Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor1)

(Ændringer som følge af servicedirektivet)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 906 af 14. september 2009 om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/9/EF af 11. februar 2004 om inspektion og verifikation af god laboratoriepraksis (GLP), EU-Tidende 2004 nr. L 50, side 28, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/10/EF af 11. februar 2004 om indbyrdes tilnærmelse af lovgivning om anvendelsen af principper for god laboratoriepraksis og om kontrol med deres anvendelse ved forsøg med kemiske stoffer, EU-Tidende 2004 nr. L 50, side 44, og dele af Europa-Parlaments og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006 nr. L 376, side 36.«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 10 a, § 43, § 45, stk. 1, § 58, stk. 2-3, § 59, stk. 4, og § 60 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006, som ændret ved lov nr. 97 af 10. februar 2009 og ved lov nr. 1383 af 21. december 2009, § 2 og § 5 i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, samt § 1 og § 3 i lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen, som ændret ved lov nr. 552 af 24. juni 2005, og efter forhandling med justitsministeren fastsættes:«

3. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. Laboratorierne skal meddele de virksomheder, som de udfører forsøg for i henhold til GLP-principperne kontaktoplysninger til den myndighed, som laboratoriet har fået tilladelse af, og som fører tilsyn med laboratoriets arbejde i Danmark eller til Økonomi- og Erhvervsministeriets elektroniske kontaktpunkt (kvikskranke), jf. § 16 i lov om tjenesteydelser i det indre marked.

Stk. 2. Disse oplysninger skal gøres tilgængelige eller meddeles klart og entydigt og i god tid inden kontraktens indgåelse eller inden udførelsen af tjenesteydelsen, hvis der ikke indgås skriftlig aftale.«

4. § 23 affattes således:

»§ 23. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at meddele de i § 6 a nævnte oplysninger,

2) attesterer på et forkert eller vildledende grundlag efter § 7, at forsøgene er udført i overensstemmelse med GLP-principperne eller

3) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger efter § 11 eller fortier oplysninger, som skønnes nødvendige i henhold til sagens behandling og afgørelse.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges virksomheder (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2010.

Miljøministeriet, den 7. januar 2010

Troels Lund Poulsen

/ Claus Torp

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006 nr. L 376, side 36.