Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (11. november 2009)

Undervisningsministeren (Bertel Haarder):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Behandling af klager over bedømmelse af prøver)

(Lovforslag nr. L 58).

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) indgik den 2. april 2009 en politisk aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ændring af reformen af de gymnasiale uddannelser, der trådte i kraft den 1. august 2005. Et af punkterne i aftalen er, at der skal gennemføres ændringer i det eksisterende prøve- og eksamenssystem i de gymnasiale uddannelser. Der lægges i den forbindelse blandt andet op til, at klagereglerne ændres, så ombedømmelse af en prøve som noget nyt kan resultere i, at den endelige karakter er lavere end den først afgivne.

Ændringen vil betyde, at klager kan meddeles en lavere karakter end oprindeligt afgivet, såfremt klage over en prøve medfører, at uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om at tilbyde klageren en ombedømmelse, og klageren tilkendegiver at ønske dette. Ændringen vil ikke få betydning for klager over mundtlige prøver, da sådanne klager ikke kan resultere i tilbud om ombedømmelse, men alene i tilbud om omprøve.

Lovforslaget gennemfører ovenstående initiativ i aftalen.

For alle uddannelser inden for Undervisningsministeriets område gælder i dag, at der ikke kan gives lavere karakter i forbindelse med ombedømmelse, når der klages over eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.

Det foreslås, at ændringerne i klagereglerne, hvorved der gives mulighed for, at en klager kan meddeles en lavere karakter i forbindelse med ombedømmelse, ikke begrænses til det gymnasiale område, men omfatter alle de uddannelser, der er omfattet af bekendtgørelse om prøver i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen), det vil sige de gymnasiale uddannelser, forberedende voksenundervisning (FVU) og almen voksenuddannelse (avu), samt af bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, det vil sige erhvervsuddannelserne (eud), farmakonomuddannelsen, erhvervsakademiuddannelserne, professionsbacheloruddannelserne, diplomuddannelserne og de videregående voksenuddannelser.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale lovforslaget til hurtig og velvillig behandling i det høje Ting.