Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for sortslisteoptagelse og plantenyhedsbeskyttelse m.m.

I medfør af § 1, stk. 3, nr. 9, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og § 25 i lov om plantenyheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 12. marts 2009, samt efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. For anmeldelse af en sort af en kulturplante med henblik på godkendelse af sorten til optagelse på sortsliste, jf. bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten), eller til beskyttelse som plantenyhed, jf. lov om plantenyheder, betales gebyrer som fastsat i bilag 1 til dækning af Plantedirektoratets udgifter til administration og godkendelse m.m.

Stk. 2. For godkendte sorter optaget på sortsliste, eller sorter beskyttet som plantenyheder, betales et årligt gebyr for optagelsen eller beskyttelsen, som fastsat i bilag 1.

§ 2. Gebyrer forfalder ved påkrav, og betaling skal ske senest 30 dage efter fakturaens dato.

Stk. 2. Betales forfaldne gebyrer ikke rettidigt, skal der betales en årlig rente svarende til renten i henhold til rentelovens § 5. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

Stk. 3. For erindringsskrivelser betales et rykkergebyr på 100 kr.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1236 af 15. december 2008 om betaling for sortslisteoptagelse og plantenyhedsbeskyttelse m.m. ophæves.

Plantedirektoratet, den 16. december 2009

Ole P. Kristensen

/ Dorthe Nielsen


Bilag 1

Gebyrer

I.
Anmeldelsesgebyr
 
 
A.
Sortslisteoptagelse
 
   
Landbrugsplanter, inkl. plænegræsser
4.500 kr.
   
Grønsager
3.200 kr.
   
Bevaringssorter
2.250 kr.
       
 
B.
Plantenyhedsbeskyttelse
3.000 kr.
     
II.
Sortslistegebyr, pr. år
 
     
 
Landbrugsplanter, inkl. plænegræsser:
 
 
Græsmarksplanter
4.700 kr.
 
Plænegræsser
2.000 kr.
 
Kartofler
6.000 kr.
 
Majs
1.000 kr.
 
Sukkerroe
5.500 kr.
 
Bevaringssorter
500 kr.
 
Andre arter
4.800 kr.
     
 
Grønsager
1.150 kr.
     
III.
Gebyr for plantenyhedsbeskyttelse,
 
 
pr. år i beskyttelsesperioden
 
     
 
Landbrugsplanter:
 
 
Kartofler
2.500 kr.
 
Andre arter
1.000 kr.
     
 
Havebrugsplanter:
 
 
Prydplanter
2.200 kr.
 
Frugtbuske og -træer
1.200 kr.
 
Grønsager
1.000 kr.