Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 om bekæmpelsesmidler, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 432 af 29. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 51, stk. 6, ændres », jf. Økonomi- og erhvervsministeriets regler herom« til: »af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse«.

2. § 57 affattes således:

»§ 57. Den, der i henhold til Kommissionsforordning (EF) Nr. 451/2000 af 28. februar 2000 eller Kommissionsforordning (EF) Nr. 2229/2004 af 3. december 2004 anmelder et aktivstof til vurdering i Danmark med henblik på optagelse på bilag I til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet, skal betale et gebyr til Miljøstyrelsen til dækning af omkostningerne ved den administrative behandling og vurdering af anmeldelsen.

Stk. 2. For anmeldelser i henhold til Kommissionsforordning (EF) Nr. 451/2000 udgør gebyret 1.600.000 kr. For anmeldelser i henhold til Kommissionsforordning (EF) Nr. 2229/2004 udgør gebyret 800.000 kr. Af gebyret betales 10.000 kr. på tidspunktet for indgivelsen af anmeldelsen. Den resterende del af gebyret indbetales herefter til Miljøstyrelsen efter styrelsens nærmere anvisning.

Stk. 3. Miljøstyrelsen nedsætter taksten, hvis sagsbehandlingen har været mindre ressourcekrævende. Nedsættelsen skal modsvare de sparede omkostninger i forbindelse med sagens behandling. Beløbet på 10.000 kr., jf. stk. 2, tilbagebetales ikke.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. juni 2005.

Miljøministeriet, den 13. juni 2005

Connie Hedegaard

/Helge Andreasen