Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om råstoffer

(Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår råstofplanlægning og -indvinding på land.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 18. august 2004, som ændret ved § 20 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til § 5 affattes således:

»Kortlægning og planlægning«.

2. I § 5 ændres »Amtsrådet« til: »Regionsrådet«.

3. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Regionsrådet udarbejder en plan for indvinding af og forsyning med råstoffer. Råstofplanen udarbejdes på grundlag af kortlægningen og skal omfatte en periode på mindst 12 år.

Stk. 2. På baggrund af en samlet vurdering af udviklingen i regionen og de hensyn, der er nævnt i § 3, fastlægger regionsrådet overordnede retningslinjer for råstofindvindingen, herunder udlæg af graveområder og råstofinteresseområder i råstofplanen.

Stk. 3. Råstofplanen må ikke stride mod regler eller beslutninger efter § 3 i lov om planlægning eller miljømålsloven.

Stk. 4. Råstofplanen må ikke være i strid med den regionale udviklingsplan.

Stk. 5. Kommunalbestyrelserne er bundet af råstofplanen i deres planlægning og administration.«

4. § 6 affattes således:

»§ 6. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler for regionsrådets kortlægning og planlægning efter §§ 5 og 5 a.«

5. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. Før udarbejdelsen af et forslag til råstofplan eller ændringer hertil indkalder regionsrådet ideer, forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Indkaldelse sker ved offentlig bekendtgørelse.

Stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde en beskrivelse af status på området og beskrivelse af hovedspørgsmål for den kommende planlægning. Indkaldelsen sker med en svarfrist på 8 uger.

Stk. 3. Regionsrådets forslag til råstofplan udsendes i offentlig høring med en frist på 8 uger til at fremsætte indsigelser.

Stk. 4. En råstofplan kan ikke vedtages endeligt, hvis miljøministeren til varetagelse af statslige interesser har modsat sig dette skriftligt over for regionsrådet inden udløbet af indsigelsesfristen. Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.

Stk. 5. Regionsrådet sørger for offentlig annoncering af den endeligt vedtagne råstofplan. Ved annonceringen skal der gives klagevejledning og oplysning om klagefrist. Råstofplanen sendes samtidig til miljøministeren samt til øvrige myndigheder, hvis interesser berøres. Råstofplanen skal være offentligt tilgængelig.

Stk. 6. Regionsrådet gennemgår råstofplanen hvert fjerde år i forbindelse med revision af den regionale udviklingsplan for at vurdere, om der er behov for justeringer eller revision. På dette grundlag beslutter regionsrådet, om der er behov for at udarbejde en ny råstofplan.

Stk. 7. Proceduren for udarbejdelse af tillæg til en råstofplan følger bestemmelserne i stk. 1-6.«

6. I § 7, stk. 1, 1. pkt., § 7, stk. 2, 1. og 4. pkt., § 9, stk. 2, 1. pkt., § 10, stk. 1, nr. 3, § 11, stk. 1 og 2, og § 32, stk. 1, ændres »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen«.

7. I § 7, stk. 2, 3. pkt., § 9, stk. 2, 2. pkt., § 10, stk. 2, stk. 3, 2. pkt., og stk. 5, 1. pkt., § 12, stk. 1, 1. pkt., og § 31, stk. 1, ændres »Amtsrådet« til: »Kommunalbestyrelsen«.

8. I § 10, stk. 3, 1. pkt., og stk. 5, 2. pkt., og § 31, stk. 5, ændres »amtsrådets« til: »kommunalbestyrelsens«.

9. I § 13, stk. 1, 1. og 2. pkt . , ændres »Amtsrådets« til: »Kommunalbestyrelsens«.

10. I § 13 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Regionsrådets afgørelser kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Naturklagenævnet efter bestemmelserne i §§ 14-16.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

11. I § 17 ændres »amtsrådet« til: »regionsrådet«.

12. I § 27 ændres »Amtsrådet« til: »Kommunalbestyrelsen«.

13. I § 30, stk. 1, ændres »amtsråd« til: »regionsråd«.

14. § 31, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

15. I § 35, stk. 1, ændres »amtsrådenes« til: »kommunalbestyrelsernes«.

16. § 35, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Miljøministeren kan efter forhandling med vedkommende ministre fastsætte regler for samarbejdet mellem regionsrådet og andre myndigheder. Det samme gælder for samarbejdet mellem kommunalbestyrelserne og andre myndigheder.«

17. § 36, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Miljøministeren kan beslutte at overtage regionsrådets eller kommunalbestyrelsens beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.«

18. § 37 affattes således:

»§ 37. Miljøministeren kan pålægge regionsrådene og kommunalbestyrelserne at tilvejebringe oplysninger til brug for vurdering af forhold, der er omfattet af loven. Oplysningerne kan forlanges afgivet i en bestemt form.«

19. Overskriften til § 42 affattes således:

»Bornholms Kommune«.

20. § 42 affattes således:

»§ 42. De opgaver og beføjelser, som loven henlægger til regionsrådet, udføres for Bornholms Regionskommunes vedkommende af kommunalbestyrelsen.«

21. § 44, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Sager, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af amtsrådet, færdigbehandles af kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Forslag til den første råstofplan, der udarbejdes efter råstoflovens §§ 5 a og 6 a som affattet ved denne lov, skal offentliggøres senest den 1. januar 2008.

Stk. 4. Indtil en råstofplan efter § 5 a træder i kraft, er kommunalbestyrelsen bundet af regionplanretningslinjer for anvendelsen af arealer til udnyttelse af sten, grus og andre naturforekomster i jorden i en regionplan, der midlertidigt helt eller delvis er opretholdt i medfør af § 3, stk. 1 eller 2, eller § 4 i lov om ændring af lov om planlægning. (Udmøntning af kommunalreformen). Tilladelser må ikke stride mod planlægning efter lov om planlægning eller miljømålsloven.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Connie Hedegaard