Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljø og genteknologi

(Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 3. december 2002, som ændret ved § 21, stk. 2, i lov nr. 436 af 9. juni 2004, § 12 i lov nr. 440 af 9. juni 2004, § 6 i lov nr. 1373 af 20. december 2004 og § 26 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 18, stk. 1 og 2, udgår », amtsrådet«.

2. § 20 affattes således:

»§ 20. Miljøministeren fører tilsyn med,

1) at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes,

2) at påbud og forbud efterkommes, og

3) at vilkår fastsat i forbindelse med godkendelser samt vilkår fastsat i forbindelse med godkendelser efter § 9, stk. 5, overholdes.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at tilsynet helt eller delvis udføres af en eller flere kommunalbestyrelser eller andre myndigheder.«

3. I § 25, stk. 2, udgår »og amtsrådene«.

4. § 27, stk. 4, ophæves.

5. § 28 ophæves.

6. I § 29, stk. 1, ændres »miljømyndighederne og personer, der af tilsynsmyndigheden er bemyndiget hertil« til: »myndighederne efter loven og personer, der af disse myndigheder er bemyndiget hertil«.

7. I § 30, stk. 1, nr. 3, udgår »amtsråd og«.

8. I § 30, stk. 2, ændres »afgørelser efter § 8, efter § 17 vedrørende virksomhed, der er omfattet af § 8, og afgørelser efter § 32« til: »afgørelser efter § 8 og afgørelser efter § 17 vedrørende virksomhed, der er omfattet af § 8«.

9. I § 30, stk. 3, ændres »afgørelser efter §§ 8, 10, 17, stk. 1-4, og 32« til: »afgørelser efter §§ 8 og 10 og § 17, stk. 1-4«.

10. § 32 ophæves.

11. § 34, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Til Miljøklagenævnet kan påklages afgørelser efter § 8 truffet af miljøministeren eller en styrelse i henhold til bemyndigelse.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Sager, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af amtsrådet, overføres til miljøministeren.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Connie Hedegaard