Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for automation (automationsteknolog AK)

I medfør af § 22 og § 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fastsættes:

§ 1. Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for automation er at kvalificere den uddannede til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne opbygge, integrere og optimere styresystemer for automatiske anlæg og tekniske systemer.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 120 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Erhvervsakademiuddannelsen inden for automation giver den uddannede ret til at anvende titlen automationsteknolog AK. Den engelske titel er AP Graduate in Automation Engineering.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in Automation Engineering.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 65 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 25 ECTS-point

4) Afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. De obligatoriske uddannelseselementer, jf. stk. 1, nr. 1, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Design og opbygning af en automatisk enhed, herunder styringsteknologi, mekanisk og fysisk modellering, el-teknisk systemdesign efter gældende regler, projektudvikling, konfiguration og programmering.

2) Integration af automatiske enheder, herunder reguleringsteknologi, konfiguration og programmering, operatørinterface samt kommunikationsteknologi.

3) Systemdesign af automatiske proces- og produktionslinjer, herunder kommunikationsteknologi, optimering, overvågning, operatørinterface samt databehandling og dataudveksling.

4) Virksomheden, herunder innovation, forretningsforståelse og projektledelse.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om erhvervsakademiuddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Undervisningsministeriet, den 25. november 2009

P.M.V.
Torben Kornbech Rasmussen
Afdelingschef

/ Jette Skovbjerg


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for automation

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en automationsteknolog skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har viden om

1) fysisk og matematisk teori, der ligger til grund for tekniske systemer inden for automation,

2) styrings- og reguleringstekniske begreber, teorier og metoder, der anvendes inden for automation, og forstår forskellige teknologiers anvendelsesmuligheder,

3) netværksteknologier og protokoller, der kan anvendes til kommunikation på forskellige niveauer i et automatisk anlæg og

4) innovationsprocesser, forretningsforståelse og projektledelse.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) anvende tekniske, kreative og analytiske færdigheder, der knytter sig til dimensionering, design, programmering og konfiguration af styrings- og reguleringsanlæg inden for automation,

2) vurdere praksisnære problemstillinger inden for mekanik, elektronik, styring, regulering, overvågning og kommunikation samt opstille løsningsmuligheder og

3) formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) håndtere projektudvikling i alle faser ved strukturering, kvalitetssikring og dokumentation af løsninger under hensyntagen til gældende regler og standarder inden for automationsområdet,

2) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang,

3) tilegne sig ny viden i relation til kommunikations- og automationsområdet i en struktureret sammenhæng,

4) håndtere projektledelse i alle faser inden for det tekniske område,

5) idriftsætte og optimere automatiske procesanlæg og

6) håndtere fejlsøgning samt servicering.