter.«
     
   
§ 16
     
   
Loven træder i kraft den 1. september 2010.