Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

(Udmøntning af kommunalreformen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, ændres »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen«.

2. I § 8, stk. 2, nr. 1, udgår »i Nordjyllands, Viborg, Ringkøbing og Ribe Amtskommuner og strandbredden langs Vesterhavet på Rømø i Sønderjyllands Amtskommune«.

3. I § 15, stk. 4, nr. 7 , ændres »amtsrådets« til: »miljøministerens«.

4. I § 19 a, § 19 c, stk. 1, § 19 d, stk. 1, og § 19 e (to steder) ændres »Amtsrådet« til: »Kommunalbestyrelsen«.

5. I § 19 a indsættes efter »som fremgår af«: »handleplanen til gennemførelse af«.

6. I § 19 b, stk. 1 og 4, § 19 f, stk. 1, § 19 g, stk. 3, og § 19 h, stk. 1 og 2 (to steder), ændres »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen«.

7. I § 19 b, stk. 6, og § 19 h, stk. 1, ændres »amtsrådets« til: »kommunalbestyrelsens«.

8. I § 20, stk. 2, ændres »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen«.

9. I § 21, stk. 3, ændres »Amtsrådet« til: »Kommunalbestyrelsen«.

10. I § 23, stk. 8 og 9, § 26, stk. 3, § 26 a, stk. 3, og § 27, stk. 1, ændres »Amtsrådet« til: »Kommunalbestyrelsen«.

11. I § 24, stk. 5, og § 26 a, stk. 1 og 2 , ændres »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen«.

12. I § 29 ændres »amtsråd« til: »kommunalbestyrelser«.

13. I § 33, stk. 3, udgår », amtsrådet«.

14. I § 33, stk. 4, ændres »Amtsrådet« til: »Miljøministeren«.

15. I § 34, stk. 1, ændres »amtsrådet« til: «kommunalbestyrelsen«.

16. § 35 affattes således:

»§ 35. Miljøministeren nedsætter to eller tre fredningsnævn i hver region.

Stk. 2. Miljøministeren fastlægger det geografiske område for hvert fredningsnævn.

Stk. 3. Et fredningsnævn består af

1) en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljøministeren,

2) et medlem, der udpeges af miljøministeren, og

3) et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende.

Stk. 4. Samtidig med udpegning og valg af medlemmer udpeges og vælges en suppleant for hvert medlem. Suppleanten for formanden skal være dommer.

Stk. 5. Formanden, dennes suppleant og det af ministeren udpegede medlem udpeges for en periode, der bestemmes af miljøministeren . Det medlem, der udpeges af kommunalbestyrelsen, vælges for den kommunale valgperiode.

Stk. 6. Indtil et nyt fredningsnævn er nedsat efter kommunalvalg, opretholdes nævnet med dets hidtidige sammensætning. Miljøministeren kan i øvrigt tillade, at dette nævn afslutter behandlingen af en verserende sag.

Stk. 7. Angår en fredningssag et område, der hører under flere fredningsnævn, henviser miljøministeren sagen til et af fredningsnævnene. Dette nævn tiltrædes da af de pågældende ministerudpegede og kommunalbestyrelsesvalgte medlemmer af de andre nævn.

Stk. 8. Miljøministeren kan bestemme, at beføjelserne som formand under nævnets behandling af en fredningssag skal udøves af suppleanten for formanden, selv om formanden ikke er forhindret i at deltage i sagen.

Stk. 9. Miljøministeren kan bestemme, at beføjelserne som formand under nævnets behandling af en fredningssag skal udøves af formanden for et andet fredningsnævn i regionen eller af dennes suppleant, selv om formanden ikke er forhindret i at deltage i sagen.

Stk. 10. Miljøministeren fastsætter en forretningsorden for fredningsnævnene.

Stk. 11. Vederlag m.v. til nævnsformændene betales af staten. Staten afholder udgifterne til fredningsnævnenes sekretariater . Til de medlemmer, der er nævnt i stk. 3, nr. 2 og 3, ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse m.v. efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. Udgifterne betales af den eller de kommuner, som fredningssagen angår. Fredningsnævnet træffer afgørelse om fordelingen af udgifterne til det medlem, der er udpeget af ministeren.

17. § 46, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Taksationskommissionen består af

1) en formand, der skal være landsdommer, og som udpeges af miljøministeren, og

2) to medlemmer, der udpeges af miljøministeren.«

18. § 49, stk. 3-5, affattes således:

»Stk. 3. Staten afholder tre fjerdedele af tilkendte erstatninger og godtgørelser. Den sidste fjerdedel afholdes af vedkommende kommune. Ligger det fredede område i flere kommuner, træffer fredningsnævnet eller Naturklagenævnet bestemmelse om fordelingen.

Stk. 4. Ved fredninger, der hovedsagelig har betydning for en eller flere kommuner, kan fredningsnævnet eller Naturklagenævnet bestemme, at den eller de pågældende kommuner helt eller delvis skal afholde den del af erstatningen, som efter stk. 3 påhviler staten.

Stk. 5. Ved fredninger, der har national betydning eller medfører udgifter, der er større end 2 mio. kr., kan Naturklagenævnet bestemme, at staten skal afholde indtil ni tiendedele af erstatningen m.v.«

19. I § 52, stk. 1 og 2, ændres »Amtskommuner og kommuner« til: »Kommuner«.

20. I § 55, stk. 1, nr. 2 og 3, udgår »amtskommuner,«.

21. Efter § 55 indsættes:

»§ 55 a. Regionsrådet kan give tidsbegrænsede tilskud til projekter, der bidrager til at realisere visioner og målsætninger i den regionale udviklingsplan inden for lovens formål.«

22. I § 58, stk. 1, nr. 1 , udgår », en amtskommune«.

23. I § 60, stk.   3, ændres »Amtsrådet« til: »Kommunalbestyrelsen«, og i stk. 4 ændres »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen«.

24. I § 60 a, stk. 1, ændres »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen«, og i stk. 2 ændres »amtsrådets« til: »kommunalbestyrelsens«.

25. I § 61 udgår », Amtsrådsforeningen i Danmark«.

26. I § 62, stk. 1 , ændres »amtsrådene samt andre« til: »de«.

27. I § 63, stk. 2 , ændres »amtsrådenes« til: »kommunalbestyrelsernes«.

28. § 65, stk. 1-3 , affattes således:

»Miljøministeren kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 8, stk. 1, § 11, stk. 3, og § 15, stk. 1.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 16, stk. 1, § 17, stk. 1, og § 19. Den pågældende skovejer skal underrettes, før der træffes afgørelse om undtagelse fra § 17, stk. 1.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 3, stk. 1-3, og § 18, stk.1. Miljøministeren kan bestemme, at kommunalbestyrelsen skal indhente en udtalelse fra ministeren, før der træffes afgørelse vedrørende § 18, stk. 1.«

29. I § 65, stk. 4 , ændres »amtsrådet« til: »miljøministeren«, i stk. 5 udgår »region- og«, og stk. 6 ophæves.

30. I § 66 a ændres »Amtsrådet« til: »Kommunalbestyrelsen«.

31. I § 67, stk. 1 , udgår »amtsrådets eller«.

32. § 67, stk. 2 , affattes således:

» Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens administration af § 21, stk. 3, § 27, stk. 1, og § 65, stk. 2 og 3.«

33. I § 68 udgår »amtsråd og«.

34. I § 73, stk. 1 , ændres »Amtsrådet« til: »Kommunalbestyrelsen«.

35. I § 73, stk. 2 , indsættes efter »klitfredning«: »og § 15 om strandbeskyttelseslinjen«.

36. § 73, stk. 3 , ophæves.

Stk. 4-8 bliver herefter stk. 3-7.

37. § 73, stk. 7 , der bliver stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal foretage indberetning til miljøministeren, når den får kendskab til et ulovligt forhold, som ikke omfattes af kommunalbestyrelsens tilsyn efter stk. 1. Tilsvarende skal miljøministeren foretage indberetning til kommunalbestyrelsen, når ministeren får kendskab til et ulovligt forhold, som ikke omfattes af ministerens tilsyn efter stk. 2.«

38. § 77 ophæves.

39. I § 78, stk. 1 , ændres »Amtsrådets og kommunalbestyrelsens« til: »Kommunalbestyrelsens«, og i stk. 2 ændres »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen«.

40. I § 78, stk. 1 , ændres »§ 73, stk. 6« til: »§ 73, stk. 5«.

41. I § 78 indsættes som stk. 6 :

»Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte bestemmelser om klage over afgørelser truffet af en myndighed, som efter miljøministerens bestemmelse efter § 73, stk. 3, fører tilsyn med overholdelsen af loven. Miljøministeren kan bestemme, at sådanne afgørelser kan påklages til Naturklagenævnet, eller at sådanne afgørelser ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.«

42. I § 89, stk. 1, nr. 6, ændres »§ 73, stk. 6,« til: »§ 73, stk. 5,«.

43. § 103, stk. 1 , ophæves.

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 1-3.

44. I § 103, stk. 2 , der bliver stk. 1, ændres »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen«, og i stk. 4 , der bliver stk. 3, ændres »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen. Beføjelser vedrørende strandbeskyttelseslinjen tilkommer dog miljøministeren.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Sager, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af amtsrådet, overgår til den myndighed, der efter § 1 er kompetent til at behandle sagen.

Stk. 3. De vandløb, der ved lovens ikrafttræden er udpeget som beskyttede efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, forbliver beskyttede.

Stk. 4. Sager efter naturbeskyttelseslovens kapitel 6 om fredning, som ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af fredningsnævnet, færdigbehandles efter bestemmelserne i § 1.

Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte regler om behandlingen af sager efter naturbeskyttelseslovens kapitel 6 om fredning, som verserer for Naturklagenævnet eller Taksationskommissionen ved lovens ikrafttræden.

Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om den fremtidige varetagelse af de beføjelser og pligter, der i afgørelser om fredning, fredningskendelser, -overenskomster, -deklarationer og lign. er henlagt til amtsrådet.

Stk. 7. Miljøministeren kan i øvrigt fastsætte nærmere overgangsregler.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Connie Hedegaard