Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Kapitel 2   Forsyningssekretariatets opgaver

Kapitel 3   Betaling og opkrævning

Kapitel 4   Ikrafttræden m.v.

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Forsyningssekretariatets virksomhed

I medfør af § 9, stk. 5, § 10, stk. 6, og § 25 i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastlægger reglerne for Forsyningssekretariatets virksomhed og regler om betaling og opkrævning.

Kapitel 2

Forsyningssekretariatets opgaver

§ 2. Forsyningssekretariatet varetager de opgaver, der ved lov eller i henhold til lov er henlagt til sekretariatet.

§ 3. Offentliggørelse af Forsyningssekretariatets afgørelser efter lovens § 6, stk. 2, § 7, stk. 1, og § 36, stk. 2, sker på sekretariatets hjemmeside senest 1 uge efter, at afgørelsen er meddelt vandselskabet.

§ 4. Forsyningssekretariatet foretager analyser m.v. til understøttelse og opfyldelse af lovens formål.

§ 5. Forsyningssekretariatet fastsætter, hvilke oplysninger der er nødvendige til brug for behandlingen af ansøgning om undtagelse efter lovens § 3, stk. 1-3.

§ 6. Forsyningssekretariatet afgør, bortset fra afgørelser efter konkurrencelovens § 2, stk. 2, jf. stk. 4, selv spørgsmål om sekretariatets kompetence.

§ 7. Forsyningssekretariatet beslutter for så vidt angår de områder, der er underlagt sekretariatets kompetence, om der skal indgives politianmeldelse for overtrædelse af lovens § 30.

Kapitel 3

Betaling og opkrævning

§ 8. Det beløb, som vandselskaber skal udrede til dækning af udgifter forbundet med Forsyningssekretariatets drift og opgavevaretagelse, jf. lovens § 10, indbetales til Konkurrencestyrelsen.

Stk. 2. Konkurrencestyrelsen opkræver det årlige beløb hos vandselskaberne i 4. kvartal året før. Beløbet forfalder til betaling senest 30 dage efter opkrævningsdatoen.

Stk. 3. Der betales ikke moms af det beløb, der er nævnt i stk. 1.

Kapitel 4

Ikrafttræden m.v.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

§ 10. Det beløb, som vandselskaber skal udrede til dækning af Forsyningssekretariatets etableringsudgifter og til dækning af udgifter forbundet med sekretariatets drift og opgavevaretagelse i 2010, indbetales til Konkurrencestyrelsen.

Stk. 2. Konkurrencestyrelsen opkræver beløbet hos vandselskaberne inden udgangen af 1. kvartal i 2010. Beløbet forfalder til betaling senest 30 dage efter opkrævningsdatoen.

Stk. 3. Der betales ikke moms af det beløb, der er nævnt i stk. 1.

Miljøministeriet, den 16. december 2009

Troels Lund Poulsen

/ Helle Pilsgaard