Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31985L0337
 
31996L0061
 
31997L0011
 
32003L0035
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Om ændringer af regionplaner
  Kapitel 2Om vurdering af større anlægs virkning på miljøet (VVM)
  Kapitel 3Om varetagelsen af støjbeskyttelseshensyn i regionplanlægningen
  Kapitel 4Om lokalplanlægning i forbindelse med vejanlæg m.v.
  Kapitel 5Om gebyr for den orientering, som kommunalbestyrelsen foretager i forbindelse med en dispensationsansøgning
  Kapitel 6Straf
  Kapitel 7Ikrafttrædelse
Bilag 1 Anlæg omfattet af §3, stk.1
Bilag 2 Anlæg omfattet af §3, stk.2.
Anlæg, der samtidig er omfattet af §3, stk.1, behandles efter stk.1
Bilag 3 Kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. §3, stk.2 og 3
Bilag 4 Oplysninger der skal gives i henhold til §5
Bilag 5 Anmeldeskema, der skal anvendes ved anmeldelse af etablering, ændring eller udvidelse af en husdyrproduktion på 100 dyreenheder (DE) eller derunder efter §4, stk.2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om supplerende regler
i medfør af lov om planlægning 1)

(samlebekendtgørelse)

 

I medfør af § 3, stk. 1, § 6 c, stk. 3, § 8, § 13, stk. 6, § 54 og § 64, stk. 2 i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004, fastsættes følgende:

Kapitel 1

Om ændringer af regionplaner

§ 1. Forslag til revision af en regionplan skal vedtages og offentliggøres, jf. lovens §§ 24 og 25, senest 2 måneder inden udgangen af den kommunale valgperiode.

§ 2. Beslutninger om at ændre en regionplan har retsvirkning som regionplanlægning efter lovens §§ 11, stk. 2, 13, stk. 1 og 29, stk. 2, når beslutningen er udtrykkeligt angivet og formuleret som en regionplanretningslinie i den offentliggjorte indkaldelse og/eller beretning efter lovens §§ 22 og 23 eller i en særskilt skriftlig meddelelse til kommunerne i amtet samt Miljøministeriet.

Kapitel 2

Om vurdering af større anlægs virkning på miljøet (VVM)

§ 3. Forslag til regionplanretningslinier for de i bilag 1 angivne anlæg skal ved nyanlæg og ved væsentlige ændringer af bestående anlæg, der kan sidestilles med nyanlæg, ledsages af en redegørelse, der indeholder en særlig vurdering af anlæggets virkning på miljøet, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 gælder tillige for de i bilag 2 angivne anlæg, når anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Ved vurdering heraf skal der tages hensyn til kriterierne i bilag 3.

Stk. 3. Anlæg, som udelukkende eller hovedsagelig tjener til udvikling og afprøvning af nye metoder eller produkter, og som ikke anvendes mere end 2 år, er kun omfattet af reglerne i stk. 1, hvis anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Ved vurdering heraf skal der tages hensyn til kriterierne i bilag 3.

§ 4. Inden etablering, udvidelse eller ændring af et anlæg til intensiv husdyravl, jf. bilag 2, nr. 1 e, skal der indgives skriftlig anmeldelse om projektet til regionplanmyndigheden.

Stk. 2. Omfatter en etablering, udvidelse eller ændring af et anlæg til intensiv husdyravl 100 dyreenheder (DE) eller derunder, kan anmeldelse indgives på det i bilag 5 angivne skema.

Stk. 3. Har regionplanmyndigheden ikke senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af en anmeldelse efter stk. 2 meddelt anmelderen, at regionplanmyndigheden vil fortsætte vurderingen efter § 3, stk. 2, har regionplanmyndigheden herved truffet afgørelse om, at projektet må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder kun for anmeldelser, hvor alle spørgsmål om natur og miljø i det på bilag 5 angivne skema er besvaret med »ja«.

§ 5. Undtaget fra bestemmelserne i § 3 er anlæg, der vedtages i enkeltheder ved særlig lov samt anlæg, der tager sigte på det nationale forsvar, hvis Forsvarsministeriet skønner, at anvendelsen af § 3 i relation til det konkrete anlæg vil have skadelige virkninger for nationens sikkerhed.

§ 6. Den i § 3, stk. 1 nævnte redegørelse til regionplanretningslinierne skal på passende måde påvise, beskrive og vurdere et anlægs direkte og indirekte virkninger på følgende faktorer:

1) mennesker, fauna og flora,

2) jordbund, vand, luft, klima og landskab,

3) materielle goder og kulturarv, og

4) samspillet mellem disse faktorer.

Stk. 2. Redegørelsen skal som minimum indeholde de i bilag 4 nævnte oplysninger.

§ 7. Regionplanmyndigheden skal offentliggøre

1) afgørelser om, at et anlæg, der er opført på bilag 2, ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, herunder afgørelser efter § 4, stk. 3, og

2) afgørelser om, at et anlæg, der er opført på bilag 2, er omfattet af § 3, stk. 1, om en særlig vurdering af anlæggets virkning på miljøet.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1, nævnte afgørelser efter § 4, stk. 3, skal offentliggøres snarest muligt efter udløbet af den i bestemmelsen nævnte frist på 10 arbejdsdage. De øvrige i stk. 1, nævnte afgørelser skal offentliggøres samtidig med, at afgørelsen meddeles ansøgeren .

Stk. 3. I tilfælde, hvor anlægget ikke må påbegyndes uden særlig tilladelse, som skal offentliggøres, kan offentliggørelsen dog finde sted senest samtidig med offentliggørelsen af denne tilladelse.

Stk. 4. I offentliggørelsen efter stk. 1 skal der oplyses om, hvor offentligheden kan få adgang til relevante oplysninger. Myndigheden skal kunne give følgende oplysninger, så snart disse med rimelighed kan gives:

1) Anmeldelsen i henhold til § 4, anmodning om afgørelse af spørgsmålet om VVM-pligt eller ansøgningen om tilladelse, hvis en sådan skal indgives.

2) Afgørelsen om hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

3) Angivelse af den myndighed, hvor der kan indhentes yderligere relevante oplysninger.

Stk. 5. Hvis offentliggørelsen efter stk. 1 omhandler afgørelser, der indbærer, at anlægget er omfattet af § 3, stk. 1, jf. § 7, stk. 1, nr. 2, da skal myndigheden tillige kunne give følgende oplysninger, så snart disse med rimelighed kan gives:

1) Angivelse af den myndighed, hvor der kan indhentes relevante oplysninger, hvortil kommentarer eller spørgsmål kan rettes samt nærmere oplysninger om fristerne for fremsendelse af bemærkninger eller spørgsmål.

2) Karakteren af eventuelle afgørelser eller udkastet til afgørelsen, hvis et sådant foreligger.

3) Hvorvidt de oplysninger, der er indhentet til brug for miljøvurderingen, er til rådighed.

4) Hvornår, hvor og hvordan de relevante oplysninger stilles til rådighed.

5) Hvilke foranstaltninger der er truffet med henblik på offentlighedens deltagelse i VVM-proceduren.

§ 8. Regionplanmyndighedens afgørelse om ikke at vedtage retningslinier for et anlæg, der er omfattet af bestemmelserne i § 3 om en særlig vurdering af anlæggets virkning på miljøet, skal sammen med begrundelsen for beslutningen offentliggøres.

Stk. 2. Regionplanmyndighedens afgørelse om at vedtage retningslinier for et anlæg, der er omfattet af bestemmelserne i § 3 om en særlig vurdering af anlæggets virkning på miljøet, skal sammen med begrundelsen for beslutningen offentliggøres. Offentliggørelsen skal indeholde:

1) indholdet af afgørelsen og de betingelser, der eventuelt er knyttet til den,

2) de vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for afgørelsen, og

3) om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger, til at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de værste skadelige virkninger.

§ 9. De på bilag 1 angivne anlæg må ikke påbegyndes uden regionplanmyndighedens tilladelse, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. De på bilag 2 angivne anlæg må ikke påbegyndes, før

1) regionplanmyndigheden har truffet afgørelse om, at anlægget må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, eller

2) der efter en særlig vurdering af anlæggets virkning på miljøet er meddelt tilladelse til at påbegynde anlægget.

Stk. 3. Tilladelsen må ikke meddeles, før regionplanretningslinierne for anlægget er endeligt vedtaget. Tilladelsen skal offentliggøres. Offentliggørelsen skal ske samtidig med at tilladelsen meddeles ansøgeren.

Stk. 4. Undtaget fra bestemmelserne i stk. 1, er anlæg, der er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed og bekendtgørelse om tilladelse m.v. til de anlæg, der er omfattet af miljøvurderinger i henhold til lov om planlægning (VVM) 2) . For disse anlæg gælder bestemmelserne i de nævnte bekendtgørelser.

§ 10. Når regionplanmyndigheden konstaterer, at et anlæg, der er omfattet af § 3, vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet i en anden stat, eller hvis en anden stat, der vil kunne berøres i betydelig grad, anmoder om oplysninger vedrørende anlægget, underretter regionplanmyndigheden miljøministeren herom snarest muligt.

Kapitel 3

Om varetagelsen af støjbeskyttelseshensyn i regionplanlægningen

§ 11. Regionplanerne skal indeholde retningslinier til sikring af, at støjbelastede arealer i landzone ikke udlægges til støjfølsom anvendelse.

Kapitel 4

Om lokalplanlægning i forbindelse med vejanlæg m.v.

§ 12. Hovedlandevejsprojekter, således som de er godkendt af ekspropriationskommissionen og/eller transport- og energiministeren, og landevejsprojekter, således som de er fastlagt af amtsrådet, samt anlæg, der er vedtaget i enkeltheder ved særlig lov, skal lægges til grund for lokalplanlægningen.

Stk. 2. Lokalplaner, der tilvejebringes i forbindelse med de i stk. 1 nævnte vejprojekter og anlæg, kan alene fastsætte en regulering af de arealer, der grænser til det ved projektet eller loven fastlagte anlæg.

Stk. 3. Ved sideanlæg til de i stk. 1 nævnte vejprojekter skal de i projektet fastlagte retningslinier af vejteknisk og færdelsesmæssig betydning, herunder bestemmelser om placering og belysningen af anlæggene, lægges til grund for lokalplanlægningen.

Kapitel 5

Om gebyr for den orientering, som kommunalbestyrelsen foretager i forbindelse med en dispensationsansøgning

§ 13. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ved de i stk. 2 angivne dispensationsansøgninger skal opkræves gebyr af ansøgeren for den orientering, som kommunalbestyrelsen foretager i medfør af lovens § 20.

Stk. 2. Der kan opkræves gebyr for orientering om dispensationsansøgninger, som

1) vedrører byggeri, der har et etageareal på mere end 250 m2 eller en højde på mere end 8,5 m over det omgivende terræn, og

2) forudsætter orientering af flere end 10 beboere og foreninger.

Stk. 3. Opkrævning af gebyr skal ske med et fast grundbeløb ganget med antallet af beboere og foreninger, som skal orienteres.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at der i visse, nærmere angivne byggesagstyper ikke opkræves gebyr.

Stk. 5. Det i stk. 3 nævnte grundbeløb fastsættes af kommunalbestyrelsen og kan reguleres efter nettoprisindeks eller på anden måde.

Stk. 6. Gebyret forfalder til betaling, når kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at orientere om dispensationsansøgningen. Kommunalbestyrelsen kan vente med at iværksætte orienteringen, indtil gebyret er betalt.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsens beslutning i henhold til stk. 2 og stk. 3-5 bekendtgøres på den måde, som er sædvanlig i kommunen.

Kapitel 6

Straf

§ 14. Med bøde straffes den, der i strid med § 9, stk. 1 eller stk. 2 påbegynder anlæg, der er omfattet af bilag 1 eller 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7

Ikrafttrædelse

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelse).

§ 16. Ansøgninger om tilladelse til eller godkendelse af anlæg omfattet af bestemmelserne i § 3, og anmeldelser omfattet af bestemmelserne i § 4, der er modtaget af tilladelses- og godkendelsesmyndigheden inden bekendtgørelsens ikrafttræden behandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 2. Klager over tilladelser og godkendelser, der er meddelt inden bekendtgørelsens ikrafttræden, behandles efter de hidtil gældende regler.

 

Miljøministeriet, den 20. oktober 2005

Connie Hedegaard

/Niels ØstergårdBilag 1

Anlæg omfattet af § 3, stk. 1

1. Råolieraffinaderier (undtagen virksomheder, der udelukkende fremstiller smøremidler på grundlag af råolie) samt anlæg til forgasning og fortætning af mindst 500 tons kul eller bituminøs skifer om dagen.

2.

a) Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 120 MW samt

b) kernekraftværker og andre kernereaktorer, herunder demontering og nedlukning af sådanne kernekraftværker eller reaktorer (bortset fra forskningsanlæg til fremstilling og forarbejdning af spaltelige og fertile stoffer, hvis maksimumskapacitet ikke overstiger 1 kW vedvarende termisk ydelse).

3.

a) Anlæg til oparbejdning af nukleart brændsel.

b) Anlæg, der er bestemt:

- til fremstilling eller berigning af nukleart brændsel

- til oparbejdning af bestrålet nukleart brændsel eller højradioaktivt affald.

- til endelig bortskaffelse af bestrålet nukleart brændsel.

- udelukkende til endelig bortskaffelse af radioaktivt affald.

- udelukkende til deponering (planlagt til at vare mere end 10 år) af bestrålet nukleart brændsel eller radioaktivt affald på et andet sted end produktionsstedet.

4.

- Jern- og stålværker til fremstilling af råjern og råstål.

- Anlæg til udvinding af non-ferro råmetaller af malme, koncentrater eller sekundære råstoffer ved hjælp af metalprocesser, kemiske eller elektrolytiske processer.

5. Anlæg til udvinding af asbest såvel som til behandling og forarbejdning af asbest og af produkter, der indeholder asbest: for så vidt angår produkter i asbestcement med en årlig produktion på over 20.000 tons færdige produkter; for så vidt angår friktionspakninger, med en årlig produktion på 50 tons færdige produkter, samt for så vidt angår forbrug heraf på over 200 tons.

6. Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen, og som er

a) til fremstilling af organiske grundkemikalier

b) til fremstilling af uorganiske grundkemikalier

c) til fremstilling af phosphat-, kvælstof- eller kaliumholdig kunstgødning (også blandingsgødning)

d) til fremstilling af basisplantebeskyttelsesmidler og biocider

e) til fremstilling af farmaceutiske basisprodukter ved hjælp af kemisk eller biologisk proces

f) til fremstilling af sprængstoffer.

7.

a) Nyanlæg af jernbaner til fjerntrafik samt lufthavne 3)  med start- og landingsbane på mindst 2.100m.

b) Flyvepladser, hvis støjkonsekvensområder medfører væsentlige støjgener i områder, der er bebygget, udlagt til boligformål eller anden støjfølsom anvendelse.

c) Anlæg af motorveje og motortrafikveje 4)

d) Anlæg af nye veje med mindst fire kørespor eller udretning og/eller udvidelse af eksisterende vej med højst to kørespor med henblik på anlæg af mindst fire kørespor, hvis en sådan ny vej eller et således udrettet og/eller udvidet vejafsnit har en længde på mindst 2 km.

e) Overordnede veje med en påtænkt linieføring gennem områder, der i en endeligt vedtaget regionplan er udlagt til naturområder. 5)

8.

a) Indre vandveje og havne ved indre vandveje, der ikke udgør en del af søterritoriet, og som kan anløbes af fartøjer over 1350 tons.

b) Større landanlæg til havneformål i forbindelse med havne, der kan besejles og anløbes af skibe på over 1350 tons.

9. Anlæg til bortskaffelse af farligt affald (dvs. affald, der er omfattet af direktiv 91/689/EØF 6) ) ved forbrænding, kemisk behandling (som defineret i bilag II A til direktiv 75/442/EØF 7) , afsnit D9) eller deponering.

10. Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling (som defineret i bilag II A til direktiv 75/442/EØF7), afsnit D9) med en kapacitet på over 100 tons/dag.

11. Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand eller kunstig tilførelse af grundvand, hvor den indvundne eller tilførte mængde vand udgør mindst 10 mio. m³/år.

12.

a) Anlæg til overførsel af vandressourcer mellem flodbækkener, når formålet er at forebygge eventuel vandmangel, og når den overførte vandmængde overstiger 100mio. m³/år.

b) I alle andre tilfælde anlæg til overførsel af vandressourcer mellem flodbækkener, når den gennemsnitlige vandmængde i det bækken, hvorfra vandet overføres, over flere år overstiger 2000 mio. m³/år, og den overførte vandmængde overstiger 5% af denne mængde.

Overførsel af drikkevand via rørledninger er ikke omfattet.

13. Anlæg til behandling af spildevand med en kapacitet på over 150.000 personækvivalenter (som defineret i direktiv 91/271/EØF 8) , artikel 2, nr. 6).

14. Kommerciel udvinding af råolie eller naturgas.

15. Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand, når den nye eller supplerende opstuvede eller oplagrede vandmængde overstiger 10 mio. m³, eller hvor vandarealet øges med 300ha eller mere.

16.

a) Rørledninger til transport af gas, olie eller kemikalier med en diameter på over 800 mm og en længde på over 40 km.

b) Rørledninger på mere end 1 km til transport af giftige, miljøfarlige eller brandfarlige væsker udenfor den pågældende virksomheds eget område.

c) Transmisionsledninger over 2 km s længde for naturgas og liniestationer i forbindelse med transmissionsledninger, dog undtaget ledninger med en diameter op til 12'' med tryk på 25 bar og derunder.

17. Anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, dog

a) 270 dyreenheder, hvis mindst 90% af dyreenhederne stammer fra søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg eller 900 stipladser til søer,

b) 250 dyreenheder i slagtesving (over 30 kg) eller 3.000 stipladser,

c) 250 dyreenheder i æglæggende høns eller 60.000 stipladser, eller

d) 210 dyreenheder i slagtekyllinger eller 85.000 stipladser.

Antal dyreenheder beregnes på grundlag af reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssig dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., 9)  jf. dennes § 2, stk. 11.

18. Industrianlæg til

a) fremstilling af papirmasse af træ eller andre fibermaterialer

b) fremstilling af papir og pap med en produktionskapacitet på mere end 200 tons/dag.

19. Råstofindvinding fra åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 hektar, eller tørvegravning på et areal over 150 hektar.

20. Råstofindvinding fra åbne brud med en samlet indvindingsperiode på mere end 10 år med undtagelse af indvinding af almindeligt forekommende sand-, grus- og stenforekomster indenfor de i en endeligt vedtaget regionplan udpegede graveområder.

21. Stærkstrømsluftledninger på mindst 2 km bygget til spændinger over 100 kV.

22. Anlæg til oplagring af olieprodukter samt petrokemiske eller kemiske produkter med en kapacitet på 200.000 tons eller derover.

23. Sporveje, bybaner, høj- og undergrundsbaner eller lignende baner af særlig bygningstype, der udelukkende eller overvejende tjener til personbefordring.

24. Anlæg af synlige rørledninger med en ydre diameter på mere end 100 cm over større afstande end 500 m.

25. Virksomheder og anlæg, som er anmeldelsespligtige efter § 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 10)  .

26. Sammenlægning/jordomlægning af landbrugsejendomme, hvori der indgår mere end 75 ejendomme, og som indebærer væsentlige ændringer i det fysiske miljø.

27. Projekter vedrørende inddragning af uopdyrket land eller delvise naturområder til intensiv landbrugsdrift på mere end 300ha.

28. Afvandings- og kunstvandingsprojekter, der omfatter mere end 300ha.

29. Nyplantning af skov på mere end 30 ha. i områder, hvor skovrejsning i henhold til en endeligt vedtaget regionplan er uønsket.

30. Rydning af fredskov, der er ældre end 20 år og større end 30 ha i regionplanlagte skovrejsningsområder, og hvor der ikke sker tilplantning af mindst et tilsvarende areal, med mindre den ryddede skov af den statslige skovlovsmyndighed er erklæret for værende uden væsentlig skovdyrkningsmæssig, biologisk, landskabelig eller rekreativ værdi.

31. Saltvandsbaseret fiskeopdræt - dog undtagen opdræt indenfor de i en endeligt vedtaget regionplan udlagte områder til fiskeopdræt.

32. Vandforsyningsboringer med en årsproduktion på 10 mio. m3 eller mere.

33. Cementfabrikker og molerværker.

34. Kalkværker med en årsproduktion på mere end 200.000 m³.

35. Detailhandelscentre, der på grund af størrelsen har regional betydning.

36. Feriebyer og hotelkomplekser med et etageareal på mere end 50.000m2.

37. Vindmøller over 80 m totalhøjde eller grupper af vindmøller med flere end 3 møller.

38. Enhver ændring eller udvidelse af projekter, der er opført i dette bilag, såfremt en sådan ændring eller udvidelse i sig selv opfylder de eventuelle tærskelværdier, der er fastsat i dette bilag.


3) Jf.definitionen for lufthavne i Chicago-overenskomsten af 1944 om oprettelse af Organisationen for international civil Luftfart (bilag 14).

4) Ved motortrafikveje forstås veje, der svarer til definitionen i ECE-aftalen af 15. november 1975 om internationale hovedtrafikårer.

5) Ved naturområder forstås områder, der i en endeligt vedtaget regionplan er udlagt med henblik på at opnå en væsentlig beskyttelse af skove, flora og fauna, landskaber, kulturværdier samt de økologiske forbindelser og områder af særlig friluftmæssig interesse.

6) Rådets direktiv 91/689/EØF af 12. december 1991 om farligt affald, (EF-Tidende 1991 nr. L 377, side 20). Direktivet er senest ændret ved direktiv 94/31/EF af 27. juni 1994 (EF-Tidende 1994 nr. L 168, side 28).

7) Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald, (EF Tidende 1975 nr. L 194, side 39). Direktivet er senest ændret ved direktiv 91/156/EØF af 18. marts 1991 (EF Tidende 1991 nr. L 078, side 32).

8) Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand, (EF Tidende 1991 nr. L 135, side 40). Direktivet er senest ændret ved direktiv 98/15/EF (EF Tidende 1998 nr. L 067, side 29).

9) Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssig dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. med senere ændringer.

10) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 106 af 1. februar 2000 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.Bilag 2

Anlæg omfattet af § 3, stk. 2.
Anlæg, der samtidig er omfattet af § 3, stk. 1, behandles efter stk. 1

1. Landbrug, skovbrug og akvakultur.

a) Projekter vedrørende sammenlægninger.

b) Projekter vedrørende inddragning af uopdyrket land eller delvise naturområder til intensiv landbrugsvirksomhed.

c) Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter.

d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.

e) Anlæg til intensiv husdyravl.

f) Intensiv fiskeopdræt.

2. Udvindingsindustrien.

a) Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning

b) Minedrift i underjordiske brud

c) Dybdeboringer, navnlig:

- geotermiske boringer

- boringer til deponering af nukleart affald

- vandforsyningsboringer

bortset fra boringer til undersøgelse af jordbundens fasthed.

d) Overfladeanlæg til udvinding af stenkul, råolie, naturgas og malme samt bituminøs skifer.

3. Energiindustrien.

a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand.

b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand; transport af elektricitet gennem luftledninger.

c) Oplagring af naturgas over jorden.

d) Oplagring af brændselsgas i underjordiske beholdere.

e) Oplagring af fossilt brændsel over jorden.

f) Industriel brikettering af sten- og brunkul.

g) Anlæg til oparbejdning og deponering af radioaktivt affald.

h) Anlæg til fremstilling af hydroelektrisk energi.

i) Anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmøller).

4. Produktion og forarbejdning af metaller.

a) Anlæg til produktion af støbejern eller stål (første eller anden smeltning) med dertil hørende strengstøbning.

b) Anlæg til videreforarbejdning af jernmetaller ved hjælp af

- varmtvalsning

- smedning med hamre

- anbringelse af beskyttelseslag af smeltet metal.

c) Smelteanlæg for jernmetaller.

d) Anlæg til smeltning, inkl. legering af non-ferro-metaller, undtagen ædelmetaller, herunder genindvindingsprodukter, (f. eks. forædling, støbning).

e). Anlæg til overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved elektrolytisk eller kemisk proces.

f) Fremstilling og samling af motorkøretøjer samt fremstilling af motorer til sådanne.

g) Skibsværfter.

h) Anlæg til fremstilling og reparation af luftfartøjer.

i) Fremstilling af jernbanemateriel.

j) Ekplosionsformgivning (dybtrykning).

k) Anlæg til kalcinering og udfritning af malm.

5. Mineralindustrien.

a) Koksværker (tørdestillation af kul).

b) Anlæg til cementfremstilling.

c) Anlæg til udvinding af asbest og fremstilling af produkter af asbest.

d) Anlæg til fremstilling af glas, inklusive glasfibre.

e) Anlæg til fremstilling af mineralske stoffer, inklusive fremstilling af mineraluldsfibre.

f) Fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj eller porcelæn.

6. Kemisk industri.

a) Behandling af mellemprodukter og fremstilling af kemiske produkter.

b) Fremstilling af pesticider og farmaceutiske produkter, maling og lak samt elastomerer og peroxider.

c) Anlæg til oplagring af olie samt petrokemiske og kemiske produkter.

7. Levnedsmiddelindustrien.

a) Bearbejdning af vegetabilske og animalske fedtstoffer.

b) Konservering af animalske og vegetabilske produkter.

c) Fremstilling af mejeriprodukter.

d) Brygning og maltning.

e) Sukkervareindustrier.

f) Slagterier.

g) Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter.

h) Fiskemels- og fiskeoliefabrikker.

i) Sukkerfabrikker.

8. Tekstil-, læder-, træ- og papirindustri.

a) Industrianlæg til produktion af papir og pap.

b) Anlæg til forbehandling (vask, blegning, mercerisering) eller farvning af fibre eller tekstilstoffer.

c) Anlæg til garvning af huder og skind.

d) Anlæg til fremstilling og bearbejdning af cellulose.

9. Gummiindustri.

Fremstilling og behandling af produkter på grundlag af elastomerer.

10. Risikoanlæg

Virksomheder og anlæg, som er anmeldelsespligtige efter § 4 i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer10).

11. Infrastrukturanlæg.

a) Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser.

b) Anlæg af jernbaner og anlæg til kombineret transport og af intermodale terminaler.

c) Anlæg af flyvepladser.

d) Anlæg af veje.

e) Landanlæg i forbindelse med havne, herunder fiskerihavne.

f) Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet samt regulering af vandløb.

g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand.

h) Svævebaner eller lignende baner af særlig bygningstype, der udelukkende eller overvejende tjener til personbefordring.

i) Anlæg af olie- og gasledninger.

j) Anlæg af vandledninger over større afstande.

k) Kystanlæg anlagt inden for dagligvandlinien til modvirkning af erosion, og som kan ændre kystlinien, f. eks. skråningsbeskyttelser, strandhøfter og diger og andre konstruktioner til beskyttelse mod havet, bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg.

l) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførelse af grundvand.

m) Anlæg til overførsel af vandressourcer mellem flodbækkener.

12. Andre anlæg.

a) Permanente væddeløbs- samt prøvekørselsbaner for motorkøretøjer.

b) Anlæg til bortskaffelse af affald.

c) Rensningsanlæg.

d) Områder til oplagring af slam fra rensningsanlæg.

e) Skrotoplagring, herunder oplagring af biler til ophugning.

f) Prøveanlæg for motorer, turbiner eller reaktorer.

g) Anlæg til fremstilling af kemofibre.

h) Anlæg til indsamling eller destruering af sprængfarlige stoffer.

i) Destruktionsanstalte.

13. Turisme og fritid.

a) Skiløjper, skilifter, tovbaner og hermed forbundet anlægsarbejde.

b) Feriebyer og hotelkomplekser uden for byområder og hermed forbundet anlægsarbejde.

c) Permanente campingpladser.

d) Forlystelsesparker, o.l.

14. Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1).Bilag 3

Kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 3, stk. 2 og 3

1. Projekters karakteristika

Projekters karakteristika skal især anskues i forhold til:

- projektets dimensioner

- kumulation med andre projekter

- anvendelsen af naturressourcer

- affaldsproduktion

- forurening og gener

- risikoen for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer og teknologier.

2. Projekters placering

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af projekter, skal tages i betragtning, navnlig:

- nuværende arealanvendelse

- naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i området

- det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

a. vådområder

b. kystområder

c. bjerg- og skovområder

d. reservater og naturparker

e. Vadehavsområdet

f. områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder.

g. områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet

h. tætbefolkede områder

i. vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt.

3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

De potentielle væsentlige virkninger af projekter skal ses i relation til de kriterier, der er anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyn til:

- påvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)

- påvirkningens grænseoverskridende karakter

- påvirkningsgrad og -kompleksitet

- påvirkningens sandsynlighed

- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet.Bilag 4

Oplysninger der skal gives i henhold til § 5

1. En beskrivelse af det påtænkte anlæg, herunder navnlig:

1.1. En beskrivelse af anlæggets fysiske udformning og karakteristika samt arealanvendelsesbehovet under bygnings- og driftfaserne, herunder angivelse af anlægget på kortbilag i relevante målforhold.

1.2. En beskrivelse af de væsentlige karakteristika for produktionsprocesserne, f. eks. type og mængde af de anvendte materialer, herunder om der indgår risikofyldte produktionsprocesser eller andre miljøbelastende forhold.

1.3. Et skøn efter type og mængde over forventede reststoffer og emissioner (vand-, luft- og jordbundsforurening, støj, vibrationer, lys, varme, stråling osv.) i forbindelse med driften af det foreslåede projekt.

2. En oversigt over de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt, og oplysninger om de vigtigste grunde til dennes valg af alternativ under hensyn til virkningerne på miljøet. Endvidere en oversigt over de væsentligste alternativer og alternative placeringer, som herudover har været undersøgt, en beskrivelse af konsekvenserne af, at anlægget ikke gennemføres (0-alternativet), samt oplysninger om de vigtigste grunde til regionplanmyndighedens valg af alternativ under hensyn til virkningerne på miljøet.

3. En beskrivelse af de omgivelser, som i væsentlig grad kan blive berørt af det ønskede anlæg, beskrivelse af anlæggets betydelige virkninger på omgivelserne, herunder navnlig virkningerne på befolkning, fauna 11) , flora11), jord, vand, luft, klimatiske forhold, omfanget af transport, materielle goder, herunder den arkitektoniske og arkæologiske kulturarv, landskabet, offentlighedens adgang hertil og den indbyrdes sammenhæng mellem ovennævnte faktorer 12)  samt en beskrivelse af de som en mulig følge af miljøpåvirkningerne afledte socioøkonomiske forhold.

4. En beskrivelse af anlæggets såvel kortsigtede som langsigtede virkninger på miljøet, som følge af:

4.1. Påvirkning af overflade- og grundvandssystemer.

4.2. Luftforurening.

4.3. Støjbelastning.

4.4. Anvendelsen af naturlige råstoffer.

4.5. Emission af forurenende stoffer, andre genepåvirkninger samt bortskaffelsen af affald.

4.6. Beskrivelse af, hvilke metoder der er anvendt til forudberegningen af virkningerne på miljøet.

5. En beskrivelse af de foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet.

6. Et ikke-teknisk resumé på grundlag af ovennævnte oplysninger.

7. En oversigt over eventuelle mangler ved oplysningerne og vurderingen af miljøpåvirkningerne.


11) Beskrivelsen skal omfatte virkningerne på akut truede, sårbare, sjældne eller fredede plante- og dyrearter eller arter som Danmark i international sammenhæng har et særligt ansvar for.

12) Beskrivelsen skal anføre anlæggets direkte virkninger og i givet fald dets indirekte, sekundære, kumulative, og kort- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige samt positive eller negative virkninger.Bilag 5

Anmeldeskema, der skal anvendes ved anmeldelse af etablering, ændring eller udvidelse af en husdyrproduktion på 100 dyreenheder (DE) eller derunder efter § 4, stk. 2

Anmeldelse om
etablering/udvidelse/ændring på maksimalt 100 dyreenheder af husdyrbrug
(under VVM-reglerne)

Anmeldeskema og tilhørende vejledning er elektronisk tilgængelig på Miljøministeriets hjemmeside på adressen: www.mim.dk

Oplysninger om natur- og miljøforhold

Spørgsmål (sæt kryds)

JA

NEJ

1

Er det aktuelle projekt om etablering, udvidelse eller ændring på maksimalt 100 dyreenheder?

 

 

2

Er det aktuelle projekt samt anmeldte etableringer, udvidelser eller ændringer inden for de sidste 3 år sammenlagt på maksimalt 100 dyreenheder?

 

 

3

Ligger det aktuelle projekts udspredningsarealer uden for arealer, der har et direkte fald på 120 eller mere ned mod den øverste kant af søer og vandløb?

 

 

4

Ligger det aktuelle projekts udspredningsarealer længere væk end 50 m fra søer over 100 m2 ?

 

 

5

Ligger det aktuelle projekts udspredningsarealer uden for de nitratfølsomme indvindingsområder, der er udpeget i regionplanen?

 

 

6

Ligger det aktuelle projekts bygninger uden for de potentielle vådområder, der er udpeget i regionplanen, og uden for kortlagte lavbundsarealer?

 

 

7

Ligger det aktuelle projekts udspredningsarealer og bygninger længere væk end 300 m fra internationale naturbeskyttelsesområder?

 

 

8

Ligger det aktuelle projekts bygninger længere væk end 300 m fra:

heder over 5 ha,

overdrev,

moser og

søer, der er målsat i regionplanen?

 

 

9

Ligger det aktuelle projekts udspredningsarealer og bygninger uden for fredede områder?

 

 

10

Overholder det aktuelle projekt afstandskravene til naboer, som er fastlagt i § 4, stk. 3 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, henholdsvis § 2 og § 3 i pelsdyrbekendtgørelsen samt de generelle krav til gødningsopbevaring, udledning af spildevand og til opsamling, transport og bortskaffelse af farligt affald i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen/pelsdyrbekendtgørelsen, spildevandsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen?

 

 

Faktuelle oplysninger

Anmelder

Navn og adresse

Telefon

Ejer/ejere af ejendom/ejendomme

Telefon

Navn og adresse

Ejendom/ejendomme

Adresse

Matrikelnummer, ejerlav og sogn

Landbrugsjorder

 

Til udspredning før anmeldelse

Til udspredning efter anmeldelse

Ejet areal (ha)

Forpagtet areal (ha)

Skriftlige aftaler om overførsel af husdyrgødning (ha)

Areal i alt (ha)

Braklagte arealer efter anmeldelse (ha)

Arealer med MVJ-ordning (MiljøVenlige Jordbrugsforanstaltninger), der indgår i driften efter anmeldelse (ha)

Anmeldelsen vedlægges kort, der viser udspredningsarealers placering før og efter anmeldelse og med markering af ejede og forpagtede arealer samt arealer med skriftlige aftaler om overførsel af husdyrgødning. Arealer med MVJ-ordning angives også.

Bygninger

 

Grundplan i m2

Bygningshøjde i m

Bygningsmæssige udvidelser og ændringer af eksisterende bygninger

Nyt byggeri

Anmeldelsen vedlægges kort, der viser beliggenheden af nuværende bygninger og af planlagt byggeri med angivelse af grundareal og bygningshøjder for de enkelte bygninger.

 

Husdyrproduktion

Besætningsstørrelse før anmeldelse

Besætningsstørrelse efter anmeldelse

Dyreart

Antal dyr

Dyreenheder

Dyreart

Antal dyr

Dyreenhed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ialt

 

 

I alt

 

 

Tidligere vurderinger af virkninger på miljøet

 

Ingen tidligere etablering/udvidelse/ændring

Tidligere etablering/udvidelse/ændring er vurderet ikke VVM-pligtig

Tidligere etablering/udvidelse/ændring er vurderet VVM-pligtig

Afgørelse om VVM-pligt (sæt kryds)

 

 

 

Jeg bekræfter, at ovenstående er i overensstemmelse med de faktiske forhold

 

 

 

Dato og underskrift

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsens kapitel 2 indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet - VVM-direktivet – (EF Tidende 1985 nr. L 175, side 40), og direktiv nr. 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af nævnte direktiv, (EF Tidende 1997 nr. L 73, side 5), samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse, (EF Tidende 2003 nr. L 156, side 17).

2) Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 943 af 16. september 2004 som ændret ved Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1226 af 10. december 2004 om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed samt Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 849 af 30. september 1994 om tilladelse m.v. til de anlæg, der er omfattet af miljøvurdering i henhold til lov om planlægning (VVM).