Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

(Gennemførelse af direktiv om Århuskonventionen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1373 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 79, stk. 1, indsættes efter »§ 37 b«: », § 41 a«.

2. I § 79 indsættes som stk. 2 :

»Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om inddragelse af offentligheden i forbindelse med udarbejdelse af planer og programmer på lovens område.«

§ 2

Loven træder i kraft den 25. juni 2005.

Givet på Amalienborg, den 2. maj 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Connie Hedegaard