Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regulering pr. 1. januar 2010 af visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelsen)

I sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 12, stk. 1 og 2, og § 13, stk. 1 og 2, er der fastsat nærmere regler om faste og andre professionelle værgers vederlag.

I bekendtgørelsens § 18 er der endvidere fastsat nærmere regler om betaling af værgens vederlag og nødvendige udlæg.

Efter bekendtgørelsens § 12, stk. 3, § 13, stk. 3, og § 18, stk. 1, skal henholdsvis de vederlag og det indtægtsbeløb, der er angivet i bekendtgørelsen, hvert år reguleres den 1. januar efter lov om satsreguleringsprocent og afrundes til nærmeste højere kronebeløb, der er deleligt med 100.

Det kan på den baggrund oplyses, at vederlaget efter sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 12, stk. 1, udgør 5.500 kr. i 2010, mens vederlaget efter sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 12, stk. 2, udgør 6.000 kr. i 2010.

Vederlaget efter bekendtgørelsens § 13, stk. 1, udgør 6.600 kr. i 2010, mens vederlaget efter bekendtgørelsens § 13, stk. 2, udgør 2.600 kr. i 2010.

Indtægtsbeløbet efter bekendtgørelsens § 18, stk. 1, udgør 152.700 kr. i 2010.

Civilstyrelsen, den 16. november 2009

Rie Thoustrup Sørensen