Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om forurenet jord

(Udmøntning af kommunalreformen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 447 af 31. maj 2000, § 35 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, lov nr. 355 af 19. maj 2004 og senest ved § 4 i lov nr. 1373 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, § 8, stk. 8 og 9, der bliver stk. 9 og 10, § 9, stk. 1, § 12, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, § 13, stk. 2, § 14, stk. 1, § 17, stk. 1 og 2, § 18, stk. 1, 1. og 3. pkt., § 21, stk. 1 og 2, og stk. 3, 1. pkt., § 22, stk. 1-3, og stk. 4, 1. pkt., § 24, stk. 2, § 28, stk. 1, 1. pkt., og stk. 6, § 29, stk. 3, 2. pkt., og stk. 4, 1. og 2. pkt., § 30, stk. 1, 1. pkt., stk. 3, 2. og 5. pkt., og stk. 8, § 33, stk. 1 og 4, § 34, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, 2. pkt., § 35, stk. 2, 3. pkt., § 52, stk. 2, § 58, stk. 1, 1.-3. pkt., og stk. 3, 1. og 2. pkt., § 66, stk. 1, 2 og 4-6, § 71, stk. 2, 2. pkt., og § 95, stk. 3, 2. pkt., ændres »Amtsrådet« til: »Regionsrådet«.

2. I § 3, stk. 2, § 6, stk. 1, og stk. 2, 2. og 4. pkt., § 7, stk. 1, § 13, stk. 1, § 14, stk. 3, § 17, stk. 4, 1. pkt., § 21, stk. 1 og 2, § 22, stk. 3 og 5, § 23, § 28, stk. 2, og stk. 5, 2. pkt., § 29, stk. 1, § 30, stk. 1, 3. pkt., stk. 2, stk. 3, 1. pkt., stk. 4, 3. pkt., og stk. 5, 1. og 2. pkt., to steder i stk. 5, 3. pkt., stk. 6, 1. pkt., og stk. 7, § 33, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 5, 1. og 2. pkt., § 34, stk. 3, 1. og 2. pkt., § 62, § 63, stk. 2, § 66, stk. 4 og 5, § 70, stk. 1, § 71, stk. 2, 1. pkt., § 75, stk. 2, 2. pkt., og § 76 a, stk. 1, ændres »amtsrådet« til: »regionsrådet«.

3. I § 6, stk. 2, 2. og 4. pkt., § 7, stk. 4, § 12, stk. 1, 2. pkt., § 23, § 28, stk. 5, 1. pkt., og § 77 ændres »amtsrådets« til: »regionsrådets«.

4. I § 8, stk. 1 og 3 samt stk. 6, der bliver stk. 7, § 9, stk. 6, § 10, 1. og 2. pkt., og § 11 ændres »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen«.

5. § 8, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Hvis det kortlagte areal er fastlagt af regionsrådet som indsatsområde, jf. § 6, stk. 1, eller hvis det kortlagte areal anvendes til et af de formål, der er nævnt i § 6, stk. 2, skal ejer eller bruger ansøge kommunalbestyrelsen om tilladelse før påbegyndelsen af et bygge- og anlægsarbejde på arealet.«

6. I § 8, stk. 4 og 5, § 9, stk. 2 og 3, og § 11 ændres »Amtsrådet« til: »Kommunalbestyrelsen«.

7. I § 8 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. For arealer, der er tilmeldt Oliebranchens Miljøpulje, er det dog regionsrådet, der er myndighed, jf. stk. 2-5, i forhold til Oliebranchens Miljøpuljes indsats på arealerne.«

Stk. 6-9 bliver herefter stk. 7-10.

8. Efter § 8 indsættes:

»§ 8 a. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 8 skal være i overensstemmelse med en indhentet udtalelse fra regionsrådet. Regionsrådets udtalelse skal foreligge senest 4 uger efter modtagelsen af sagen fra kommunalbestyrelsen.«

9. I § 9, stk. 6, ændres »§ 8, stk. 8 og 9« til: »§ 8, stk. 9 og 10«.

10. Efter § 11 indsættes:

»§ 11 a. Kommunalbestyrelsen underretter regionsrådet om afgørelser efter §§ 8-10 og erklæringer efter § 11.«

11. I § 15, nr. 1, ændres »at ansøgninger skal indgives til kommunalbestyrelsen« til: »samarbejdet mellem kommunalbestyrelsen og regionsrådet efter § 8 a«.

12. I § 15, nr. 3, ændres »§ 8, stk. 8« til: »§ 8, stk. 9«.

13. I § 15, nr. 4, og § 24, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, og to steder i § 37 ændres »amtsrådenes« til: »regionsrådenes«.

14. § 16 affattes således:

»§ 16. Regionsrådets og kommunalbestyrelsens afgørelser efter bestemmelserne i dette kapitel kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.«

15. I § 25, § 38 og § 63, stk. 3, ændres »Amtsrådets« til: »Regionsrådets«.

16. I § 28, stk. 4, 1. pkt., ændres »Amtsrådenes« til: »Regionsrådenes«.

17. I § 37 ændres »Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuners« til: »kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommunes«, og »Finansstyrelsens« ændres til: »Økonomistyrelsens«.

18. § 39, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Miljøministeren træffer afgørelse om påbud vedrørende forureninger, der stammer fra virksomheder, som ministeren efter miljøbeskyttelsesloven fører tilsyn med eller førte tilsyn med på tidspunktet for virksomhedens ophør.

Stk. 3. Regionsrådet træffer afgørelse om forureninger i råstofgrave og tidligere råstofgrave, uanset om påbudsadressaten har bopæl på eller rettigheder over ejendomme eller anlæg i regionen.«

19. I § 49, stk. 6, ændres »amter« til: »regioner«.

20. I § 50, stk. 2, 2. pkt., og § 69, stk. 3, ændres »amtsråd« til: »regionsråd«.

21. § 50, stk. 5, 1. pkt., affattes således:

»Hvis opgravning og håndtering ikke kan ske efter de i stk. 4 nævnte regler, eller hvis kommunalbestyrelsen, hvor jorden ønskes anvendt, ønsker at modsætte sig jordens genanvendelse eller at stille vilkår herfor, jf. § 51, giver kommunalbestyrelsen anmelderen meddelelse herom inden 4 uger efter anmeldelsen.«

22. I § 50, stk. 6, indsættes efter »stk. 5«: »om, at opgravning og håndtering ikke kan ske efter de i stk. 4 nævnte regler«.

23. I § 51 ændres »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen, hvor jorden ønskes anvendt,«.

24. I § 52, stk. 4, 2. pkt., ændres »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen«, og efter »eller« indsættes: »godkendelsesmyndigheden efter miljøbeskyttelseslovens«.

25. I § 57, stk. 1, 1. pkt., § 67, stk. 1, § 68, stk. 1, og § 69, stk. 4, ændres »§§ 65 og 66« til: »§§ 65, 66 og 66 a«.

26. I § 61, stk. 1, ændres »amtsrådene« til: »regionsrådene«.

27. I § 61 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Miljøministeren kan i særlige tilfælde pålægge et regionsråd at gennemføre undersøgelses- og afværgeforanstaltninger på arealer, der er kortlagt eller kunne have været kortlagt, jf. § 5.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

28. § 61, stk. 2 og 3, der bliver stk. 3 og 4, affattes således:

»Stk. 3. Miljøministeren kan endvidere pålægge regionsråd og kommunalbestyrelser at tilvejebringe oplysninger til brug for vurdering af forhold, der reguleres efter denne lov inden for den enkelte kommunes eller den enkelte regions område. Oplysningerne kan forlanges afgivet i en bestemt form.

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om, at regionsrådene og kommunalbestyrelserne skal indsende indberetninger om deres kortlægnings- og tilsynsvirksomhed, herunder om resultaterne af målinger og undersøgelser. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at indberetningerne skal ske i en bestemt form.«

29. I § 62 indsættes efter »Kommunalbestyrelsen«: »henholdsvis miljøministeren som tilsynsmyndighed,«.

30. § 64 affattes således:

»§ 64. I Bornholms Regionskommune udøver kommunalbestyrelsen de opgaver, som loven henlægger til regionsrådet, eller som henlægges til regionsrådet i henhold til regler udstedt efter loven.«

31. § 65, stk. 1 og 2, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med,

1) at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes,

2) at påbud meddelt af kommunalbestyrelsen efterkommes, og

3) at vilkår fastsat af kommunalbestyrelsen i forbindelse med tilladelser og dispensationer, herunder i medfør af generelle regler, overholdes.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen videresender sager om manglende efterkommelse af påbud meddelt af regionsrådet til regionsrådet. Kommunalbestyrelsen videresender sager om manglende efterkommelse af påbud meddelt af miljøministeren til miljøministeren.«

32. I § 66, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Regionsrådet fører tillige tilsyn med deponeringer i råstofgrave og tidligere råstofgrave samt med arealer omfattet af § 8, stk. 6.«

33. § 66, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Regionsrådet påser, at påbud meddelt af regionsrådet, jf. § 39, stk. 3, efterkommes.«

34. Efter § 66 indsættes:

» § 66 a. Miljøministeren fører tilsyn med, at påbud meddelt af miljøministeren, jf. § 39, stk. 2, efterkommes.

Stk. 2. Ministeren skal underrette den stedlige arbejdstilsynsmyndighed, hvis ministeren konstaterer indeklimaproblemer på en erhvervsejendom, der antages at skyldes jordforurening.

Stk. 3. Ministeren skal underrette den stedlige byggemyndighed, hvis ministeren konstaterer indeklimaproblemer på en boligejendom som følge af jordforurening.

Stk. 4. Ministeren skal underrette de berørte vandforsyninger, så snart en forurening er konstateret.«

35. I § 70, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Kommunalbestyrelsen skal tillige underrette miljøministeren i tilfælde, hvor miljøministeren er tilsynsmyndighed.«

36. I § 72, stk. 1, ændres »eller amtsrådet« til: », regionsrådet eller miljøministeren«.

37. I § 73, stk. 1, ændres »Amtsrådet« til: »Miljøministeren, regionsrådet«.

38. I § 73, stk. 2, 1. pkt., ændres »Amtsrådets« til: »Miljøministerens, regionsrådets«.

39. I § 73, stk. 2, 2. pkt., ændres »amtsrådets« til: »miljøministerens, regionsrådets«.

40. I § 75, stk. 2, 2. pkt., og § 76, stk. 3, 2. pkt., ændres »59-67« til: »58 a-66«.

41. I § 77 ændres »miljø- og energiministeren« til: »Miljøklagenævnet«.

42. I § 77 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Miljøministerens afgørelser efter § 39, stk. 2, § 72, § 73, stk. 2, 2. pkt., § 73 a og § 73 b kan påklages til Miljøklagenævnet.«

43. I § 79, stk. 1-3 og 5, og § 80 ændres »klagemyndigheden« til: »Miljøklagenævnet«.

44. I § 79, stk. 4, ændres »klagemyndighedens« til: »Miljøklagenævnets«.

45. I § 81, stk. 3, 2. pkt., ændres »miljø- og energiministeren« til: »Miljøklagenævnet«.

46. I § 82, stk. 1, ændres »og amtsrådets« til: », regionsrådets og miljøministerens«.

47. § 82, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan påklage regionsrådets afgørelser, regionsrådet kan påklage kommunalbestyrelsens afgørelser, og kommunalbestyrelsen og regionsrådet kan påklage miljøministerens afgørelser.«

48. Overskriften før § 83 udgår.

49. § 83, stk. 1 og 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 1.

50. §§ 84 og 85 ophæves.

51. I § 88, stk. 1, nr. 5, udgår »eller amtsrådets«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. § 1, nr. 40, træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 3. Sager, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af amtsrådet, herunder af kommunalbestyrelserne i Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner, og som efter jordforureningsloven som ændret ved denne lovs § 1 skal behandles af kommunalbestyrelsen, overføres til den kompetente kommunalbestyrelse, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. Sager, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af amtsrådet, herunder af kommunalbestyrelserne i Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner, og som efter jordforureningsloven som ændret ved denne lovs § 1 skal behandles af regionsrådet, overføres til det kompetente regionsråd, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Sager, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af kommunalbestyrelsen eller amtsrådet, og som efter jordforureningsloven som ændret ved denne lovs § 1 skal behandles af miljøministeren, overføres til miljøministeren.

Stk. 6. Klagesager, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af miljøministeren, overføres til Miljøklagenævnet.

Stk. 7. Sager, der pr. 1. januar 2007 er indbragt for Miljøklagenævnet som 3. instans, eller afgørelser, som er truffet før den 1. januar 2007, men som efter den 1. januar 2007 og inden klagefristens udløb indbringes for Miljøklagenævnet som 3. instans, færdigbehandles efter hidtil gældende regler.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. § 1 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, der følger af de særlige grønlandske forhold.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Connie Hedegaard