Den fulde tekst
L 63
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m.).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 18/11 09 Tillæg A
Lovf som fremsat 18/11 09 Tillæg A
1.beh 25/11 09 FF
Betænkning 9/12 09 Tillæg B
2.beh 15/12 09 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 15/12 09 H
3.beh 17/12 09 FF
Lovf som vedt 17/12 09 Tillæg C
Lov nr 1384 af 21. december 2009
Ordførere: (1.beh) Lars Christian Lilleholt (V), Klaus Hækkerup (udpeget af S) (S), Mikkel Dencker (DF), Jesper Petersen (SF), Mike Legarth (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven følger op på Europa-Kommissionens afgørelse af 17. juni 2009 vedrørende statsstøtte (afgørelse C 41/2009). Med loven undgås dobbeltregulering af de kvoteomfattede virksomheder ved både CO2-kvoter og CO2-afgift fra den 1. januar 2010.
Loven tilvejebringer hjemmel til, at skatteministeren kan sætte en vedtaget, men endnu ikke ikrafttrådt, fritagelse for CO2-afgift på brændsler for CO2-kvote-omfattede virksomheder i kraft i 2010. Således ophæves en bestemmelse om, at fritagelsen, når den sættes i kraft, skal have virkning tilbage fra 1. januar 2005, da det ikke er muligt at give fritagelsen virkning tilbage i tid efter Europa-Kommissionens afgørelse.
Endvidere tilgodeses industriens kvoteomfattede brændselsforbrug, ved at der sker en tilbageregulering af CO2-afgifts-belastningen ned til EU's minimumsafgiftssatser for perioden 2005-2009. Supplerende fritages den del af det kvoteomfattede brændselsforbrug, som er anvendt til mineralogiske processer m.v., ved tilbagereguleringen også for EU's minimumsafgifter for perioden 2005-2009. Dette er i overensstemmelse med energibeskatningsdirektivet.
Loven indeholder endelig nogle mindre tilpasninger til energiafgiftslovene, CO2-afgifts-loven, svovlafgiftsloven og lov om afgift af kvælstofoxider (NOx-afgifts-loven) samt en række tilpasninger, bl.a. vedrørende ikrafttrædelsesbestemmelserne, i tidligere vedtaget lovgivning (afgiftsrationaliseringen fra juni 2008) inden for Klima- og Energiministeriets ressortområde.
Loven trådte som hovedregel i kraft den 1. januar 2010.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 102 stemmer.