Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31985L0337
 
31996L0061
 
32003L0035
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om offentlighedens inddragelse ved udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet 1)

 

I medfør af § 79, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret ved lov nr. 309 af 2. maj 2005, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om offentlighedens inddragelse i forbindelse med udarbejdelse af den nationale affaldsplan efter artikel 7, stk. 1, i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald samt i forbindelse med programmet vedrørende batterier og akkumulatorer efter artikel 6 i Rådets direktiv 91/157 /EØF om batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer.

§ 2. Miljøstyrelsen hører offentligheden, når styrelsen udarbejder den i § 1 nævnte plan og program.

Stk. 2. For at give offentligheden mulighed for tidligt og på en effektiv måde at udtale sig inden der træffes afgørelse om planen og programmet, skal Miljøstyrelsen foretage offentlig annoncering af forslag til plan eller program eller ændringer af plan eller program omfattet af stk. 1. Annonceringen skal som minimum indeholde oplysning om:

1) Miljøstyrelsens adresse.

2) Oplysning om, at enhver har ret til at se forslaget til planen eller programmet eller ændringen af planen eller programmet.

3) Oplysning om, at enhver har ret til at kommentere forslaget inden for en fastsat frist på minimum 8 uger fra annonceringen, samt oplysning om, hvortil kommentarer og spørgsmål kan rettes.

Stk. 3. Miljøstyrelsen foretager offentlig annoncering af planens eller programmets vedtagelse og af de begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for planens eller programmets vedtagelse, herunder om processen for offentlighedens deltagelse. Planen eller programmet skal være offentligt tilgængelig og formidles elektronisk til offentligheden, jf. bekendtgørelse nr. 415 af 13. maj 2005 om aktiv formidling af miljøoplysninger.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. juni 2005.

Miljøministeriet, den 15. juni 2005

Connie Hedegaard

/Ole Christiansen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse, (EF-Tidende 2003 nr. L 156, side 17).