Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om revideret bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld med tilhørende vejledning

Arbejdsdirektoratet har revideret bekendtgørelsen om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld med tilhørende vejledning. Bekendtgørelsen træder i kraft mandag d. 9. november 2009.

Der er sket følgende ændringer i bekendtgørelsen:

Generelt:

Der er gennemført en sproglig modernisering, ligesom der er rettet ind i forhold til en del forslag, der kom frem, da bekendtgørelsen blev målt i en brugertilfredshedsundersøgelse i 2006.

Formuleringerne i bekendtgørelsen er blevet mere stringente med hensyn til sondringen mellem krav, statskrav og EØS-krav.

Det er blevet klarere, hvilke krav der stilles til a-kassens håndtering af krav, statskrav og EØS-krav.

Sondringen mellem opkrævning og inddrivelse er blevet gjort tydeligere.

Der er indarbejdet ændringer om a-kassernes pligter ved oversendelsen af sager til RIM som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, der trådte i kraft 1. januar 2009.

Materielle ændringer til de enkelte bestemmelser:

Der er sket en ændring i § 9, stk. 3. Det er et krav, at medlemmet giver transport i overskydende skat, såfremt medlemmet ønsker at indgå et frivilligt forlig.

I § 10, stk. 2 fremgår nu, at a-kassen kan modregne i løbende udbetaling af ydelser, selvom det indgåede frivillige forlig er overholdt.

I § 17 er bestemmelsen i den tidligere § 14, stk. 2, ikke videreført (Bestemmelsen om, at a-kassen ikke mister retten til refusion, hvis a-kassen kan godtgøre, at det på grund af debitors økonomiske forhold ikke ville have været muligt at opkræve statskravet).

Der er sket materielle ændringer i § 13 og § 18 som skyldes lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Der er sket følgende ændringer i vejledningen:

Der er gennemført en sproglig modernisering, ligesom der er rettet ind i forhold til en del forslag, der kom frem, da vejledningen blev målt i en brugertilfredshedsundersøgelse i 2006.

Ændringerne og tilretninger i bekendtgørelsen er afspejlet i vejledningen

Der er lavet forslag til transporterklæring og frivillige forlig.

-0-

Arbejdsdirektoratet vil indbyde 2 medarbejdere fra hver a-kasse til et seminar om reglerne om opkrævning og inddrivelse. Det afholdes mandag d. 7. december 2009, kl. 9.00 – 13.00 i Arbejdsmarkedsstyrelsen. Målgruppen er medarbejdere, der arbejder med opkrævning i a-kassen.

Der bliver udsendt indbydelse og dagsorden til seminaret i løbet af november måned.

, den 30. oktober 2009

Birgitte Kjelgaard Andersen
chefkonsulent

Redaktionel note
  • www.adir.dk