Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udstykningskravet

I medfør af § 16, stk. 2, og § 23, 2. pkt., i lov om udstykning og anden registrering i matriklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 494 af 12. juni 2003 fastsættes:

§ 1. Ved tinglysning af dokumenter om adkomst, pant eller brugsret vedrørende fast ejendom påser Tinglysningsretten, at udstykningslovens § 14, § 15, 1. pkt., og § 16, stk. 1, overholdes.

§ 2. Før et dokument kan tinglyses som adkomst til et umatrikuleret areal, jf. udstykningslovens § 4, skal der foreligge,

1) en erklæring fra matrikelmyndigheden om, at arealet ikke er en del af en umatrikuleret ejendom, eller

2) en meddelelse eller erklæring fra matrikelmyndigheden om, at arealet

a) ved matrikulering er blevet en samlet fast ejendom, eller

b) ved arealoverførsel er overført til en samlet fast ejendom.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, når tinglysning af adkomst til et eksproprieret areal sker på det grundlag, der er nævnt i § 40 i bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom).

§ 3. Før et dokument om brugsret over et umatrikuleret areal kan tinglyses for et længere tidsrum end 10 år, skal der foreligge en erklæring fra matrikelmyndigheden om, at arealet ikke er en del af en umatrikuleret ejendom.

§ 4. Der kan uden tidsbegrænsning stiftes brugsret over et grundareal på højst 5 m² af en samlet fast ejendom eller en umatrikuleret ejendom, når brugsretten alene angår ret til at anbringe en teknisk indretning, f.eks. en mast, stander, transformer, brønd eller lignende.

Stk. 2. Der kan endvidere uden tidsbegrænsning stiftes brugsret over en del af en samlet fast ejendom eller en umatrikuleret ejendom, når brugsretten angår ret til at anbringe en mast, der indgår i et strækningsanlæg.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. februar 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 107 af 25. februar 1991 om udstykningskravet ophæves.

Miljøministeriet, den 8. februar 2010

Troels Lund Poulsen

/ Søren Christensen