Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0096
 
32003L0108
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), jf. §3, nr. 2, litra a
Bilag 2 Følgende stoffer, materialer og komponenter skal udtages ved selektiv behandling af affald af de i bilag 1 nævnte former for elektrisk og elektronisk udstyr (affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE))
Bilag 3 Nedenstående komponenter m.v. skal håndteres efter følgende retningslinier:
Bilag 4 Piktogram til mærkning af elektrisk og elektronisk udstyr
Bilag 5 Former og metoder for bortskaffelse, jf. §3, nr. 10
Bilag 6 Former og metoder for nyttiggørelse, jf. §3, nr. 11
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om håndtering af affald af
elektrisk og elektronisk udstyr

(Elskrotbekendtgørelsen) 1)

 

I medfør af § 9 h, stk. 1-5, § 9 i, stk. 2, § 9 j, stk. 3, § 9 k, § 9 l, stk. 2 og 3, § 9 m, § 9 n, § 9 o, stk. 1-6, § 9 p, stk. 4, § 9 q, stk. 1, § 9 r, § 44, § 45, stk. 2, 5 og 6, § 51, § 92 og § 110, stk. 3 og 4 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret ved lov nr. 475 af 7. juni 2001, lov nr. 260 af 8. maj 2002, lov nr. 385 af 25. maj 2005, og lov nr. 569 af 24. juni 2005 og § 2, stk. 5 i lov nr. 385 af 25. maj 2005 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, og i medfør af § 1, stk. 2, i forvaltningsloven, jf. lov nr. 571 af 19. december 1985, som ændret ved lov nr. 552 af 24. juni 2005, og § 1, stk. 3, i lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen, som ændret ved lov nr. 552 af 24. juni 2005 samt efter forhandling med justitsministeren, fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra

1) private husholdninger,

2) virksomheder og

3) offentlige og private institutioner.

Stk. 2. Denne bekendtgørelse finder endvidere anvendelse ved registrering af producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), samt ved informations- og oplysningspligt for elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), jf. § 3, nr. 2, litra a, der markedsføres til brug i husholdninger.

Stk. 3. Medmindre andet følger af bekendtgørelsen finder den øvrige lovgivning om håndtering af affald anvendelse.

Stk. 4. Ved import og eksport af affald af elektrisk og elektronisk udstyr finder de til enhver tid gældende regler om import og eksport af affald anvendelse.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke:

1) Motordrevne køretøjer, der er omfattet af færdselsloven, jf. dog stk. 2.

2) Elektrisk og elektronisk udstyr, der har tilknytning til beskyttelse af væsentlige sikkerhedsinteresser, våben, ammunition og krigsmateriel, medmindre udstyret ikke er fremstillet til specifikt militære formål.

3) Batterier og akkumulatorer, medmindre disse indgår som en bestanddel af affald af elektrisk og elektronisk udstyr eller produkter, jf. § 21.

4) Elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder lukkede radioaktive kilder og røgdetektorer, der indeholder radioaktive stoffer, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som er udtaget af motordrevne køretøjer, jf. nr. 1, skal dog behandles efter bestemmelserne i § 21.

Stk. 3. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, omfattet af stk. 1, nr. 4, er omfattet af denne bekendtgørelse efter udtagning af de lukkede radioaktive kilder og radioaktive stoffer i henhold til de til enhver tid gældende regler herom.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Elektrisk og elektronisk udstyr:

a) Udstyr som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere.

b) Udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter.

2) Elektrisk og elektronisk udstyr består af henholdsvis:

a) Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE): Elektrisk og elektronisk udstyr, som er omfattet af bilag 1, og som er bestemt til brug ved en spænding på højst 1000 volt for vekselstrøms vedkommende og højst 1500 volt for jævnstrøms vedkommende.

b) Andet elektrisk og elektronisk udstyr: Udstyr som ikke er omfattet af bilag 1, eller som er bestemt til brug ved en spænding på mere end 1000 volt for vekselstrøms vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms vedkommende.

3) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE): Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), som omfattet af nr. 2, litra a, herunder alle komponenter, delkomponenter og hjælpematerialer, som indgår i produktet på bortskaffelsestidspunktet.

4) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger: Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger og affald fra private og offentlige institutioner, samt erhvervsvirksomheder, hvis art og mængde af affaldet svarer til affald fra private husholdninger.

5) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra erhverv: Affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) end affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger (WEEE).

6) WEEE-system: Den i lovens § 9 p, stk. 1, nævnte organisation.

7) Forhandlere og distributører: Enhver, der i erhvervsmæssigt øjemed leverer elektrisk eller elektronisk udstyr til den part, som skal bruge det.

8) Henteordning: En ordning, hvor en kommune eller en virksomhed foretager regelmæssig afhentning af affald af elektrisk og elektronisk udstyr hos private husholdninger, virksomheder og offentlige og private institutioner.

9) Bringeordning: En ordning, hvor en kommune eller en virksomhed modtager affald af elektrisk og elektronisk udstyr på dertil indrettede pladser fra private husholdninger, virksomheder og offentlige og private institutioner.

10) Bortskaffelse: En af de processer, der er nævnt i bilag 5.

11) Nyttiggørelse: En af de processer, der er nævnt i bilag 6.

12) Genbrug: Enhver proces, hvorved affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) eller komponenter herfra eller affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr eller komponenter herfra fortsat anvendes til samme formål, som de blev fremstillet til, og som returneres til indsamlingssteder, distributører, genvindingsvirksomheder eller fabrikanter.

13) Genanvendelse: Oparbejdning i en produktionsproces af affaldsmaterialer til deres oprindelige formål eller andre formål bortset fra energiudnyttelse, hvorved menes anvendelse af brændbart affald som et middel til energifremstilling gennem direkte forbrænding med eller uden andet affald, men med udnyttelse af varmen.

14) Forebyggelse: foranstaltninger, der sigter på at mindske mængden og den miljøskadelige virkning af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr samt materialer og stoffer heri.

15) Farligt stof: Ethvert stof, som anses for farligt i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF.

16) Særskilt håndtering: enhver aktivitet, der finder sted, efter at affald af elektrisk og elektronisk udstyr er afleveret til et anlæg med henblik på rensning, adskillelse, neddeling, nyttiggørelse eller forberedelse til bortskaffelse, samt enhver anden proces til nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Håndteringshierarki

§ 4. Affaldshåndtering af elektrisk og elektronisk udstyr skal ske med udgangspunkt i følgende prioritering:

1) Forebyggelse.

2) Genbrug.

3) Særskilt håndtering, herunder genanvendelse og forbrænding med energiudnyttelse.

Fjernsalg og internethandel

§ 5. Producenter og importører i andre EU-medlemsstater, der leverer elektrisk eller elektronisk udstyr direkte til husholdninger i Danmark ved hjælp af fjernsalg eller internethandel, skal foranstalte tilbagetagning og særskilt håndtering af udstyret.

Stk. 2. Producenter og importører omfattet af stk. 1 skal lade sig registrere hos WEEE-system, jf. § 10 samt indberette oplysninger til WEEE-system efter § 19.

Indsamlingsordninger m.v.

§ 6. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der er etableret indsamlingsordninger i form af bringeordninger for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, i stedet for eller som supplement til bringeordninger efter stk. 1, etablere indsamlingsordninger i form af henteordninger for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal etablere indsamlingssteder til opsamling af affald, som nævnt i stk. 1 og 2.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal på alle indsamlingssteder, jf. stk. 3, sikre, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger sorteres i følgende fraktioner:

1) Store husholdningsapparater og salgsautomater.

2) Små husholdningsapparater, elektrisk og elektronisk værktøj undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala, legetøj og fritids- og sportsudstyr, medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter) samt overvågnings- og reguleringsinstrumenter.

3) It- og teleudstyr.

4) Forbrugerudstyr.

5) Belysningsudstyr.

Stk. 5. Efter forudgående aftale mellem kommunalbestyrelsen og WEEE-system kan affaldet sorteres i flere fraktioner end de i stk. 4 nævnte.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen fastsætter frister for afhentning fra indsamlingsstederne, hvis ikke andet er fastsat i de i § 16, stk. 6 nævnte aftaler.

§ 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter senest den 31. marts 2006 i et regulativ nærmere bestemmelser om anvisning af affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 3, nr. 2, litra b.

§ 8. Enhver er forpligtet til at benytte indsamlings- og anvisningsordninger oprettet i henhold til §§ 6 og 7 eller lovens § 9 j, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Enhver kan aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt affald af andet elektrisk og elektronisk affald til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet.

Stk. 3. Forhandlere og andre, der modtager affald i henhold til stk. 2, skal benytte indsamlingsordningerne oprettet i henhold til § 6 eller lovens § 9 j. Større mængder affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger, modtaget i henhold til stk. 2, skal dog afleveres til en virksomhed efter aftale med WEEE-system.

Stk. 4. Indsamlet affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger, omfattet af stk. 2, anses, ved aflevering til kommunale affaldsordninger eller ved aflevering i henhold til stk. 3, i denne bekendtgørelse for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger.

Producentregister for elektrisk og elektronisk udstyr (EEE)

§ 9. WEEE-system opretter et producentregister.

§ 10. Enhver, der erhvervsmæssigt producerer eller importerer elektrisk eller elektronisk udstyr (EEE), har pligt til at lade sig registrere hos WEEE-system i det i § 9 nævnte producentregister.

Stk. 2. Anmodningen om registrering skal fremsendes senest den 1. januar 2006. Virksomheder, der påbegynder markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) efter den 1. januar 2006, skal anmode om registrering senest 14 dage, før markedsføringen påbegyndes.

Stk. 3. Anmodningen om registrering skal indeholde:

1) Virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer.

2) Angivelse af de former for udstyr, under de i bilag 1 nævnte kategorier, der markedsføres eller påtænkes markedsført.

3) Oplysninger om, hvordan producentansvaret påtænkes opfyldt, herunder om virksomheden har etableret en individuel indsamlingsordning eller er tilsluttet en kollektiv ordning.

4) Oplysning om, hvilke navne eller bomærker, virksomheden anvender ved mærkning, jf. § 20.

Stk. 4. Anmodningen om registreringen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

Stk. 5. Såfremt en producent eller importør er registreret som deltager i en kollektiv ordning, kan producenten eller importøren overdrage forpligtelsen, jf. stk. 2-4, til den kollektive ordning.

Stk. 6. WEEE-system bekræfter registreringen over for virksomheden senest 14 dage efter modtagelsen af anmodningen med samtlige de i stk. 3 nævnte oplysninger, dog således at ansøgninger om registrering indsendt før den 1. januar 2006 bekræftes senest den 28. februar 2006.

Stk. 7. En registreret virksomhed skal inden 14 dage oplyse om ændringer i de forhold, som er nævnt i stk. 3.

§ 11. Distributører og forhandlere må ikke aftage og forhandle elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) fra producenter og importører, som ikke er registreret efter § 10.

Sikkerhedsstillelse for elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) markedsført til brug i husholdninger

§ 12. For elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), der markedsføres til brug for husholdninger efter den 31. marts 2006, skal producenter og importører, inden udstyret markedsføres, og mindst én gang årligt, stille passende sikkerhed og dokumentere dette over for WEEE-system.

Stk. 2. Producenter og importører skal i forbindelse med sikkerhedsstillelse efter stk. 1 til WEEE-system indberette mængden af markedsført elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) til brug for husholdninger i det forudgående kalenderår, og den mængde elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) til brug i husholdninger, som forventes markedsført i det følgende år.

Stk. 3. Væsentlige ændringer i forhold til indberetningen efter stk. 2 af de forventede markedsførte mængder elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), skal indberettes inden 14 dage til WEEE-system.

Stk. 4. Såfremt den mængde markedsført elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) til brug i husholdninger, som sikkerheden er beregnet ud fra, viser sig ansat for lavt i forhold til den reelt markedsførte mængde elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), stilles der yderligere sikkerhed beregnet ud fra den reelt markedsførte mængde elektrisk og elektronisk udstyr (EEE).

Stk. 5. Sikkerhedens størrelse fastsættes af WEEE-system på baggrund af de kendte eller forventede omkostninger ved affaldsbehandling af det pågældende elektriske og elektroniske udstyr (EEE) til brug for husholdninger, herunder mængden, arten og levetiden for det markedsførte elektriske og elektroniske udstyr (EEE).

Stk. 6. WEEE-system træffer afgørelse om fritagelse for sikkerhedsstillelse for de fremtidige håndteringsudgifter, såfremt

1) en kollektiv ordning har tilslutning fra minimum 10 producenter og importører eller 30 % af de registrerede producenter og importører inden for én af de i bilag 1 angivne kategorier, og producenternes og importørernes markedsandel sammenlagt udgør mindst 30 % af samtligt det af registrerede producenters og importørers markedsførte udstyr indenfor én af de i bilag 1 angivne kategorier og

2) den kollektive ordning opfylder nærmere retningslinjer fastsat af Miljøstyrelsen.

Stk. 7. Indberetning i henhold til stk. 2 skal attesteres af producentens eller importørens revisor.

§ 13. Sikkerhed stillet i henhold til § 12 frigives til producenten eller importøren, når producenten eller importøren har dokumenteret, at det efter § 16 tildelte affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger er tilbagetaget og særskilt håndteret.

Stk. 2. Sikkerhed stillet i henhold til § 12 frigives til brug for betaling af transport og særskilt håndtering samt administrationsomkostninger for WEEE-system, hvis producenten eller importøren ikke afhenter det efter § 16 tildelte affald af elektrisk og elektronisk udstyr inden for de fastsatte tidsfrister.

Stk. 3. Sikkerhed stillet i henhold til § 12 frigives, såfremt de reelt markedsførte mængder elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) fra husholdninger er mindre end de mængder elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) fra husholdninger, som sikkerheden er beregnet ud fra.

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra erhverv, der er markedsført før den 1. april 2006

§ 14. Slutbrugeren af elektrisk eller elektronisk udstyr (EEE), som er markedsført før den 1. april 2006 til brug for erhverv, skal foranstalte udstyret særskilt håndteret jf. § 21, på dertil godkendte anlæg.

Stk. 2. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) kan dog uanset stk. 1 i forbindelse med køb af nyt elektrisk eller elektronisk udstyr (EEE) til brug for erhverv uden beregning aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) markedsført før den 1. april 2006 til producenten eller importøren, hvis det nye udstyr erstatter det udstyr, som er markedsført før den 1. april 2006.

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) til erhverv, der markedsføres efter den 31. marts 2006

§ 15. Producenter og importører, der, efter den 31. marts 2006, markedsfører elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) til erhverv kan aftale med køberen af udstyret, at denne overtager producentens eller importørens forpligtelser i henhold til lovens § 9 j, for så vidt angår det udstyr, som køberen køber.

Stk. 2. Producenter og importører, der overdrager forpligtelser, jf. stk. 1, skal hvert år senest den 31. marts, og første gang senest den 31. marts 2007, fremsende information til WEEE-system om aftaler indgået efter stk. 1 samt om mængden af udstyr, der er omfattet af aftalerne med henblik på registrering i WEEE-system.

Tildelingsordning for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger

§ 16. Producenter og importører skal i forhold til deres markedsandel modtage en forholdsmæssig andel af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger, inden for de i bilag 1 angivne kategorier, som producenten eller importøren har markedsført, og foranstalte dette affald særskilt håndteret, jf. § 21. WEEE-system tildeler producenten eller importøren det affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger, som producenten eller importøren skal afhente fra de kommunale ordninger og foranstalte særskilt håndteret.

Stk. 2. Ved tildeling af affald, efter stk. 1, søges affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger, som skal afhentes og håndteres særskilt, fordelt geografisk rimeligt. Hvis WEEE-system bestemmer det, har producenter og importører pligt til at afhente tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra hele landet.

Stk. 3. Producenter og importører skal afhente tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger, efter stk. 1, på indsamlingsstedet inden for en af WEEE-system fastsat frist.

Stk. 4. Når affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger afhentes, afleveres en beholder på indsamlingsstedet, svarende til den beholder, som afhentes.

Stk. 5. Producenter og importører skal, ved afhentning af tildelt affald, overholde vilkår fastsat af WEEE-system for afhentning, herunder krav til indsamlingsmateriel af affald af elektrisk og elektronisk (WEEE) udstyr fra husholdninger og krav til frister for afhentning af affald fra indsamlingsstederne.

Stk. 6. Forud for WEEE-systems tildeling af affald til producenter og importører indgår WEEE-system og den pågældende kommunalbestyrelse en aftale om de nærmere vilkår for afhentning, herunder indsamlingsmateriel til affald af elektrisk og elektronisk (WEEE) udstyr fra husholdninger og krav til frister for afhentning af affald fra indsamlingsstederne.

Stk. 7. Såfremt tildelt affald efter stk. 1 ikke afhentes som fastsat i stk. 3, kan WEEE-system lade tredjemand udføre opgaven for producentens eller importørens regning. WEEE-system kan opkræve et beløb svarende til udgiften ved at tilbagetage og særskilt håndtere det affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger, som producenten eller importøren skulle have foranstaltet tilbagetaget og særskilt håndteret, samt de administrationsomkostninger, som er forbundet hermed for WEEE-system.

Stk. 8. Miljøstyrelsen kan, efter forhandlinger med KL, Affald Danmark og RenoSam samt WEEE-system, fastsætte nærmere krav til indholdet af aftalerne, jf. stk. 6.

Informations- og oplysningspligt for elektrisk og elektronisk udstyr (EEE)

§ 17. Producenter og importører skal i salgs- og informationsmateriale, herunder i brugsanvisninger, oplyse brugerne af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) markedsført til brug i husholdninger om:

1) at affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald,

2) at affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal indsamles særskilt,

3) affaldsordningen for det pågældende udstyr,

4) brugerens rolle i forbindelse med genbrug, genanvendelse og andre former for nyttiggørelse,

5) de potentielle virkninger for miljøet og menneskers sundhed af tilstedeværelse af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), samt

6) betydningen af mærkning i henhold til § 20.

Stk. 2. Informations- og oplysningspligten, efter stk. 1, kan opfyldes ved at gengive en af Miljøstyrelsen udarbejdet standardtekst.

§ 18. Producenter og importører skal stille de fornødne oplysninger om genbrug og behandling til rådighed for virksomheder, der håndterer affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), senest et år efter udstyrets første markedsføringsdato, dog tidligst den 1. januar 2007. Pligten kan opfyldes ved at informere herom på producentens eller importørens hjemmeside.

Stk. 2. Producenter og importører skal fremsende oplysninger, jf. stk. 1, om hjemmeside m.v., hvoraf de fornødne oplysninger fremgår, til WEEE-system senest et år efter første markedsføringsdato, dog tidligst den 1. januar 2007.

§ 19. Producenter og importører skal hvert år, senest den 31. marts og første gang den 31. marts 2007, dækkende det forudgående kalenderår, til WEEE-system indberette oplysninger om mængder af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr (WEEE) fordelt på de i bilag 1 nævnte grupper af udstyr, som er markedsført, samt oplysninger om mængde af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), der er tilbagetaget og særskilt håndteret, jf. § 21. Indberetningen skal ske i en form, som Miljøstyrelsen fastsætter.

Stk. 2. Såfremt en producent eller importør er registreret som deltager i en kollektiv ordning, kan producenten eller importøren overdrage forpligtelsen, jf. stk. 1, til den kollektive ordning.

§ 20. Producenter og importører skal mærke elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), der fremstilles i Danmark eller importeres efter den 13. august 2005. Mærkningen skal være i overensstemmelse med bilag 4.

Stk. 2. Mærkningen af udstyret, efter stk. 1, kan undlades, såfremt udstyrets størrelse eller funktion udelukker muligheden herfor. Piktogrammet skal i så fald være optrykt i brugsanvisning, garantibevis eller på emballagen.

Stk. 3. Producenter og importører kan uanset stk. 1, 2. pkt. og stk. 2 udføre mærkningen ved anvendelse af standarden DS/EN 50419.

Stk. 4. Producenter og importører skal mærke elektriske og elektroniske apparater (EEE), der fremstilles i Danmark eller importeres efter den 13. august 2005 med virksomhedens navn eller bomærke, således at producenten eller importøren af apparatet entydigt kan identificeres.

Særskilt håndtering m.v.

§ 21. Det påhviler enhver, der til videre håndtering modtager affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), at sikre udtagning af alle væsker samt de i bilag 2 nævnte komponenter m.v. Håndteringen af de udtagne stoffer, materialer og komponenter skal ske efter forskrifterne i bilag 3.

Stk. 2. Udtagning af de i bilag 2 nævnte stoffer, materialer og komponenter skal foregå indendørs på et impermeabelt areal.

Stk. 3. Det påhviler enhver, der til videre håndtering modtager de i bilag 2 nævnte stoffer, materialer og komponenter, at sikre, at disse stoffer, materialer og komponenter håndteres efter retningslinjerne i bilag 3.

Stk. 4. Det påhviler enhver, der til videre håndtering modtager affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), at indberette til WEEE-system hvilket affald, der er modtaget fra hvem, og hvilken behandling der er sket af affaldet.

Stk. 5. Opbevaring af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal ske under tag og på et impermeabelt areal.

Stk. 6. Enhver, der foretager udtagning af stoffer, materialer og komponenter, jf. stk. 1, skal have etableret vægte til vejning af de udtagne affaldsfraktioner.

§ 22. Det påhviler enhver, der til videre håndtering modtager affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 3, nr. 2, litra b, at håndtere dette miljømæssigt forsvarligt, herunder som minimum at sikre udtagning af alle væsker, asbest, batterier og kviksølvholdige komponenter, samt sikre genanvendelse af affaldet. Håndteringen af de udtagne stoffer, materialer og komponenter skal ske efter forskrifterne i bilag 3.

Stk. 2. Det påhviler enhver, der til videre håndtering modtager de i bilag 2 nævnte stoffer, materialer og komponenter, at sikre, at disse stoffer, materialer og komponenter håndteres efter retningslinjerne i bilag 3.

Krav til genanvendelse og nyttiggørelse

§ 23. Producenter og importører skal, med virkning fra den 31. december 2006, sikre, at der ved håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) nyttiggøres:

1) Mindst 80 % af det i bilag 1, nr. 1 og 10 nævnte udstyr.

2) Mindst 75 % af det i bilag 1, nr. 3 og 4 nævnte udstyr.

3) Mindst 70 % af det i bilag 1, nr. 2, 5, 6, 7 og 9 nævnte udstyr.

4) Mindst 80 % af udstyr af gasudladningslamper.

Stk. 2. Nyttiggørelsesandelen opgøres på grundlag af den modtagne tonnage affald pr. kalenderår, og den andel heraf, der efter særskilt behandling, jf. § 21, er leveret til nyttiggørelse.

§ 24. Producenter og importører skal, med virkning fra den 31. december 2006, sikre, at der ved håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) genbruges eller genanvendes:

1) Mindst 75 % af det i bilag 1, nr. 1 og 10 nævnte udstyr.

2) Mindst 65 % af det i bilag 1, nr. 3 og 4 nævnte udstyr.

3) Mindst 50 % af det i bilag 1, nr. 2, 5, 6, 7 og 9 nævnte udstyr.

Stk. 2. Genbrugs- eller genanvendelsesandelen opgøres på grundlag af den modtagne tonnage affald pr. kalenderår og andelen heraf, der efter særskilt behandling, jf. § 21, er leveret til genbrug eller genanvendelse.

Kommunale anlæg

§ 25. Kommunalbestyrelsen kan, indtil den 31. december 2006, fortsat drive eksisterende kommunale behandlingsanlæg, som er sat i drift inden den 1. januar 2005, og som er godkendt til behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fortsat drive de i stk. 1 nævnte kommunalt ejede anlæg efter den 31. december 2006 på betingelse af:

1) at kommunalbestyrelsen sikrer, at anlægget udskilles til et selvstændigt aktie- eller anpartsselskab,

2) at kommunalbestyrelsen, i forbindelse med udskillelsen efter nr. 1, sikrer, at der foretages en værdiansættelse til markedspris af det kommunale anlægs aktiver,

3) at kommunalbestyrelsen, ved drift af de i stk. 2 nævnte anlæg, sikrer en regnskabsmæssig adskillelse fra kommunens øvrige drift, i overensstemmelse med principperne i direktiv 52/2000 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder,

4) at kommunalbestyrelsen sikrer, at et selskab etableret efter betingelserne i dette stykke, omfattes af den til enhver tid gældende lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v.,

5) at kommunalbestyrelsen sikrer, at driften af et selskab etableret efter betingelserne i dette stykke, er fuldstændig adskilt fra den kommunale økonomi, herunder de kommunale renovationsgebyrer og

6) at kommunalbestyrelsen sikrer, at et selskab etableret efter betingelserne i dette stykke, driver virksomhed på almindelige markedsmæssige vilkår.

Gebyrer

§ 26. For behandling af ansøgning om registrering eller ændring af registrering i producentregistret betales et gebyr pr. produktgruppe i bilag 1. Gebyret kan ikke overstige 5000 kr. pr. producent eller importør pr. produktgruppe.

Stk. 2. For godkendelse af individuelle eller kollektive ordninger betales et gebyr. Gebyret kan ikke overstige 750 kr. pr. anvendt time.

Stk. 3. For administration af tildelingsordningen betales et gebyr. Gebyret kan ikke overstige 750 kr. pr. anvendt time.

Stk. 4. Gebyrerne, som opkræves af WEEE-system, skal dække de faktiske omkostninger i forbindelse med udførelsen af de i stk. 1-3 nævnte opgaver, men må ikke overstige de nævnte beløbsgrænser.

Tilsyn og klage

§ 27. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Miljøstyrelsen fører dog tilsyn med §§ 5, 9-13, 14, stk. 2, 15-20 og 23-25.

§ 28. Afgørelser truffet af WEEE-system kan påklages til Miljøstyrelsen, jf. § 9 p, stk. 3. Lovens kapitel 11 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for de sager, hvori der træffes afgørelse af WEEE-system i medfør af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Straffebestemmelser

§ 29. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der:

1) undlader at foranstalte tilbagetagning og særskilt håndtering af udstyret efter § 5, stk. 1, eller undlader at lade sig registrere eller at indberette oplysninger til WEEE-system efter § 5, stk. 2.

2) undlader at benytte indsamlings- og anvisningsordninger i henhold til § 8,

3) markedsfører elektrisk eller elektronisk udstyr (EEE) uden at have ladet sig registrere efter § 10,

4) aftager og forhandler elektrisk eller elektronisk udstyr (EEE) fra producenter eller importører, som ikke er registrerede, efter § 11,

5) markedsfører elektrisk eller elektronisk udstyr (EEE) uden at have stillet passende sikkerhed efter § 12,

6) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at give oplysninger i henhold til § 12,

7) undlader at foranstalte affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) særskilt håndteret i henhold til § 14, stk. 1,

8) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at give oplysninger i henhold til § 15, stk. 2,

9) undlader at afhente tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), eller undlader at overholde fastsatte vilkår for afhentningen, efter § 16,

10) undlader at oplyse brugerne af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) efter § 17,

11) undlader at stille de fornødne oplysninger om genbrug og behandling til rådighed for virksomheder, der håndterer affald, efter § 18,

12) undlader at foretage indberetning af oplysninger efter § 19,

13) undlader at mærke elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) eller apparater (EEE) efter § 20,

14) undlader at særskilt håndtere affald af elektrisk eller elektronisk udstyr (WEEE) i henhold til § 21, eller særskilt håndterer affald af elektrisk eller elektronisk udstyr (WEEE) i strid med § 21,

15) undlader at særskilt håndtere affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr i henhold til § 22, eller særskilt håndterer affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr i strid med § 22, eller

16) undlader at opfylde genanvendelses eller nyttiggørelsesmålene i §§ 23 og 24.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2006, dog træder §§ 9, 10 og 20 i kraft den 1. august 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1067 af 22. december 1998 om håndtering af affald af elektriske og elektroniske produkter og cirkulære nr. 132 af 13. juni 1996 om kommunale regulativer om bortskaffelse af CFC-holdige kølemøbler ophæves den 1. april 2006.

 

Miljøministeriet, den 27. juni 2005

Connie Hedegaard

/Helge AndreasenBilag 1

Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), jf. § 3, nr. 2, litra a

1) Store husholdningsapparater

2) Små husholdningsapparater

3) It- og teleudstyr

4) Forbrugerudstyr

5) Belysningsudstyr

6) Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala)

7) Legetøj og fritids- og sportsudstyr

8) Medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter)

9) Overvågnings- og reguleringsinstrumenter

10) Salgsautomater

 Bilag 2

Følgende stoffer, materialer og komponenter skal udtages ved selektiv behandling af affald af de i bilag 1 nævnte former for elektrisk og elektronisk udstyr (affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE))

– Asbest og asbestholdige komponenter

– Batterier og akkumulatorer

– Billedrør

– Elektrolytkondensatorer, med højde > 25 mm og diameter > 25 mm eller et dertil svarende volumen

– Gasser, der er ozonlagsnedbrydende eller har et drivhuspotentiale (GWP) > 15, herunder CFC, HCFC, HFC og HC

– Gasudladningslamper og lysstofrør

– Kondensatorer, der indeholder polychlorerede biphenyler (PCB)

– Kviksølvholdige komponenter, såsom kontakter og lamper til baggrundsbelysning

– LCD-skærme (med indfatning, hvis det er hensigtsmæssigt) med et areal på over 100 cm2

– LCD-skærme, der baggrundsbelyses med gasudladningslamper

– Plast indeholdende bromerede flammehæmmere

– Printkort fra mobiltelefoner

– Printkort fra andet udstyr, hvis printkortets overflade er på over 10 cm2

– Tonerpatroner, til flydende og pastaagtige tonere, såvel som farvetoner

– Komponenter indeholdende ildfaste keramiske fibre

– Udvendige elektriske kabler

 Bilag 3

Nedenstående komponenter m.v. skal håndteres efter følgende retningslinier:

Asbest og asbestholdige komponenter, der indeholder asbest:

Asbestholdigt affald skal opbevares i hertil godkendte beholdere eller sække.

Asbestholdigt affald skal afleveres til bortskaffelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om håndtering af asbestholdigt affald.

Batterier og Akkumulatorer:

Batterier skal opbevares indendørs i syrefaste beholdere.

Batterier skal afleveres til virksomheder, der håndterer batterier med henblik på genanvendelse eller bortskaffelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om håndtering af affald af batterier.

Billedrør:

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af udstyr der indeholder billedrør skal foregå således at brud på billedrør undgås.

Den fluorescerende belægning skal udtages med henblik på genanvendelse eller deponering i specialdeponi.

Den fluorescerende belægning skal opbevares i lukkede beholdere.

Glas fra billedrør skal afleveres til virksomheder, der er godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet til oparbejdning af blyholdigt glas med henblik på genanvendelse.

Såfremt blyindholdet ikke udtages effektivt ved oparbejdningen må glasset kun anvendes som råvare ved fremstilling af billedrør el. lign., hvor bly indgår som en nødvendig og godkendt bestanddel.

Gasudladningslamper og lysstofrør:

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af gasudladningslamper og lysstofrør skal foregå således at brud og udslip af kviksølv undgås.

Gasudladningslamper og lysstofrør skal opbevares i hertil egnede beholdere og afleveres til virksomheder, der er godkendt til oparbejdning af kviksølvholdige lyskilder.

Kviksølvet skal udtages og afleveres til virksomheder, der er godkendt til deponering af kviksølv i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Kviksølvindholdet i glas- og metalfraktionen må maksimalt udgøre 10 ppm.

Kondensatorer:

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af PCB-holdige kondensatorer skal foregå således at udslip af PCB undgås.

Kondensatorer, der indeholder polychlorerede biphenyler (PCB) skal opbevares i hertil egnede beholdere.

Kondensatorer, der indeholder polychlorerede biphenyler (PCB), skal afleveres til virksomheder, der er godkendt til at håndtere PCB-affald med henblik på bortskaffelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Jern og andre metaller fra kondensatorer kan såfremt restindholdet af PCB er mindre end 50 ppm afleveres til oparbejdning og genanvendelse på virksomheder, der er godkendt i henhold miljøbeskyttelseslovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet

Kviksølvholdige komponenter:

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af kviksølvholdige komponenter skal foregå således at brud og udslip af kviksølv undgås.

Kviksølvholdige komponenter skal opbevares i hertil egnede beholdere.

Kviksølvholdige komponenter skal afleveres til virksomheder, der er godkendt til deponering af kviksølvholdigt affald i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

LCD-skærme:

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af udstyr der indeholder LCD-skærme skal foregå således at brud på skærme undgås.

LCD-skærme, der umiddelbart kan indgå som en integreret del af et nyt produkt kan frasepareres og genbruges til dette formål.

LCD-skærme der ikke kan genbruges skal afleveres til virksomheder, der er godkendt til at håndtere affald af LCD-skærme med henblik på genanvendelse eller bortskaffelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Gasudladningslamper skal udtages og afleveres til virksomheder jf. ovenstående.

Ozonlagsnedbrydende gasser og drivhusgasser:

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af udstyr der indeholder ozonlagsnedbrydende gasser eller drivhusgasser skal foregå således at lækager undgås.

Udstyr, der indeholder gasser, som er ozonnedbrydende eller har et GWP (global warming potential) på over 15, f.eks. i skum og kølekredsløb, skal afleveres til virksomheder, der er godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet til oparbejdning.

Gasserne skal udtages og opsamles under anvendelse af de bedst tilgængelige teknologier. Dokumentation for anvendelse af bedst tilgængelig teknologi skal foreligge i form af RAL-certificering eller test gennemført af tilsvarende anerkendte prøvningsorganer, der dokumenterer, at der ved behandling af husholdningsapparater (køleskabe og frysere) opsamles og destrueres gennemsnitligt mindst 115 gr. gasser fra kølesystemer og gennemsnitligt mindst 300 gr. gasser fra isolationsskum, samt at restindholdet af gasser i isolationsskum og kompressorolie maksimalt udgør 0,2 % som vægt.

Gasserne skal destrueres på anlæg, der er godkendt hertil i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Plast indeholdende bromerede flammehæmmere:

Plast indeholdende bromerede flammehæmmere skal afleveres til virksomheder, der er godkendt til at håndtere bromholdigt affald i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Plast med bromindhold mindre end 5 ppm kan afleveres til oparbejdning og genanvendelse på virksomheder, der er godkendt i henhold miljøbeskyttelseslovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet

Printkort:

Printkort, der ikke genbruges, skal, efter demontering af kondensatorer, batterier, akkumulatorer og kviksølvholdige komponenter, herunder LCD-skærme med gasudladningslamper, afleveres til anlæg, der er godkendt til håndtering af metalholdigt affald, der indeholder bromerede flammehæmmere, PCB og beryllium i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Tonerpatroner, til flydende og pastaagtige toner, såvel som farvetoner:

Tonerpatroner, der ikke genbruges, afleveres til forbrænding på affaldsforbrændingsanlæg, der er godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Elektriske kabler:

Elektriske kabler afleveres til virksomheder, der mekanisk oparbejder elektriske kabler med henblik på genanvendelse af metalindholdet, som er godkendt til at håndtere kabelaffald i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

 Bilag 4

Piktogram til mærkning af elektrisk og elektronisk udstyr

Piktogrammet til angivelse af særskilt indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) består af en overstreget affaldsspand på hjul, som vist nedenfor. Piktogrammet skal anbringes på en sådan måde, at det er synligt, læseligt og usletteligt.

AL1288_1.JPG Size: (144 X 149)

 Bilag 5

Former og metoder for bortskaffelse, jf. § 3, nr. 10

D1 Deponering på eller i jorden (f.eks. på lossepladser o.s.v.).

D2 Behandling i jordmiljø (f.eks. bionedbrydning af flydende affald eller slam i jordbunden o.s.v.).

D3 Indsprøjtning i dybtliggende formationer (f.eks. indsprøjtning af flydende eller partikelformet affald i boringer, salthorste eller naturlige geologiske spalter o.s.v.).

D4 Deponering i overfladevand (f.eks. udledning af flydende affald eller slam i boringer, småsøer eller laguner o.s.v.).

D5 Deponering på specielt indrettet losseplads (f.eks. placering i vandtætte tildækkede rum, der er adskilt indbyrdes og isoleret fra hinanden og fra det omgivende miljø o.s.v.).

D6 Udledning i vandmiljøet, undtagen dumpning.

D7 Dumpning, herunder nedgravning i havbunden.

D8 Biologisk behandling, ikke specificeret andetsteds i dette bilag, som resulterer i forbindelser eller blandinger, som bortskaffes efter en af de i D1-D12 omhandlede metoder.

D9 Fysisk-kemisk behandling, ikke specificeret andetsteds i dette bilag, der resulterer i forbindelser eller blandinger, som bortskaffes efter en af de i D1-D12 omhandlede metoder (f.eks. fordampning, tørring, kalcinering o.s.v.).

D10 Forbrænding på landjorden.

D11 Forbrænding på havet.

D12 Permanent oplagring (f.eks. placering af beholdere i en mine o.s.v.).

D13 Blanding forud for en af de i D1-D12 omhandlede bortskaffelsesformer.

D14 Omlastning eller ompakning forud for en af de i D1-D13 omhandlede bortskaffelsesformer.

D15 Oplagring forud for en af de i D1-D14 omhandlede bortskaffelsesformer (bortset fra midlertidig oplagring forud for indsamling på det anlæg, hvor affaldet er produceret).

 Bilag 6

Former og metoder for nyttiggørelse, jf. § 3, nr. 11

R1 Hovedanvendelse som brændsel eller andre midler til energifremstilling.

R2 Genvinding eller regenerering af opløsningsmidler.

R3 Recirkulering eller genvinding af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler (herunder kompostering eller andre former for biologisk omdannelse).

R4 Recirkulering eller genvinding af metaller og metalforbindelser.

R5 Recirkulering eller genvinding af andre uorganiske stoffer.

R6 Regenerering af syrer eller baser.

R7 Genvinding af produkter, der anvendes til opfangning af forurenende stoffer.

R8 Genvinding af produkter fra katalysatorer.

R9 Regenerering eller andre genanvendelser af olie.

R10 Spredning på jorden med positive virkninger for landbrug eller økologi.

R11 Anvendelse af affald hidrørende fra en af formerne R1 til R10.

R12 Udveksling af affald med henblik på at lade det gennemgå en af formerne R1 til R11.

R13 Oplagring af affald forud for en af formerne R1 til R12 (bortset fra midlertidig oplagring forud for indsamling på det anlæg, hvor det er produceret).

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), EU-Tidende 2003 L 37, s. 24, og direktiv 2003/108/EF om ændring af direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), EU-Tidende 2003 L 345, s. 106.