Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

(Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår
organiseringen af myndigheder m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret bl.a. ved lov nr. 475 af 7. juni 2001, § 33 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, lov nr. 220 af 31. marts 2004, lov nr. 314 af 5. maj 2004, lov nr. 309 af 2. maj 2005 og senest ved lov nr. 385 af 25. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 ændres »de kommunale organisationer« til: »KL (Kommunernes Landsforening), regionsrådene i forening«.

2. I § 15, stk. 2, ændres »de kommunale organisationer« til: »KL«.

3. Efter § 18 indsættes i kapitel 2:

»§ 18 a. Regionsrådet kan inden for denne lovs formål give tilskud til projekter, der bidrager til at realisere den ønskelige fremtidige udvikling som beskrevet i den regionale udviklingsplan.«

4. I § 19, stk. 4, § 22, stk. 1, § 23, stk. 1, § 25, stk. 1, og § 26 a, stk. 1, ændres »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen«.

5. I § 19, stk. 6 og 7, ændres »regionplanen« til: »vandplanen, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven),«.

6. I § 22, stk. 1, og § 23, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Dette gælder dog ikke tilladelser som nævnt i vandforsyningslovens § 20, stk. 1, nr. 1 og 2.

7. I § 22, stk. 2, § 23, stk. 2 og 3, og § 24, stk. 1 og to steder i stk. 2, ændres »Amtsrådet« til: »Kommunalbestyrelsen«.

8. § 25, stk. 2, ophæves.

9. § 26 a, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

10. I § 26 a, stk. 3 og 5, udgår »amtsrådet eller«.

11. I § 26 a, stk. 4, udgår »amtsrådets eller«.

12. I § 26 a, stk. 5, ændres »Amtsrådet eller kommunalbestyrelsen« til: »Kommunalbestyrelsen«.

13. I § 27, stk. 2, ændres »amtsrådets« til: »kommunalbestyrelsens«.

14. I § 27, stk. 3, indsættes efter »havet«: », samt om, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse herom, og om afgrænsningen i havet af den enkelte kommunes kompetence«.

15. § 28, stk. 1 og 2, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Miljøministeren giver tilladelse i henhold til stk. 1 til udledning af spildevand fra listevirksomheder, for hvilke ministeren meddeler godkendelse i henhold til § 40, medmindre anlægget har en kapacitet på 30 personækvivalenter eller derunder.«

16. I § 28, stk. 3, ændres »amtsrådets tilladelse« til: »tilladelsen«.

17. I § 28, stk. 5, ændres »stk. 2« til: »stk. 1«.

18. I § 29 ændres »amtsrådenes og kommunalbestyrelsernes behandling« til: »behandlingen«.

19. I § 30, stk. 1 og 2, ændres »amtsrådet« til: »tilsynsmyndigheden«, og i stk. 1 ændres »Amtsrådet« til: »Tilsynsmyndigheden«.

20. § 30, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Tilsynsmyndighedens afgørelse efter stk. 1-3 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, når anlæggets kapacitet er på 30 personækvivalenter eller derunder.«

21. § 30, stk. 5, 1. pkt., affattes således:

»Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at kommunalbestyrelsens påbud efter stk. 1-3 vedrørende anlæg med en kapacitet på 30 personækvivalenter eller derunder eller anlæg tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg i henhold til § 28, stk. 3, skal opfyldes ved etablering af nedsivning, såfremt der kan nedsives i området.«

22. I § 30, stk. 6, ændres »stk. 4« til: »stk. 1-3«, og efter »meddelt« indsættes: », for anlæg med en kapacitet på 30 personækvivalenter eller derunder eller for anlæg omfattet af § 28, stk. 3«.

23. I § 31, stk. 1, ændres »Amtsrådet« til: »Miljøministeren«, og »og fordeling af udgifter til« udgår.

24. I § 31, stk. 2, ændres »Amtsrådets« til: »Ministerens«.

25. I § 31 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om udførelse, drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg.«

26. I § 32, stk. 2, ændres »regionplanen« til: »kommuneplanen«.

27. I § 34, stk. 5, udgår »regionplan,«.

28. § 40 affattes således:

»§ 40. Afgørelse om godkendelse efter dette kapitel træffes af kommunalbestyrelsen eller af miljøministeren. Ministeren fastsætter nærmere regler herom.«

29. I § 41 d, stk. 1, ændres »Godkendelsesmyndigheden« til: »Tilsynsmyndigheden«.

30. I § 50, stk. 3, 1. pkt., ændres »Amtsrådet« til: »Godkendelsesmyndigheden«, og i 2. pkt. ændres »amtsrådet« til: »godkendelsesmyndigheden«.

31. I § 58, stk. 2, ændres »Amtsrådet« til: »Godkendelses- henholdsvis tilsynsmyndigheden«.

32. I § 61, stk. 2, ændres »59-67« til: »58 a-66«.

33. I § 64 a ændres »den myndighed, der har truffet beslutningen« til: »kommunalbestyrelsen«.

34. I § 65, stk. 4, ændres »amtsrådet« to steder til: »miljøministeren«, og »Amtsrådet« ændres til: »Ministeren«.

35. § 65, stk. 5, ophæves.

36. § 66 affattes således:

»§ 66. Miljøministeren overvåger miljøtilstanden i omgivelserne.

Stk. 2. Ministeren fører tilsyn som nævnt i § 65, stk. 1 og 2, med bestående listevirksomheder, herunder med disses direkte udledninger af spildevand til vandløb, søer eller havet, hvis godkendelseskompetencen efter regler om godkendelse af listevirksomheder, jf. § 40, er henlagt til ministeren.

Stk. 3. Ministeren er endvidere tilsynsmyndighed, jf. §§ 68-70, i sager omfattet af § 65, stk. 4, og ved forureninger eller risiko for forureninger, der er en følge af tidligere virksomhedsdrift, som ministeren havde tilsyn med.

Stk. 4. Ministeren fører endvidere tilsyn med alle kommunale spildevandsudledninger.

Stk. 5. Ministeren fører endvidere tilsyn med visse kommunale affaldshåndteringsanlæg. Ministeren fastsætter nærmere regler herom.«

37. I § 67 ændres »tilsynet« til: »tilsyn og overvågning af miljøtilstanden«, og »føres« ændres til: »udføres«.

38. I § 72, stk. 1, udgår », amtsrådet«.

39. § 72 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Hvor kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed, videresender kommunalbestyrelsen underretningen til ministeren ledsaget af kommunalbestyrelsens bemærkninger. Ministeren videresender underretningen til den kompetente myndighed i det land, hvor anlægget skal opsættes og idriftsættes.«

40. § 73, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ministeren kan over for en kommunalbestyrelse for en bestemt periode nærmere fastlægge omfanget af kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse.«

41. I § 73, stk. 3, udgår »og amtsrådene«.

42. I § 76, stk. 1, ændres »amtsrådet« til: »miljøministeren«, og i stk. 2 udgår »eller amtsråd«.

43. I § 77 ændres »miljø- og energiministeren« til: »Miljøklagenævnet«.

44. I § 79, stk. 1, ændres »godkendelsesmyndighedens« til: »godkendelses- henholdsvis tilsynsmyndighedens«.

45. I § 82 udgår »amtsrådets eller«, og som stk. 2 indsættes:

»Stk. 2. Ministeren kan endvidere i væsentlige sager efter ansøgning fra en virksomhed eller kommunalbestyrelse overtage en kommunalbestyrelses godkendelses- og tilsynskompetence vedrørende listevirksomhed.«

46. I § 82 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Ministeren kan i tilfælde, hvor en kommune opfylder betingelserne i § 40 a, overtage en kommunalbestyrelses godkendelses- og tilsynskompetence vedrørende den pågældende kommunes egne listevirksomheder.«

47. I § 83, stk. 1, udgår »amtsråd og« samt »eller amtskommunes«.

48. § 83, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

49. I § 83, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres »amtsråd« til: »regionsråd« og »kommunal virksomhed« til: »regional og kommunal virksomhed«.

50. I § 84 udgår »amtsrådene eller«.

51. I § 89 a, stk. 3, ændres »amtsrådet« til: »ministeren«.

52. § 90 ophæves.

53. § 91, stk. 1, affattes således:

»Medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, jf. dog § 92, kan kommunalbestyrelsens afgørelser og beslutninger efter loven eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, påklages til Miljøklagenævnet. Tilsvarende gælder for afgørelser truffet af miljøministeren eller efter bemyndigelse af en styrelse efter lovens kapitel 4-6 og 8 samt afgørelser truffet i medfør af §§ 25 eller 82 samt afgørelser efter §§ 70 a, 70 b og 72, når disse afgørelser vedrører sager efter lovens kapitel 4-6 og 8 samt afgørelser truffet i medfør af §§ 25 eller 82.«

54. I § 92 indsættes som 2. pkt.:

»Klage kan dog ikke afskæres, for så vidt angår kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 42, når disse vedrører kommunalbestyrelsens egne virksomheder.«

55. I § 94, § 96, stk. 1, og § 97 ændres »ministeren« til: »Miljøklagenævnet«.

56. I § 95 ændres »klagemyndigheden« fire steder til: »Miljøklagenævnet«.

57. I § 96, stk. 2, ændres »klagemyndighedens« til: »Miljøklagenævnets«.

58. I § 98, stk. 1 og 2, og § 99, stk. 3 og 4, ændres »amtsrådets« til: »ministerens«.

59. I § 98, stk. 2, udgår », og amtsrådet kan påklage kommunalbestyrelsens afgørelser«.

60. § 98, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

61. I § 99, stk. 1 og 2, ændres »amtsrådets« til: »kommunalbestyrelsens og ministerens«.

62. I § 100, stk. 5, ændres »Klagemyndigheden« til: »Miljøklagenævnet«.

63. § 103 ophæves.

64. §§ 107 og 108 ophæves.

65. I § 110, stk. 3, indsættes efter »§ 27, stk. 3,«: »§ 31, stk. 3,«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 32, træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 3. Sager, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af amtsrådet, herunder af kommunalbestyrelserne i Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner, overføres til den kompetente kommunalbestyrelse, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Sager, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet ved kommunalbestyrelsen eller amtsrådet, og som efter loven skal behandles af miljøministeren, overføres til miljøministeren.

Stk. 5. Klagesager, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af miljøministeren, overføres til Miljøklagenævnet, jf. dog stk. 7.

Stk. 6. Sager, der pr. 1. januar 2007 er indbragt for Miljøklagenævnet som 3. instans, eller afgørelser, som er truffet før den 1. januar 2007, men som efter den 1. januar 2007 og inden klagefristens udløb indbringes for Miljøklagenævnet som 3. instans, færdigbehandles efter hidtil gældende regler, jf. dog stk. 7.

Stk. 7. Klagesager, der er indbragt af Hovedstadens Udviklingsråd, og som ikke er færdigbehandlet af klageinstansen inden den 1. januar 2007, bortfalder.

Stk. 8. Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af de ændringer, der følger af § 1, nr. 5. Ministeren kan fastsætte forskellige ikrafttrædelsestidspunkter for de enkelte vanddistrikter.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Connie Hedegaard