Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2010 af beløb i henhold til lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og bekendtgørelse om indfødsretsprøven

I medfør af § 48 i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1593 af 14. december 2007, § 2, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 755 af 26. juni 2007 om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og § 8, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1070 af 5. november 2008 om indfødsretsprøven, fastsættes:

§ 1. Med virkning for beløb, der udbetales i perioden fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2010 i medfør af integrationsloven, gælder følgende:

1) Det i § 45, stk. 4, 1. pkt., nævnte beløb udgør 3.816 kr.

2) Det i § 45, stk. 5, 2. pkt., nævnte beløb udgør 77.011 kr.

3) Det i § 45, stk. 6, 1. pkt., nævnte beløb udgør 7.866 kr.

4) Det i § 45, stk. 7, nr. 1 og 2, nævnte beløb udgør 44.006 kr.

5) Det i § 45, stk. 7, nr. 3 og 4, nævnte beløb udgør 33.005 kr.

§ 2. Fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2010 udgør beløbene i § 2, stk. 2, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 755 af 26. juni 2007 om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. henholdsvis 1.149 kr. og 690 kr.

§ 3. Fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2010 udgør beløbet i § 8, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1070 af 5. november 2008 om indfødsretsprøven 660 kr.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 12. november 2009

Birthe Rønn Hornbech

/ Dorte Lohmann Kjærgaard