Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om
vandløb, lov om sommerhuse og campering m.v.
og forskellige andre love

(Udmøntning af kommunalreformen i en række love på natur- og miljøområdet)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet, som ændret bl.a. ved lov nr. 435 af 10. juni 1997, lov nr. 315 af 5. maj 2000, § 3 i lov nr. 447 af 31. maj 2000, § 12 i lov nr. 474 af 31. maj 2000, § 36 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, lov nr. 261 af 8. maj 2002 og § 3 i lov nr. 1173 af 19. december 2003 og senest ved § 2 i lov nr. 1373 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 og § 36, stk. 1, ændres »de kommunale organisationer« til: »KL (Kommunernes Landsforening)«.

2. § 26, stk. 1 , affattes således:

»Miljøministeren meddeler tilladelse til og fører tilsyn med dumpning af optaget havbundsmateriale.«

3. I § 26, stk. 4 , ændres »amtsrådet« til: »miljøministeren«.

4. § 26, stk. 5 , ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

5. I § 26, stk. 6, der bliver stk. 5, ophæves 3. pkt.

6. I § 28, stk. 1, udgår »amtsrådets«.

7. § 28, stk. 2 , ophæves.

8. I § 35, stk. 4 , ændres »amtsrådet« til: »miljøministeren«.

9. § 35, stk. 5 , affattes således:

»Stk. 5. Miljøministeren samordner de kommunale beredskabsplaner efter forhandling med de berørte kommuner og opstiller på grundlag af de kommunale beredskabsplaner et samlet beredskab.«

10. I § 35 a, stk. 1 og 2 , udgår »og amtsråd«.

11. I § 36, stk. 2 , udgår », amtsrådet«, og »de kommunale organisationer« ændres til: »KL (Kommunernes Landsforening)«.

12. § 49, stk. 3, 1. og 2. pkt. , ophæves, og i stedet indsættes:

»Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan meddele miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelser efter § 26 eller i medfør af regler, der er fastsat med hjemmel i § 33, stk. 2, jf. § 52, stk. 2.«

13. § 49, stk. 4 , affattes således:

»Stk. 4. Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan meddele ministeren, at foreningen eller organisationen ønsker underretning om afgørelser efter § 26 eller i medfør af regler, der er fastsat med hjemmel i § 33, stk. 2.«

14. § 50, nr. 2 , affattes således:

»2) at klage over afgørelser, der er truffet i medfør af § 26 eller i henhold til regler, der er fastsat med hjemmel i § 33, stk. 2, skal indgives til miljøministeren, mens klager over afgørelser, der er truffet i medfør af § 43 og § 43 a, skal indgives til det i medfør af lov om sikkerhed til søs nedsatte Ankenævn for Søfartsforhold, jf. § 51, stk. 3, og«.

15. § 51, stk. 1 og 2 , affattes således:

»Miljøministerens afgørelser om dumpning af optaget havbundsmateriale, jf. § 26, kan påklages til det miljøklagenævn, der er nedsat i henhold til lov om miljøbeskyttelse. § 102, § 104, § 105, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., § 106 og § 109 i lov om miljøbeskyttelse finder tilsvarende anvendelse. I stedet for de beskikkede sagkyndige medlemmer, der er angivet i § 105, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse, medvirker ved behandling af klagesager efter denne lov sagkyndige medlemmer, der beskikkes af miljøministeren for 4 år ad gangen efter indstilling fra:

1) Danske Havne, Foreningen af Danske Privathavne, Københavns Havn A/S, Trafikministeriet, Danmarks Fiskeriforening, Foreningen af Ral- og Sandsugere og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i forening.

2) Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen i forening.

Stk. 2. Miljøministerens afgørelser om foretagelse af undersøgelser efter § 45 a, for så vidt angår sager om dumpning af optaget havbundsmateriale, kan påklages til det miljøklagenævn, der er nedsat i henhold til lov om miljøbeskyttelse. Stk. 1, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

16. § 51, stk. 4 , ophæves.

Stk. 5-10 bliver herefter stk. 4-9.

17. I § 51, stk. 5 , der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 sendes« til: »stk. 1, 2 og 3 indgives«, og »klagemyndigheden« ændres til: »Miljøklagenævnet«.

18. I § 51, stk. 7 , der bliver stk. 6, ændres »stk. 6« til: »stk. 5«.

19. § 51, stk. 8 , der bliver stk. 7, affattes således:

» Stk. 7. Klage efter stk. 5 indgives til Ankenævnet for Søfartsforhold.«

20. I § 51, stk. 9 , der bliver stk. 8, ændres »stk. 1, 2, 3, 4 og 6« til: »stk. 1, 2, 3 og 5«.

21. § 52, stk. 1 , nr. 3 , ophæves.

Nr. 4-10 bliver herefter nr. 3-9.

22. I § 52, stk. 3 , ændres »Klagemyndigheden« til: »Miljøklagenævnet«.

23. I § 53, stk. 2 , og § 53 b ændres »klagemyndigheden« til: »Miljøklagenævnet«.

24. § 53 c ophæves.

§ 2

I lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 882 af 18. august 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, udgår »§ 8, stk. 2, og«.

2. I § 2, stk. 3, udgår «, Sønderjyllands Amt«.

3. I § 4, stk. 3, ændres »jf. § 7, stk. 1 og 2,« til: »jf. § 7, stk. 1,«.

4. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

»Vandløbsmyndigheden«.

5. § 7, stk. 1-4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Kommunalbestyrelsen er vandløbsmyndighed for de vandløb m.v., der er omfattet af loven, jf. § 2, og for pumpelag m.v., jf. kapitel 9.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 2.

6. § 8, stk. 2, ophæves.

7. § 9, stk. 1 og 2 , ophæves, og i stedet indsættes:

»Til offentlige vandløb henregnes

1) de vandløb, der efter de hidtil gældende regler er optaget som offentlige vandløb, og

2) de vandløb, som vandløbsmyndigheden bestemmer skal optages som offentlige vandløb.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

8. I § 12, stk. 2, ændres »der er nævnt i § 7, stk. 1, 2. pkt.,« til: »der er omfattet af vedtægten for Digelaget for Marsken ved Tønder,«.

9. I § 12 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. For de vandløb, der indtil den 1. januar 2007 var klassificeret som amtsvandløb, kan vandløbsmyndigheden først endeligt vedtage et regulativ eller en ændring af et regulativ med miljøministerens godkendelse.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

10. § 12, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at regulativerne skal indeholde bestemmelser om andre forhold end nævnt i stk. 1 og 2, og nærmere regler om godkendelsesordningen efter stk. 3.«

11. Efter § 12 indsættes:

»§ 12 a. Ændring af regulativer for offentlige vandløb, der gennemløber flere kommuner, kan kun ske under behørig hensyntagen til det samlede vandløbssystem.«

12. I § 30 og § 88, stk. 2 , ændres »de kommunale organisationer« til: »KL (Kommunernes Landsforening)«.

13. I § 37, stk. 3, og § 37 a, stk. 4 , ændres »Skov- og Naturstyrelsen« til: »Miljøministeren«.

14. I § 37 a, stk. 1 og 3, § 42 og § 44, stk. 1, ændres »amtsrådet« til: »vandløbsmyndigheden«.

15. I § 38 udgår », idet dog vandløbsmyndigheden fastlægger afvandingsforholdene efter § 44, stk. 1«.

16. I § 39, § 40, stk. 1, § 42 og § 43 ændres »Amtsrådet« til: »Vandløbsmyndigheden«.

17. I § 40, stk. 2, ændres »det område, der er nævnt i § 7, stk. 1, 2. pkt.,« til: »Digelaget for Marsken ved Tønder«.

18. I § 53, 1. pkt., ændres »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen«, og »amtskommunens« ændres til: »kommunens«, og i 2. pkt. ændres »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen«, og »amtskommunen« ændres til: »kommunen«.

19. I § 57, stk. 1, og § 61, stk. 1, udgår »amtsrådet,«, og »Skov- og Naturstyrelsen« ændres til: »miljøministeren«.

20. I § 58 udgår », amtsrådet, Skov- og Naturstyrelsen«.

21. § 65, stk. 3 og 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Bidrag til regulering og vedligeholdelse af offentlige vandløb og bidrag til offentlige pumpelag opkræves og inddrives sammen med og efter samme regler som kommunale ejendomsskatter.«

22. I § 69, stk. 1, 1. pkt., ændres »naturlige eller i regionplanen højt målsatte vandløb og søer.« til: »naturlige vandløb og søer eller vandløb og søer, der i vandplanen efter lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) mindst har miljømålet god tilstand eller godt økologisk potentiale.«

23. I § 70, stk. 2, ændres »vandløbsmyndighedernes« til: »vandløbsmyndighedens«, og »Skov- og Naturstyrelsens« ændres til: »klagemyndighedens«.

24. § 78 affattes således:

»§ 78. Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet styrelse eller tilsvarende institution til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.«

25. § 79, 2. og 3. pkt., ophæves.

26. I § 80, stk. 1, ændres »Skov- og Naturstyrelsen« til: »miljøministeren, jf. dog stk. 2«, og der indsættes som 2. pkt. :

»Afgørelser efter § 54 a kan dog ikke påklages.«

27. I § 80 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Vandløbsmyndighedens afgørelser vedrørende regulativer for offentlige vandløb, jf. § 12, kan påklages til Naturklagenævnet. Bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

28. § 84, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

29. I § 84, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »Skov- og Naturstyrelsen« til: »miljøministeren«.

§ 3

I lov nr. 391 af 28. maj 2003 om ændring af lov om vandløb m.v. foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 3, ændres »Sønderjyllands Amtsråd« til: »vandløbsmyndigheden«.

§ 4

I lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 18. august 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1 , ændres »i Højer og Tønder Kommuner, Sønderjyllands Amtskommune« til: »i Tøndermarsken«.

2. I § 10, stk. 2, § 33, stk. 2, og § 34 ændres »Sønderjyllands Amtsråd« til: »kommunalbestyrelsen«.

3. I § 12, stk. 2, § 15, stk. 4, § 23, stk. 1, § 37, stk. 3, § 38, stk. 1-3, § 40, stk. 3 og 4, og § 44, stk. 5, 6 og 8, ændres »Amtsrådet« til: »Kommunalbestyrelsen«.

4. I § 23, stk. 1 og 2, § 24, stk. 3, § 26, stk. 2, § 40, stk. 3 (to steder), § 41, stk. 2, § 44, stk. 5 og 8, og § 45 ændres »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen«.

5. I § 24 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Ændring af regulativet som nævnt i stk. 3 kan kun ske, hvis kommunalbestyrelserne er enige herom. Uenighed mellem kommunalbestyrelserne afgøres af miljøministeren.«

6. I § 31, stk. 2, § 33, stk. 1, § 36 og § 40, stk. 1, ændres »Sønderjyllands Amtsråd« til: »Kommunalbestyrelsen«.

7. I § 34 indsættes efter »§ 24, stk. 3, 2. pkt.,«: »og stk. 4,«.

8. I § 37, stk. 1, § 38, stk. 4, og § 44, stk. 1, ændres »amtsrådets« til: »kommunalbestyrelsens«.

9. § 40, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

10. I § 44, stk. 1-4, ændres »Amtsrådets« til: »Kommunalbestyrelsens«.

11. I § 44, stk. 5, 3. pkt., ændres »stk. 2, nr. 3,« til: »stk. 2, nr. 4,«.

12. I § 45 udgår »amtsrådet og«.

13. I § 46 udgår »amtsrådet,«.

14. I § 47 ændres »Amtsrådet« til: »Kommunalbestyrelserne«.

§ 5

I lov nr. 493 af 1. juli 1998 om Skjern Å Naturprojekt, som ændret ved § 6 i lov nr. 466 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, udgår »i Skjern Kommune og Egvad Kommune, Ringkjøbing Amt«.

2. I § 13, stk. 2, § 14 og § 15 ændres »Ringkjøbing Amtsråd« til: »de berørte kommunalbestyrelser«.

§ 6

I lov nr. 180 af 8. maj 1985 om okker, som ændret ved § 4 i lov nr. 466 af 7. juni 2001 og § 18 i lov nr. 442 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen«.

2. Overalt i loven ændres »Amtsrådet« til: »Kommunalbestyrelsen«.

3. Overalt i loven ændres »miljøstyrelsen« til: »miljøministeren«.

4. Overalt i loven ændres »Miljøstyrelsen« til: »Miljøministeren«.

5. I § 11, stk. 1, nr. 3 og 4, ændres »Amtsrådenes« til: »Kommunalbestyrelsernes«.

6. I § 13, stk. 1, ændres »Miljøstyrelsens og amtsrådets afgørelser« til: »Afgørelser efter loven«.

7. I § 13, stk. 2, ændres »Amtsrådets« til: »Kommunalbestyrelsens«.

8. § 13, stk. 2, nr. 2 og 6, ophæves.

Nr. 3-5 bliver herefter nr. 2-4, og nr. 7 og 8 bliver nr. 5 og 6.

9. I § 13, stk. 2, nr. 5, der bliver nr. 4, ændres »De danske Landboforeninger,« til: »Dansk Landbrug,«.

10. I § 13, stk. 3, ændres »amtsrådets« til: »kommunalbestyrelsens«, og »miljøstyrelsens« ændres til: »miljøministerens«.

11. Efter § 14 indsættes:

»§ 14 a. Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet styrelse eller tilsvarende institution til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.«

§ 7

I lov om sommerhuse og campering m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. december 1989, som ændret ved § 67, stk. 1, nr. 7, i lov nr. 388 af 6. juni 1991, § 12 i lov nr. 447 af 31. maj 2000 og § 40 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, ændres »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen«.

2. I § 10, stk. 2, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1 og 2«.

3. I § 10 a, stk. 1 , udgår »og stk. 3«.

4. § 10 a, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 2-5.

5. I § 10 a, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres »Amtsrådet« til: »Kommunalbestyrelsen«.

6. I § 10 a, stk. 4 og 5, der bliver stk. 3 og 4, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1 og 2«.

7. I § 10 a, stk. 6 , der bliver stk. 5, ændres »de i stk. 2 og 3 nævnte myndigheders« til: »kommunalbestyrelsens«.

8. § 10 b, stk. 1, nr. 1-3 , affattes således:

»1) overtræder § 1,

2) overtræder vilkår, der er fastsat efter § 2,

3) undlader at efterkomme et påbud efter § 10, stk. 3.«

9. § 10 c ophæves.

10. I § 10 e, stk. 1, ændres »et amtsråd« til: »en kommunalbestyrelse«.

11. I § 11, 1. pkt., ændres »Amtsråd, kommunalbestyrelser« til: »Kommunalbestyrelser«, og i 2. pkt. udgår »det skønnes, at der bør meddeles påbud efter § 4, eller«.

12. § 11 a ophæves.

§ 8

I lov nr. 410 af 14. juni 1995 om anvendelse af Frøstruplejren foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 3, udgår », amtsrådets«.

2. I § 6, stk. 2, ændres »Viborg Amtsråd« til: »kommunalbestyrelsen«.

§ 9

I lov nr. 453 af 9. juni 2004 om skove foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 3 , udgår », amtsråd, Hovedstadens Udviklingsråd«.

2. I § 28, stk. 2 , ændres »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen«.

§ 10

I lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, som ændret ved § 16 i lov nr. 442 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. § 54, stk. 4 , affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 11

I lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, som ændret ved § 23 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 a, stk. 9, udgår (to steder) »og amtskommunale veje«.

2. § 9 affattes således:

»§ 9. Miljøministeren træffer afgørelse om fordeling af udgifter til fælleskommunale spildevandsanlæg i tilfælde af uenighed mellem de pågældende kommunalbestyrelser.«

3. Efter § 9 indsættes:

» § 9 a. Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet styrelse eller tilsvarende institution til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren. «

§ 12

I lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier), jf. lovbekendtgørelse nr. 547 af 30. maj 2000, som ændret senest ved § 22 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. § 7, stk. 3 , affattes således:

»Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 13

I lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, som ændret senest ved § 18 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 25, stk. 1, nr. 1, litra b , ændres »amtskommunerne« til: »regionerne«.

§ 14

I lov nr. 146 af 7. maj 1937 om inddragelse af dele af søterritoriet under de for ferske vande gældende retsregler, som ændret ved § 7 i lov nr. 466 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1 , udgår », af kommunalbestyrelserne for de til den pågældende del af søterritoriet grænsende kommuner«.

2. I § 2, stk. 2 og 3 , udgår »og kommunalbestyrelser samt vedkommende amtsråd«.

§ 15

I lov nr. 8 af 3. januar 1992 om privat bortskaffelse af spildevand på Sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Såfremt områder på Sejerø, der ikke er omfattet af stk. 1, er eller bliver omfattet af kommunal fælles bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke eller spildevand fra samletanke, er det private spildevandslav forpligtet til at modtage slam fra sådanne ordninger.«

2. I § 8, stk. 1, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Den tidsfrist, som er nævnt i § 5, stk. 1, fastsættes af kommunalbestyrelsen. Bestemmelsen i § 5, stk. 2, 2. pkt., finder ikke anvendelse.«

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. § 2, nr. 22, træder i kraft i det enkelte vanddistrikt ved ikrafttrædelsen af en vandplan efter lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), der gælder for vanddistriktet.

Stk. 3. Sager efter lov om beskyttelse af havmiljøet, der angår tilladelser til og tilsyn med dumpning af optaget havbundsmateriale, og som ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet i amtsrådet, overføres til miljøministeren, jf. denne lovs § 1.

Stk. 4. Sager efter lov om vandløb, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet i amtsrådet, overføres til kommunalbestyrelsen, jf. denne lovs § 2.

Stk. 5. Sager efter lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet i amtsrådet, overføres til kommunalbestyrelsen, jf. denne lovs § 4.

Stk. 6. Sager efter lov om okker, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet i amtsrådet, overføres til kommunalbestyrelsen, jf. denne lovs § 6.

Stk. 7. Klagesager efter lov om beskyttelse af havmiljøet, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af miljøministeren, overføres til Miljøklagenævnet, jf. denne lovs § 1 .

Stk. 8. Klagesager om afgørelser vedrørende regulativer for offentlige vandløb efter lov om vandløb, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af Skov- og Naturstyrelsen, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

§ 17

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. § 1 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Connie Hedegaard