Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31985L0337
 
31996L0061
 
32003L0035
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald 1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald, som senest ændret ved bekendtgørelse 819 af 29. september 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 1, affattes således:

»For at give offentligheden mulighed for tidligt og på en effektiv måde at udtale sig inden der træffes afgørelse om affaldsplanen, skal kommunalbestyrelsen foretage offentlig annoncering i lokale blade af forslag til affaldsplan eller ændringer af affaldsplan. Annonceringen skal som minimum indeholde oplysning om:

1) Kommunalbestyrelsens adresse.

2) Oplysning om, at enhver har ret til at se forslaget til planen eller ændringen af planen.

3) Oplysning om, at enhver har ret til at kommentere forslaget inden for en frist på minimum 8 uger fra annonceringen, samt oplysning om, hvortil kommentarer og spørgsmål kan rettes.«

2. § 10 affattes således:

» § 10. Kommunalbestyrelsen foretager offentlig annoncering i lokale blade af planens vedtagelse og af de begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for planens vedtagelse, herunder om processen for offentlighedens deltagelse. Affaldsplanen skal være offentlig tilgængelig og formidles elektronisk til offentligheden, jf. bekendtgørelse nr. 415 af 13. maj 2005 om aktiv formidling af miljøoplysninger.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. juni 2005.

Miljøministeriet, den 15. juni 2005

Connie Hedegaard

/Ole Christiansen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse, (EF-Tidende 2003 nr. L 156, side 17).