Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Emissionsgrænseværdier
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af
nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og
carbonmonooxid mv. fra motorer og turbiner

 

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1, § 7 a, stk. 1, § 35, stk. 2 og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret ved lov nr. 475 af 7. juni 2001, lov nr. 220 af 31. marts 2004, lov nr. 385 af 25. maj 2005 og lov nr. 569 af 24. juni 2005, fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter emissionsgrænseværdier m.v. for motorer og turbiner i faste installationer med en indfyret effekt på over 120 kW pr. motor eller turbine.

Stk. 2. Ved en samlet indfyret effekt i denne bekendtgørelse forstås summen af effekterne på alle virksomhedens kedler, motorer og turbiner. Ved bestemmelse af den indfyrede effekt regnes med brændslets nedre brændværdi.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter motorer og turbiner til forbrænding af

1) naturgas eller LPG (Liquified Petroleum Gasses),

2) forgasningsgas fra forgasningsanlæg, der anvender kul,

3) forgasningsgas fra forgasningsanlæg, der anvender biomasseaffald omfattet af bilaget til bekendtgørelse nr. 638 af 3. juli 1997 om biomasseaffald,

4) biogas og

5) gasolie, dieselolie, vegetabilsk olie og fuelolie.

Stk. 4. Bekendtgørelsen omfatter ikke

1) motorer og turbiner på anlæg, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 885 af 18. december 1991 om begrænsning af svovldioxid og kvælstofoxider fra kraftværker,

2) turbiner med en indfyret effekt på over 50 MW, som er godkendt efter den 7. oktober 2003, jf. § 1, stk. 4, nr. 11, i bekendtgørelse nr. 808 af 25. september 2003 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg, og

3) motorer og turbiner, der benyttes mindre end 500 driftstimer om året.

Kapitel 2

Grænseværdier

§ 2. Motorer og turbiner skal overholde de i bilag 1 anførte emissionsgrænseværdier inden for de frister og under de betingelser, der fremgår af bilaget.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at projekter til udvikling af ny teknologi fritages midlertidigt fra overholdelse af de i bilag 1 angivne emissionsgrænseværdier.

Kapitel 3

Anmeldelse

§ 3. Den, der installerer en gasmotor eller gasturbine, der anvender biogas, skal forinden indgive anmeldelse til tilsynsmyndigheden, når den enkelte motor eller turbine har en indfyret effekt på over 120 kW, men anlæggets samlede indfyrede effekt er mindre end 1 MW.

Stk. 2. Tilsvarende skal der indgives anmeldelse til tilsynsmyndigheden inden installering af en gasmotor eller gasturbine, der anvender naturgas, LPG eller forgasningsgas, når den enkelte motor eller turbine har en indfyret effekt på over 120 kW, men anlæggets samlede indfyrede effekt er mindre end 5 MW.

Stk. 3. Anmeldelsen for gasmotorer og gasturbiner, der anvender naturgas, LPG og forgasningsgas, skal indeholde dokumentation for, at emissionsgrænseværdierne i bilag 1, tabel 1, kolonne 2 og 3, kan overholdes. Anmeldelsen for biogasmotorer skal indeholde dokumentation for, at emissionsgrænseværdierne i bilag 1, tabel 2, kan overholdes.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte dokumentation skal foreligge i form af målinger udført på en gasmotor eller gasturbine med teknisk identisk motor henholdsvis turbine samt eventuel rensningsteknologi.

Stk. 5. De i stk. 4 nævnte målinger skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Kapitel 4

Kontrol

§ 4. På gasmotorer og gasturbiner, der anvender naturgas, LPG eller forgasningsgas, med en samlet indfyret motor- og turbineeffekt på 5 MW eller derover, og som er godkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 før den 6. juli 2005, skal der en gang årligt foretages målinger med henblik på at dokumentere, at grænseværdierne i bilag 1, tabel 1, kolonne 2, henholdsvis kolonne 4, er overholdt.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte målinger skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller andre tilsvarende udenlandske akkrediteringsorganer.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan tilsynsmyndigheden i stedet for de krævede målinger fastsætte vilkår i godkendelsen om automatisk kontrol af gasmotorens eller gasturbinens emissioner, øvrige tekniske parametre og kontrolregler.

§ 5. Gasmotorer og gasturbiner, der anvender naturgas, LPG eller forgasningsgas, med en indfyret motor- og turbineeffekt på over 120 kW pr. motor eller turbine og med en samlet indfyret effekt under 5 MW, som først skal overholde grænseværdierne i bilag 1, tabel 1, kolonne 2, fra den 17. oktober 2006, skal senest den 17. oktober 2005 dokumentere over for tilsynsmyndigheden, at grænseværdierne i bilag 1, tabel 1, kolonne 2, er overholdt. Dokumentationen skal foreligge i form af målinger i en målerapport for de anmeldte anlægstyper eller i form af måling udført på en gasmotor eller gasturbine med en teknisk identisk motor eller turbine samt eventuel rensningsteknologi. Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 2. Gasmotorer og gasturbiner, der anvender biogas, og som er sat i drift senest den 6. november 2005, og som hver for sig har en indfyret effekt på over 1 MW, skal inden den 1. januar 2013 dokumentere over for tilsynsmyndigheden, at emissionsgrænseværdierne i bilag 1, tabel 2, kolonne 2, er overholdt.

Stk. 3. Den i stk. 1 og 2 nævnte dokumentation skal foreligge i form af to enkeltmålinger hver af en varighed på 45 minutter. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (normaldrift) og skal udføres af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Kapitel 5

Straffebestemmelser

§ 6. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der

1) overtræder § 2, stk. 1, § 4 og § 5, eller

2) undlader at foretage anmeldelse efter § 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. juli 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 720 af 5. oktober 1998 om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhybrider og carbonmonooxid fra gasmotorer og gasturbiner ophæves.

 

Miljøministeriet, den 23. juni 2005

Connie Hedegaard

/Helge AndreasenBilag 1

Emissionsgrænseværdier

Alle emissionsgrænseværdierne i tabel 1-3 er angivet ved referencetilstanden, som er tør røggas omregnet til 5% O2 og 00 C. NOx regnes vægtmæssigt som NO2. Ved UHC forstås mængden af uforbrændte, gasformige forbindelser i røggassen målt med flammeionisationsdetektor (FID) og angivet som mg C/normal-m3 ved referencetilstanden. For lugt regnes med den aktuelle O2 %.

Tabel 1

Emissionsgrænseværdier for gasmotorer og gasturbiner, der anvender naturgas, LPG og forgasningsgas

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Anlægstype

Indtil den 17. oktober 2006 skal gasmotorer og gasturbiner, der ikke er omfattet af kolonne 4, overholde nedenstående grænseværdier.

Fra den 17. oktober 2006 skal alle gasmotorer og gasturbiner overholde nedenstående emissionsgrænseværdier.

 

Gasmotorer, som sættes i drift efter den 6. november 2005, skal overholde nedenstående grænseværdier.

Gasmotorer og gasturbiner, som var lovligt i drift før den 17. oktober 1998, eller hvorom der er indgået ubetinget kontrakt om levering før den 1. maj 1998, skal overholde nedenstående grænseværdier. Grænseværdierne gælder indtil den 17. oktober 2006, jf. kolonne 2.

 

NOx

UHC

CO

Lugt

NOx

CO

 

mg/normal m3

mg C/normal m3

mg/normal m3

LE/normal m3

mg/normal m3

mg/normal m3

Gasmotorer der anvender naturgas og LPG som brændsel

550

1.500*

500

13.000

650*

650*

Gasturbiner der anvender naturgas og LPG som brændsel

200

-

150

-

650*

650*

Gasmotorer der anvender forgasningsgas som brændsel

550

1.500*

3000

20.000

650*

4000*

Grænseværdier markeret med * gælder ved en elvirkningsgrad på 30%. Disse grænseværdier ændres ligefremproportionalt i op- eller nedadgående retning afhængigt af elvirkningsgraden.

Tabel 2

Emissionsgrænseværdier for gasmotorer og gasturbiner, der anvender biogas

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Anlægstype

Gasmotorer og gasturbiner, som sættes i drift efter den 6. november 2005 skal overholde nedenstående grænseværdier.

Gasmotorer og gasturbiner, der er sat i drift senest den 6. november 2005, og som hver for sig har en indfyret effekt > 1 MW, skal overholde grænseværdierne fra den 1. januar 2013.

 

Gasmotorer, som sættes i drift efter den 6. november 2005 skal overholde nedenstående grænseværdier.

 

NOx

UHC

CO

Lugt

 

mg/normal m3

mg C/normal m3

mg/normal m3

LE/normal m3

Gasmotorer der anvender biogas som brændsel

1000

1.500*

1200

30.000

Gasturbiner der anvender biogas som brændsel

200

-

150

-

Grænseværdier markeret med * gælder ved en elvirkningsgrad på 30%. Disse grænseværdier ændres ligefremproportionalt i op- eller nedadgående retning afhængigt af elvirkningsgraden.

Tabel 3

Emissionsgrænseværdier for motorer og turbiner, der anvender gasolie, dieselolie, vegetabilsk olie og fuelolie.

Kolonne 1

Kolonne 2

Anlægstype

Motorer og turbiner, der sættes i drift efter den 6. november 2005, skal overholde nedenstående grænseværdier.

 

 

NOx

UHC

CO

 

mg/normal m3

mg C/normal m3

mg/normal m3

Motorer der anvender gasolie, dieselolie og vegetabilsk olie

550

1.500*

500

Motorer der anvender fuelolie, med en indfyret effekt, der er større end 1 MW

200

-

500

Turbiner der anvender gasolie, dieselolie og vegetabilsk olie

200

-

150

Turbiner der anvender fuelolie, med en indfyret effekt, der er større end 1 MW.

200

-

150

 

Redaktionel note
  • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A, hæfte 94, den 18.08.2005.