Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Skatteaftaler mellem Danmark og Aruba

Kapitel 2   Skatteaftaler mellem Danmark og Bermuda

Kapitel 3   Skatteaftaler mellem Danmark og De Britiske Jomfruøer

Kapitel 4   Skatteaftaler mellem Danmark og Cayman Islands

Kapitel 5   Skatteaftaler mellem Danmark og De Nederlandske Antiller

Kapitel 6   Ikrafttræden

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Bilag 8

Bilag 9

Bilag 10

Bilag 11

Bilag 12

Bilag 13

Bilag 14

Bilag 15

Bilag 16

Den fulde tekst

Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og henholdsvis Aruba, Bermuda, De Britiske Jomfruøer, Cayman Islands og De Nederlandske Antiller

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Skatteaftaler mellem Danmark og Aruba

§ 1. Aftale af 10. september 2009 mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Nederlandene, for så vidt angår Aruba, om udveksling af oplysninger vedrørende skatter kan tiltrædes på Danmarks vegne. Aftalen er optaget som bilag 1 til denne lov.

Stk. 2. Aftalen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i aftalens artikel 13.

§ 2. Aftale af 10. september 2009 mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Nederlandene, for så vidt angår Aruba, til fremme af økonomiske forbindelser kan tiltrædes på Danmarks vegne. Aftalen er optaget som bilag 2 til denne lov.

Stk. 2. Aftalen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i aftalens artikel 8.

Kapitel 2

Skatteaftaler mellem Danmark og Bermuda

§ 3. Aftale af 16. april 2009 mellem Danmark og Bermuda om udveksling af oplysninger vedrørende skatter og den ledsagende protokol af 16. april 2009 om fortolkningen eller anvendelsen af aftalen mellem Danmark og Bermuda om udveksling af oplysninger vedrørende skatter kan tiltrædes på Danmarks vegne. Aftalen og den ledsagende protokol er optaget som bilag 3 til denne lov.

Stk. 2. Aftalen og den ledsagende protokol træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i aftalens artikel 13.

§ 4. Aftale af 16. april 2009 mellem Danmark og Bermuda til undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer kan tiltrædes på Danmarks vegne. Aftalen er optaget som bilag 4 til denne lov.

Stk. 2. Aftalen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i aftalens artikel 13.

§ 5. Aftale af 16. april 2009 mellem Danmark og Bermuda til undgåelse af dobbeltbeskatning af foretagender, der driver skibe eller fly i international trafik, kan tiltrædes på Danmarks vegne. Aftalen er optaget som bilag 5 til denne lov.

Stk. 2. Aftalen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i aftalens artikel 4.

§ 6. Aftale af 16. april 2009 mellem Danmark og Bermuda om adgang til gensidige aftaleprocedurer i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders fortjeneste kan tiltrædes på Danmarks vegne. Aftalen er optaget som bilag 6 til denne lov.

Stk. 2. Aftalen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i aftalens artikel 5.

Kapitel 3

Skatteaftaler mellem Danmark og De Britiske Jomfruøer

§ 7. Aftale af 18. maj 2009 mellem Danmark og De Britiske Jomfruøer om udveksling af oplysninger vedrørende skatter kan tiltrædes på Danmarks vegne. Aftalen er optaget som bilag 7 til denne lov.

Stk. 2. Aftalen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i aftalens artikel 15.

§ 8. Aftale af 18. maj 2009 mellem Danmark og De Britiske Jomfruøer til undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer kan tiltrædes på Danmarks vegne. Aftalen er optaget som bilag 8 til denne lov.

Stk. 2. Aftalen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i aftalens artikel 13.

§ 9. Aftale af 18. maj 2009 mellem Danmark og De Britiske Jomfruøer til undgåelse af dobbeltbeskatning af foretagender, der driver skibe eller fly i international trafik, kan tiltrædes på Danmarks vegne. Aftalen er optaget som bilag 9 til denne lov.

Stk. 2. Aftalen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i aftalens artikel 4.

§ 10. Aftale af 18. maj 2009 mellem Danmark og De Britiske Jomfruøer om adgang til gensidige aftaleprocedurer i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders fortjeneste kan tiltrædes på Danmarks vegne. Aftalen er optaget som bilag 10 til denne lov.

Stk. 2. Aftalen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i aftalens artikel 5.

Kapitel 4

Skatteaftaler mellem Danmark og Cayman Islands

§ 11. Aftale af 1. april 2009 mellem Danmarks regering og Cayman Islands’ regering om oplysninger i skattesager kan tiltrædes på Danmarks vegne. Aftalen er optaget som bilag 11 til denne lov.

Stk. 2. Aftalen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i aftalens artikel 11.

§ 12. Aftale af 17. juni 2009 mellem Danmarks regering og Cayman Islands’ regering til undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer kan tiltrædes på Danmarks vegne. Aftalen er optaget som bilag 12 til denne lov.

Stk. 2. Aftalen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i aftalens artikel 13.

§ 13. Aftale af 17. juni 2009 mellem Danmarks regering og Cayman Islands’ regering til undgåelse af dobbeltbeskatning af foretagender, der driver skibe eller fly i international trafik, kan tiltrædes på Danmarks vegne. Aftalen er optaget som bilag 13 til denne lov.

Stk. 2. Aftalen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i aftalens artikel 4.

§ 14. Aftale af 17. juni 2009 mellem Danmarks regering og Cayman Islands’ regering om adgang til gensidige aftaleprocedurer i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders fortjeneste kan tiltrædes på Danmarks vegne. Aftalen er optaget som bilag 14 til denne lov.

Stk. 2. Aftalen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i aftalens artikel 5.

Kapitel 5

Skatteaftaler mellem Danmark og De Nederlandske Antiller

§ 15. Aftale af 10. september 2009 mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Nederlandene, for så vidt angår De Nederlandske Antiller, om udveksling af oplysninger vedrørende skatter kan tiltrædes på Danmarks vegne. Aftalen er optaget som bilag 15 til denne lov.

Stk. 2. Aftalen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i aftalens artikel 12.

§ 16. Aftale af 10. september 2009 til fremme af økonomiske forbindelser mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Nederlandene, for så vidt angår De Nederlandske Antiller, kan tiltrædes på Danmarks vegne. Aftalen er optaget som bilag 16 til denne lov.

Stk. 2. Aftalen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i aftalens artikel 8.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 17. Loven træder i kraft den 25. november 2009.

§ 18. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 20. november 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen


Bilag 1

(Oversættelse)

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Nederlandene for så vidt angår Aruba om udveksling af oplysninger vedrørende skatter

Kongeriget Danmark og Kongeriget Nederlandene for så vidt angår Aruba, der ønsker at fremme udvekslingen af oplysninger vedrørende skatter, er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Denne aftales genstand og anvendelsesområde

1. De kontraherende parters kompetente myndigheder skal yde bistand gennem udveksling af oplysninger, som kan forudses at være relevante for administration og håndhævelse af de kontraherende parters interne lovgivning vedrørende de skatter, som er omfattet af aftalen. Sådanne oplysninger skal indbefatte oplysninger, som kan forudses at være relevante for ansættelse, ligning og opkrævning af sådanne skatter, inddrivelse og tvangsfuldbyrdelse af skattekrav eller efterforskning eller retsforfølgning af skattesager.

Oplysningerne skal udveksles i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale og skal behandles som fortrolige på den måde, som er fastlagt i artikel 8. De rettigheder og den beskyttelse, som tilkommer personer i henhold til den anmodede parts lovgivning eller, administrative praksis, forbliver gældende, i det omfang de ikke unødigt hindrer eller forsinker effektiv udveksling af oplysninger.

2. For så vidt angår Kongeriget Nederlandene finder denne aftale kun anvendelse på Aruba.

Artikel 2

Jurisdiktion

En anmodet part er ikke pligtig til at fremskaffe oplysninger, som hverken er i dens myndigheders besiddelse eller besiddes eller kontrolleres af personer inden for dens jurisdiktion.

Artikel 3

Skatter omfattet af aftalen

1. De skatter, som omfattes af denne aftale, er:

a) I Aruba:

i) indkomstskatten (indkomstenbelasting);

ii) lønskatten (loonbelasting);

iii) kapitalgevinstbeskatningen (winstbelasting);

iv) kildeskatten af udbytter (dividendbelasting):

b) i Danmark:

i) indkomstskatten til staten;

ii) den kommunale indkomstskat.

2. Denne aftale finder også anvendelse på skatter af samme art, der efter datoen for denne aftales undertegnelse udskrives som tillæg til, eller i stedet for, de eksisterende skatter. Denne aftale finder også anvendelse på skatter af væsentligt samme art, der efter datoen for denne aftales undertegnelse udskrives som tillæg til, eller i stedet for, hvis de kontraherende parters kompetente myndigheder bliver enige herom. Herudover kan fortegnelsen over de omfattede skatter udvides eller ændres efter gensidig aftale mellem de kontraherende parter i form af brevveksling. De kontraherende parters kompetente myndigheder skal underrette hinanden om alle væsentlige ændringer af beskatning og hermed forbundne metoder til indsamling af oplysninger, som omfattes af denne aftale.

Artikel 4

Definitioner

1. I denne aftale har følgende udtryk den nedenfor angivne betydning, medmindre de er defineret anderledes:

a) udtrykket »kontraherende part« betyder Aruba eller Danmark, alt efter sammenhængen;

b) udtrykket »Aruba« betyder den del af Kongeriget Nederlandene, der befinder sig i det Caribiske område, og som udgøres af øen Aruba;

c) udtrykket »Danmark« betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med folkeretten i dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færøerne eller Grønland;

d) udtrykket »kompetent myndighed« betyder:

i) i Aruba, finans- og økonomiministeren eller en befuldmægtiget stedfortræder for ministeren;

ii) i Danmark, skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder;

e) udtrykket »person« indbefatter en fysisk person, et selskab og enhver anden sammenslutning af personer;

f) udtrykket »selskab« betyder enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person;

g) udtrykket »selskab, hvis aktier er genstand for offentlig handel« betyder et selskab, hvis vigtigste aktieklasse er noteret på en anerkendt aktiebørs under forudsætning af, at dets noterede aktier frit kan købes eller sælges af almenheden. Aktier kan købes eller sælges »af almenheden«, hvis køb eller salg af aktier ikke underforstået eller udtrykkeligt er begrænset til en afgrænset kreds af investorer;

h) udtrykket »vigtigste aktieklasse« betyder den aktieklasse, som repræsenterer flertallet af stemmerne i og værdien af selskabet;

i) udtrykket »anerkendt fondsbørs« betyder sådan børs, som de kontraherende parters kompetente myndigheder er blevet enige om;

j) udtrykket »kollektiv investeringsfond eller -ordning« betyder ethvert puljet investeringsinstrument, uanset dets juridiske kvalifikation. Udtrykket »offentlig kollektiv investeringsfond eller -ordning« betyder enhver kollektiv investeringsfond eller -ordning, forudsat at andele, aktier eller andre rettigheder i fonden eller ordningen frit kan købes, sælges eller indløses af almenheden. Andele, aktier eller andre rettigheder kan frit købes, sælges eller indløses af »almenheden«, hvis købet, salget eller indløsningen ikke underforstået eller udtrykkeligt er begrænset til en afgrænset kreds af investorer ikke er underforstået eller udtrykkeligt begrænset til en afgrænset kreds af investorer;

k) udtrykket »skat« betyder enhver skat, som denne aftale finder anvendelse på;

l) udtrykket »anmodende part« betyder den kontraherende part, som anmoder om oplysninger;

m) udtrykket »anmodede part« betyder den kontraherende part, som er anmodet om at videregive oplysninger;

n) udtrykket »foranstaltninger til indhentning af oplysninger« betyder lovgivning og administrativ praksis eller domstolspraksis, der sætter en kontraherende part i stand til at til at indhente og yde de oplysninger, der anmodes om;

o) udtrykket »oplysning« betyder enhver omstændighed, meddelelse eller protokol uanset form;

2. Ved en kontraherende parts anvendelse af denne aftale på ethvert tidspunkt skal ethvert udtryk, som ikke er defineret deri, medmindre andet følger af sammenhængen, tillægges den betydning, som det har på dette tidspunkt i denne parts lovgivning, idet enhver betydning i de skattelove, der anvendes i denne part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt andre steder i denne parts lovgivning.

Artikel 5

Udveksling af oplysninger efter anmodning

1. Den anmodede parts kompetente myndighed skal efter anmodning fra den anmodende part videregive oplysninger til formål som nævnt i artikel 1. Sådanne oplysninger skal videregives, uanset om den adfærd, som undersøges, ville udgøre en forbrydelse efter den anmodede parts egen lovgivning, hvis adfærden var udøvet på den anmodede parts område.

2. Hvis de oplysninger, som den anmodede parts kompetente myndigheder er i besiddelse af, ikke er tilstrækkelige til at sætte den i stand til at imødekomme anmodningen om oplysninger, skal denne part bruge alle relevante foranstaltninger til indhentning af oplysninger for at videregive de oplysninger, der anmodes om, til den anmodende part, uanset at den anmodede part ikke behøver sådanne oplysninger til formål for sin egen beskatning.

3. Hvis den anmodende parts kompetente myndighed særligt anmoder om det, skal den anmodede parts kompetente myndighed videresende oplysninger efter denne artikel, i det omfang det er tilladt efter dens nationale lovgivning, i form af skriftlige vidneudsagn og bekræftede kopier af originale protokoller.

4. Hver kontraherende part skal sikre, at dens kompetente myndighed har hjemmel til, til opfyldelse af de formål, der er nævnt i aftalens artikel 1, at indhente og efter anmodning videregive:

a) oplysninger, der besiddes af banker, andre finansielle institutioner, og enhver person, som optræder i egenskab af repræsentant eller forvalter, herunder befuldmægtigede og fondsforvaltere;

b) oplysninger vedrørende ejerskabet til selskaber, interessentskaber, trusts, fonde, »Anstalten« og andre personer, herunder – med de begrænsninger, der følger af artikel 2 – ejerskabet til alle sådanne personer i en kæde af ejere; i tilfælde af trusts, oplysninger om stiftere, forvaltere, berettigede og tilsynsførende; og i tilfælde af fonde, oplysninger om stiftere, medlemmer af fondsbestyrelsen og berettigede. Derudover medfører denne aftale ikke en forpligtelse for de kontraherende parter til at indhente eller videregive oplysninger om ejerskab for så vidt angår selskaber, hvis aktier er genstand for offentlig handel, og offentlige kollektive investeringsfonde eller –ordninger, medmindre sådanne oplysninger kan indhentes uden uforholdsmæssige vanskeligheder.

5. Når den anmodende parts kompetente myndighed anmoder om oplysninger i henhold til denne aftale, skal den for at synliggøre den forudsete relevans i forhold til anmodningen af de oplysninger, der anmodes om, give følgende oplysninger til den anmodede parts kompetente myndighed:

a) identiteten af den person, som er genstand for undersøgelse eller efterforskning;

b) en erklæring om de oplysninger, der anmodes hom, herunder deres krakter og den form, i hvilken den anmodende part ønsker at modtage dem fra den anmodede part;

c) de skattemæssige formål, for hvilke oplysningerne søges;

d) grunde til at antage, at de oplysninger, der anmodes om, opbevares hos den anmodede part eller besiddes eller kontrolleres af en person, der befinder sig inden for den anmodede parts jurisdiktion;

e) i det omfang det vides, navn og adresse på enhver person, som antages at besidde de oplysninger, der anmodes om;

f) en erklæring om, at anmodningen er i overensstemmelse med lovgivning og administrativ praksis i den anmodende part, at hvis de oplysninger, der anmodes om, havde været i den anmodende parts jurisdiktion, så ville den anmodende parts kompetente myndigheder være i stand til at indhente oplysningerne efter den anmodende parts lovgivning eller normale forvaltningspraksis, og at anmodningen om oplysninger er i overensstemmelse med denne aftale;

g) en erklæring om, at den anmodende part har udtømt alle muligheder, der står til rådighed i dens eget område, for at indhente oplysningerne, undtagen de, som ville medføre uforholdsmæssige vanskeligheder.

6. Den anmodede parts kompetente myndighed skal videresende de oplysninger, der anmodes om, til den anmodende part hurtigst muligt. For at sikre en hurtig besvarelse skal den anmodede parts kompetente myndighed:

a) skriftligt bekræfte modtagelsen af anmodningen over for den anmodende part og give den anmodende parts kompetente myndighed underretning om eventuelle mangler ved anmodningen inden 60 dage efter modtagelsen af anmodningen;

b) hvis den anmodede parts kompetente myndighed ikke har været i stand til at indhente og videregive oplysningerne inden for 90 dage efter modtagelsen af anmodningen, herunder hvis den støder på hindringer for tilvejebringelsen af oplysningerne, eller hvis den afslår at tilvejebringe oplysningerne, skal den umiddelbart underrette den anmodende part og herunder forklare årsagen til dens manglende mulighed, karakteren af hindringerne eller begrundelsen for dens afslag.

Artikel 6

Spontan udveksling af oplysninger

De kontraherende parter kan uden forudgående anmodning videresende oplysninger, som de er bekendt med, til hinanden.

Artikel 7

Skatteundersøgelser i udlandet

1. En kontraherende part kan tillade repræsentanter for den anden kontraherende parts kompetente myndighed at rejse ind i den førstnævnte parts område for at udspørge fysiske personer og undersøge protokoller med skriftlig tilladelse fra de berørte personer. Den sidstnævnte parts kompetente myndighed skal underrette den førstnævnte parts kompetente myndigheder om tid og sted for mødet med de pågældende fysiske personer.

2. Efter anmodning fra den kompetente myndighed i en af de kontraherende parter kan den anden kontraherende parts kompetente myndighed tillade, at repræsentanter fra den førstnævnte parts kompetente myndighed er til stede under den relevante del af en skatteundersøgelse på den sidstnævnte parts område.

3. Hvis anmodningen som nævnt i stykke 2 imødekommes, skal den kontraherende parts kompetente myndighed, der udfører undersøgelsen, så tidligt som muligt, underrette den anden parts kompetente myndighed om tid og sted for undersøgelsen, om den myndighed eller person, der er udpeget til at udføre undersøgelsen, og om procedurerne og betingelserne, som kræves af den førstnævnte part for udførelsen af undersøgelsen. Alle beslutninger med hensyn til udførelsen af undersøgelsen skal træffes af den part, der udfører undersøgelsen.

Artikel 8

Mulighed for at afslå en anmodning

1. Den anmodede part er ikke forpligtet til at indhente eller videregive oplysninger, som den anmodende part ikke ville være i stand til at indhente efter sin lovgivning til brug for administrationen eller håndhævelsen af sin egen skattelovgivning. Den anmodede parts kompetente myndighed kan afslå at yde bistand, hvor anmodningen ikke er fremsat i overensstemmelse med denne aftale.

2. Bestemmelserne i denne aftale pålægger ikke en kontraherende part nogen forpligtelse til at videregive oplysninger, der ville afsløre nogen erhvervsmæssig, forretningsmæssig, industriel, kommerciel eller faglig hemmelighed eller fremstillingsmetode. Uanset det foranstående skal oplysninger af den type, som er beskrevet i artikel 5, stykke 4, dog ikke behandles som en sådan hemmelighed eller fremstillingsmetode, alene fordi de opfylder kriterierne i dette stykke.

3. Bestemmelserne i denne aftale pålægger ikke en kontraherende part nogen forpligtelse til at indhente oplysninger, som ville afsløre fortrolig kommunikation mellem en klient og en advokat eller anden juridisk rådgiver, når sådan kommunikation er

a) frembragt med det formål at søge eller yde juridisk rådgivning eller

b) frembragt til brug for eksisterende eller overvejede juridiske handlinger.

4. Den anmodede part kan afslå en anmodning om oplysninger, hvis meddelelse af oplysningerne ville være i strid med almene hensyn (ordre public).

5. En anmodning om oplysninger kan ikke afslås af den grund, at skattekravet, som giver anledning til anmodningen, bestrides af den skattepligtige.

6. Den anmodede part kan afslå en anmodning om oplysninger, hvis den anmodende part har anmodet om oplysningerne til administration eller håndhævelse af en bestemmelse i den anmodende parts skattelovgivning eller ethvert krav i forbindelse hermed, der diskriminerer mod en statsborger i den anmodede part sammenlignet med en statsborger eller i den anmodende part under samme omstændigheder.

Artikel 9

Tavshedspligt

Enhver oplysning, som er modtaget af en kontraherende part i henhold til denne aftale, skal holdes hemmelig og må kun meddeles til personer eller myndigheder (herunder domstole og forvaltningsmyndigheder) inden for den kontraherende parts jurisdiktion, der er beskæftiget med ligning og opkrævning, tvangsfuldbyrdelse af eller retsforfølgning eller afgørelser af klager med hensyn til skatter omfattet af denne aftale. Sådanne personer eller myndigheder må kun anvende sådanne oplysninger til sådanne formål. De må meddele oplysningerne under offentlige retshandlinger eller i retsafgørelser. Oplysningerne må ikke meddeles til nogen anden person eller enhed eller myndighed eller til nogen anden jurisdiktion uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra den anmodede parts kompetente myndighed.

Artikel 10

Omkostninger

Medmindre de kontraherende parters kompetente myndigheder aftaler andet, skal almindelige omkostninger, som er pådraget i forbindelse med ydelse af bistand, bæres af den anmodede part, og ekstraordinære omkostninger, der er pådraget i forbindelse med ydelse af bistand (herunder omkostninger til at engagere udenforstående rådgivere i forbindelse med retssager eller lignende) bæres af den anmodende part. Efter anmodning fra en af de kontraherende parter skal de kompetente myndigheder i nødvendigt omfang konsultere hinanden om denne artikel, og i særdeleshed skal den anmodede parts kompetente myndighed konsultere den anmodende parts kompetente myndighed på forhånd, hvis omkostningerne ved at videregive oplysninger med hensyn til en særlig anmodning kan forventes at være væsentlige.

Artikel 11

Effektuerende lovgivning

De kontraherende parter skal gennemføre enhver lovgivning, der er nødvendig for at overholde og effektuere vilkårene for denne aftale.

Artikel 12

Gensidig aftaleprocedure

1. De kontraherende parters kompetente myndigheder skal i fællesskab søge at løse eventuelle vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med fortolkningen eller gennemførelsen af denne aftale.

2. I tillæg til de bestræbelser, der omtales i stykke 1, kan de kontraherende parters kompetente myndigheder gensidigt aftale de fremgangsmåder, som skal anvendes efter artikel 5 og 6.

3. De kontraherende parters kompetente myndigheder kan kommunikere direkte med hinanden med henblik på denne artikel.

Artikel 13

Ikrafttræden

1. Hver af parterne skal skriftligt underrette den anden om, at de fremgangsmåder, der er påkrævet efter dens lovgivning for, at denne aftale kan træde i kraft, er gennemført.

2. Aftalen træder i kraft den tredvte dag modtagelsen af den seneste af disse underretninger og har derefter virkning fra den dato.

3. Denne aftales bestemmelser finder anvendelse på skattemæssige perioder, der ifølge den anmodende parts lovgivning stadig kan gøres til genstand for undersøgelse på tidspunktet for anmodningen om oplysninger.

Artikel 14

Opsigelse

1. Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af en kontraherende part. Hver af de kontraherende parter kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse gennem diplomatiske kanaler om opsigelse til den anden part mindst seks måneder før udløbet af ethvert kalenderår.

2. I så fald ophører aftalen med at have virkning fra den 1. januar i det kalenderår, der følger efter udløbet af den periode på seksmåneders perioden.

3. Uanset en eventuel opsigelse af denne aftale forbliver de kontraherende parter bundet af bestemmelserne i artikel 8 med hensyn til enhver oplysning, der er modtaget efter aftalen.

   
   
Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede i denne egenskab af de respektive parter, underskrevet aftalen.
   
Udfærdiget i Paris, den 10. september 2009, i to eksemplarer på engelsk.
   
For Kongeriget Danmark
For Kongeriget
Nederlandene for så vidt angår Aruba


Bilag 2

(Oversættelse)

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Nederlandene for så vidt angår Aruba til fremme af økonomiske forbindelser

Kongeriget Danmark

og

Kongeriget Nederlandene for så vidt angår Aruba

Idet Kongeriget Danmark og Kongeriget Nederlandene for så vidt angår Aruba (»parterne«) har indgået en aftale om udveksling af oplysninger i skattesager;

idet både Kongeriget Danmark og Kongeriget Nederlandene for så vidt angår Aruba har forpligtet sig til at arbejde hen imod et internationalt finansielt system, som er uden forvridninger som følge af mangel på gennemsigtighed og mangel på effektiv udveksling af oplysninger i skattesager;

idet Kongeriget Danmark ønsker at bistå Kongeriget Nederlandene for så vidt angår Aruba med spredning af dets økonomi;

er parterne derfor nu blevet enige om følgende:

Artikel 1

Definitioner

1. I denne aftale har følgende udtryk den nedenfor angivne betydning, medmindre de er defineret anderledes:

a) udtrykket »Danmark« betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med folkeretten i dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færøerne eller Grønland;

b) udtrykket »Aruba« betyder den del af Kongeriget Nederlandene, der befinder sig i det Caribiske område, og som udgøres af øen Aruba;

c) udtrykket »kompetent myndighed« betyder:

i) i Danmark, skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder;

ii) i Aruba, finans- og økonomiministeren eller en befuldmægtiget stedfortræder for ministeren;

d) udtrykket »selskab« betyder enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person.

2. Ved en parts anvendelse af denne aftale på ethvert tidspunkt skal ethvert udtryk, som ikke er defineret deri, medmindre andet følger af sammenhængen, tillægges den betydning, som det har på dette tidspunkt i denne parts lovgivning, idet enhver betydning i de skattelove, der anvendes i denne part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt andre steder i denne parts lovgivning.

Artikel 2

Skattemæssigt hjemsted

1. I denne aftale skal udtrykkene »selskab, der er hjem­me­hø­ren­de i Danmark,« og »selskab, der er hjemmehørende i Aruba,« betyde ethvert selskab, som i henhold til en parts lovgivning er skat­tepligtig der på grund af bopæl, hjemsted, ledelsens sæde eller ethvert andet kriterium af lignende karakter. Udtrykkene »selskab, der er hjem­me­hø­ren­de i Danmark,« og »selskab, der er hjemmehørende i Aruba,« omfatter ikke et selskab, som er skat­tepligtigt i en part udelukkende af indkomst fra kilder i den part;

2. Hvis et selskab efter bestemmelserne i stykke 1 er hjemme­hørende i begge parter, skal parternes kompetente myndigheder søge at afgøre spørgsmålet ved gensidig aftale.

Artikel 3

Indkomst fra fast driftssted

Når et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, har et fast driftssted i Aruba, skal Danmark undtage fortjeneste, som kan henføres til dette driftssted, fra skat, under forudsætning af, at hovedparten af fortjenesten hidrører fra aktiviteter som nævnt i artikel 5.

Artikel 4

Udbytte

Når et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, direkte ejer aktier, der repræsenterer 100 pct. af stemmerettighederne i et selskab, der er hjemmehørende i Aruba, skal Danmark undtage udbytte, der udloddes af det sidstnævnte selskab, fra skat, under forudsætning af, at hovedparten af fortjenesten i det sidstnævnte selskab hidrører fra aktiviteter som nævnt i artikel 5.

Artikel 5

Aktiviteter omfattet af aftalen

1. Artikel 3 og 4 finder kun anvendelse på fortjeneste, respektive udbytte, der betales af fortjeneste, som hovedsagelig hidrører fra følgende aktiviteter (undtagen finansielle aktiviteter bortset fra sådanne, der er knyttet til normal drift af virksomhed):

a) industriel og fremstillingsmæssig aktivitet, herunder samling;

b) turisme (herunder hoteller);

c) en byggeplads eller et konstruktions, samle- eller monteringsarbejde;

d) hav- og landbrug;

e) medicinske ydelser;

f) reparation, vedligeholdelse og godkendelse af skibe og fly;

g) olie- og gasaktiviteter og energiproduktion eller -forsyning.

2. Retten for ethvert selskab, der er hjemmehørende i Danmark, til i Aruba at indlede aktiviteter opregnet i det foregående stykke er undergivet Arubas gældende nationale lovgivning.

Artikel 6

Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

1. Hvis et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, mener, at foranstaltninger, truffet af en af eller begge parter, for det medfører eller vil medføre en beskatning, som ikke er i over­ensstem­melse med bestemmelserne i denne aftale, kan det, uanset hvilke retsmidler der måtte være foreskrevet i disse parters interne lovgivning, indbringe sin sag for den kom­petente myndighed i Danmark. Sagen skal indbringes inden tre år fra den dag, hvor der er givet det den første underretning om den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i over­ensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale.

2. Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen forekommer den at være beretti­get, og hvis den ikke selv kan nå frem til en rimelig løsning, søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i Aruba med hen­blik på at undgå beskatning, der ikke er i overensstemmelse med denne aftale. En­hver indgået aftale skal gennemføres uden hensyn til, hvilke tidsfrister der er fastsat i parternes interne lovgivning.

3. Parternes kompetente myndigheder skal søge ved gensidig aftale at løse vanskeligheder, der måtte opstå med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale.

4. Parternes kompetente myndigheder kan træde i direkte forbindelse med hinanden med henblik på indgåelse af en aftale i overensstemmelse med de fore­gående stykker.

Artikel 7

Varighed

Denne aftale gælder i en periode på 10 år regnet fra den dato, hvor denne aftale først finder anvendelse. Denne periode kan forlænges ved gensidig aftale mellem parternes kompetente myndigheder.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne aftale træder i kraft den tredvte dag efter den seneste af de datoer, hvor hver af parterne skriftligt har underrettet den anden om, at de foranstaltninger, som er forfatningsmæssigt eller på anden måde påkrævet i deres respektive lande, er overholdt. Denne aftale finder anvendelse på indkomst optjent i ethvert skatteår, der begynder på eller efter den 1. januar i det kalenderår, der følger efter det år, hvori denne aftale er trådt i kraft.

Artikel 9

Opsigelse

1. Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af en af parterne. Hver af parterne kan opsige denne aftale ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse mindst seks måneder inden udløbet af ethvert kalenderår. I så fald ophører denne aftale med at have virkning for skatteår og -perioder, der begynder efter udløbet af det kalenderår, i hvilket der er givet meddelelse om opsigelse.

2. Denne aftale udgør et supplement til aftalen om udveksling af oplysninger indgået mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Nederlandene for så vidt angår Aruba, underskrevet den 10. september 2009, og finder kun anvendelse, når og så længe den sidstnævnte aftale finder anvendelse.

   
   
Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede i denne egenskab af de respektive parter, underskrevet aftalen.
   
Udfærdiget i Paris, den 10. september 2009, i to eksemplarer på engelsk.
   
For Kongeriget Danmark
For Kongeriget
Nederlandene for så vidt angår Aruba


Bilag 3

(Oversættelse)

Aftale mellem Danmark og Bermuda om udveksling af oplysninger vedrørende skatter

Idet Danmarks regering hilser indgåelsen af denne aftale med Bermudas regering velkommen; aftalen repræsenterer et vigtigt skridt i effektueringen af den forpligtelse sidstnævnte påtog sig over for OECD i 2000 til at respektere principperne for gennemsigtighed og udveksling af oplysninger. Den danske regering anser denne aftale for at synliggøre Bermudas forpligtelse til høje standarder for effektiv udveksling af oplysninger i såvel kriminelle som civile skattesager inden for en acceptabel tidsramme, i overensstemmelse med mål og hensigter hos OECD’s Globale Forum for Beskatning. Den danske regering anerkender, at Bermuda har forpligtet sig til at bekæmpe skattemisbrug ved at indføre mekanismer, der øger gennemsigtigheden;

Idet Danmarks regering anerkender, at denne aftale udgør et betydningsfuldt bidrag til imødekommelse af landenes behov for at udvikle et verdensomspændende netværk til udveksling af oplysninger for effektivt at kunne bekæmpe international skatteunddragelse;

Idet Danmarks regering ved at indgå denne aftale anerkender, at Bermuda i henhold til OECD’s kriterier ikke anses for at befatte sig med skadelig skattepraksis eller for at være et skattely i forhold til den danske regering;

Danmarks regering og Bermudas regering, der ønsker at forbedre og lette vilkårene og forudsætningerne for udveksling af oplysninger vedrørende skatter,

erblevet enige om følgende:

Artikel 1

Aftalens genstand og anvendelsesområde

Parternes kompetente myndigheder skal yde bistand gennem udveksling af oplysninger, som er relevante for administration eller håndhævelse af parternes interne lovgivning vedrørende de skatter, som er omfattet af aftalen. Sådanne oplysninger skal indbefatte oplysninger, som er relevante for ansættelse, ligning og opkrævning af sådanne skatter, inddrivelse og tvangsfuldbyrdelse af skattekrav eller efterforskning eller retsforfølgning af skattesager.

Oplysningerne skal udveksles i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale og skal behandles som fortrolige på den måde, som er fastlagt i artikel 8.

Artikel 2

Jurisdiktion

En anmodet part er ikke pligtig til at fremskaffe oplysninger, som hverken er i dens myndigheders besiddelse eller besiddes eller kontrolleres af personer inden for dens jurisdiktion.

Artikel 3

Skatter omfattet af aftalen

1. De eksisterende skatter, som er omfattet af denne aftale, er direkte skatter af enhver art og beskrivelse, som udskrives i parterne.

2. Denne aftale finder også anvendelse på skatter af samme eller væsentligt samme art, der efter datoen for denne aftales undertegnelse udskrives som tillæg til, eller i stedet for, de eksisterende skatter. Parternes kompetente myndigheder skal underrette hinanden om alle væsentlige ændringer af beskatning og hermed forbundne metoder til indsamling af oplysninger, som omfattes af denne aftale.

Artikel 4

Definitioner

1. I denne aftale har følgende udtryk den nedenfor angivne betydning, medmindre de er defineret anderledes:

a) »Danmark« betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med folkeretten i dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færøerne eller Grønland;

b) »Bermuda« betyder øgruppen Bermuda;

c) »anmodende part« betyder den part i denne aftale, som anmoder om at modtage oplysninger eller har modtaget oplysninger;

d) »kollektiv investeringsfond eller -ordning« betyder ethvert puljet investeringsinstrument, uanset dets juridiske kvalifikation. Udtrykket »offentlig kollektiv investeringsfond eller -ordning« betyder enhver kollektiv investeringsfond eller -ordning, forudsat at andele, aktier eller andre rettigheder i fonden eller ordningen frit kan købes, sælges eller indløses af almenheden. Andele, aktier eller andre rettigheder kan frit købes, sælges eller indløses af »almenheden«, hvis købet, salget eller indløsningen ikke underforstået eller udtrykkeligt er begrænset til en afgrænset kreds af investorer ikke er underforstået eller udtrykkeligt begrænset til en afgrænset kreds af investorer;

e) »selskab« betyder enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person;

f) »kompetent myndighed« betyder, i Danmark, Skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder, og i Bermuda, Finansministeren eller en befuldmægtiget stedfortræder for ministeren;

g) »part« betyder Danmark eller Bermuda, alt efter sammenhængen;

h) »oplysning« betyder enhver omstændighed, meddelelse eller protokol uanset form;

i) »foranstaltninger til indhentning af oplysninger« betyder lovgivning og administrativ praksis eller domstolspraksis, der sætter en part i stand til at til at indhente og yde de oplysninger, der anmodes om;

j) »statsborger« betyder:

i) i Danmark,

A) enhver fysisk person med dansk indfødsret, og

B) enhver juridisk person, partnerskab, forening eller anden enhed, som afleder sin status som sådan af gældende lovgivning i Danmark; og

ii) i Bermuda, enhver juridisk person, partnerskab, selskab, trust, stat, forening eller anden enhed, som afleder sin status som sådan af gældende lovgivning i Bermuda;

k) »person« indbefatter en fysisk person, et selskab og enhver anden sammenslutning af personer;

l) »vigtigste aktieklasse« betyder den aktieklasse, som repræsenterer flertallet af stemmerne i og værdien af selskabet;

m) »selskab, hvis aktier er genstand for offentlig handel« betyder et selskab, hvis vigtigste aktieklasse er noteret på en anerkendt aktiebørs under forudsætning af, at dets noterede aktier frit kan købes eller sælges af almenheden. Aktier kan købes eller sælges »af almenheden«, hvis køb eller salg af aktier ikke underforstået eller udtrykkeligt er begrænset til en afgrænset kreds af investorer;

n) »anerkendt fondsbørs« betyder sådan børs, som parternes kompetente myndigheder er blevet enige om;

o) »anmodede part« betyder den part i denne aftale, som er anmodet om at videregive oplysninger eller har videregivet oplysninger efter anmodning;

p) »hjemmehørende« betyder:

i) i Danmark, enhver person, som i henhold til dansk lovgivning er skattepligtig dertil på grund af bopæl, hjemsted, ledelsens sæde eller ethvert andet kriterium af lignende karakter, herunder også selve staten og enhver dertil hørende politisk underafdeling eller lokal myndighed. Dette udtryk omfatter dog ikke en person, som er skattepligtig til Danmark udelukkende af indkomst fra kilder i Danmark;

ii) i Bermuda, en fysisk person, som er ordinært bosiddende i Bermuda; og et selskab, partnerskab, trust eller forening oprettet i henhold til Bermudas lovgivning;

q) »skatteunddragelse af grov karakter« betyder forsætlig unddragelse eller forsøg på unddragelse af enhver forpligtelse til skattebetaling, hvor en positiv handling eller en undladelse, der udgør en unddragelse eller et forsøg på unddragelse har fundet sted, alt under forudsætning af, at der foreligger forsæt til at unddrage det offentlige skat. Forpligtelsen til skattebetaling skal udgøre et betydeligt eller væsentligt beløb, enten som et absolut beløb eller i forhold til en årlig skattebetaling, og den udviste adfærd skal enten udgøre en systematisk indsats eller aktivitetsmønster, som har til formål eller tilstræber at skjule oplysninger fra skattemyndighederne i en af parterne eller forsyne disse med ukorrekte oplysninger, eller udgøre forfalskning eller hemmeligholdelse af identitet. De kompetente myndigheder skal aftale anvendelsesområdet og omfanget af sager, der falder inden for denne definition; og

r) »skat« betyder enhver skat, som denne aftale finder anvendelse på.

2. Overalt i denne aftale, hvor udtrykket »relevante« anvendes om oplysninger, skal udtrykket forstås på en måde, som sikrer, at oplysningerne anses for relevante, selv om en endegyldig vurdering af oplysningernes betydning for en igangværende undersøgelse kun kan foretages, efter at oplysningerne er modtaget.

3. Ved en parts anvendelse af denne aftale på ethvert tidspunkt skal ethvert udtryk, som ikke er defineret heri, medmindre andet følger af sammenhængen, tillægges den betydning, som det har på det tidspunkt i denne parts lovgivning, idet enhver betydning i de skattelove, der anvendes i denne part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt andre steder i denne parts lovgivning.

Artikel 5

Udveksling af oplysninger efter anmodning

1. Den anmodede parts kompetente myndighed skal efter anmodning fra den anmodende part videregive oplysninger til formål som nævnt i artikel 1. Sådanne oplysninger skal videregives, uanset om den adfærd, som undersøges, ville udgøre en forbrydelse efter den anmodede parts egen lovgivning, hvis adfærden var udøvet på den anmodede parts område.

2. Hvis de oplysninger, som den anmodede parts kompetente myndigheder er i besiddelse af, ikke er tilstrækkelige til at sætte den i stand til at imødekomme anmodningen om oplysninger, skal den anmodede part bruge alle relevante foranstaltninger til indhentning af oplysninger for at videregive de oplysninger, der anmodes om, til den anmodende part, uanset at den anmodede part ikke behøver sådanne oplysninger til formål for sin egen beskatning.

3. Hvis den anmodende parts kompetente myndighed særligt anmoder om det, skal den anmodede parts kompetente myndighed videresende oplysninger efter denne artikel, i det omfang det er tilladt efter dens nationale lovgivning, i form af skriftlige vidneudsagn og bekræftede kopier af originale protokoller.

4. Hver part skal sikre, at dens kompetente myndighed har hjemmel til, til opfyldelse af denne aftale, at indhente og efter anmodning videregive:

a) oplysninger, der besiddes af banker, andre finansielle institutioner, og enhver person, herunder befuldmægtigede og fondsforvaltere, som optræder i egenskab af repræsentant eller forvalter,

b) oplysninger vedrørende ejerskabet til selskaber, interessentskaber og andre personer, herunder – med de begrænsninger, der følger af artikel 2 – ejerskabet til alle sådanne personer i en kæde af ejere; i tilfælde af trusts, oplysninger om stiftere, forvaltere, berettigede og trustens placering i en kæde af ejere; og i tilfælde af fonde, oplysninger om stiftere, medlemmer af fondsbestyrelsen, modtagere af ydelser og fondens placering i en kæde af ejere.

5. Denne aftale medfører ikke en forpligtelse for parterne til at indhente eller videregive:

a) oplysninger om ejerskab for så vidt angår selskaber, hvis aktier er genstand for offentlig handel, og offentlige kollektive investeringsfonde eller -ordninger, medmindre sådanne oplysninger kan indhentes uden uforholdsmæssige vanskeligheder;

b) oplysninger, der knytter sig til en periode, der ligger mere end seks år forud for den skatteperiode, der er under behandling;

c) oplysninger, medmindre den anmodende part har udtømt alle muligheder, der står til rådighed hos den selv, for at indhente oplysninger, undtagen sådanne, som ville medføre uforholdsmæssige vanskeligheder;

d) oplysninger, der besiddes eller kontrolleres af en person, der ikke er skatteyderen, og som ikke har direkte tilknytning til skatteyderen.

6. Når den anmodende part anmoder om oplysninger for så vidt angår en sag, som ikke udgør skatteunddragelse af grov karakter, skal en overordnet medarbejder ved partens kompetente myndighed afgive erklæring om, at anmodningen er relevant og nødvendig for at fastslå skatteyderens skattepligt i henhold til den anmodende parts lovgivning.

7. Hvis der anmodes om oplysninger om en person, der hverken er hjemmehørende eller statsborger i nogen af parterne, skal det også fastslås til den anmodede parts kompetente myndigheds tilfredshed, at oplysningerne er nødvendige for den korrekte administration og håndhævelse af den anmodende parts skattelovgivning.

8. Når den anmodende parts kompetente myndighed anmoder om oplysninger i henhold til denne aftale, skal den for at synliggøre relevansen i forhold til anmodningen af de oplysninger, der anmodes om, give følgende oplysninger til den anmodede parts kompetente myndighed:

a) identiteten af den person, som er genstand for undersøgelse eller efterforskning;

b) grunde til at antage, at de oplysninger, der anmodes om, besiddes eller kontrolleres af en person, der er undergivet den anmodede parts jurisdiktion;

c) i det omfang det vides, navn og adresse på enhver person, som antages at besidde eller kontrollere de oplysninger, der anmodes om;

d) en erklæring om, at anmodningen er i overensstemmelse med lovgivning og administrativ praksis i den anmodende part og ville kunne indhentes af den anmodende part efter dennes lovgivning, såvel til dens egne skattemæssige formål og som til opfyldelse af en gyldig anmodning fra den anmodende part i henhold til denne aftale;

e) en erklæring om, at den anmodende part har udtømt alle muligheder, der står til rådighed i dens egen part, for at indhente oplysningerne, undtagen de, som ville medføre uforholdsmæssige vanskeligheder;

og, i videst muligt omfang:

f) karakteren og typen af de oplysninger, der anmodes om, herunder en beskrivelse af de særlige beviser, oplysninger eller anden bistand der ønskes, og den form, i hvilken den anmodende part fortrækker at modtage dem;

g) de skattemæssige formål, for hvilken oplysningerne søges, og hvorfor de er relevante for at fastslå en skatteyders skattepligt i henhold til den anmodende parts lovgivning;

h) oplysning om, at en sådan skatteyder er hjemmehørende eller statsborger i en af parterne, eller at det er nødvendigt for at fastslå en skatteyders skattepligt i henhold til den anmodende parts lovgivning;

i) den tidsperiode, med hensyn til hvilken oplysningerne er nødvendige til skattemæssige formål.

9. Den anmodede parts kompetente myndighed skal videresende de oplysninger, der anmodes om, til den anmodende part hurtigst muligt. For at sikre en hurtig besvarelse skal den anmodede parts kompetente myndighed:

a) skriftligt bekræfte modtagelsen af anmodningen over for den anmodende part og give den anmodende parts kompetente myndighed underretning om eventuelle mangler ved anmodningen inden 60 dage efter modtagelsen af anmodningen; og

b) hvis den anmodede parts kompetente myndighed ikke har været i stand til at indhente og videregive oplysningerne inden for 90 dage efter modtagelsen af anmodningen, herunder hvis den støder på hindringer for tilvejebringelsen af oplysningerne, eller hvis den afslår at tilvejebringe oplysningerne, skal den umiddelbart underrette den anmodende part og herunder forklare årsagen til dens manglende mulighed, karakteren af hindringerne eller begrundelsen for dens afslag.

Artikel 6

Skatteundersøgelser i udlandet

1. I det omfang det er tilladt efter dens nationale lovgivning, kan den anmodede part tillade repræsentanter for den anmodende parts kompetente myndighed at rejse ind i den anmodede parts område for at udspørge fysiske personer og undersøge protokoller med skriftlig tilladelse fra de berørte personer. Den anmodende parts kompetente myndighed skal underrette den anmodede parts kompetente myndigheder om tid og sted for mødet med de pågældende fysiske personer.

2. Efter anmodning fra den anmodende parts kompetente myndighed kan den anmodede parts kompetente myndighed tillade, at repræsentanter fra den anmodende parts kompetente myndighed er til stede under den relevante del af en skatteundersøgelse på den anmodede parts område.

3. Hvis anmodningen som nævnt i stykke 2 imødekommes, skal den anmodede parts kompetente myndighed, der udfører undersøgelsen, så tidligt som muligt, underrette den anmodende parts kompetente myndighed om tid og sted for undersøgelsen, om den myndighed eller person, der er udpeget til at udføre undersøgelsen, og om procedurerne og betingelserne, som kræves af den anmodede part for udførelsen af undersøgelsen. Alle beslutninger med hensyn til udførelsen af undersøgelsen skal træffes af den anmodede part, der udfører undersøgelsen.

Artikel 7

Mulighed for at afslå en anmodning

1. Den anmodede parts kompetente myndighed kan afslå at yde bistand, hvor:

a) anmodningen ikke er fremsat i overensstemmelse med denne aftale;

b) hvis meddelelse af de oplysninger, der anmodes om, ville være i strid med almene hensyn (»ordre public«) i den anmodede part;

c) en anmodende part ikke ville være i stand til at indhente oplysningerne

i) efter sin lovgivning til brug for administration eller håndhævelse af dens egen skattelovgivning eller

ii) til imødekommelse af en gyldig anmodning fra den anmodede part efter denne Aftale.

2. Bestemmelserne i denne aftale pålægger ikke en part nogen forpligtelse til at videregive oplysninger, der ville afsløre nogen erhvervsmæssig, forretningsmæssig, industriel, kommerciel eller faglig hemmelighed eller fremstillingsmetode. Uanset det foranstående skal oplysninger af den type, som er beskrevet i artikel 5, stykke 4, dog ikke behandles som en sådan hemmelighed eller fremstillingsmetode, alene fordi de opfylder kriterierne i dette stykke.

3. Bestemmelserne i denne aftale pålægger ikke en part nogen forpligtelse til at indhente oplysninger, som ville afsløre fortrolig kommunikation mellem en klient og en advokat eller anden juridisk rådgiver, når sådan kommunikation udgør

a) kommunikation mellem en juridisk rådgiver og en klient i forbindelse med ydelse af juridisk rådgivning til klienten;

b) kommunikation mellem en juridisk rådgiver og dennes klient, mellem en juridisk rådgiver, der optræder for klienten, og en anden person, eller mellem klienten og en anden person, i forbindelse med eller ved overvejelse om juridiske handlinger og for sådanne handlinger;

c) emner, som vedhæftes, eller som der henvises til i sådan kommunikation, og som er udfærdiget

i) i forbindelse med juridisk rådgivning; eller

ii) i forbindelse med eller ved overvejelse om juridiske handlinger og for sådanne handlinger, når emnerne er i en persons besiddelse, som er berettiget til at være i besiddelse af dem.

4. En anmodning om oplysninger kan ikke afslås af den grund, at skattekravet, som giver anledning til anmodningen, bestrides.

5. Den anmodede part kan afslå en anmodning om oplysninger, hvis den anmodende part har anmodet om oplysningerne til administration eller håndhævelse af en bestemmelse i den anmodende parts skattelovgivning eller ethvert krav i forbindelse hermed, der diskriminerer mod en statsborger i den anmodede part sammenlignet med en statsborger eller i den anmodende part under samme omstændigheder.

Artikel 8

Tavshedspligt

Enhver oplysning, som er modtaget af en part i henhold til denne aftale, skal holdes hemmelig og må kun meddeles til personer eller myndigheder (herunder domstole og forvaltningsmyndigheder) inden for partens jurisdiktion, der er beskæftiget med ligning og opkrævning, tvangsfuldbyrdelse af eller retsforfølgning eller afgørelser af klager med hensyn til skatter omfattet af denne aftale. Sådanne personer eller myndigheder må kun anvende sådanne oplysninger til sådanne formål. De må meddele oplysningerne under offentlige retshandlinger eller i retsafgørelser. Oplysningerne må ikke meddeles til nogen anden person eller enhed eller myndighed eller til nogen anden jurisdiktion uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra den anmodede parts kompetente myndighed.

Artikel 9

Beskyttelsesforanstaltninger

De rettigheder og den beskyttelse, som tilkommer personer i henhold til den anmodede parts lovgivning eller administrative praksis, forbliver gældende. Disse rettigheder og denne beskyttelse må ikke anvendes af den anmodede part på en måde, der unødigt hindrer eller forsinker effektiv udveksling af oplysninger.

Artikel 10

Omkostninger

Tilfælde af omkostninger, som er pådraget i forbindelse med ydelse af bistand (herunder rimelige omkostninger pådraget af tredjeparter og udenforstående rådgivere i forbindelse med retssager eller lignende) skal aftales mellem parternes kompetente myndigheder.

Artikel 11

Ingen præjudicerende eller begrænsende foranstaltninger

1. I tilfælde af, at en part har grund til at tro, at den anden part har indført præjudicerende eller begrænsende foranstaltninger baseret på skadelig skattepraksis over for hjemmehørende eller statsborgere i den anden part, skal begge parter omgående tage initiativ til, at de kompetente myndigheder indleder procedurer til afklaring af forholdene

2. En præjudicerende eller begrænsende foranstaltning baseret på skadelig skattepraksis betyder en foranstaltning, der anvendes af én af parterne over for hjemmehørende eller statsborgere i den anden part på bases af, at den anden part ikke deltager i effektiv udveksling af oplysninger, eller fordi den anden part mangler gennemsigtighed vedrørende funktionaliteten af dens love, andre regler eller administrativ praksis, eller på basis af ingen eller symbolsk beskatning i kombination med ét af de forudgående kriterier.

3. Uden at udtrykket »præjudicerende eller begrænsende foranstaltninger« herved indskrænkes, indbefatter udtrykket nægtelse af et fradrag, et nedslag eller en friholdelse, indførelse af en skat, afgift eller gebyr eller særlige krav til afrapportering. Sådanne foranstaltninger inkluderer enhver foranstaltning, som relaterer sig direkte eller indirekte til skattemæssige forhold. Dog indbefatter de ikke generelt anvendelige foranstaltninger, som en af parterne anvender over for, blandt andre, ethvert medlem af OECD.

Artikel 12

Gensidig aftaleprocedure

1. Parternes kompetente myndigheder skal i fællesskab søge at løse eventuelle vanskeligheder, der måtte opstå om fortolkningen eller gennemførelsen af denne aftale,

2. I tillæg til de bestræbelser, der omtales i stykke 1, kan parternes kompetente myndigheder gensidigt beslutte de fremgangsmåder, som skal anvendes efter artikel 5 og 6.

3. Parternes kompetente myndigheder kan kommunikere direkte med hinanden med henblik på opfyldelsen af denne artikel.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne aftale træder i kraft den tredvte dag efter den seneste af de datoer, hvor hver af parterne skriftligt har underrettet den anden om, at de formaliteter, som er påkrævet efter forfatningen eller på anden vis i deres respektive part, er overholdt. Når aftalen er trådt i kraft, har den virkning:

a) for skattestraffesager fra og med denne dag; men dog tidligst fra den 1. januar 2010; og

b) for alle andre sager, som omfattet af artikel 1, fra og med den dag; men dog tidligst fra den 1. januar 2010, men kun for skatteperioder, der begynder på eller efter den dag eller, hvis der ikke er noget skatteår, på alle skattekrav, som opstår på eller efter denne dag.

Artikel 14

Opsigelse

1. Hver af parterne kan opsige aftalen ved at give den anden part behørig skriftlig meddelelse om opsigelse.

2. En sådan opsigelse har virkning fra den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på seks måneder regnet fra den dag, hvor den anden part modtog meddelelse om opsigelsen.

3. I tilfælde af opsigelse forbliver begge parter bundet af bestemmelserne i artikel 8 med hensyn til enhver oplysning, der er modtaget efter aftalen.

   
   
Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede i denne egenskab af de respektive parter, underskrevet aftalen.
   
Udfærdiget i Washington, den 16. april 2009, i to eksemplarer på engelsk.
   
For Danmarks regering
For Bermudas regering
   
Friis Arne Petersen
Paula Ann Cox
   
   

Protokol

mellem

Danmarks regering

og

Bermudas regering

om

fortolkningen eller anvendelsen af aftalen mellem Danmark og Bermuda om udveksling af oplysninger vedrørende skatter

Danmarks regering og Bermudas regering (»parterne«), som ønsker at fremme udvekslingen af oplysninger i skattesager, har aftalt følgende:

Denne protokol udgør en integreret del af aftalen og træder i kraft i overensstemmelse med artikel 13, samtidig med at aftalen træder i kraft.

De kompetente myndigheder kan efter gensidig aftale til enhver tid ændre denne protokol skriftligt. Den ændrede protokol har virkning fra datoen for det brev, hvorved aftalen om ændringen endeligt indgås.

Bermudas regering tager de nødvendige forholdsregler for at afskaffe enhver bestemmelse i sin nationale lovgivning, hvori det kræves, at oplysninger er fysisk til stede, for herved at kunne opfylde denne aftale. Den danske regering vil på sin side gøre brug af alle til rådighed stående midler for at tilvejebringe oplysningerne, bortset fra sådanne, som ville give anledning til uforholdsmæssige vanskeligheder.

I relation til artikel 5, stykke 6, stykke 7, og stykke 8, litra h, må udtrykket »nødvendige« ikke fortolkes således, at det begrænser de generelle formål, som er beskrevet i artikel 1. Bekræftelse af en overordnet embedsmand skal være tilstrækkeligt til at opfylde kravene i disse bestemmelser.

   
   
Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede i denne egenskab af de respektive parter, underskrevet protokollen.
   
Udfærdiget i Washington, den 16. april 2009, i to eksemplarer på engelsk.
   
For Danmarks regering
For Bermudas regering
   
Friis Arne Petersen
Paula Ann Cox


Bilag 4

(Oversættelse)

Aftale mellem Danmark og Bermuda til undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer

Danmarks regering og Bermudas regering, som ønsker at supplere aftalen om udveksling af oplysninger i skattesager, indgået den 16. april 2009, ved at indgå en aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer for så vidt angår indkomstskatter,

er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Fysiske personer omfattet af aftalen

Denne aftale finder anvendelse på fysiske personer, der er hjemmehørende i en part eller begge parter.

Artikel 2

Skatter omfattet af aftalen

1. De gældende skatter, på hvilke aftalen finder anvendelse, er:

a) I Bermuda: enhver skat, som pålignes af Bermuda, og som er af væsentligt samme art som de eksisterende skatter i Danmark, som omfattes af denne aftale, dog ikke lønsumsafgift;

b) I Danmark:

i) indkomstskatten til staten,

ii) den kommunale indkomstskat

(herefter omtalt som »dansk skat«).

2. Aftalen skal også finde anvendelse på skatter af samme eller væsentligt samme art, der efter datoen for aftalens undertegnelse udskrives som tillæg til, eller i stedet for de gældende skatter. Parternes kompetente myndigheder skal underrette hinanden om enhver væsentlig ændring, der er foretaget i deres skattelovgivning vedrørende fysiske personer.

Artikel 3

Almindelige definitioner

1. Medmindre andet fremgår af sammenhængen, har følgende udtryk i denne aftale den nedenfor angivne betydning:

a) udtrykket »part« betyder Bermuda eller Danmark alt efter sammenhængen; udtrykket »parterne« betyder Bermuda og Danmark;

b) udtrykket »Bermuda« betyder øgruppen Bermuda;

c) udtrykket »Danmark« betyder Kongeriget Danmark, herunder et­hvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i over­ensstemmelse med folkeretten og ifølge dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve su­verænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens under­grund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med hen­blik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færø­erne og Grønland;

d) udtrykket »kompetent myndighed« betyder

i) i Bermuda, Finansministeren eller en befuldmægtiget stedfortræder for ministeren;

ii) i Danmark, skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder;

e) udtrykket »foretagende« finder anvendelse på drift af enhver form for erhvervsvirksomhed;

f) udtrykket »international trafik« betyder enhver transport med skib eller fly, der anvendes af et foretagende, der er hjemmehørende i en part, medmindre skibet eller flyet udelukkende anvendes mellem steder i den anden part.

2. Ved en parts anvendelse af aftalen på ethvert tidspunkt skal et­hvert udtryk, som ikke er de­fi­neret deri, medmindre andet følger af sammenhæn­gen, til­­­læg­ges den betyd­ning, som det har på dette tids­punkt i den­ne parts lov­givning vedrørende de skat­ter, som aftalen finder an­vendelse på, idet en­hver be­tyd­ning i de skattelove, der anvendes i denne part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt i andre love, der anvendes i denne part.

Artikel 4

Skattemæssigt hjemsted

1. I denne aftale skal udtrykket »en person, der er hjem­me­hø­ren­de i en part« betyde:

a) i Danmark med hensyn til en fysisk person enhver fysisk person, som i henhold til denne parts lovgivning er skat­tepligtig der på grund af bopæl, hjemsted eller ethvert andet kriterium af lignende karakter. Dette udtryk omfatter dog ikke en person, som er skat­tepligtig i Danmark udelukkende af indkomst fra kilder i Danmark;

b) i Bermuda med hensyn til en fysisk person som ifølge Bermudas lovgivning er ordinært bosiddende i Bermuda.

2. Hvis en fysisk person efter bestemmelserne i stykke 1 er hjemme­hørende i begge parter, skal hans status bestemmes efter følgende regler:

a) han skal anses for kun at være hjemmehørende i den part, hvor han har en fast bolig til sin rådighed. Hvis han har en fast bolig til sin rådighed i begge parter, skal han anses for kun at være hjemmehørende i den part, med hvilken han har de stærkeste personli­ge og økonomiske forbin­delser (midtpunkt for sine livsinteresser);

b) hvis det ikke kan afgøres, i hvilken part han har midtpunkt for sine livsinteresser, eller hvis han ikke har en fast bolig til sin rådighed i nogen af parterne, skal han anses for kun at være hjem­mehørende i den part, hvor han sædvanligvis har ophold;

c) hvis han sædvanligvis har ophold i begge parter, eller hvis han ikke har sådant ophold i nogen af dem, skal parternes kompetente myndighe­der afgøre spørgsmålet ved gensidig aftale.

Artikel 5

Personligt arbejde i tjenesteforhold

1. Medmindre bestemmelserne i artiklerne 6, 7, 8 og 9 medfører andet, kan gage, løn og andet lignende vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en part, for personligt arbejde, kun beskattes i denne part, medmindre arbejdet er udført i den anden part. Er arbejdet udført der, kan det vederlag, som oppebæres herfor, beskattes i denne anden part.

2. Uanset bestemmelserne i stykke 1 kan vederlag, som oppebæres af en person, der er hjem­mehørende i en part, for personligt arbejde udført i den anden part, kun beskattes i den førstnævnte part, hvis:

a) modtageren opholder sig i den anden part i en eller flere perioder, der tilsammen ikke overstiger 183 dage i en 12-måneders periode, der be­gynder eller slutter i det pågældende skatteår, og

b) vederlaget betales af eller for en arbejdsgi­ver, der ikke er hjemmehørende i den anden part, og

c) vederlaget ikke påhviler et fast forretningssted, som ar­bejdsgiveren har i den anden part, og gennem hvilket virksomhed helt eller delvis udøves.

3. Stykke 2 i denne artikel finder ikke anvendelse på vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en part, for personligt arbejde udført i den anden part, og som betales af eller for en arbejdsgiver, som ikke er hjemmehørende i denne anden part, hvis

a) modtageren yder tjeneste under dette ansættelsesforhold til en anden person end arbejdsgiveren, og denne person, direkte eller indirekte, overvåger, instruerer eller kontrollerer den måde, hvorpå tjenesten udøves, og

b) denne tjeneste udgør en integreret del af forretningsvirksomheden, der udøves af denne person.

4. Uanset de foregående bestemmelser i denne artikel kan vederlag for personligt arbejde, som udføres om bord på et skib eller et fly, der anvendes i international trafik af et foretagende i en part, beskattes i denne part. I tilfælde, hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer vederlag for personligt arbejde, som udføres om bord på et fly, der anvendes i international trafik af luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), kan sådant vederlag kun beskattes i Danmark.

Artikel 6

Bestyrelseshonorarer

Bestyrelseshonorarer og andre lignende vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en part, i hans egenskab af medlem af be­sty­rel­sen eller et andet tilsvarende organ for et selskab, der er hjemmehørende i den anden part, kan beskattes i den­ne anden part.

Artikel 7

Kunstnere og sportsfolk

1. Indkomst, som oppebæres af en per­son, der er hjemmehørende i en part, som optrædende kunstner, så­som teater-, film-, radio- eller fjernsynskunstner, eller musiker el­ler som sportsudøver, ved hans personligt udøvede virksomhed som sådan i den anden part, kan be­skattes i denne anden part.

2. Hvis indkomst ved personlig virksomhed, som udøves i egenskab af optrædende kunst­ner eller sportsudøver, ikke tilfalder kunstneren eller sportsudøveren selv, men en anden fysisk person eller juridisk enhed, kan denne indkomst beskattes i den part, hvor kunstnerens eller sportsudøverens virk­somhed udøves.

Artikel 8

Pensioner

Pensioner og lignende vederlag, som hidrører fra en part, betalinger efter den sociale sikringslovgivning i en part og betalinger efter enhver anden ordning af midler tilvejebragt af en part kan beskattes i denne part.

Artikel 9

Offentligt hverv

1. a) Gage, løn og andet lignende vederlag, bortset fra en pension, der udbeta­les af en part, eller en dertil hørende politisk underafdeling, offentligretligt organ eller lokal myndighed til en fysisk person for udførelse af hverv for denne part, underafdeling, organ eller myndighed, kan kun beskattes i denne part.

b) Sådan gage, løn og lignende vederlag kan dog kun beskattes i den anden part, hvis hvervet er udført i denne part, og den fysiske person er hjemmehørende i denne part og ikke blev hjemmehørende i denne part alene med det formål at udføre hvervet.

2. Bestemmelserne i artiklerne 5, 6 og 7 skal finde anvendelse på gage, løn og andet lignende vederlag for udførelse af hverv i forbindel­se med erhvervsvirksomhed, der drives af en part, eller en dertil høren­de politisk underafdeling, offentligretligt organ eller lokal myndighed.

Artikel 10

Studerende

Beløb, som en studerende eller lærling, der er, eller som u­mid­delbart før han besøger en part, var hjemmehørende i den anden part, og som opholder sig i den førstnævnte part udelukkende i studie- eller uddannelsesøjemed, modtager med henblik på sit underhold, studium eller uddannelse, skal ikke beskattes i denne part, under forudsætning af, at sådanne beløb hidrører fra kilder uden for denne part.

Artikel 11

Ophævelse af dobbeltbeskatning

1. I Bermuda skal dobbeltbeskatning undgås i overensstemmelse med Bermudas lovgivning.

2. I Danmark skal dobbeltbeskatning undgås således:

a) Hvis en person, der er hjemmehørende i Danmark, op­pe­bæ­rer ind­komst, som i henhold til bestemmelserne i denne aftale kan be­skattes i Bermuda, skal Danmark - medmin­dre bestemmelserne i litra c) medfører andet - indrømme fradrag i den på­gæl­den­de persons indkomstskat med et beløb svarende til den indkomstskat, som er betalt i Bermuda.

b) Sådant fradrag skal dog ikke kunne overstige den del af indkomst­skatten, som beregnet inden fradraget er givet, der svarer til den indkomst, som kan beskattes i Bermuda.

c) Hvis en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer ind­komst, som i henhold til bestemmelserne i denne aftale kun kan beskattes i Bermuda, kan Danmark med­regne denne indkomst i beskatningsgrundlaget, men skal i ind­komst­skat­ten tillade fradrag for den del af ind­komstskatten, som kan hen­fø­res til den indkomst, der hidrører fra Bermuda.

Artikel 12

Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

1. Hvis en fysisk person mener, at foranstaltninger, truffet af en af eller begge parter, for ham medfører eller vil medføre en beskatning, som ikke er i over­ensstem­melse med bestemmelserne i denne aftale, kan han, uanset hvilke retsmidler der måtte være foreskrevet i disse parters interne lovgivning, indbringe sin sag for den kom­petente myndighed i den part, hvor han er hjemmehørende. Sagen skal indbringes inden tre år fra den dag, hvor der er givet ham den første underretning om den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i over­ensstemmelse med bestemmelserne i aftalen.

2. Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen forekommer den at være beretti­get, og hvis den ikke selv kan nå frem til en rimelig løsning, søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i den anden part med hen­blik på at undgå beskatning, der ikke er i overensstemmelse med aftalen. En­hver indgået aftale skal gennemføres uden hensyn til, hvilke tidsfrister der er fastsat i parternes interne lovgivning.

3. Parternes kompetente myndigheder skal søge ved gensidig aftale at løse vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål, der måtte opstå med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af aftalen.

4. Parternes kompetente myndigheder kan træde i direkte forbindelse med hinanden med henblik på indgåelse af en aftale i overensstemmelse med de fore­gående stykker.

Artikel 13

Ikrafttræden

1. Denne aftale træder i kraft den tredvte dag efter den seneste af de datoer, hvor hver af parterne skriftligt har underrettet den anden om, at betingelserne i henhold til dens lovgivning er opfyldt.

2. Aftalen har virkning

a) I Bermuda:

med hensyn til Bermuda-skat som opkræves for ethvert skatteår af enhver april, der begynder på eller efter den første dag i januar i det år, som følger efter det år, hvor aftalen træder i kraft;

b) I Danmark:

med hensyn til dansk skat på skat, der opkræves for ethvert skatteår, som begynder på eller efter den første dag i januar i det år, der følger efter det år, hvor aftalen træder i kraft.

3. Uanset denne artikels stykke 2 skal aftalen kun være gældende, når aftalen, underskrevet den 16. april 2009 mellem Bermuda og Danmark om udveksling af oplysninger i skattesager har virkning.

Artikel 14

Opsigelse

1. Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af en part. Hver af parterne kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse mindst seks måneder inden udløbet af ethvert kalenderår. I så fald ophører aftalen med at have virkning for skatter, som opkræves for ethvert skatteår, der begynder på eller efter den første dag i januar i det kalenderår, der følger efter udløbet af seksmåneders perioden.

2. Uanset denne artikels stykke 1 vil aftalen være opsagt, uden at der gives meddelelse om opsigelse, på datoen for opsigelse af aftalen, underskrevet den 16. april mellem Bermuda og Danmark om udveksling af oplysninger i skattesager.

   
   
Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet denne aftale.
   
Udfærdiget i Washington, den 16. april 2009, i to eksemplarer på engelsk.
   
For Danmarks regering
For Bermudas regering
   
Friis Arne Petersen
Paula Ann Cox


Bilag 5

(Oversættelse)

Aftale mellem Danmark og Bermuda til undgåelse af dobbeltbeskatning af foretagender, der driver skibe eller fly i international trafik

Danmarks regering og Bermudas regering, som ønsker at indgå en aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning af foretagender, der driver skibe eller fly i international trafik,

er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Definitioner

1. Medmindre andet fremgår af sammenhængen, har følgende udtryk i denne aftale den nedenfor angivne betydning:

a) udtrykket »part« betyder Danmark eller Bermuda alt efter sammenhængen; udtrykket »parterne« betyder Danmark og Bermuda;

b) udtrykket »Danmark« betyder Kongeriget Danmark, herunder et­hvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i over­ensstemmelse med folkeretten og ifølge dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve su­verænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens under­grund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med hen­blik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færø­erne og Grønland;

c) udtrykket »Bermuda« betyder øgruppen Bermuda;

d) udtrykket »person« omfatter en fysisk person, et selskab og enhver anden sammenslutning af personer;

e) udtrykket »selskab« betyder enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person;

f) Udtrykket »hjemmehørende i en part« betyder

i) i Danmark, enhver person, som i henhold til denne parts lovgivning er skat­tepligtig der på grund af bopæl, hjemsted, ledelsens sæde, registreringssted eller ethvert andet kriterium af lignende karakter; dette udtryk omfatter dog ikke en person, som udelukkende er skat­tepligtig til en part af indkomst fra kilder i den part;

ii) i Bermuda en fysisk person som ifølge Bermudas lovgivning er ordinært bosiddende, og et selskab, interessentskab eller anden enhed oprettet i henhold til Bermudas lovgivning; dog således, at en enhed oprettet i henhold til Bermudas lovgivning ikke skal anses for hjemmehørende i Bermuda, medmindre ledelsens sæde befinder sig i Bermuda;

g) udtrykket »foretagende« finder anvendelse på drift af enhver form for erhvervsvirksomhed;

h) udtrykket »foretagende i en part« betyder et foretagende, som drives af en person, der er hjemmehørende i denne part;

i) udtrykket »international trafik« betyder enhver transport med skib eller fly, der anvendes af et foretagende i en part, medmindre skibet eller flyet udelukkende anvendes mellem steder i den anden part;

j) udtrykket »indkomst ved drift af skibe eller fly i international trafik« betyder indtægter, bruttoindkomster og fortjeneste opnået ved:

i) sådan drift af skibe og fly til transport af passagerer og gods;

ii) udleje af skibe eller fly ubemandet (on charter basis), når udlejen er af underordnet betydning i forhold til driften af skibe og fly i international trafik;

iii) salg af billetter og tilsvarende dokumenter og ydelse af tjenesteydelser, der er forbundet ved sådan drift, enten for foretagendet selv eller for ethvert andet foretagende, når sådant salg af billetter eller tilsvarende dokumenter eller ydelse af tjenesteydelser er direkte forbundet med eller af underordnet betydning i forhold til driften af skibe og fly i international trafik;

iv) brug, rådighedsstillelse eller udleje af containere (herunder anhængere og lignende udstyr til transport af containere), der benyttes til transport af gods eller varer, når brugen, rådighedsstillelse eller udlejen er direkte forbundet med eller af underordnet betydning i forhold til driften af skibe eller fly i international trafik;

v) renter af midler, som er indsat direkte i forbindelse med driften af skibe eller fly i international trafik;

k) udtrykket »kompetent myndighed« betyder:

i) i Danmark, skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder,

ii) i Bermuda, finansministeren eller en befuldmægtiget stedfortræder.

2. Ved en parts anvendelse af aftalen på ethvert tidspunkt skal et­hvert udtryk, som ikke er de­fi­neret deri, medmindre andet følger af sammenhæn­gen, til­læg­ges den betyd­ning, som det har på dette tids­punkt i denne parts lov­givning vedrørende de skat­ter, som aftalen finder an­vendelse på, idet en­hver be­tyd­ning i de skattelove, der anvendes i denne part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt i andre love, der anvendes i denne part.

Artikel 2

Undgåelse af dobbeltbeskatning

1. Indkomst, som et foretagende i en part oppebærer ved drift af skibe eller fly i international trafik, kan kun beskattes i denne part.

2. Fortjeneste, som et foretagende i en part oppebærer ved afståelse af skibe eller fly eller rørlig formue, som er knyttet til driften af skibe eller fly i international trafik, kan kun beskattes i denne part.

3. Bestemmelserne i stykke 1 og 2 finder også anvendelse på indkomst og fortjeneste, som et foretagende i en part oppebærer ved deltagelse i en pool, et forretningsfællesskab eller en international driftsorganisation.

Artikel 3

Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

1. Hvis en person mener, at foranstaltninger, truffet af en af eller begge parter, for ham medfører eller vil medføre en beskatning, som ikke er i over­ensstem­melse med bestemmelserne i denne aftale, kan han, uanset hvilke retsmidler der måtte være foreskrevet i disse parters interne lovgivning, indbringe sin sag for den kom­petente myndighed i den part, hvor han er hjemmehørende. Sagen skal indbringes inden tre år fra den dag, hvor der er givet ham den første underretning om den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i over­ensstemmelse med bestemmelserne i aftalen.

2. Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen forekommer den at være beretti­get, og hvis den ikke selv kan nå frem til en rimelig løsning, søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i den anden part med hen­blik på at undgå beskatning, der ikke er i overensstemmelse med aftalen. En­hver indgået aftale skal gennemføres uden hensyn til, hvilke tidsfrister der er fastsat i parternes interne lovgivning.

3. Parternes kompetente myndigheder skal søge ved gensidig aftale at løse vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål, der måtte opstå med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af aftalen.

4. Parternes kompetente myndigheder kan træde i direkte forbindelse med hinanden med henblik på indgåelse af en aftale i overensstemmelse med de fore­gående stykker.

Artikel 4

Ikrafttræden

1. Denne aftale træder i kraft den tredvte dag efter den seneste af de datoer, hvor hver af parterne skriftligt har underrettet den anden om, at de fremgangsmåder, som er påkrævet efter partens lovgivning, er gennemført. Aftalen har virkning for skatter, som opkræves for ethvert skatteår, der begynder på eller efter den første dag i januar i det år, der følger efter det år, hvor aftalen træder i kraft.

2. Uanset denne artikels stykke 1 skal aftalen kun finde anvendelse, når aftalen, underskrevet den 16. april 2009 mellem Bermuda og Danmark om udveksling af oplysninger i skattesager har virkning.

Artikel 5

Opsigelse

1. Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af en part. Hver af parterne kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse mindst seks måneder inden udløbet af ethvert kalenderår. I så fald ophører aftalen med at have virkning for skatter, som opkræves for ethvert skatteår, der begynder på eller efter den første dag i januar i det år, der følger efter udløbet af seksmåneders perioden.

2. Uanset denne artikels stykke 1 vil aftalen være opsagt, uden at der gives meddelelse om opsigelse, på datoen for opsigelse af aftalen, underskrevet den 16. april 2009 mellem Bermuda og Danmark om udveksling af oplysninger i skattesager.

   
   
Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet aftalen.
   
Udfærdiget i Washington, den 16. april 2009, i to eksemplarer på engelsk.
   
For Danmarks regering
For Bermudas regering
   
Friis Arne Petersen
Paula Ann Cox


Bilag 6

(Oversættelse)

Aftale mellem Danmark og Bermuda om adgang til gensidige aftaleprocedurer i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders fortjeneste

Danmarks regering og Bermuda regering, som ønsker at indgå en aftale om adgang til gensidige aftaleprocedurer i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders fortjeneste,

er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Skatter omfattet af aftalen

Denne aftale finder anvendelse på skatter af indkomst og fortjeneste.

Artikel 2

Definitioner

1. Medmindre andet fremgår af sammenhængen, har følgende udtryk i denne aftale den nedenfor angivne betydning:

a) udtrykket »part« betyder Bermuda eller Danmark alt efter sammenhængen;

b) udtrykket »Danmark« betyder Kongeriget Danmark, herunder et­hvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i over­ensstemmelse med folkeretten og ifølge dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve su­verænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens under­grund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med hen­blik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færø­erne og Grønland;

c) udtrykket »Bermuda« betyder øgruppen Bermuda;

d) udtrykket »hjemmehørende i en part« betyder

i) i Danmark, enhver person, som i henhold til denne parts lovgivning er skat­tepligtig der på grund af bopæl, hjemsted eller ethvert andet kriterium af lignende karakter; dette udtryk omfatter dog ikke en person, som udelukkende er skat­tepligtig til en part af indkomst fra kilder i den part;

ii) i Bermuda en fysisk person som ifølge Bermudas lovgivning er ordinært bosiddende i Bermuda, og et selskab, interessentskab eller anden enhed oprettet i henhold til Bermudas lovgivning; dog således, at en enhed oprettet i henhold til Bermudas lovgivning ikke skal anses for hjemmehørende i Bermuda, medmindre ledelsens sæde befinder sig i Bermuda.

e) udtrykket »foretagende« finder anvendelse på drift af enhver form for erhvervsvirksomhed;

f) udtrykket »foretagende i en part« betyder et foretagende, som drives af en person, der er hjemmehørende i denne part;

g) udtrykket »kompetent myndighed« betyder:

i) i Bermuda, finansministeren eller en autoriseret stedfortræder;

ii) i Danmark, skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder.

2. Ved en parts anvendelse af aftalen på ethvert tidspunkt skal et­hvert udtryk, som ikke er de­fi­neret deri, medmindre andet følger af sammenhæn­gen, til­læg­ges den betyd­ning, som det har på dette tids­punkt i den­ne parts lov­givning vedrørende de skat­ter, som aftalen finder an­vendelse på, idet en­hver be­tyd­ning i de skattelove, der anvendes i denne part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt i andre love, der anvendes i denne part.

Artikel 3

Principper for regulering af fortjeneste hos forbundne foretagender

Hvis

a) et foretagende i en part direkte eller indirekte deltager i ledelsen af, kontrollen med eller kapitalen i et foretagende i den anden part, eller

b) de samme personer direkte eller indirekte deltager i ledelsen af, kon­trollen med eller kapitalen i såvel et foretagende i en part som et foretagende i den anden part,

og der i noget af disse tilfælde mellem de to foretagender er aftalt eller fastsat vilkår vedrø­rende deres forretningsmæssige eller finansielle forbindelser, der afviger fra de vil­kår, som ville være blevet aftalt mellem uafhængige foretagender, kan enhver fortjeneste, som, hvis disse vilkår ikke havde foreligget, ville være tilfaldet et af foretagenderne, men som på grund af disse vilkår ikke er tilfaldet dette, medregnes til dette foretagendes fortjeneste og beskattes i overensstemmelse hermed.

Artikel 4

Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

1. Hvis et foretagende mener, at de principper, der er fastlagt i artikel 3, ikke er opfyldt i en sag, der er omfattet af denne aftale, kan det, uanset hvilke retsmidler der måtte være foreskrevet i den pågældende parts interne lovgivning, indbringe sin sag for den kom­petente myndighed i den part, hvor det er hjemmehørende. Sagen skal indbringes inden tre år efter den første meddelelse om den foranstaltning, som er eller formodes at være i strid med de principper, der er fastlagt i artikel 3. Den kompetente myndighed skal så uden forsinkelse underrette den anden parts kompetente myndighed.

2. Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen forekommer den at være beretti­get, og hvis den ikke selv kan nå frem til en rimelig løsning, søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i den anden part med hen­blik på at undgå beskatning, der ikke er i overensstemmelse med aftalen. En­hver indgået aftale skal gennemføres uden hensyn til, hvilke tidsfrister der er fastsat i parternes interne lovgivning.

3. Parternes kompetente myndigheder skal søge ved gensidig aftale at løse vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål, der måtte opstå med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af aftalen.

4. Parternes kompetente myndigheder kan træde i direkte forbindelse med hinanden med henblik på indgåelse af en aftale i overensstemmelse med det fore­gående stykke.

Artikel 5

Ikrafttræden

1. Denne aftale træder i kraft den tredvte dag efter den seneste af de datoer, hvor hver af parterne skriftligt har underrettet den anden om, at betingelserne i henhold til dens lovgivning er opfyldt. Aftalen har virkning for skatter, som opkræves for ethvert skatteår, der begynder på eller den første dag i januar i det år, der følger efter det år, hvor aftalen træder i kraft.

2. Uanset stykke 1 skal aftalen kun finde anvendelse, når aftalen, underskrevet den 16. april 2009 mellem Bermuda og Danmark om udveksling af oplysninger i skattesager har virkning.

Artikel 6

Opsigelse

1. Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af en part. Hver af parterne kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse mindst seks måneder inden udløbet af ethvert kalenderår. I så fald ophører aftalen med at have virkning for skatter, som opkræves for ethvert skatteår, der begynder på eller efter den første dag i januar i det kalenderår, der følger efter udløbet af seksmånedersperioden.

2. Uanset denne artikels stykke 1 vil aftalen være opsagt, uden at der gives meddelelse om opsigelse, på datoen for opsigelse af aftalen, underskrevet den 16. april 2009 mellem Bermuda og Danmark om udveksling af oplysninger i skattesager.

   
   
Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet aftalen.
   
Udfærdiget i Washington, den 16. april 2009, i to eksemplarer på engelsk.
   
For Danmarks regering
For Bermudas regering
   
Friis Arne Petersen
Paula Ann Cox


Bilag 7

(Oversættelse)

Aftale mellem Danmark og De Britiske Jomfruøer om udveksling af oplysninger vedrørende skatter

Idet De Britiske Jomfruøers regering og Danmarks regering (»de kontraherende parter«) anerkender behovet for samarbejde og udveksling af oplysninger i såvel skattestraffesager som civile skattesager,

idet de kontraherende parter længe har deltaget i internationale bestræbelser i bekæmpelsen af finansiel og anden kriminalitet, herunder finansiering af terrorisme,

idet det bekræftes, at de kontraherende parter har ret til at forhandle og indgå en aftale om udveksling af oplysninger i skattesager,

idet De Britiske Jomfruøer den 2. april 2002 har indgået en formel skriftlig forpligtelse til OECD’s principper om gennemsigtighed og udveksling af oplysninger og efterfølgende aktivt har deltaget i OECD’s Globale Forum om Beskatning,

idet de kontraherende parter ønsker at forbedre og lette vilkårene og forudsætningerne for udveksling af oplysninger vedrørende skatter,

idet de kontraherende parter anerkender, at de aldrig vil begive sig ud i »fiskeriekspeditioner«,

har de kontraherende parter derfor nu indgået følgende aftale, som kun indeholder forpligtelser for de kontraherende parter:

Artikel 1

Aftalens anvendelsesområde

De kontraherende parters kompetente myndigheder skal yde bistand gennem udveksling af oplysninger, som kan forudses at være relevante for administration eller håndhævelse af de kontraherende parters interne lovgivning vedrørende de skatter og skattesager, som er omfattet af aftalen, herunder indbefattet oplysninger, som kan forudses at være relevante for ansættelse, ligning, bekræftelse, tvangsfuldbyrdelse, inddrivelse eller opkrævning af sådanne skatter med hensyn til personer, der er undergivet sådan beskatning, eller efterforskning eller retsforfølgning af skattesager over for sådanne personer. Oplysningerne skal udveksles i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale og skal behandles som fortrolige på den måde, som er fastlagt i artikel 8.

Artikel 2

Jurisdiktion

For at muliggøre den korrekte anvendelse af denne aftale skal oplysninger fremskaffes i overensstemmelse med denne aftale af den anmodede parts kompetente myndighed:

a) uden hensyntagen til, hvorvidt den person, som oplysningerne vedrører, er bosiddende eller statsborger i en kontraherende part, eller hvorvidt den person, som besidder oplysningerne, er bosiddende eller statsborger i en kontraherende stat; og

b) under forudsætning af, at oplysningerne befinder sig, eller besiddes eller kontrolleres af en person, der er undergivet den anmodede parts jurisdiktion.

Artikel 3

Skatter omfattet af aftalen

1. De skatter, som omfattes af aftalen, er:

a) I De Britiske Jomfruøer,

i) indkomstskatten (the income tax);

ii) lønskatten (the payroll tax); og

iii) ejendomsskatten (the property tax);

b) I Danmark,

i) indkomstskatten til staten;

ii) den kommunale indkomstskat; og

iii) merværdiafgiften (value added tax).

2. Denne aftale finder også anvendelse på skatter af samme eller væsentligt samme art pålignet af en af de kontraherende parter efter datoen for aftalens undertegnelse udskrives som tillæg til, eller i stedet for en af de skatter, der er opregnet i stk. 1 i denne artikel. De kontraherende parters kompetente myndigheder skal underrette hinanden om alle relevante ændringer af beskatning og hermed forbundne metoder til indsamling af oplysninger, som omfattes af denne aftale.

Artikel 4

Definitioner

1. I denne aftale har følgende udtryk den nedenfor angivne betydning, medmindre sammenhængen kræver det anderledes:

a) »De Britiske Jomfruøer« betyder De Britiske Jomfruøers territorium som afgrænset ved Jomfruøernes Forfatningsordre af 2007;

b) »Danmark« betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med folkeretten i dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færøerne eller Grønland;

c) »kollektiv investeringsfond eller -ordning« betyder ethvert puljet investeringsinstrument, uanset dets juridiske kvalifikation;

d) »selskab« betyder enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person;

e) »kompetent myndighed« betyder:

i) i De Britiske Jomfruøer, Finansministeren eller en person eller myndighed, der er skriftligt bemyndiget af denne;

ii) i Danmark, Skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder;

f) »kontraherende part« betyder De Britiske Jomfruøer eller Danmark, alt efter sammenhængen;

g) »straffelovgivning« betyder al straffelovgivning, der benævnes som sådan i intern lovgivning, uanset om den indeholdes i skattelovgivning, straffelov eller andre love;

h) »skattestraffesager« betyder skattesager, som omfatter forsætlig adfærd, der kan gøres til genstand for tiltale efter den anmodende parts straffelovgivning;

i) »oplysning« betyder enhver omstændighed, meddelelse eller protokol uanset form;

j) udtrykket »foranstaltninger til indhentning af oplysninger« betyder lovgivning, administrative regler og administrativ praksis eller domstolspraksis, der sætter en kontraherende part i stand til at til at indhente og yde de oplysninger, der anmodes om;

k) »statsborger« betyder:

i) i relation til De Britiske Jomfruøer, enhver fysisk person, som tilhører De Britiske Jomfruøer i medfør af Jomfruøernes Forfatningsordre af 2007 (Forfatningslov 2007 nr. 1678), eller som har et bopælscertifikat fra De Britiske Jomfruøer i medfør af Indvandrings- og Pasregulativet (kapitel 130); og enhver juridisk person, partnerskab, forening eller anden enhed, som afleder sin status som sådan af gældende lovgivning i De Britiske Jomfruøer;

ii) i relation til Danmark, (A) enhver fysisk person med dansk indfødsret og (B) enhver juridisk person, partnerskab, forening eller anden enhed, som afleder sin status som sådan af gældende lovgivning i Danmark.

l)
»person« indbefatter en fysisk person, et selskab og enhver anden sammenslutning eller gruppe af personer;
m)
»vigtigste aktieklasse« betyder den aktieklasse, som repræsenterer flertallet af stemmerne i og værdien af selskabet;
n)
»offentlig kollektiv investeringsfond eller -ordning« betyder enhver kollektiv investeringsfond eller
 
-ordning, hvori køb, salg eller indløsning af aktier eller andre rettigheder ikke er underforstået eller udtrykkeligt begrænset til en afgrænset kreds af investorer;
o)
»selskab, hvis aktier er genstand for offentlig handel« betyder et selskab, hvis vigtigste aktieklasse er noteret på en anerkendt aktiebørs under forudsætning af, at dets noterede aktier frit kan købes eller sælges af almenheden. Aktier kan købes eller sælges »af almenheden«, hvis køb eller salg af aktier ikke underforstået eller udtrykkeligt er begrænset til en afgrænset kreds af investorer;
p)
»anerkendt fondsbørs« betyder sådan børs, som de kontraherende parters kompetente myndigheder er blevet enige om;
q)
»anmodede part« betyder den kontraherende part i denne aftale, som er anmodet om at videregive eller har videregivet oplysninger;
r)
»anmodende part« betyder den kontraherende part i denne aftale, som anmoder om eller har modtaget oplysninger;
s)
»skat« betyder enhver skat, som aftalen finder anvendelse på.

2. Ved en kontraherende parts anvendelse af denne aftale på ethvert tidspunkt skal ethvert udtryk, som ikke er defineret deri, medmindre andet følger af sammenhængen, tillægges den betydning, som det har på dette tidspunkt i denne kontraherende parts lovgivning, idet enhver betydning i de skattelove, der anvendes i denne kontraherende part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt andre steder i denne kontraherende parts lovgivning.

Artikel 5

Udveksling af oplysninger efter anmodning

1. Den anmodede parts kompetente myndighed skal efter skriftlig anmodning fra den anmodende part videregive oplysninger til formål som nævnt i artikel 1. Sådanne oplysninger skal videregives, uanset om den adfærd, som undersøges, ville udgøre en forbrydelse efter den anmodede parts egen lovgivning, hvis den var udøvet på den anmodede parts område. Hvis de oplysninger, som den anmodede parts kompetente myndighed har modtaget, ikke er tilstrækkelige til at sætte den i stand til at opfylde anmodningen om oplysninger, skal den, i overensstemmelse med vilkårene i stk. 7, litra a, oplyse den anmodende parts kompetente myndighed herom og udbede sig sådanne yderligere oplysninger, som måtte være nødvendige for en effektiv udførelse af anmodningen.

2. Hvis de oplysninger, som den anmodede parts kompetente myndigheder er i besiddelse af, ikke er tilstrækkelige til at sætte den i stand til at imødekomme anmodningen om oplysninger, skal den anmodede part bruge alle relevante foranstaltninger til indhentning af oplysninger for at videregive de oplysninger, der anmodes om, til den anmodende part, uanset at den anmodede part ikke behøver sådanne oplysninger til formål for sin egen beskatning.

3. Hvis den anmodende parts kompetente myndighed særligt anmoder om det, skal den anmodede parts kompetente myndighed videresende oplysninger efter denne artikel, i det omfang det er tilladt efter dens nationale lovgivning, i form af skriftlige vidneudsagn og bekræftede kopier af originale protokoller.

4. Hver kontraherende part skal sikre, at dens kompetente myndighed har hjemmel til, til opfyldelse af de formål, der er nævnt i denne aftale, at indhente og efter anmodning videregive:

a) oplysninger, der besiddes af banker, andre finansielle institutioner, og enhver person, herunder befuldmægtigede og fondsforvaltere, som optræder i egenskab af repræsentant eller forvalter,

b) oplysninger vedrørende det retlige og retmæssige ejerskab af selskaber, interessentskaber og andre personer, herunder, med de begrænsninger, der følger af artikel 2, ejerskabet til alle sådanne personer i en kæde af ejere; og i tilfælde af trusts, oplysninger om stiftere, forvaltere, berettigede og tilsynsførende, og i tilfælde af fonde, oplysninger om stiftere, medlemmer af fondsbestyrelsen og berettigede, og tilsvarende oplysninger i tilfælde af enheder, der hverken er trusts eller fonde.

5. Uanset de foregående stykker medfører denne aftale ikke en forpligtelse for de kontraherende parter til at indhente eller videregive:

a) oplysninger om ejerskab for så vidt angår selskaber, hvis aktier er genstand for offentlig handel, og offentlige kollektive investeringsfonde eller -ordninger. Medmindre sådanne oplysninger kan indhentes uden uforholdsmæssige vanskeligheder;

b) oplysninger, der knytter sig til en periode, der ligger mere end seks år forud for den skatteperiode, der er under behandling;

c) oplysninger, der besiddes eller kontrolleres af en person, der ikke er skatteyderen, og som ikke har direkte tilknytning til skatteyderen.

6. Når den anmodende parts kompetente myndighed anmoder om oplysninger i henhold til denne aftale, skal den for at synliggøre den forudsete relevans i forhold til anmodningen af de oplysninger, der anmodes om, give følgende oplysninger til den anmodede parts kompetente myndighed:

a) identiteten af den person, som er genstand for undersøgelse eller efterforskning;

b) perioden, som der anmodes om oplysninger for;

c) karakteren og typen af de oplysninger, der anmodes om, herunder en beskrivelse de særlige beviser der ønskes, og den form, i hvilken den anmodende part fortrækker at modtage oplysningerne;

d) det skattemæssige formål, for hvilken oplysningerne søges, og begrundelsen for, at de oplysninger, der anmodes om, forudses at være relevante for den anmodende parts administration eller håndhævelse af dens nationale lovgivning;

e) grunde til at antage, at de oplysninger, der anmodes om, befinder sig på den anmodede parts område eller besiddes eller kontrolleres af en person, der er undergivet den anmodede parts jurisdiktion;

f) i det omfang det vides, navn og adresse på enhver person, som antages at besidde eller kontrollere de oplysninger, der anmodes om;

g) en erklæring om, at anmodningen er i overensstemmelse med denne aftale og med lovgivning og administrativ praksis i den anmodende part, og at hvis de oplysninger, der anmodes om, havde været i den anmodende parts jurisdiktion, så ville den anmodende parts kompetente myndigheder være i stand til at indhente oplysningerne efter den anmodende parts lovgivning eller normale forvaltningspraksis;

h) en erklæring om, at den anmodende part har udtømt alle muligheder, der står til rådighed i dens eget område, til at indhente oplysningerne, undtagen sådanne, som ville medføre uforholdsmæssige vanskeligheder.

7. Den anmodede parts kompetente myndighed skal videresende de oplysninger, der anmodes om, til den anmodende parts kompetente myndighed hurtigst muligt. For at sikre en hurtig besvarelse:

a) skal den anmodede parts kompetente myndighed skriftligt bekræfte modtagelsen af anmodningen over for den anmodende part og give den anmodende parts kompetente myndighed underretning om eventuelle mangler ved anmodningen inden 60 dage efter modtagelsen af anmodningen; og

b) hvis den anmodede parts kompetente myndighed ikke har været i stand til at indhente og videregive de oplysninger, der er anmodet om, inden for 90 dage efter modtagelsen af anmodningen, eller hvis den støder på hindringer for tilvejebringelsen af oplysningerne, eller hvis den anmodede parts kompetente myndighed afslår at videregive oplysningerne, skal den umiddelbart underrette den anmodende parts kompetente myndighed skriftligt og herunder forklare årsagen til dens manglende mulighed for at indhente og videregive oplysningerne eller de hindringer den er stødt på, eller dens afslag.

Artikel 6

Skatteundersøgelser i udlandet

1. I det omfang det er tilladt efter dens nationale lovgivning, kan den anmodede part efter et rimeligt varsel fra den anmodende part tillade repræsentanter for den anmodende parts kompetente myndighed at rejse ind i den anmodede parts område i forbindelse med en anmodning for at udspørge fysiske personer og undersøge protokoller med skriftlig tilladelse fra de berørte personer. Den anmodende parts kompetente myndighed skal underrette den anmodede parts kompetente myndigheder om tid og sted for mødet med de pågældende personer.

2. Efter anmodning fra den anmodende parts kompetente myndighed kan den anmodede parts kompetente myndighed i overensstemmelse med sin nationale lovgivning tillade, at repræsentanter fra den anmodende parts kompetente myndighed er til stede under den relevante del af en skatteundersøgelse på den anmodede parts område.

3. Hvis anmodningen som nævnt i stykke 2 imødekommes, skal den anmodede parts kompetente myndighed, der udfører undersøgelsen, så tidligt som muligt, underrette den anmodende parts kompetente myndighed om tid og sted for undersøgelsen, om den myndighed eller person, der er autoriseret til at udføre undersøgelsen, og om procedurerne og betingelserne, som kræves af den anmodede part for udførelsen af undersøgelsen. Alle beslutninger om udførelsen af undersøgelsen skal træffes af den anmodede part, der udfører undersøgelsen, i overensstemmelse med dens nationale lovgivning.

Artikel 7

Mulighed for at afslå en anmodning

1. Den anmodede parts kompetente myndighed kan afslå at yde bistand:

a) hvis anmodningen ikke er fremsat i overensstemmelse med denne aftale;

b) hvis den anmodende part ikke har udtømt alle muligheder, der står til rådighed på dens eget område til at indhente oplysningerne, undtagen hvor brugen af sådanne muligheder ville medføre uforholdsmæssige vanskeligheder; eller

c) hvis meddelelse af de anmodede oplysninger ville være i strid med almene hensyn (»ordre public«).

2. Bestemmelserne i denne aftale pålægger ikke en kontraherende part nogen forpligtelse til at videregive oplysninger, der ville afsløre nogen erhvervsmæssig, forretningsmæssig, industriel, kommerciel eller faglig hemmelighed eller fremstillingsmetode. Oplysninger af den type, som er beskrevet i artikel 5, stykke 4, skal ikke alene af den årsag behandles som en sådan hemmelighed eller fremstillingsmetode.

3. a) Bestemmelserne i denne aftale pålægger ikke en kontraherende part nogen forpligtelse til at indhente oplysninger, som ville afsløre fortrolig kommunikation mellem en klient og en advokat eller anden juridisk rådgiver, når sådan kommunikation er

i) frembragt med det formål at søge eller yde juridisk rådgivning eller

ii) frembragt til brug for eksisterende eller overvejede juridiske handlinger.

b) Oplysninger, der besiddes med det formål at fremme en lovovertrædelse, er ikke omfattet af det juridiske professionsprivilegium, og intet i denne artikel skal forhindre end advokat eller anden juridisk rådgiver i at oplyse navn og adresse på en klient, når dette ikke ville udgøre et brud på det juridiske professionsprivilegium.

4. En anmodning om oplysninger kan ikke afslås af den grund, at skattekravet, som giver anledning til anmodningen, bestrides af skatteyderen.

5. Den anmodede part er ikke forpligtet til at indhente og videregive oplysninger, som den anmodende part ikke ville være i stand til at indhente efter sin lovgivning eller almindelige administrative fremgangsmåder, dersom de oplysninger, der anmodes, om befandt sig på den anmodende parts område.

6. Den anmodede part kan afslå en anmodning om oplysninger, hvis den anmodende part har anmodet om oplysningerne til administration eller håndhævelse af en bestemmelse i den anmodende parts skattelovgivning eller ethvert krav i forbindelse hermed, der diskriminerer mod en statsborger i den anmodede part sammenlignet med en bosiddende eller statsborger eller i den anmodende part under samme omstændigheder.

Artikel 8

Tavshedspligt

1. Alle oplysninger, som afgives og modtages af de kontraherende parters kompetente myndigheder, skal holdes hemmelige og må kun meddeles til personer eller myndigheder (herunder domstole og forvaltningsmyndigheder), der er beskæftiget med de formål, der er nævnt i artikel 1, og må kun anvendes af sådanne personer eller myndigheder til disse formål, herunder afgørelse af klager eller opsyn med ovenstående. Til disse formål må oplysningerne meddeles under offentlige retshandlinger eller andre juridiske procedurer.

2. Oplysningerne må ikke meddeles til nogen anden person eller enhed eller myndighed uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra den anmodede parts kompetente myndighed.

3. Oplysninger videregivet til en anmodende part må ikke videregives til nogen anden jurisdiktion.

Artikel 9

Beskyttelsesforanstaltninger

Intet i denne aftale skal påvirke de rettigheder og den beskyttelse, som tilkommer personer i henhold til den anmodede parts lovgivning eller administrative praksis. Disse rettigheder og denne beskyttelse må dog ikke anvendes af den anmodede part på en måde, der unødigt hindrer eller forsinker effektiv udveksling af oplysninger.

Artikel 10

Omkostninger

1. Tilfælde af almindelige omkostninger, som er pådraget i forbindelse med besvarelsen af en anmodning om oplysninger, afholdes af den anmodede part. Sådanne almindelige omkostninger omfatter normalt interne administrationsomkostninger og eventuelle mindre eksterne omkostninger.

2. Alle andre omkostninger, som ikke er almindelige omkostninger, anses for at være ekstraordinære omkostninger og afholdes af den anmodende part. Ekstraordinære omkostninger omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

a) rimelige honorarer til tredjemænd for udførelse af undersøgelser;

b) rimelige honorarer til tredjemænd for kopiering af dokumenter;

c) rimelige omkostninger til engagering af eksperter, tolke og oversættere;

d) rimelige omkostninger til befordring af dokumenter til den anmodende part;

e) den anmodede parts rimelige omkostninger til førelse af retssager med hensyn til en konkret anmodning om oplysninger; og

f) rimelige omkostninger til indhentelse af erklæringer eller vidneudsagn.

3. De kontraherende parters kompetente myndigheder skal konsultere hinanden i alle enkeltsager, hvor de ekstraordinære omkostninger kan forudses at ville overstige 500 USD, for at afgøre, om den anmodende part vil fortsætte med at søge anmodningen gennemført og afholde omkostningerne.

Artikel 11

Ingen præjudicerende eller begrænsende foranstaltninger

1. Så længe denne aftale er i kraft og finder anvendelse, er det de kontraherende parters hensigt ikke at anvende eller indføre præjudicerende eller begrænsende foranstaltninger baseret på skadelig skattepraksis over for hjemmehørende eller statsborgere i nogen af part. Hvis imidlertid en kontraherende part har grund til tro, at den anden kontraherende part har indført sådanne præjudicerende eller begrænsende foranstaltninger, skal begge parter omgående tage initiativ til procedurer til afklaring af forholdene

2. En præjudicerende eller begrænsende foranstaltning baseret på skadelig skattepraksis betyder en foranstaltning, der anvendes af én af de kontraherende parter over for hjemmehørende eller statsborgere i den anden kontraherende part på bases af, at den anden kontraherende part ikke deltager i effektiv udveksling af oplysninger, eller fordi den anden part mangler gennemsigtighed vedrørende funktionaliteten af dens love, andre regler eller administrativ praksis, eller på basis af ingen eller symbolsk beskatning i kombination med ét af de forudgående kriterier.

3. Uden at udtrykket »præjudicerende eller begrænsende foranstaltninger« herved indskrænkes, indbefatter udtrykket nægtelse af et fradrag, et nedslag eller en friholdelse, indførelse af en skat, afgift eller gebyr eller særlige krav til afrapportering. Sådanne foranstaltninger inkluderer enhver foranstaltning, som relaterer sig direkte eller indirekte til skattemæssige forhold. Dog indbefatter de ikke generelt anvendelige foranstaltninger, som en af de kontraherende parter anvender over for, blandt andre, ethvert medlem af OECD.

Artikel 12

Effektuerende lovgivning

Hvis de ikke allerede har gjort det, skal de kontraherende parter gennemføre enhver lovgivning, der er nødvendig for at overholde og effektuere vilkårene for denne aftale.

Artikel 13

Sprog

Anmodninger om bistand og svar herpå skal affattes på engelsk.

Artikel 14

Gensidig aftaleprocedure

1. I tilfælde af, at der opstår vanskeligheder mellem de kontraherende parter i forbindelse med fortolkningen eller gennemførelsen af denne aftale, skal de respektive kompetente myndigheder bestræbe sig bedst muligt på at løse sagen ved gensidig aftale.

2. I tillæg til de bestræbelser, der omtales i stykke 1, kan de kontraherende parters kompetente myndigheder gensidigt bestemme de fremgangsmåder, som skal anvendes efter artikel 5, 6 og 10.

3. De kontraherende parters kompetente myndigheder kan kommunikere direkte med hinanden med henblik på at opnå enighed i henhold til denne artikel.

Artikel 15

Ikrafttræden

1. Hver af de kontraherende parter skal underrette den anden om, at de fremgangsmåder, der er påkrævet efter dens lovgivning for, at denne aftale kan træde i kraft, er gennemført. Aftalen træder i kraft på datoen for den seneste af disse underretninger. Bestemmelserne i denne aftale har virkning:

a) for skattestraffesager fra og med ikrafttrædelsesdagen for denne aftale; og

b) for alle andre sager, som omfattet af artikel 1, for skatteperioder, der begynder på eller efter ikrafttrædelsesdagen for denne aftale.

Artikel 16

Opsigelse

1. Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af en af de kontraherende parter.

2. Enhver kontraherende part kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse herom. En sådan opsigelse har virkning på den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter datoen for modtagelsen af meddelelsen om opsigelse fra den anden kontraherende parts side.

3. Hvis aftalen opsiges, forbliver de kontraherende parter bundet af bestemmelserne i artikel 8 med hensyn til enhver oplysning, der er modtaget efter denne aftale.

   
   
Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede i denne egenskab af de respektive parter, underskrevet aftalen.
   
Udfærdiget i København, den 18. maj 2009, i to eksemplarer på engelsk.
   
For Danmarks regering
For De Britiske Jomfruøers regering
   
Kristian Jensen
Dancia Penn


Bilag 8

(Oversættelse)

Aftale mellem Danmark og De Britiske Jomfruøer til undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer

Danmarks regering og De Britiske Jomfruøers regering, som ønsker at supplere aftalen om udveksling af oplysninger i skattesager, indgået den 18. maj 2009, ved at indgå en aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer for så vidt angår indkomstskatter,

er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Fysiske personer omfattet af aftalen

Denne aftale finder anvendelse på fysiske personer, der er hjemmehørende i en part eller begge parter.

Artikel 2

Skatter omfattet af aftalen

1. De gældende skatter, på hvilke aftalen finder anvendelse, er:

a) I De Britiske Jomfruøer, indkomstskatten (»the income tax«); (herefter omtalt som »skat i De Britiske Jomfruøer«;

b) I Danmark:

i) indkomstskatten til staten,

ii) den kommunale indkomstskat

(herefter omtalt som »dansk skat«).

2. Aftalen skal også finde anvendelse på skatter af samme eller væsentligt samme art, der efter datoen for aftalens undertegnelse udskrives som tillæg til, eller i stedet for de gældende skatter. Parternes kompetente myndigheder skal underrette hinanden om enhver væsentlig ændring, der er foretaget i deres skattelovgivning vedrørende fysiske personer.

Artikel 3

Almindelige definitioner

1. Medmindre andet fremgår af sammenhængen, har følgende udtryk i denne aftale den nedenfor angivne betydning:

a) udtrykket »part« betyder De Britiske Jomfruøer eller Danmark alt efter sammenhængen; udtrykket »parterne« betyder De Britiske Jomfruøer og Danmark;

b) udtrykket »De Britiske Jomfruøer« betyder De Britiske Jomfruøers territorium som afgrænset ved Jomfruøernes Forfatningsordre af 2007;

c) udtrykket »Danmark« betyder Kongeriget Danmark, herunder et­hvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i over­ensstemmelse med folkeretten og ifølge dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve su­verænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens under­grund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med hen­blik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færø­erne og Grønland;

d) udtrykket »kompetent myndighed« betyder

i) i De Britiske Jomfruøer, Finansministeren eller en person eller myndighed, der er skriftligt bemyndiget af denne;

ii) i Danmark, skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder;

e) udtrykket »foretagende« finder anvendelse på drift af enhver form for erhvervsvirksomhed;

f) udtrykket »international trafik« betyder enhver transport med skib eller fly, der anvendes af et foretagende, der er hjemmehørende i en part, med mindre skibet eller flyet udelukkende anvendes mellem steder i den anden part.

2. Ved en parts anvendelse af aftalen på ethvert tidspunkt skal et­­­­­­hvert udtryk, som ikke er de­fi­neret deri, medmindre andet følger af sammenhæn­gen, til­­­læg­ges den betyd­ning, som det har på dette tids­punkt i den­­­­ne parts lov­givning vedrørende de skat­ter, som aftalen finder an­vendelse på, idet en­hver be­tyd­ning i de skattelove, der anvendes i denne part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt i andre love, der anvendes i denne part.

Artikel 4

Skattemæssigt hjemsted

1. I denne aftale skal udtrykket »en person, der er hjem­me­hø­ren­de i en part« betyde:

a) i Danmark med hensyn til en fysisk person enhver fysisk person, som i henhold til denne parts lovgivning er skat­tepligtig der på grund af bopæl, hjemsted eller ethvert andet kriterium af lignende karakter. Dette udtryk omfatter dog ikke en person, som er skat­tepligtig i Danmark udelukkende af indkomst fra kilder i Danmark;

b) i De Britiske Jomfruøer med hensyn til en fysisk person som ifølge De Britiske Jomfruøers lovgivning er ordinært bosiddende.

2. Hvis en fysisk person efter bestemmelserne i stykke 1 er hjemme­hørende i begge parter, skal hans status bestemmes efter følgende regler:

a) han skal anses for kun at være hjemmehørende i den part, hvor han har en fast bolig til sin rådighed. Hvis han har en fast bolig til sin rådighed i begge parter, skal han anses for kun at være hjemmehørende i den part, med hvilken han har de stærkeste personli­ge og økonomiske forbin­delser (midtpunkt for sine livsinteresser);

b) hvis det ikke kan afgøres, i hvilken part han har midtpunkt for sine livsinteresser, eller hvis han ikke har en fast bolig til sin rådighed i nogen af parterne, skal han anses for kun at være hjem­mehørende i den part, hvor han sædvanligvis har ophold;

c) hvis han sædvanligvis har ophold i begge parter, eller hvis han ikke har sådant ophold i nogen af dem, skal parternes kompetente myndighe­der afgøre spørgsmålet ved gensidig aftale.

Artikel 5

Personligt arbejde i tjenesteforhold

1. Medmindre bestemmelserne i artiklerne 6, 7, 8 og 9 medfører andet, kan gage, løn og andet lignende vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en part, for personligt arbejde, kun beskattes i denne part, medmindre arbejdet er udført i den anden part. Er arbejdet udført der, kan det vederlag, som oppebæres herfor, beskattes i denne anden part.

2. Uanset bestemmelserne i stykke 1 kan vederlag, som oppebæres af en person, der er hjem­mehørende i en part, for personligt arbejde udført i den anden part, kun beskattes i den førstnævnte part, hvis:

a) modtageren opholder sig i den anden part i en eller flere perioder, der tilsammen ikke overstiger 183 dage i en 12-måneders periode, der be­gynder eller slutter i det pågældende skatteår, og

b) vederlaget betales af eller for en arbejdsgi­ver, der ikke er hjemmehørende i den anden part, og

c) vederlaget ikke påhviler et fast forretningssted, som ar­bejdsgiveren har i den anden part, og gennem hvilket virksomhed helt eller delvis udøves.

3. Stykke 2 i denne artikel finder ikke anvendelse på vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en part, for personligt arbejde udført i den anden part, og som betales af eller for en arbejdsgiver, som ikke er hjemmehørende i denne anden part, hvis

a) modtageren yder tjeneste under dette ansættelsesforhold til en anden person end arbejdsgiveren, og denne person, direkte eller indirekte, overvåger, instruerer eller kontrollerer den måde, hvorpå tjenesten udøves, og

b) denne tjeneste udgør en integreret del af forretningsvirksomheden, der udøves af denne person.

4. Uanset de foregående bestemmelser i denne artikel kan vederlag for personligt arbejde, som udføres om bord på et skib eller et fly, der anvendes i international trafik af et foretagende i en part, beskattes i denne part. I tilfælde, hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer vederlag for personligt arbejde, som udføres om bord på et fly, der anvendes i international trafik af luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), kan sådant vederlag kun beskattes i Danmark.

Artikel 6

Bestyrelseshonorarer

Bestyrelseshonorarer og andre lignende vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en part, i hans egenskab af medlem af be­sty­rel­sen eller et andet tilsvarende organ for et selskab, der er hjemmehørende i den anden part, kan beskattes i den­ne anden part.

Artikel 7

Kunstnere og sportsfolk

1. Indkomst, som oppebæres af en per­son, der er hjemmehørende i en part, som optrædende kunstner, så­som teater-, film-, radio- eller fjernsynskunstner, eller musiker el­ler som sportsudøver, ved hans personligt udøvede virksomhed som sådan i den anden part, kan be­skattes i denne anden part.

2. Hvis indkomst ved personlig virksomhed, som udøves i egenskab af optrædende kunst­ner eller sportsudøver, ikke tilfalder kunstneren eller sportsudøveren selv, men en anden fysisk person eller juridisk enhed, kan denne indkomst beskattes i den part, hvor kunstnerens eller sportsudøverens virk­somhed udøves.

Artikel 8

Pensioner

Pensioner og lignende vederlag, som hidrører fra en part, betalinger efter den sociale sikringslovgivning i en part og betalinger efter enhver anden ordning af midler tilvejebragt af en part kan beskattes i denne part.

Artikel 9

Offentligt hverv

1. a) Gage, løn og andet lignende vederlag, bortset fra en pension, der udbeta­les af en part, eller en dertil hørende politisk underafdeling, offentligretligt organ eller lokal myndighed til en fysisk person for udførelse af hverv for denne part, underafdeling, organ eller myndighed, kan kun beskattes i denne part.

b) Sådan gage, løn og lignende vederlag kan dog kun beskattes i den anden part, hvis hvervet er udført i denne part, og den fysiske person er hjemmehørende i denne part og ikke blev hjemmehørende i denne part alene med det formål at udføre hvervet.

2. Bestemmelserne i artiklerne 5, 6 og 7 skal finde anvendelse på gage, løn og andet lignende vederlag for udførelse af hverv i forbindel­se med erhvervsvirksomhed, der drives af en part, eller en dertil høren­de politisk underafdeling, offentligretligt organ eller lokal myndighed.

Artikel 10

Studerende

Beløb, som en studerende eller lærling, der er, eller som u­mid­delbart før han besøger en part, var hjemmehørende i den anden part, og som opholder sig i den førstnævnte part udelukkende i studie- eller uddannelsesøjemed, modtager med henblik på sit underhold, studium eller uddannelse, skal ikke beskattes i denne part, under forudsætning af, at sådanne beløb hidrører fra kilder uden for denne part.

Artikel 11

Ophævelse af dobbeltbeskatning

1. I De Britiske Jomfruøer skal dobbeltbeskatning undgås i overensstemmelse med De Britiske Jomfruøers lovgivning.

2. I Danmark skal dobbeltbeskatning undgås således:

a) Hvis en person, der er hjemmehørende i Danmark, op­pe­bæ­rer ind­komst, som i henhold til bestemmelserne i denne aftale kan be­skattes i De Britiske Jomfruøer, skal Danmark - medmin­dre bestemmelserne i litra c) medfører andet - indrømme fradrag i den på­gæl­den­de persons indkomstskat med et beløb svarende til den indkomstskat, som er betalt i De Britiske Jomfruøer.

b) Sådant fradrag skal dog ikke kunne overstige den del af indkomst­skatten, som beregnet inden fradraget er givet, der svarer til den indkomst, som kan beskattes i De Britiske Jomfruøer.

c) Hvis en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer ind­komst, som i henhold til bestemmelserne i denne aftale kun kan beskattes i De Britiske Jomfruøer, kan Danmark med­regne denne indkomst i beskatningsgrundlaget, men skal i ind­komst­skat­ten tillade fradrag for den del af ind­komstskatten, som kan hen­fø­res til den indkomst, der hidrører fra De Britiske Jomfruøer.

Artikel 12

Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

1. Hvis en fysisk person mener, at foranstaltninger, truffet af en af eller begge parter, for ham medfører eller vil medføre en beskatning, som ikke er i over­ensstem­melse med bestemmelserne i denne aftale, kan han, uanset hvilke retsmidler der måtte være foreskrevet i disse parters interne lovgivning, indbringe sin sag for den kom­petente myndighed i den part, hvor han er hjemmehørende. Sagen skal indbringes inden tre år fra den dag, hvor der er givet ham den første underretning om den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i over­ensstemmelse med bestemmelserne i aftalen.

2. Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen forekommer den at være beretti­get, og hvis den ikke selv kan nå frem til en rimelig løsning, søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i den anden part med hen­blik på at undgå beskatning, der ikke er i overensstemmelse med aftalen. En­hver indgået aftale skal gennemføres uden hensyn til, hvilke tidsfrister der er fastsat i parternes interne lovgivning.

3. Parternes kompetente myndigheder skal søge ved gensidig aftale at løse vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål, der måtte opstå med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af aftalen.

4. Parternes kompetente myndigheder kan træde i direkte forbindelse med hinanden med henblik på indgåelse af en aftale i overensstemmelse med de fore­gående stykker.

Artikel 13

Ikrafttræden

1. Denne aftale træder i kraft den tredvte dag efter den seneste af de datoer, hvor hver af parterne skriftligt har underrettet den anden om, at betingelserne i henhold til dens lovgivning er opfyldt.

2. Aftalen har virkning

a) I De Britiske Jomfruøer:

med hensyn til skat i De Britiske Jomfruøer på skat, der opkræves for ethvert skatteår, som begynder på eller efter den første dag i januar i det kalenderår, der følger efter det år, hvor aftalen træder i kraft;

b) I Danmark:

med hensyn til dansk skat på skat, der opkræves for ethvert skatteår, som begynder på eller efter den første dag i januar i det år, der følger efter det år, hvor aftalen træder i kraft.

3. Uanset denne artikels stykke 2 skal aftalen kun være gældende, når aftalen, underskrevet den 18. maj 2009 mellem De Britiske Jomfruøer og Danmark om udveksling af oplysninger i skattesager har virkning.

Artikel 14

Opsigelse

1. Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af en part. Hver af parterne kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse mindst seks måneder inden udløbet af ethvert kalenderår. I så fald ophører aftalen med at have virkning for skatter, som opkræves for ethvert skatteår, der begynder på eller efter den første dag i januar i det kalenderår, der følger efter udløbet af seksmånedersperioden.

2. Uanset denne artikels stykke 1 vil aftalen være opsagt, uden at der gives meddelelse om opsigelse, på datoen for opsigelse af aftalen, underskrevet den 18. maj 2009 mellem De Britiske Jomfruøer og Danmark om udveksling af oplysninger i skattesager.

   
   
Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet denne aftale.
   
Udfærdiget i København, den 18. maj 2009, i to eksemplarer på engelsk.
   
For Danmarks regering
For De Britiske Jomfruøers regering
   
Kristian Jensen
Dancia Penn


Bilag 9

(Oversættelse)

Aftale mellem Danmark og De Britiske Jomfruøer til undgåelse af dobbeltbeskatning af foretagender, der driver skibe eller fly i international trafik

Danmarks regering og De Britiske Jomfruøers regering, som ønsker at indgå en aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning af foretagender, der driver skibe eller fly i international trafik,

er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Definitioner

1. Medmindre andet fremgår af sammenhængen, har følgende udtryk i denne aftale den nedenfor angivne betydning:

a) udtrykket »part« betyder De Britiske Jomfruøer eller Danmark alt efter sammenhængen; udtrykket »parterne« betyder Danmark og De Britiske Jomfruøer;

b) udtrykket »Danmark« betyder Kongeriget Danmark, herunder et­hvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i over­ensstemmelse med folkeretten og ifølge dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve su­verænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens under­grund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med hen­blik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færø­erne og Grønland;

c) udtrykket »De Britiske Jomfruøer« betyder De Britiske Jomfruøers territorium som afgrænset ved Jomfruøernes Forfatningsordre af 2007;

d) udtrykket »person« omfatter en fysisk person, et selskab og enhver anden sammenslutning af personer;

e) udtrykket »selskab« betyder enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person;

f) udtrykket »hjemmehørende i en part« betyder

i) i De Britiske Jomfruøer en fysisk person som ifølge De Britiske Jomfruøers lovgivning er ordinært bosiddende, og et selskab, interessentskab eller anden enhed oprettet i henhold til De Britiske Jomfruøers lovgivning; dog således, at en enhed oprettet i henhold til De Britiske Jomfruøers lovgivning ikke skal anses for hjemmehørende i De Britiske Jomfruøer, medmindre ledelsens sæde befinder sig i De Britiske Jomfruøer;

ii) i Danmark, enhver person, som i henhold til denne parts lovgivning er skat­tepligtig der på grund af bopæl, hjemsted eller ethvert andet kriterium af lignende karakter; dette udtryk omfatter dog ikke en person, som udelukkende er skat­tepligtig til en part af indkomst fra kilder i den part;

g) udtrykket »foretagende« finder anvendelse på drift af enhver form for erhvervsvirksomhed;

h) udtrykket »foretagende i en part« betyder et foretagende, som drives af en person, der er hjemmehørende i denne part;

i) udtrykket »international trafik« betyder enhver transport med skib eller fly, der anvendes af et foretagende i en part, medmindre skibet eller flyet udelukkende anvendes mellem steder i den anden part;

j) udtrykket »indkomst ved drift af skibe eller fly i international trafik« betyder indtægter, bruttoindkomster og fortjeneste opnået ved:

i) sådan drift af skibe og fly til transport af passagerer og gods;

ii) udleje af skibe eller fly ubemandet (on charter basis), når udlejen er af underordnet betydning i forhold til driften af skibe og fly i international trafik;

iii) salg af billetter og tilsvarende dokumenter og ydelse af tjenesteydelser, der er forbundet ved sådan drift, enten for foretagendet selv eller for ethvert andet foretagende, når sådant salg af billetter eller tilsvarende dokumenter eller ydelse af tjenesteydelser er direkte forbundet med eller af underordnet betydning i forhold til driften af skibe og fly i international trafik;

iv) brug, rådighedsstillelse eller udleje af containere (herunder anhængere og lignende udstyr til transport af containere), der benyttes til transport af gods eller varer, når brugen, rådighedsstillelse eller udlejen er direkte forbundet med eller af underordnet betydning i forhold til driften af skibe eller fly i international trafik;

v) renter af midler, som er indsat direkte i forbindelse med driften af skibe eller fly i international trafik;

k) udtrykket »kompetent myndighed« betyder:

i) i De Britiske Jomfruøer, Finansministeren eller en person eller myndighed, der er skriftligt bemyndiget af denne;

ii) i Danmark, skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder.

2. Ved en parts anvendelse af aftalen på ethvert tidspunkt skal et­hvert udtryk, som ikke er de­fi­neret deri, medmindre andet følger af sammenhæn­gen, til­læg­ges den betyd­ning, som det har på dette tids­punkt i den­ne parts lov­givning vedrørende de skat­ter, som aftalen finder an­vendelse på, idet en­hver be­tyd­ning i de skattelove, der anvendes i denne part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt i andre love, der anvendes i denne part.

Artikel 2

Undgåelse af dobbeltbeskatning

1. Indkomst, som et foretagende i en part oppebærer ved drift af skibe eller fly i international trafik, kan kun beskattes i denne part.

2. Fortjeneste, som et foretagende i en part oppebærer ved afståelse af skibe eller fly eller rørlig formue, som er knyttet til driften af skibe eller fly i international trafik, kan kun beskattes i denne part.

3. Bestemmelserne i stykke 1 og 2 finder også anvendelse på indkomst og fortjeneste, som et foretagende i en part oppebærer ved deltagelse i en pool, et forretningsfællesskab eller en international driftsorganisation.

Artikel 3

Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

1. Hvis en person mener, at foranstaltninger, truffet af en af eller begge parter, for ham medfører eller vil medføre en beskatning, som ikke er i over­ensstem­melse med bestemmelserne i denne aftale, kan han, uanset hvilke retsmidler der måtte være foreskrevet i disse parters interne lovgivning, indbringe sin sag for den kom­petente myndighed i den part, hvor han er hjemmehørende. Sagen skal indbringes inden tre år fra den dag, hvor der er givet ham den første underretning om den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i over­ensstemmelse med bestemmelserne i aftalen.

2. Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen forekommer den at være beretti­get, og hvis den ikke selv kan nå frem til en rimelig løsning, søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i den anden part med hen­blik på at undgå beskatning, der ikke er i overensstemmelse med aftalen. En­hver indgået aftale skal gennemføres uden hensyn til, hvilke tidsfrister der er fastsat i parternes interne lovgivning.

3. Parternes kompetente myndigheder skal søge ved gensidig aftale at løse vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål, der måtte opstå med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af aftalen.

4. Parternes kompetente myndigheder kan træde i direkte forbindelse med hinanden med henblik på indgåelse af en aftale i overensstemmelse med de fore­gående stykker.

Artikel 4

Ikrafttræden

1. Denne aftale træder i kraft den tredvte dag efter den seneste af de datoer, hvor hver af parterne skriftligt har underrettet den anden om, at de fremgangsmåder, som er påkrævet efter partens lovgivning, er gennemført. Aftalen har virkning for skatter, som opkræves for ethvert skatteår, der begynder på eller efter den første dag i januar i det år, der følger efter det år, hvor aftalen træder i kraft.

2. Uanset denne artikels stykke 1 skal aftalen kun finde anvendelse, når aftalen, underskrevet den 18. maj 2009 mellem De Britiske Jomfruøer og Danmark om udveksling af oplysninger i skattesager har virkning.

Artikel 5

Opsigelse

1. Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af en part. Hver af parterne kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse mindst seks måneder inden udløbet af ethvert kalenderår. I så fald ophører aftalen med at have virkning for skatter, som opkræves for ethvert skatteår, der begynder på eller efter den første dag i januar i det år, der følger efter udløbet af seksmånedersperioden.

2. Uanset denne artikels stykke 1 vil aftalen være opsagt, uden at der gives meddelelse om opsigelse, på datoen for opsigelse af aftalen, underskrevet den 18. maj 2009 mellem De Britiske Jomfruøer og Danmark om udveksling af oplysninger i skattesager.

   
   
Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet aftalen.
   
Udfærdiget i København, den 18. maj 2009, i to eksemplarer på engelsk.
   
For Danmarks regering
For De Britiske Jomfruøers regering
   
Kristian Jensen
Dancia Penn


Bilag 10

(Oversættelse)

Aftale mellem Danmark og De Britiske Jomfruøer om adgang til gensidige aftaleprocedurer i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders fortjeneste

Danmarks regering og De Britiske Jomfruøers regering, som ønsker at indgå en aftale om adgang til gensidige aftaleprocedurer i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders fortjeneste,

er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Skatter omfattet af aftalen

Denne aftale finder anvendelse på skatter af indkomst og fortjeneste.

Artikel 2

Definitioner

1. Medmindre andet fremgår af sammenhængen, har følgende udtryk i denne aftale den nedenfor angivne betydning:

a) udtrykket »part« betyder Bermuda eller Danmark alt efter sammenhængen; udtrykket »parterne« betyder De Britiske Jomfruøer og Danmark;

b) udtrykket »De Britiske Jomfruøer« betyder De Britiske Jomfruøers territorium som afgrænset ved Jomfruøernes Forfatningsordre af 2007;

c) udtrykket »Danmark« betyder Kongeriget Danmark, herunder et­hvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i over­ensstemmelse med folkeretten og ifølge dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve su­verænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens under­grund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med hen­blik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færø­erne og Grønland;

d) udtrykket »hjemmehørende i en part« betyder

i) i Danmark, enhver person, som i henhold til denne parts lovgivning er skat­tepligtig der på grund af bopæl, hjemsted eller ethvert andet kriterium af lignende karakter; dette udtryk omfatter dog ikke en person, som udelukkende er skat­tepligtig til en part af indkomst fra kilder i den part;

ii) i De Britiske Jomfruøer en fysisk person som er ordinært bosiddende i De Britiske Jomfruøer, og et selskab, interessentskab eller anden enhed oprettet i henhold til De Britiske Jomfruøers lovgivning; dog således, at en enhed oprettet i henhold til De Britiske Jomfruøers lovgivning ikke skal anses for hjemmehørende i De Britiske Jomfruøer, medmindre ledelsens sæde befinder sig i De Britiske Jomfruøer;

e) udtrykket »foretagende« finder anvendelse på drift af enhver form for erhvervsvirksomhed;

f) udtrykket »foretagende i en part« betyder et foretagende, som drives af en person, der er hjemmehørende i denne part;

g) udtrykket »kompetent myndighed« betyder:

i) i De Britiske Jomfruøer, Finansministeren eller en person eller myndighed, der er skriftligt bemyndiget af denne;

ii) i Danmark, skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder.

2. Ved en parts anvendelse af aftalen på ethvert tidspunkt skal et­hvert udtryk, som ikke er de­fi­neret deri, medmindre andet følger af sammenhæn­gen, til­­­læg­ges den betyd­ning, som det har på dette tids­punkt i den­ne parts lov­givning vedrørende de skat­ter, som aftalen finder an­vendelse på, idet en­hver be­tyd­ning i de skattelove, der anvendes i denne part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt i andre love, der anvendes i denne part.

Artikel 3

Principper for regulering af fortjeneste hos forbundne foretagender

Hvis

a) et foretagende i en part direkte eller indirekte deltager i ledelsen af, kontrollen med eller kapitalen i et foretagende i den anden part, eller

b) de samme personer direkte eller indirekte deltager i ledelsen af, kon­trollen med eller kapitalen i såvel et foretagende i en part som et foretagende i den anden part,

og der i noget af disse tilfælde mellem de to foretagender er aftalt eller fastsat vilkår vedrø­rende deres forretningsmæssige eller finansielle forbindelser, der afviger fra de vil­kår, som ville være blevet aftalt mellem uafhængige foretagender, kan enhver fortjeneste, som, hvis disse vilkår ikke havde foreligget, ville være tilfaldet et af foretagenderne, men som på grund af disse vilkår ikke er tilfaldet dette, medregnes til dette foretagendes fortjeneste og beskattes i overensstemmelse hermed.

Artikel 4

Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

1. Hvis et foretagende mener, at de principper, der er fastlagt i artikel 3, ikke er opfyldt i en sag, der er omfattet af denne aftale, kan det, uanset hvilke retsmidler, der måtte være foreskrevet i den pågældende parts interne lovgivning, indbringe sin sag for den kom­petente myndighed i den part, hvor det er hjemmehørende. Sagen skal indbringes inden tre år efter den første meddelelse om den foranstaltning, som er eller formodes at være i strid med de principper, der er fastlagt i artikel 3. Den kompetente myndighed skal så uden forsinkelse underrette den anden parts kompetente myndighed.

2. Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen forekommer den at være beretti­get, og hvis den ikke selv kan nå frem til en rimelig løsning, søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i den anden part med hen­blik på at undgå beskatning, der ikke er i overensstemmelse med aftalen. En­hver indgået aftale skal gennemføres uden hensyn til, hvilke tidsfrister der er fastsat i parternes interne lovgivning.

3. Parternes kompetente myndigheder skal søge ved gensidig aftale at løse vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål, der måtte opstå med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af aftalen.

4. Parternes kompetente myndigheder kan træde i direkte forbindelse med hinanden med henblik på indgåelse af en aftale i overensstemmelse med det fore­gående stykke.

Artikel 5

Ikrafttræden

1. Denne aftale træder i kraft den tredvte dag efter den seneste af de datoer, hvor hver af parterne skriftligt har underrettet den anden om, at betingelserne i henhold til dens lovgivning er opfyldt. Aftalen har virkning for skatter, som opkræves for ethvert skatteår, der begynder på eller den første dag i januar i det år, der følger efter det år, hvor aftalen træder i kraft.

2. Uanset stykke 1 skal aftalen kun finde anvendelse, når aftalen, underskrevet den 18. maj 2009 mellem Danmark og De Britiske Jomfruøer om udveksling af oplysninger i skattesager har virkning.

Artikel 6

Opsigelse

1. Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af en part. Hver af parterne kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse mindst seks måneder inden udløbet af ethvert kalenderår. I så fald ophører aftalen med at have virkning for skatter, som opkræves for ethvert skatteår, der begynder på eller efter den første dag i januar i det kalenderår, der følger efter udløbet af seksmånedersperioden.

2. Uanset denne artikels stykke 1 vil aftalen være opsagt, uden at der gives meddelelse om opsigelse, på datoen for opsigelse af aftalen, underskrevet den 18. maj 2009 mellem Danmark og De Britiske Jomfruøer om udveksling af oplysninger i skattesager.

   
   
Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet aftalen.
   
Udfærdiget i København, den 18. maj 2009, i to eksemplarer på engelsk.
   
For Danmarks regering
For De Britiske Jomfruøers regering
   
Kristian Jensen
Dancia Penn


Bilag 11

(Oversættelse)

Aftale mellem Danmarks regering og Cayman Islands’ regering om oplysninger i skattesager

Danmarks regering og Cayman Islands’ regering, der ønsker at indgå en aftale om oplysninger i skattesager, erblevet enige om følgende:

Artikel 1

Aftalens genstand og anvendelsesområde

De kontraherende parters kompetente myndigheder skal yde bistand gennem udveksling af oplysninger, som kan forudses at være relevante for administration og håndhævelse af de kontraherende parters interne lovgivning vedrørende de skatter, som er omfattet af aftalen. Sådanne oplysninger skal indbefatte oplysninger, som kan forudses at være relevante for ansættelse, ligning og opkrævning af sådanne skatter, inddrivelse og tvangsfuldbyrdelse af skattekrav eller efterforskning eller retsforfølgning af skattesager. Oplysningerne skal udveksles i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale og skal behandles som fortrolige på den måde, som er fastlagt i artikel 8. De rettigheder og den beskyttelse, som tilkommer personer i henhold til den anmodede parts lovgivning eller, administrative praksis, forbliver gældende, i det omfang de ikke unødigt hindrer eller forsinker effektiv udveksling af oplysninger.

Artikel 2

Jurisdiktion

En anmodet part er ikke pligtig til at fremskaffe oplysninger, som hverken er i dens myndigheders besiddelse eller besiddes eller kontrolleres af personer inden for dens jurisdiktion.

Artikel 3

Skatter omfattet af aftalen

1. Denne aftale skal anvendes på følgende skatter, som udskrives af Danmark:

i) indkomstskatten til staten (the income tax to the state), og

ii) den kommunale indkomstskat (the communal income tax).

2. Denne aftale finder også anvendelse på skatter af samme eller væsentligt samme art, der efter datoen for denne aftales undertegnelse udskrives som tillæg til, eller i stedet for, de eksisterende skatter. De kontraherende parters kompetente myndigheder skal underrette hinanden om alle væsentlige ændringer af beskatning og hermed forbundne metoder til indsamling af oplysninger, som omfattes af aftalen.

Artikel 4

Definitioner

1. I denne aftale har følgende udtryk den nedenfor angivne betydning, medmindre de er defineret anderledes:

a) udtrykket »kontraherende part« betyder Danmark eller Cayman Islands, alt efter sammenhængen;

b) udtrykket »Cayman Islands« betyder Cayman Islands’ territorium og indbefatter territorialfarvandet, områder inden for Cayman Islands’ maritime grænser og ethvert område, inden for hvilket Cayman Islands’ rettigheder med hensyn til havbunden eller dens undergrund og deres naturforekomster i overensstemmelse med international ret kan håndhæves;

c) udtrykket »Danmark« betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med folkeretten i dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færøerne eller Grønland;

d) udtrykket »kompetent myndighed« betyder:

i) i Cayman Islands, Skatteinformationsmyndigheden (Tax Information Authority) eller en person eller myndighed, der er bemyndiget af denne;

ii) i Danmark, skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder;

e) udtrykket »person« indbefatter en fysisk person, et selskab og enhver anden sammenslutning af personer;

f) udtrykket »selskab« betyder enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person;

g) udtrykket »selskab, hvis aktier er genstand for offentlig handel« betyder et selskab, hvis vigtigste aktieklasse er noteret på en anerkendt aktiebørs under forudsætning af, at dets noterede aktier frit kan købes eller sælges af almenheden. Aktier kan købes eller sælges »af almenheden«, hvis køb eller salg af aktier ikke underforstået eller udtrykkeligt er begrænset til en afgrænset kreds af investorer;

h) udtrykket »vigtigste aktieklasse« betyder den aktieklasse, som repræsenterer flertallet af stemmerne i og værdien af selskabet;

i) udtrykket »anerkendt fondsbørs« betyder sådan børs, som de kontraherende parters kompetente myndigheder er blevet enige om;

j) udtrykket »kollektiv investeringsfond eller – ordning« betyder ethvert puljet investeringsinstrument, uanset dets juridiske kvalifikation. Udtrykket »offentlig kollektiv investeringsfond eller -ordning« betyder enhver kollektiv investeringsfond eller -ordning, forudsat at andele, aktier eller andre rettigheder i fonden eller ordningen frit kan købes, sælges eller indløses af almenheden. Andele, aktier eller andre rettigheder kan frit købes, sælges eller indløses af »almenheden«, hvis købet, salget eller indløsningen ikke underforstået eller udtrykkeligt er begrænset til en afgrænset kreds af investorer ikke er underforstået eller udtrykkeligt begrænset til en afgrænset kreds af investorer;

k) udtrykket »skat« betyder enhver skat, som aftalen finder anvendelse på;

l) udtrykket »anmodende part« betyder den kontraherende part, som anmoder om oplysninger;

m) udtrykket »anmodede part« betyder den kontraherende part, som er anmodet om at videregive oplysninger;

n) udtrykket »foranstaltninger til indhentning af oplysninger« betyder lovgivning og administrativ praksis eller domstolspraksis, der sætter en kontraherende part i stand til at til at indhente og yde de oplysninger, der anmodes om;

o) udtrykket »oplysning« betyder enhver omstændighed, meddelelse eller protokol uanset form;

p) udtrykket »straffelovgivning« betyder al straffelovgivning, der benævnes som sådan i intern lovgivning, uanset om den indeholdes i skattelovgivning, straffelov eller anden lov;

q) udtrykket »skattestraffesager« betyder skattesager, som omfatter forsætlig adfærd, der kan gøres til genstand for tiltale efter den anmodende parts straffelovgivning.

2. Ved en kontraherende parts anvendelse af denne aftale på ethvert tidspunkt skal ethvert udtryk, som ikke er defineret deri, medmindre andet følger af sammenhængen, tillægges den betydning, som det har på dette tidspunkt i denne parts lovgivning, idet enhver betydning i de skattelove, der anvendes i denne part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt andre steder i denne parts lovgivning.

Artikel 5

Udveksling af oplysninger efter anmodning

1. Den anmodede parts kompetente myndighed skal efter anmodning fra den anmodende part videregive oplysninger til formål som nævnt i artikel 1. Sådanne oplysninger skal videregives, uanset om den adfærd, som undersøges, ville udgøre en forbrydelse efter den anmodede parts egen lovgivning, hvis adfærden var udøvet på den anmodede parts område.

2. Hvis de oplysninger, som den anmodede parts kompetente myndigheder er i besiddelse af, ikke er tilstrækkelige til at sætte den i stand til at imødekomme anmodningen om oplysninger, skal denne part bruge alle relevante foranstaltninger til indhentning af oplysninger for at videregive de oplysninger, der anmodes om, til den anmodende part, uanset at den anmodede part ikke behøver sådanne oplysninger til formål for sin egen beskatning.

3. Hvis den anmodende parts kompetente myndighed særligt anmoder om det, skal den anmodede parts kompetente myndighed videresende oplysninger efter denne artikel, i det omfang det er tilladt efter dens nationale lovgivning, i form af skriftlige vidneudsagn og bekræftede kopier af originale protokoller.

4. Hver kontraherende part skal sikre, at dens kompetente myndigheder har hjemmel til, til opfyldelse af de formål, der er nævnt i aftalens artikel 1, at indhente og efter anmodning videregive:

a) oplysninger, der besiddes af banker, andre finansielle institutioner, og enhver person, som optræder i egenskab af repræsentant eller forvalter, herunder befuldmægtigede og fondsforvaltere;

b) oplysninger vedrørende ejerskabet til selskaber, interessentskaber, trusts, fonde, »Anstalten« og andre personer, herunder – med de begrænsninger, der følger af artikel 2 – ejerskabet til alle sådanne personer i en kæde af ejere; i tilfælde af trusts, oplysninger om stiftere, forvaltere og berettigede; og i tilfælde af fonde, oplysninger om stiftere, medlemmer af fondsbestyrelsen og berettigede. Derudover medfører denne aftale ikke en forpligtelse for de kontraherende parter til at indhente eller videregive oplysninger om ejerskab for så vidt angår selskaber, hvis aktier er genstand for offentlig handel, og offentlige kollektive investeringsfonde eller -ordninger, medmindre sådanne oplysninger kan indhentes uden uforholdsmæssige vanskeligheder.

5. Når den anmodende parts kompetente myndighed anmoder om oplysninger i henhold til aftalen, skal den for at synliggøre den forudsete relevans i forhold til anmodningen af de oplysninger, der anmodes om, give følgende oplysninger til den anmodede parts kompetente myndighed:

a) identiteten af den person, som er genstand for undersøgelse eller efterforskning;

b) en erklæring om de oplysninger, der anmodes om, herunder deres karakter og den form, i hvilken den anmodende part ønsker at modtage dem fra den anmodede part;

c) de skattemæssige formål, for hvilke oplysningerne søges;

d) grunde til at antage, at de oplysninger, der anmodes om, opbevares hos den anmodede part eller besiddes eller kontrolleres af en person, der befinder sig inden for den anmodede parts jurisdiktion;

e) i det omfang det vides, navn og adresse på enhver person, som antages at besidde de oplysninger, der anmodes om;

f) en erklæring om, at anmodningen er i overensstemmelse med lovgivning og administrativ praksis i den anmodende part, at hvis de oplysninger, der anmodes om, havde været i den anmodende parts jurisdiktion, så ville den anmodende parts kompetente myndigheder være i stand til at indhente oplysningerne efter den anmodende parts lovgivning eller normale forvaltningspraksis, og at anmodningen er i overensstemmelse med denne aftale;

g) en erklæring om, at den anmodende part har udtømt alle muligheder, der står til rådighed i dens eget område, for at indhente oplysningerne, undtagen de, som ville medføre uforholdsmæssige vanskeligheder.

6. Den anmodede parts kompetente myndighed skal videresende de oplysninger, der anmodes om, til den anmodende part hurtigst muligt. For at sikre en hurtig besvarelse skal den anmodede parts kompetente myndighed:

a) Skriftligt bekræfte modtagelsen af anmodningen over for den anmodende part og give den anmodende parts kompetente myndighed underretning om eventuelle mangler ved anmodningen inden 60 dage efter modtagelsen af anmodningen.

b) Hvis den anmodede parts kompetente myndighed ikke har været i stand til at indhente og videregive oplysningerne inden for 90 dage efter modtagelsen af anmodningen, herunder hvis den støder på hindringer for tilvejebringelsen af oplysningerne, eller hvis den afslår at tilvejebringe oplysningerne, skal den umiddelbart underrette den anmodende part og herunder forklare årsagen til dens manglende mulighed, karakteren af hindringerne eller begrundelsen for dens afslag.

Artikel 6

Skatteundersøgelser i udlandet

1. En kontraherende part kan tillade repræsentanter for den anden kontraherende parts kompetente myndighed at rejse ind i den førstnævnte parts område for at udspørge fysiske personer og undersøge protokoller med skriftlig tilladelse fra de berørte personer. Den sidstnævnte parts kompetente myndighed skal underrette den førstnævnte parts kompetente myndigheder om tid og sted for mødet med de pågældende fysiske personer.

2. Efter anmodning fra den kompetente myndighed i en af de kontraherende parter kan den anden kontraherende parts kompetente myndighed tillade, at repræsentanter fra den førstnævnte parts kompetente myndighed er til stede under den relevante del af en skatteundersøgelse på den sidstnævnte parts område.

3. Hvis anmodningen som nævnt i stykke 2 imødekommes, skal den kontraherende parts kompetente myndighed, der udfører undersøgelsen, så tidligt som muligt, underrette den anden parts kompetente myndighed om tid og sted for undersøgelsen, om den myndighed eller person, der er udpeget til at udføre undersøgelsen, og om procedurerne og betingelserne, som kræves af den førstnævnte part for udførelsen af undersøgelsen. Alle beslutninger med hensyn til udførelsen af undersøgelsen skal træffes af den part, der udfører undersøgelsen.

Artikel 7

Mulighed for at afslå en anmodning

1. Den anmodede part er ikke forpligtet til at indhente eller videregive oplysninger, som den anmodende part ikke ville være i stand til at indhente efter sin lovgivning til brug for administrationen eller håndhævelsen af sin egen skattelovgivning. Den anmodede parts kompetente myndighed kan afslå at yde bistand, hvor anmodningen ikke er fremsat i overensstemmelse med denne aftale.

2. Bestemmelserne i denne aftale pålægger ikke en kontraherende part nogen forpligtelse til at videregive oplysninger, der ville afsløre nogen erhvervsmæssig, forretningsmæssig, industriel, kommerciel eller faglig hemmelighed eller fremstillingsmetode. Uanset det foranstående skal oplysninger af den type, som er beskrevet i artikel 5, stykke 4, dog ikke behandles som en sådan hemmelighed eller fremstillingsmetode, alene fordi de opfylder kriterierne i dette stykke.

3. Bestemmelserne i denne aftale pålægger ikke en kontraherende part nogen forpligtelse til at indhente oplysninger, som ville afsløre fortrolig kommunikation mellem en klient og en advokat eller anden juridisk rådgiver, når sådan kommunikation er

a) frembragt med det formål at søge eller yde juridisk rådgivning eller

b) frembragt til brug for eksisterende eller overvejede juridiske handlinger.

4. Den anmodede part kan afslå en anmodning om oplysninger, hvis meddelelse af oplysningerne ville være i strid med almene hensyn (ordre public).

5. En anmodning om oplysninger kan ikke afslås af den grund, at skattekravet, som giver anledning til anmodningen, bestrides.

6. Den anmodede part kan afslå en anmodning om oplysninger, hvis den anmodende part har anmodet om oplysningerne til administration eller håndhævelse af en bestemmelse i den anmodende parts skattelovgivning eller ethvert krav i forbindelse hermed, der diskriminerer mod en statsborger i den anmodede part sammenlignet med en statsborger eller i den anmodende part under samme omstændigheder.

Artikel 8

Tavshedspligt

Enhver oplysning, som er modtaget af en kontraherende part i henhold til denne aftale, skal holdes hemmelig og må kun meddeles til personer eller myndigheder (herunder domstole og forvaltningsmyndigheder) inden for den kontraherende parts jurisdiktion, der er beskæftiget med ligning og opkrævning, tvangsfuldbyrdelse af eller retsforfølgning eller afgørelser af klager med hensyn til skatter, som udskrives af en kontraherende part. Sådanne personer eller myndigheder må kun anvende sådanne oplysninger til sådanne formål. De må meddele oplysningerne under offentlige retshandlinger eller i retsafgørelser. Oplysningerne må ikke meddeles til nogen anden person eller enhed eller myndighed eller til nogen anden jurisdiktion uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra den anmodede parts kompetente myndighed.

Artikel 9

Omkostninger

Tilfælde af omkostninger, som er pådraget i forbindelse med ydelse af bistand, skal aftales mellem de kontraherende parter.

Artikel 10

Gensidig aftaleprocedure

1. I tilfælde af, at der opstår vanskeligheder i forbindelse med fortolkningen eller gennemførelsen af denne aftale, skal de respektive kompetente myndigheder søge at løse sagen ved gensidig aftale.

2. I tillæg til de aftaler, der omtales i stykke 1, kan de kontraherende parters kompetente myndigheder gensidigt aftale de fremgangsmåder, som skal anvendes efter artikel 5 og 6.

3. De kontraherende parters kompetente myndigheder kan kommunikere direkte med hinanden med henblik på at opnå enighed i henhold til denne artikel.

Artikel 11

Ikrafttræden

1. Hver af parterne skal skriftligt underrette den anden om, at de fremgangsmåder, der er påkrævet efter dens lovgivning for, at denne aftale kan træde i kraft, er gennemført.

2. Aftalen træder i kraft den tredvte dag modtagelsen af den seneste af disse underretninger og har derefter virkning:

a) for skattestraffesager fra og med ikrafttrædelsesdagen, for skatteperioder, der begynder på eller efter den 1. januar 2004, eller, hvis der ikke er nogen skatteperiode, på alle skattekrav, som opstår på eller efter den 1. januar 2004;

b) for alle andre sager, som omfattet af artikel 1, for skatteperioder, der begynder på eller efter den 1. januar i det år, der følger efter det år, hvori denne aftale er trådt i kraft, eller, hvis der ikke er noget skatteår, på alle skattekrav, som opstår på eller efter den 1. januar i det år, der følger efter det år, hvori denne aftale er trådt i kraft.

Artikel 12

Opsigelse

1. Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af en part. Hver af parterne kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse til den anden part. I så fald ophører aftalen med at have virkning på den første dag i den måned, der følger efter udløbet af den periode på seks måneder, der løber efter datoen for modtagelsen af meddelelsen om opsigelse fra den anden parts side.

2. I tilfælde af opsigelse forbliver begge parter bundet af bestemmelserne i artikel 8 med hensyn til enhver oplysning, der er modtaget efter aftalen.

   
   
Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede i denne egenskab af de respektive parter, underskrevet aftalen.
   
Udfærdiget i Stockholm, den 1. april 2009, i to eksemplarer på engelsk.
   
For Danmarks regering
For Cayman Islands’ regering
   
Tom Risdahl Jensen
Alden McLaughlin


Bilag 12

(Oversættelse)

Aftale mellem Danmarks regering og Cayman Islands’ regering til undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer

Danmarks regering og Cayman Islands’ regering, som ønsker at indgå en aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer for så vidt angår indkomstskatter, er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Fysiske personer omfattet af aftalen

Denne aftale finder anvendelse på fysiske personer, der er hjemmehørende i en part eller begge parter.

Artikel 2

Skatter omfattet af aftalen

1. De gældende skatter, på hvilke aftalen finder anvendelse, er:

a) I Cayman Islands: enhver skat, som pålignes af Cayman Islands, og som er af væsentligt samme art som de eksisterende skatter i Danmark, som omfattes af denne aftale

(herefter omtalt som »Cayman Islands-skat«)

b) I Danmark:

i) indkomstskatten til staten,

ii) den kommunale indkomstskat

(herefter omtalt som »dansk skat«).

2. Aftalen skal også finde anvendelse på skatter af samme eller væsentligt samme art, der efter datoen for aftalens undertegnelse udskrives som tillæg til, eller i stedet for de gældende skatter. Parternes kompetente myndigheder skal underrette hinanden om enhver væsentlig ændring, der er foretaget i deres skattelovgivning vedrørende fysiske personer.

Artikel 3

Almindelige definitioner

1. Medmindre andet fremgår af sammenhængen, har følgende udtryk i denne aftale den nedenfor angivne betydning:

a) udtrykket »part« betyder Cayman Islands eller Danmark alt efter sammenhængen; udtrykket »parterne« betyder Cayman Islands og Danmark;

b) udtrykket »Cayman Islands« betyder Cayman Islands’ territorium og indbefatter territorialfarvandet, områder inden for Cayman Islands’ maritime grænser og ethvert område, inden for hvilket Cayman Islands’ rettigheder med hensyn til havbunden eller dens undergrund og deres naturforekomster i overensstemmelse med international ret kan håndhæves;

c) udtrykket »Danmark« betyder Kongeriget Danmark, herunder et­hvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i over­ensstemmelse med folkeretten og ifølge dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve su­verænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens under­grund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med hen­blik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færø­erne og Grønland;

d) udtrykket »kompetent myndighed« betyder

i) i Cayman Islands Cayman Islands, Skatteinformationsmyndigheden (Tax Information Authority) eller en person eller myndighed, der er bemyndiget af denne;

ii) i Danmark, skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder;

e) udtrykket »foretagende« finder anvendelse på drift af enhver form for erhvervsvirksomhed;

f) udtrykket »international trafik« betyder enhver transport med skib eller fly, der anvendes af et foretagende, der er hjemmehørende i en part, med mindre skibet eller flyet udelukkende anvendes mellem steder i den anden part.

2. Ved en parts anvendelse af aftalen på ethvert tidspunkt skal et­­­­­­hvert udtryk, som ikke er de­fi­neret deri, medmindre andet følger af sammenhæn­gen, til­­­læg­ges den betyd­ning, som det har på dette tids­punkt i den­­­­ne parts lov­givning, idet en­hver be­tyd­ning i de skattelove, der anvendes i denne part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt i andre love, der anvendes i denne part.

Artikel 4

Skattemæssigt hjemsted

1. I denne aftale skal udtrykket »en person, der er hjem­me­hø­ren­de i en part« betyde:

a) i Danmark enhver fysisk person, som i henhold til Danmarks lovgivning er skat­tepligtig der på grund af bopæl, hjemsted eller ethvert andet kriterium af lignende karakter. Dette udtryk omfatter dog ikke en person, som er skat­tepligtig i Danmark udelukkende af indkomst fra kilder i Danmark;

b) i Cayman Islands enhver fysisk person som ifølge disses lovgivning anses som hjemmehørende på grund af bopæl, hjemsted eller ethvert andet kriterium af lignende karakter.

2. Hvis en fysisk person efter bestemmelserne i stykke 1 er hjemme­hørende i begge parter, skal hans status bestemmes efter følgende regler:

a) han skal anses for kun at være hjemmehørende i den part, hvor han har en fast bolig til sin rådighed. Hvis han har en fast bolig til sin rådighed i begge parter, skal han anses for kun at være hjemmehørende i den part, med hvilken han har de stærkeste personli­ge og økonomiske forbin­delser (midtpunkt for sine livsinteresser);

b) hvis det ikke kan afgøres, i hvilken part han har midtpunkt for sine livsinteresser, eller hvis han ikke har en fast bolig til sin rådighed i nogen af parterne, skal han anses for kun at være hjem­mehørende i den part, hvor han sædvanligvis har ophold;

c) hvis han sædvanligvis har ophold i begge parter, eller hvis han ikke har sådant ophold i nogen af dem, skal parternes kompetente myndighe­der afgøre spørgsmålet ved gensidig aftale.

Artikel 5

Personligt arbejde i tjenesteforhold

1. Medmindre bestemmelserne i artiklerne 6, 7, 8 og 9 medfører andet, kan gage, løn og andet lignende vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en part, for personligt arbejde, kun beskattes i denne part, medmindre arbejdet er udført i den anden part. Er arbejdet udført der, kan det vederlag, som oppebæres herfor, beskattes i denne anden part.

2. Uanset bestemmelserne i stykke 1 kan vederlag, som oppebæres af en person, der er hjem­mehørende i en part, for personligt arbejde udført i den anden part, kun beskattes i den førstnævnte part, hvis:

a) modtageren opholder sig i den anden part i en eller flere perioder, der tilsammen ikke overstiger 183 dage i en 12-måneders-periode, der be­gynder eller slutter i det pågældende skatteår; og

b) vederlaget betales af eller for en arbejdsgi­ver, der ikke er hjemmehørende i den anden part; og

c) vederlaget ikke påhviler et fast forretningssted, som ar­bejdsgiveren har i den anden part, og gennem hvilket virksomhed helt eller delvis udøves.

3. Stykke 2 i denne artikel finder ikke anvendelse på vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en part, for personligt arbejde udført i den anden part, og som betales af eller for en arbejdsgiver, som ikke er hjemmehørende i denne anden part, hvis

a) modtageren yder tjeneste under dette ansættelsesforhold til en anden person end arbejdsgiveren, og denne person, direkte eller indirekte, overvåger, instruerer eller kontrollerer den måde, hvorpå tjenesten udøves, og

b) denne tjeneste udgør en integreret del af forretningsvirksomheden, der udøves af denne person.

4. Uanset de foregående bestemmelser i denne artikel kan vederlag for personligt arbejde, som udføres om bord på et skib eller et fly, der anvendes i international trafik af et foretagende i en part, beskattes i denne part.

Artikel 6

Bestyrelseshonorarer

Bestyrelseshonorarer og andre lignende vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en part, i hans egenskab af medlem af be­sty­rel­sen for et selskab, der er hjemmehørende i den anden part, kan beskattes i den­ne anden part.

Artikel 7

Kunstnere og sportsfolk

1. Indkomst, som oppebæres af en per­son, der er hjemmehørende i en part, som optrædende kunstner, så­som teater-, film-, radio- eller fjernsynskunstner, eller musiker el­ler som sportsudøver, ved hans personligt udøvede virksomhed som sådan i den anden part, kan be­skattes i denne anden part.

2. Hvis indkomst ved personlig virksomhed, som udøves i egenskab af optrædende kunst­ner eller sportsudøver, ikke tilfalder kunstneren eller sportsudøveren selv, men en anden fysisk person eller juridisk enhed, kan denne indkomst beskattes i den part, hvor kunstnerens eller sportsudøverens virk­somhed udøves.

Artikel 8

Pensioner

1. Pensioner og lignende vederlag, udbetalinger under den sociale sikringslovgivning samt løbende ydelser, som hidrører fra en part, betalinger efter den sociale sikringslovgivning i en part og betalinger efter enhver anden ordning af midler tilvejebragt af en part kan beskattes i denne part.

2. Udtrykket »løbende ydelse« betyder en fastsat sum, som forfalder afdragsvis på fastsatte tidspunkter livsvarigt eller inden for en fastsat eller forudsigelig periode ifølge en forpligtelse til at erlægge betalingerne mod fuld og dækkende modydelse i form af penge eller penges værdi.

Artikel 9

Offentligt hverv

1. a) Gage, løn og andet lignende vederlag, bortset fra en pension, der udbeta­les af en part, eller en dertil hørende politisk underafdeling, offentligretligt organ eller lokal myndighed til en fysisk person for udførelse af hverv for denne part, underafdeling, organ eller myndighed, kan kun beskattes i denne part.

b) Sådan gage, løn og lignende vederlag kan dog kun beskattes i den anden part, hvis hvervet er udført i denne part, og den fysiske person er hjemmehørende i denne part og ikke blev hjemmehørende i denne part alene med det formål at udføre hvervet.

2. Bestemmelserne i artiklerne 5, 6 og 7 skal finde anvendelse på gage, løn og andet lignende vederlag for udførelse af hverv i forbindel­se med erhvervsvirksomhed, der drives af en part, eller en dertil høren­de politisk underafdeling, offentligretligt organ eller lokal myndighed.

Artikel 10

Studerende

Beløb, som en studerende eller lærling, der er, eller som u­mid­delbart før han besøger en part, var hjemmehørende i den anden part, og som opholder sig i den førstnævnte part udelukkende i studie- eller uddannelsesøjemed, modtager med henblik på sit underhold, studium eller uddannelse, skal ikke beskattes i denne part, under forudsætning af, at sådanne beløb hidrører fra kilder uden for denne part.

Artikel 11

Ophævelse af dobbeltbeskatning

1. I Cayman Islands skal dobbeltbeskatning undgås i overensstemmelse med Cayman Islands’ lovgivning.

2. I Danmark skal dobbeltbeskatning undgås således:

a) Hvis en person, der er hjemmehørende i Danmark, op­pe­bæ­rer ind­komst, som i henhold til bestemmelserne i denne aftale kan be­skattes i Cayman Islands, skal Danmark – medmin­dre bestemmelserne i litra c medfører andet – indrømme fradrag i den på­gæl­den­de persons indkomstskat med et beløb svarende til den indkomstskat, som er betalt i Cayman Islands.

b) Sådant fradrag skal dog ikke kunne overstige den del af indkomst­skatten, som beregnet inden fradraget er givet, der svarer til den indkomst, som kan beskattes i Cayman Islands.

c) Hvis en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer ind­komst, som i henhold til bestemmelserne i denne aftale kun kan beskattes i Cayman Islands, kan Danmark med­regne denne indkomst i beskatningsgrundlaget, men skal i ind­komst­skat­ten tillade fradrag for den del af ind­komstskatten, som kan hen­fø­res til den indkomst, der hidrører fra Cayman Islands.

Artikel 12

Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

1. Hvis en fysisk person mener, at foranstaltninger, truffet af en af eller begge parter, for ham medfører eller vil medføre en beskatning, som ikke er i over­ensstem­melse med bestemmelserne i denne aftale, kan han, uanset hvilke retsmidler der måtte være foreskrevet i disse parters interne lovgivning, indbringe sin sag for den kom­petente myndighed i den part, hvor han er hjemmehørende. Sagen skal indbringes inden tre år fra den dag, hvor der er givet ham den første underretning om den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i over­ensstemmelse med bestemmelserne i aftalen.

2. Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen forekommer den at være beretti­get, og hvis den ikke selv kan nå frem til en rimelig løsning, søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i den anden part med hen­blik på at undgå beskatning, der ikke er i overensstemmelse med aftalen. En­hver indgået aftale skal gennemføres uden hensyn til, hvilke tidsfrister der er fastsat i parternes interne lovgivning.

3. Parternes kompetente myndigheder skal søge ved gensidig aftale at løse vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål, der måtte opstå med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af aftalen.

4. Parternes kompetente myndigheder kan træde i direkte forbindelse med hinanden med henblik på indgåelse af en aftale i overensstemmelse med de fore­gående stykker.

Artikel 13

Ikrafttræden

1. Hver af parterne skal skriftligt underrette den anden om, at de fremgangsmåder, der er påkrævet efter dens lovgivning for, at denne aftale kan træde i kraft, er gennemført.

2. Aftalen træder i kraft den tredvte dag modtagelsen af den seneste af disse underretninger og har derefter virkning

a) i Cayman Islands fra og med denne dato;

b) i Danmark, med hensyn til dansk skat, på skatter, der opkræves for ethvert skatteår, som begynder på eller efter den første dag i januar i det år, der følger efter det år, hvor aftalen træder i kraft.

3. Denne aftale har virkning under forudsætning af, at aftalen underskrevet den 1. april 2009 mellem Danmarks regering og Cayman Islands’ regering Danmark om oplysninger i skattesager har virkning.

Artikel 14

Opsigelse

1. Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af en part. Hver af parterne kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse mindst seks måneder inden udløbet af ethvert kalenderår. I så fald ophører aftalen med at have virkning for så vidt angår indkomstskatter på skatter, som opkræves for ethvert skatteår, der begynder på eller efter den første dag i januar i det kalenderår, der følger efter udløbet af seksmånedersperioden.

   
   
Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet denne aftale.
   
Udfærdiget i Paris, den 19. juni 2009, i to eksemplarer på engelsk.
   
For Danmarks regering
For Cayman Islands’ regering
   
Mikkel Lotz Felter
William McKeeva Bush


Bilag 13

(Oversættelse)

Aftale mellem Danmarks regering og Cayman Islands’ regering til undgåelse af dobbeltbeskatning af foretagender, der driver skibe eller fly i international trafik

Danmarks regering og Cayman Islands’ regering, som ønsker at indgå en aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning af foretagender, der driver skibe eller fly i international trafik, er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Definitioner

1. Medmindre andet fremgår af sammenhængen, har følgende udtryk i denne aftale den nedenfor angivne betydning:

a) Udtrykket »part« betyder Danmark eller Cayman Islands alt efter sammenhængen; udtrykket »parterne« betyder Danmark og Cayman Islands;

b) udtrykket »Danmark« betyder Kongeriget Danmark, herunder et­hvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i over­ensstemmelse med folkeretten og ifølge dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve su­verænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens under­grund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med hen­blik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færø­erne og Grønland;

c) udtrykket »Cayman Islands« betyder Cayman Islands’ territorium og indbefatter territorialfarvandet, områder inden for Cayman Islands’ maritime grænser og ethvert område, inden for hvilket Cayman Islands’ rettigheder med hensyn til havbunden eller dens undergrund og deres naturforekomster i overensstemmelse med international ret kan håndhæves;

d) udtrykket »person« omfatter en fysisk person, et selskab og enhver anden sammenslutning af personer;

e) udtrykket »selskab« betyder enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person;

f) Udtrykket »hjemmehørende i en part« betyder

i) i Danmark, enhver person, som i henhold til Danmarks lovgivning er skat­tepligtig der på grund af bopæl, hjemsted, ledelses sæde, registreringssted eller ethvert andet kriterium af lignende karakter; dette udtryk omfatter dog ikke en person, som udelukkende er skat­tepligtig til en part af indkomst fra kilder i den part;

ii) i Cayman Islands enhver person som ifølge disses lovgivning anses som hjemmehørende på grund af bopæl, hjemsted, registreringssted, ledelses sæde eller ethvert andet kriterium af lignende karakter dog således, at en enhed ikke skal anses for hjemmehørende i Cayman Islands, medmindre dets ledelse og aktive forretningsudøvelse foregår i Cayman Islands;

g) udtrykket »foretagende i en part« betyder et foretagende, som drives af en person, der er hjemmehørende i denne part;

h) udtrykket »foretagende« finder anvendelse på drift af enhver form for erhvervsvirksomhed;

i) udtrykket »international trafik« betyder enhver transport med skib eller fly, der anvendes af et foretagende i en part, medmindre skibet eller flyet udelukkende anvendes mellem steder i den anden part;

j) udtrykket »indkomst ved drift af skibe eller fly i international trafik« betyder indtægter, bruttoindkomster og fortjeneste opnået ved:

i) sådan drift af skibe og fly til transport af passagerer og gods;

ii) udleje af skibe eller fly ubemandet (on charter basis), når udlejen er af underordnet betydning i forhold til driften af skibe og fly i international trafik;

iii) salg af billetter og tilsvarende dokumenter og ydelse af tjenesteydelser, der er forbundet ved sådan drift, enten for foretagendet selv eller for ethvert andet foretagende, når sådant salg af billetter eller tilsvarende dokumenter eller ydelse af tjenesteydelser er direkte forbundet med eller af underordnet betydning i forhold til driften af skibe og fly i international trafik;

iv) brug, rådighedsstillelse eller udleje af containere (herunder anhængere og lignende udstyr til transport af containere), der benyttes til transport af gods eller varer, når brugen, rådighedsstillelse eller udlejen er direkte forbundet med eller af underordnet betydning i forhold til driften af skibe eller fly i international trafik;

v) renter af midler, som er indsat direkte i forbindelse med driften af skibe eller fly i international trafik;

k) udtrykket »kompetent myndighed« betyder:

i) i Danmark, skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder,

ii) i Cayman Islands Cayman Islands, Skatteinformationsmyndigheden (Tax Information Authority) eller en person eller myndighed, der er bemyndiget af denne.

2. Ved en parts anvendelse af aftalen på ethvert tidspunkt skal et­hvert udtryk, som ikke er de­fi­neret deri, medmindre andet følger af sammenhæn­gen, til­læg­ges den betyd­ning, som det har på dette tids­punkt i den­ne parts lov­givning, idet en­hver be­tyd­ning i de skattelove, der anvendes i denne part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt i andre love, der anvendes i denne part.

Artikel 2

Undgåelse af dobbeltbeskatning

1. Indkomst, som et foretagende i en part oppebærer ved drift af skibe eller fly i international trafik, kan kun beskattes i denne part.

2. Fortjeneste, som et foretagende i en part oppebærer ved afståelse af skibe eller fly eller rørlig formue, som er knyttet til driften af skibe eller fly i international trafik, kan kun beskattes i denne part.

3. Bestemmelserne i stykke 1 og 2 finder også anvendelse på indkomst og fortjeneste, som et foretagende i en part oppebærer ved deltagelse i en pool, et forretningsfællesskab eller en international driftsorganisation.

Artikel 3

Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

1. Hvis en person mener, at foranstaltninger, truffet af en af eller begge parter, for ham medfører eller vil medføre en beskatning, som ikke er i over­ensstem­melse med bestemmelserne i denne aftale, kan han, uanset hvilke retsmidler der måtte være foreskrevet i disse parters interne lovgivning, indbringe sin sag for den kom­petente myndighed i den part, hvor han er hjemmehørende. Sagen skal indbringes inden tre år fra den dag, hvor der er givet ham den første underretning om den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i over­ensstemmelse med bestemmelserne i aftalen.

2. Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen forekommer den at være beretti­get, og hvis den ikke selv kan nå frem til en rimelig løsning, søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i den anden part med hen­blik på at undgå beskatning, der ikke er i overensstemmelse med aftalen. En­hver indgået aftale skal gennemføres uden hensyn til, hvilke tidsfrister der er fastsat i parternes interne lovgivning.

3. Parternes kompetente myndigheder skal søge ved gensidig aftale at løse vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål, der måtte opstå med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af aftalen.

4. Parternes kompetente myndigheder kan træde i direkte forbindelse med hinanden med henblik på indgåelse af en aftale i overensstemmelse med de fore­gående stykker.

Artikel 4

Ikrafttræden

1. Denne aftale træder i kraft den tredvte dag efter den seneste af de datoer, hvor hver af parterne skriftligt har underrettet den anden om, at de fremgangsmåder, som er påkrævet efter partens lovgivning, er gennemført. Aftalen har virkning for skatter, som opkræves for ethvert skatteår, der begynder på eller efter den første dag i januar i det år, der følger efter det år, hvor aftalen træder i kraft.

2. Denne aftale har virkning under forudsætning af, at aftalen underskrevet den 1. april 2009 mellem Danmarks regering og Cayman Islands’ regering om oplysninger i skattesager har virkning.

Artikel 5

Opsigelse

Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af en part. Hver af parterne kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse mindst seks måneder inden udløbet af ethvert kalenderår. I så fald ophører aftalen med at have virkning for skatter, som opkræves for ethvert skatteår, der begynder på eller efter den første dag i januar i det år, der følger efter udløbet af seksmånedersperioden.

   
   
Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet aftalen.
   
Udfærdiget i Paris, den 17. juni 2009, i to eksemplarer på engelsk.
   
For Danmarks regering
For Cayman Islands’ regering
   
Mikkel Lotz Felter
William McKeeva Bush


Bilag 14

(Oversættelse)

Aftale mellem Danmarks regering og Cayman Islands’ regering om adgang til gensidige aftaleprocedurer i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders fortjeneste

Danmarks regering og Cayman Islands’ regering, som ønsker at indgå en aftale om adgang til gensidige aftaleprocedurer i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders fortjeneste, er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Skatter omfattet af aftalen

1. De gældende skatter, på hvilke aftalen finder anvendelse, er:

a) I Cayman Islands:

i) enhver skat, som pålignes af Cayman Islands, og som er af væsentligt samme art som de eksisterende skatter i Danmark, som omfattes af denne aftale

(herefter omtalt som »Cayman Islands-skat«);

b) i Danmark:

i) indkomstskatten til staten,

ii) den kommunale indkomstskat

(herefter omtalt som »dansk skat«).

Artikel 2

Definitioner

1. Medmindre andet fremgår af sammenhængen, har følgende udtryk i denne aftale den nedenfor angivne betydning:

a) udtrykket »part« betyder Cayman Islands eller Danmark alt efter sammenhængen; udtrykket »parterne« betyder Cayman Islands og Danmark.

b) udtrykket »Danmark« betyder Kongeriget Danmark, herunder et­hvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i over­ensstemmelse med folkeretten og ifølge dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve su­verænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens under­grund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med hen­blik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færø­erne og Grønland;

c) udtrykket »Cayman Islands« betyder Cayman Islands’ territorium og indbefatter territorialfarvandet, områder inden for Cayman Islands’ maritime grænser og ethvert område, inden for hvilket Cayman Islands’ rettigheder med hensyn til havbunden eller dens undergrund og deres naturforekomster i overensstemmelse med international ret kan håndhæves;

d) udtrykket »hjemmehørende i en part« betyder

i) i Danmark, enhver person, som i henhold til Danmarks lovgivning er skat­tepligtig der på grund af bopæl, hjemsted eller ethvert andet kriterium af lignende karakter; dette udtryk omfatter dog ikke en person, som udelukkende er skat­tepligtig til en part af indkomst fra kilder i den part;

ii) i Cayman Islands enhver person som ifølge disses lovgivning anses som hjemmehørende på grund af bopæl, hjemsted, registreringssted, ledelses sæde eller ethvert andet kriterium af lignende karakter dog således, at en enhed ikke skal anses for hjemmehørende i Cayman Islands, medmindre dets ledelse og aktive forretningsudøvelse foregår i Cayman Islands.

e) udtrykket »foretagende« finder anvendelse på drift af enhver form for erhvervsvirksomhed;

f) udtrykket »foretagende i en part« betyder et foretagende, som drives af en person, der er hjemmehørende i denne part;

g) udtrykket »kompetent myndighed« betyder:

i) i Cayman Islands, Skatteinformationsmyndigheden (Tax Information Authority) eller en person eller myndighed, der er bemyndiget af denne;

ii) i Danmark, skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder.

2. Ved en parts anvendelse af aftalen på ethvert tidspunkt skal et­hvert udtryk, som ikke er de­fi­neret deri, medmindre andet følger af sammenhæn­gen, til­læg­ges den betyd­ning, som det har på dette tids­punkt i den­ne parts lov­givning, idet en­hver be­tyd­ning i de skattelove, der anvendes i denne part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt i andre love, der anvendes i denne part.

Artikel 3

Principper for regulering af fortjeneste hos forbundne foretagender

Hvis

a) et foretagende i en part direkte eller indirekte deltager i ledelsen af, kontrollen med eller kapitalen i et foretagende i den anden part, eller

b) de samme personer direkte eller indirekte deltager i ledelsen af, kon­trollen med eller kapitalen i såvel et foretagende i en part som et foretagende i den anden part,

og der i noget af disse tilfælde mellem de to foretagender er aftalt eller fastsat vilkår vedrø­rende deres forretningsmæssige eller finansielle forbindelser, der afviger fra de vil­kår, som ville være blevet aftalt mellem uafhængige foretagender, kan enhver fortjeneste, som, hvis disse vilkår ikke havde foreligget, ville være tilfaldet et af foretagenderne, men som på grund af disse vilkår ikke er tilfaldet dette, medregnes til dette foretagendes fortjeneste og beskattes i overensstemmelse hermed.

Artikel 4

Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

1. Hvis et foretagende mener, at de principper, der er fastlagt i artikel 3, ikke er opfyldt i en sag, der er omfattet af denne aftale, kan det, uanset hvilke retsmidler der måtte være foreskrevet i den pågældende parts interne lovgivning, indbringe sin sag for den kom­petente myndighed i den part, hvor det er hjemmehørende. Sagen skal indbringes inden tre år efter den første meddelelse om den foranstaltning, som er eller formodes at være i strid med de principper, der er fastlagt i artikel 3. Den kompetente myndighed skal så uden forsinkelse underrette den anden parts kompetente myndighed.

2. Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen forekommer den at være beretti­get, og hvis den ikke selv kan nå frem til en rimelig løsning, søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i den anden part med hen­blik på at undgå beskatning, der ikke er i overensstemmelse med aftalen. En­hver indgået aftale skal gennemføres uden hensyn til, hvilke tidsfrister der er fastsat i parternes interne lovgivning.

3. Parternes kompetente myndigheder skal søge ved gensidig aftale at løse vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål, der måtte opstå med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af aftalen.

4. Parternes kompetente myndigheder kan træde i direkte forbindelse med hinanden med henblik på indgåelse af en aftale i overensstemmelse med det fore­gående stykke.

Artikel 5

Ikrafttræden

1. Hver af parterne skal skriftligt underrette den anden om, at de fremgangsmåder, der er påkrævet efter dens lovgivning for, at denne aftale kan træde i kraft, er gennemført.

2. Aftalen træder i kraft den tredvte dag modtagelsen af den seneste af disse underretninger og har derefter virkning

i) for så vidt angår kildeskatter på beløb, der er betalt eller bogført på eller efter den første dag i januar i det år, der følger efter den dato, hvor aftalen er trådt i kraft;

ii) for så vidt angår andre indkomstskatter på skatter, der opkræves for ethvert skatteår, som begynder på eller efter den første dag i januar i det år, der følger efter det år, hvor aftalen træder i kraft.

3. Denne aftale har virkning under forudsætning af, at aftalen underskrevet den 1. april 2009 mellem Danmarks regering og Cayman Islands’ regering Danmark om oplysninger i skattesager har virkning.

Artikel 6

Opsigelse

Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af en part. Hver af parterne kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse mindst seks måneder inden udløbet af ethvert kalenderår. I så fald ophører aftalen med at have virkning

i) for så vidt angår kildeskatter på beløb, der er betalt eller bogført på eller efter den første dag i januar i det år, der følger efter udløbet af seks måneders perioden;

ii) for så vidt angår andre indkomstskatter på skatter, der opkræves for ethvert skatteår, som begynder på eller efter den første dag i januar i det år, der følger efter udløbet af seks måneders perioden

   
   
Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet aftalen.
   
Udfærdiget i Paris, den 17. juni 2009, i to eksemplarer på engelsk.
   
For Danmarks regering
For Cayman Islands’ regering
   
Mikkel Lotz Felter
William McKeeva Bush


Bilag 15

(Oversættelse)

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Nederlandene for så vidt angår De Nederlandske Antiller om udveksling af oplysninger vedrørende skatter

Kongeriget Danmark

og

Kongeriget Nederlandene for så vidt angår De Nederlandske Antiller,

der ønsker at fremme udvekslingen af oplysninger vedrørende skatter,

erblevet enige om følgende:

Artikel 1

Denne aftales genstand og anvendelsesområde

1. De kontraherende parters kompetente myndigheder skal yde bistand gennem udveksling af oplysninger, som kan forudses at være relevante for administration og håndhævelse af de kontraherende parters interne lovgivning vedrørende de skatter, som er omfattet af aftalen. Sådanne oplysninger skal indbefatte oplysninger, som kan forudses at være relevante for ansættelse, ligning og opkrævning af sådanne skatter, inddrivelse og tvangsfuldbyrdelse af skattekrav eller efterforskning eller retsforfølgning af skattesager. Oplysningerne skal udveksles i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale og skal behandles som fortrolige på den måde, som er fastlagt i artikel 8. De rettigheder og den beskyttelse, som tilkommer personer i henhold til den anmodede parts lovgivning eller, administrative praksis, forbliver gældende, i det omfang de ikke unødigt hindrer eller forsinker effektiv udveksling af oplysninger.

2. For så vidt angår Kongeriget Nederlandene finder denne aftale kun anvendelse på De Nederlandske Antiller.

Artikel 2

Jurisdiktion

En anmodet part er ikke pligtig til at fremskaffe oplysninger, som hverken er i dens myndigheders besiddelse eller besiddes eller kontrolleres af personer inden for dens jurisdiktion.

Artikel 3

Skatter omfattet af aftalen

1. De skatter, som omfattes af denne aftale, er:

a) I De Nederlandske Antiller:

indkomstskatten (inkomstenbelasting);

lønskatten (loonbelasting);

kapitalgevinstskatten (winstbelasting);

tillægsskatten til indkomst- og kapitalgevinstskatten (opcenten op de inkomsten- em winstbelasting):

b) i Danmark:

indkomstskatten til staten;

den kommunale indkomstskat.

2. Denne aftale finder også anvendelse på skatter af samme art, der efter datoen for denne aftales undertegnelse udskrives som tillæg til, eller i stedet for, de eksisterende skatter. Denne aftale finder også anvendelse på skatter af væsentligt samme art, der efter datoen for denne aftales undertegnelse udskrives som tillæg til, eller i stedet for, hvis de kontraherende parters kompetente myndigheder bliver enige herom. Herudover kan fortegnelsen over de omfattede skatter udvides eller ændres efter gensidig aftale mellem de kontraherende parter i form af brevveksling. De kontraherende parters kompetente myndigheder skal underrette hinanden om alle væsentlige ændringer af beskatning og hermed forbundne metoder til indsamling af oplysninger, som omfattes af denne aftale.

Artikel 4

Definitioner

1. I denne aftale har følgende udtryk den nedenfor angivne betydning, medmindre de er defineret anderledes:

a) udtrykket »kontraherende part« betyder Kongeriget Nederlandene for så vidt angår De Nederlandske Antiller eller Kongeriget Danmark, alt efter sammenhængen;

b) udtrykket »De Nederlandske Antiller« betyder den del af Kongeriget Nederlandene, der befinder sig i det Caribiske område, og som udgøres af øterritorierne Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustatius og den nederlandske del af St. Maarten, herunder disses territorialfarvande og den del af havbunden og dens undergrund under Det Caribiske Hav, hvorover Kongeriget Nederlandene kan udøve suverænitetsrettigheder i overensstemmelse med folkeretten, dog med undtagelse af den del deraf, der henføres til Aruba;

c) udtrykket »Danmark« betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med folkeretten i dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færøerne eller Grønland;

d) udtrykket »kompetent myndighed« betyder:

i) i De Nederlandske Antiller, finansministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder;

ii) i Danmark, skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder;

e) udtrykket »person« indbefatter en fysisk person, et selskab og enhver anden sammenslutning af personer;

f) udtrykket »selskab« betyder enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person;

g) udtrykket »selskab, hvis aktier er genstand for offentlig handel« betyder et selskab, hvis vigtigste aktieklasse er noteret på en anerkendt aktiebørs under forudsætning af, at dets noterede aktier frit kan købes eller sælges af almenheden. Aktier kan købes eller sælges »af almenheden«, hvis køb eller salg af aktier ikke underforstået eller udtrykkeligt er begrænset til en afgrænset kreds af investorer;

h) udtrykket »vigtigste aktieklasse« betyder den aktieklasse, som repræsenterer flertallet af stemmerne i og værdien af selskabet;

i) udtrykket »anerkendt fondsbørs« betyder sådan børs, som de kontraherende parters kompetente myndigheder er blevet enige om;

j) udtrykket »kollektiv investeringsfond eller -ordning« betyder ethvert puljet investeringsinstrument, uanset dets juridiske kvalifikation. Udtrykket »offentlig kollektiv investeringsfond eller -ordning« betyder enhver kollektiv investeringsfond eller -ordning, forudsat at andele, aktier eller andre rettigheder i fonden eller ordningen frit kan købes, sælges eller indløses af almenheden. Andele, aktier eller andre rettigheder kan frit købes, sælges eller indløses af »almenheden«, hvis købet, salget eller indløsningen ikke underforstået eller udtrykkeligt er begrænset til en afgrænset kreds af investorer ikke er underforstået eller udtrykkeligt begrænset til en afgrænset kreds af investorer;

k) udtrykket »skat« betyder enhver skat, som denne aftale finder anvendelse på;

l) udtrykket »anmodende part« betyder den kontraherende part, som anmoder om oplysninger;

m) udtrykket »anmodede part« betyder den kontraherende part, som er anmodet om at videregive oplysninger;

n) udtrykket »foranstaltninger til indhentning af oplysninger« betyder lovgivning og administrativ praksis eller domstolspraksis, der sætter en kontraherende part i stand til at til at indhente og yde de oplysninger, der anmodes om;

o) udtrykket »oplysning« betyder enhver omstændighed, meddelelse eller protokol uanset form;

p) udtrykket »straffelovgivning« betyder al straffelovgivning, der benævnes som sådan i intern lovgivning, uanset om den indeholdes i skattelovgivning, straffelov eller anden lov;

q) udtrykket »skattestraffesager« betyder skattesager, som omfatter forsætlig adfærd, der kan gøres til genstand for tiltale efter den anmodende parts straffelovgivning;

2. Ved en kontraherende parts anvendelse af denne aftale på ethvert tidspunkt skal ethvert udtryk, som ikke er defineret deri, medmindre andet følger af sammenhængen, tillægges den betydning, som det har på dette tidspunkt i denne parts lovgivning, idet enhver betydning i de skattelove, der anvendes i denne part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt andre steder i denne parts lovgivning.

Artikel 5

Udveksling af oplysninger efter anmodning

1. Den anmodede parts kompetente myndighed skal efter anmodning fra den anmodende part videregive oplysninger til formål som nævnt i artikel 1. Sådanne oplysninger skal videregives, uanset om den adfærd, som undersøges, ville udgøre en forbrydelse efter den anmodede parts egen lovgivning, hvis adfærden var udøvet på den anmodede parts område.

2. Hvis de oplysninger, som den anmodede parts kompetente myndigheder er i besiddelse af, ikke er tilstrækkelige til at sætte den i stand til at imødekomme anmodningen om oplysninger, skal denne part bruge alle relevante foranstaltninger til indhentning af oplysninger for at videregive de oplysninger, der anmodes om, til den anmodende part, uanset at den anmodede part ikke behøver sådanne oplysninger til formål for sin egen beskatning.

3. Hvis den anmodende parts kompetente myndighed særligt anmoder om det, skal den anmodede parts kompetente myndighed videresende oplysninger efter denne artikel, i det omfang det er tilladt efter dens nationale lovgivning, i form af skriftlige vidneudsagn og bekræftede kopier af originale protokoller.

4. Hver kontraherende part skal sikre, at dens kompetente myndighed har hjemmel til, til opfyldelse af de formål, der er nævnt i aftalens artikel 1, at indhente og efter anmodning videregive:

a) oplysninger, der besiddes af banker, andre finansielle institutioner, og enhver person, som optræder i egenskab af repræsentant eller forvalter, herunder befuldmægtigede og fondsforvaltere;

b) oplysninger vedrørende ejerskabet til selskaber, interessentskaber, trusts, fonde, »Anstalten« og andre personer, herunder – med de begrænsninger, der følger af artikel 2 – ejerskabet til alle sådanne personer i en kæde af ejere; i tilfælde af trusts, oplysninger om stiftere, forvaltere, berettigede og tilsynsførende; og i tilfælde af fonde, oplysninger om stiftere, medlemmer af fondsbestyrelsen og berettigede. Derudover medfører denne aftale ikke en forpligtelse for de kontraherende parter til at indhente eller videregiveoplysninger om ejerskab for så vidt angår selskaber, hvis aktier er genstand for offentlig handel, og offentlige kollektive investeringsfonde eller – ordninger, medmindre sådanne oplysninger kan indhentes uden uforholdsmæssige vanskeligheder.

5. Når den anmodende parts kompetente myndighed anmoder om oplysninger i henhold til denne aftale, skal den for at synliggøre den forudsete relevans i forhold til anmodningen af de oplysninger, der anmodes om, give følgende oplysninger til den anmodede parts kompetente myndighed:

a) identiteten af den person, som er genstand for undersøgelse eller efterforskning;

b) en erklæring om de oplysninger, der anmodes om, herunder deres karakter og den form, i hvilken den anmodende part ønsker at modtage dem fra den anmodede part;

c) de skattemæssige formål, for hvilke oplysningerne søges;

d) grunde til at antage, at de oplysninger, der anmodes om, opbevares hos den anmodede part eller besiddes eller kontrolleres af en person, der befinder sig inden for den anmodede parts jurisdiktion;

e) i det omfang det vides, navn og adresse på enhver person, som antages at besidde de oplysninger, der anmodes om;

f) en erklæring om, at anmodningen er i overensstemmelse med lovgivning og administrativ praksis i den anmodende part, at hvis de oplysninger, der anmodes om, havde været i den anmodende parts jurisdiktion, så ville den anmodende parts kompetente myndigheder være i stand til at indhente oplysningerne efter den anmodende parts lovgivning eller normale forvaltningspraksis, og at anmodningen om oplysninger er i overensstemmelse med denne aftale;

g) en erklæring om, at den anmodende part har udtømt alle muligheder, der står til rådighed i dens eget område, for at indhente oplysningerne, undtagen de, som ville medføre uforholdsmæssige vanskeligheder.

6. Den anmodede parts kompetente myndighed skal videresende de oplysninger, der anmodes om, til den anmodende part hurtigst muligt. For at sikre en hurtig besvarelse skal den anmodede parts kompetente myndighed:

a) skriftligt bekræfte modtagelsen af anmodningen over for den anmodende part og give den anmodende parts kompetente myndighed underretning om eventuelle mangler ved anmodningen inden 60 dage efter modtagelsen af anmodningen;

b) hvis den anmodede parts kompetente myndighed ikke har været i stand til at indhente og videregive oplysningerne inden for 90 dage efter modtagelsen af anmodningen, herunder hvis den støder på hindringer for tilvejebringelsen af oplysningerne, eller hvis den afslår at tilvejebringe oplysningerne, skal den umiddelbart underrette den anmodende part og herunder forklare årsagen til dens manglende mulighed, karakteren af hindringerne eller begrundelsen for dens afslag.

Artikel 6

Skatteundersøgelser i udlandet

1. En kontraherende part kan tillade repræsentanter for den anden kontraherende parts kompetente myndighed at rejse ind i den førstnævnte parts område for at udspørge fysiske personer og undersøge protokoller med skriftlig tilladelse fra de berørte personer. Den sidstnævnte parts kompetente myndighed skal underrette den førstnævnte parts kompetente myndigheder om tid og sted for mødet med de pågældende fysiske personer.

2. Efter anmodning fra den kompetente myndighed i en af de kontraherende parter kan den anden kontraherende parts kompetente myndighed tillade, at repræsentanter fra den førstnævnte parts kompetente myndighed er til stede under den relevante del af en skatteundersøgelse på den sidstnævnte parts område.

3. Hvis anmodningen som nævnt i stykke 2 imødekommes, skal den kontraherende parts kompetente myndighed, der udfører undersøgelsen, så tidligt som muligt, underrette den anden parts kompetente myndighed om tid og sted for undersøgelsen, om den myndighed eller person, der er udpeget til at udføre undersøgelsen, og om procedurerne og betingelserne, som kræves af den førstnævnte part for udførelsen af undersøgelsen. Alle beslutninger med hensyn til udførelsen af undersøgelsen skal træffes af den part, der udfører undersøgelsen.

Artikel 7

Mulighed for at afslå en anmodning

1. Den anmodede part er ikke forpligtet til at indhente eller videregive oplysninger, som den anmodende part ikke ville være i stand til at indhente efter sin lovgivning til brug for administrationen eller håndhævelsen af sin egen skattelovgivning. Den anmodede parts kompetente myndighed kan afslå at yde bistand, hvor anmodningen ikke er fremsat i overensstemmelse med denne aftale.

2. Bestemmelserne i denne aftale pålægger ikke en kontraherende part nogen forpligtelse til at videregive oplysninger, der ville afsløre nogen erhvervsmæssig, forretningsmæssig, industriel, kommerciel eller faglig hemmelighed eller fremstillingsmetode. Uanset det foranstående skal oplysninger af den type, som er beskrevet i artikel 5, stykke 4, dog ikke behandles som en sådan hemmelighed eller fremstillingsmetode, alene fordi de opfylder kriterierne i dette stykke.

3. Bestemmelserne i denne aftale pålægger ikke en kontraherende part nogen forpligtelse til at indhente oplysninger, som ville afsløre fortrolig kommunikation mellem en klient og en advokat eller anden juridisk rådgiver, når sådan kommunikation er

a) frembragt med det formål at søge eller yde juridisk rådgivning eller

b) frembragt til brug for eksisterende eller overvejede juridiske handlinger.

4. Den anmodede part kan afslå en anmodning om oplysninger, hvis meddelelse af oplysningerne ville være i strid med almene hensyn (ordre public).

5. En anmodning om oplysninger kan ikke afslås af den grund, at skattekravet, som giver anledning til anmodningen, bestrides af den skattepligtige.

6. Den anmodede part kan afslå en anmodning om oplysninger, hvis den anmodende part har anmodet om oplysningerne til administration eller håndhævelse af en bestemmelse i den anmodende parts skattelovgivning eller ethvert krav i forbindelse hermed, der diskriminerer mod en statsborger i den anmodede part sammenlignet med en statsborger eller i den anmodende part under samme omstændigheder.

Artikel 8

Tavshedspligt

Enhver oplysning, som er modtaget af en kontraherende part i henhold til denne aftale, skal holdes hemmelig og må kun meddeles til personer eller myndigheder (herunder domstole og forvaltningsmyndigheder) inden for den kontraherende parts jurisdiktion, der er beskæftiget med ligning og opkrævning, tvangsfuldbyrdelse af eller retsforfølgning eller afgørelser af klager med hensyn til skatter omfattet af denne aftale. Sådanne personer eller myndigheder må kun anvende sådanne oplysninger til sådanne formål. De må meddele oplysningerne under offentlige retshandlinger eller i retsafgørelser. Oplysningerne må ikke meddeles til nogen anden person eller enhed eller myndighed eller til nogen anden jurisdiktion uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra den anmodede parts kompetente myndighed.

Artikel 9

Omkostninger

Medmindre de kontraherende parters kompetente myndigheder aftaler andet, skal almindelige omkostninger, som er pådraget i forbindelse med ydelse af bistand, bæres af den anmodede part, og ekstraordinære omkostninger, der er pådraget i forbindelse med ydelse af bistand (herunder omkostninger til at engagere udenforstående rådgivere i forbindelse med retssager eller lignende) bæres af den anmodende part. Efter anmodning fra en af de kontraherende parter skal de kompetente myndigheder i nødvendigt omfang konsultere hinanden om denne artikel, og i særdeleshed skal den anmodede parts kompetente myndighed konsultere den anmodende parts kompetente myndighed på forhånd, hvis omkostningerne ved at videregive oplysninger med hensyn til en særlig anmodning kan forventes at være væsentlige.

Artikel 10

Effektuerende lovgivning

De kontraherende parter skal gennemføre enhver lovgivning, der er nødvendig for at overholde og effektuere vilkårene for denne aftale.

Artikel 11

Gensidig aftaleprocedure

1. De kontraherende parters kompetente myndigheder skal i fællesskab søge at løse eventuelle vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med fortolkningen eller gennemførelsen af denne aftale.

2. I tillæg til de bestræbelser, der omtales i stykke 1, kan de kontraherende parters kompetente myndigheder gensidigt aftale de fremgangsmåder, som skal anvendes efter artikel 5 og 6.

3. De kontraherende parters kompetente myndigheder kan kommunikere direkte med hinanden med henblik på denne artikel.

Artikel 12

Ikrafttræden

1. Denne aftale træder i kraft den tredvte dag efter den seneste dato, hvorpå hver af parterne skriftligt har underrettet den anden om, at de fremgangsmåder, der er påkrævet efter dens lovgivning for, at denne aftale kan træde i kraft, er gennemført.

2. Bestemmelserne i denne aftale finder også anvendelse oplysninger, som tidsmæssigt er ældre end denne aftales ikrafttræden.

Artikel 13

Opsigelse

1. Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af en kontraherende part. Hver af de kontraherende parter kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse til den anden part mindst seks måneder før udløbet af ethvert kalenderår, der begynder ved eller efter udløbet af en periode på to år fra datoen for dens ikrafttræden.

2. I så fald ophører aftalen med at have virkning fra den første januar i det kalenderår, der følger efter det, hvori meddelelsen er givet.

2. Uanset en eventuel opsigelse af denne aftale forbliver de kontraherende parter bundet af bestemmelserne i artikel 8 med hensyn til enhver oplysning, der er modtaget efter aftalen.

   
   
Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede af deres respektive regeringer, underskrevet aftalen.
   
Udfærdiget i Paris, den 10. september 2009, i to eksemplarer på engelsk.
   
For Kongeriget Danmark
For Kongeriget Nederlandene for så vidt angår De Nederlandske Antiller


Bilag 16

(Oversættelse)

Aftale til fremme af økonomiske forbindelser mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Nederlandene for så vidt angår De Nederlandske Antiller

Kongeriget Danmark

og

Kongeriget Nederlandene for så vidt angår De Nederlandske Antiller

Idet Kongeriget Danmark og Kongeriget Nederlandene for så vidt angår De Nederlandske Antiller (»parterne«) har indgået en aftale om udveksling af oplysninger i skattesager;

idet både Danmark og De Nederlandske Antiller har forpligtet sig til at arbejde hen imod et internationalt finansielt system, som er uden forvridninger som følge af mangel på gennemsigtighed og mangel på effektiv udveksling af oplysninger i skattesager;

idet Danmark ønsker at bistå De Nederlandske Antiller med spredning af dets økonomi;

er parterne derfor nu blevet enige om følgende:

Artikel 1

Definitioner

1. I denne aftale har følgende udtryk den nedenfor angivne betydning, medmindre de er defineret anderledes:

a) udtrykket »Danmark« betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med folkeretten i dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færøerne eller Grønland;

b) udtrykket »De Nederlandske Antiller« betyder den del af Kongeriget Nederlandene, der befinder sig i det Caribiske område, og som udgøres af øterritorierne Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustatius og den nederlandske del af St. Maarten, herunder disses territorialfarvande og den del af havbunden og dens undergrund under Det Caribiske Hav, hvorover Kongeriget Nederlandene kan udøve suverænitetsrettigheder i overensstemmelse med folkeretten, dog med undtagelse af den del deraf, der henføres til Aruba;

c) udtrykket »kompetent myndighed« betyder:

i) i Danmark, skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder;

ii) i De Nederlandske Antiller, finansministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder;

d) udtrykket »selskab« betyder enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person.

2. Ved en parts anvendelse af denne aftale på ethvert tidspunkt skal ethvert udtryk, som ikke er defineret deri, medmindre andet følger af sammenhængen, tillægges den betydning, som det har på dette tidspunkt i denne parts lovgivning, idet enhver betydning i de skattelove, der anvendes i denne part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt andre steder i denne parts lovgivning.

Artikel 2

Skattemæssigt hjemsted

1. I denne aftale skal udtrykkene »selskab, der er hjem­me­hø­ren­de i Danmark,« og »selskab, der er hjemmehørende i De Nederlandske Antiller,« betyde ethvert selskab, som i henhold til en parts lovgivning er skat­tepligtig der på grund af bopæl, hjemsted, ledelsens sæde eller ethvert andet kriterium af lignende karakter. Udtrykkene »selskab, der er hjem­me­hø­ren­de i Danmark,« og »selskab, der er hjemmehørende i De Nederlandske Antiller,« omfatter ikke et selskab, som er skat­tepligtigt i en part udelukkende af indkomst fra kilder i den part;

2. Hvis et selskab efter bestemmelserne i stykke 1 er hjemme­hørende i begge parter, skal parternes kompetente myndigheder søge at afgøre spørgsmålet ved gensidig aftale.

Artikel 3

Indkomst fra fast driftssted

Når et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, har et fast driftssted i De Nederlandske Antiller, skal Danmark undtage fortjeneste, som kan henføres til dette driftssted, fra skat, under forudsætning af, at hovedparten af fortjenesten hidrører fra aktiviteter som nævnt i artikel 5.

Artikel 4

Udbytte

Når et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, direkte ejer aktier, der repræsenterer 100 pct. af stemmerettighederne i et selskab, der er hjemmehørende i De Nederlandske Antiller, skal Danmark undtage udbytte, der udloddes af det sidstnævnte selskab, fra skat, under forudsætning af, at hovedparten af fortjenesten i det sidstnævnte selskab hidrører fra aktiviteter som nævnt i artikel 5.

Artikel 5

Aktiviteter omfattet af aftalen

1. Artikel 3 og 4 finder kun anvendelse på fortjeneste, respektive udbytte, der betales af fortjeneste, som hovedsagelig hidrører fra følgende aktiviteter (undtagen finansielle aktiviteter bortset fra sådanne, der er knyttet til normal drift af virksomhed):

a) industriel og fremstillingsmæssig aktivitet;

b) turisme (herunder restaurationer og hoteller);

c) en byggeplads eller et konstruktions, samle- eller monteringsarbejde;

d) landbrug;

e) minedrift;

f) olie- og gasaktiviteter og energiproduktion eller -forsyning;

g) montering, drift eller vedligeholdelse af faste eller flytbare telekommunikationssystemer.

2. Retten for ethvert selskab, der er hjemmehørende i Danmark, til i De Nederlandske Antiller at indlede aktiviteter opregnet i det foregående stykke er undergivet De Nederlandske Antillers gældende nationale lovgivning.

Artikel 6

Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

1. Hvis et selskab mener, at foranstaltninger, truffet af en af eller begge parter, for det medfører eller vil medføre en beskatning, som ikke er i over­ensstem­melse med bestemmelserne i denne aftale, kan det, uanset hvilke retsmidler der måtte være foreskrevet i disse parters interne lovgivning, indbringe sin sag for den kom­petente myndighed i den part, hvori det er hjemmehørende. Sagen skal indbringes inden tre år fra den dag, hvor der er givet det den første underretning om den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i over­ensstemmelse med bestemmelserne i aftalen.

2. Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen forekommer den at være beretti­get, og hvis den ikke selv kan nå frem til en rimelig løsning, søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i den anden part med hen­blik på at undgå beskatning, der ikke er i overensstemmelse med aftalen. En­hver indgået aftale skal gennemføres uden hensyn til, hvilke tidsfrister der er fastsat i parternes interne lovgivning.

3. Parternes kompetente myndigheder skal søge ved gensidig aftale at løse vanskeligheder, der måtte opstå med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale.

4. Parternes kompetente myndigheder kan træde i direkte forbindelse med hinanden med henblik på indgåelse af en aftale i overensstemmelse med de fore­gående stykker.

Artikel 7

Varighed

Denne aftale gælder i en periode på 10 år regnet fra den dato, hvor denne aftale først finder anvendelse. Denne periode kan forlænges ved gensidig aftale mellem parternes kompetente myndigheder.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne aftale træder i kraft den tredvte dag efter den seneste af de datoer, hvor hver af parterne skriftligt har underrettet den anden om, at de foranstaltninger, som er forfatningsmæssigt eller på anden måde påkrævet i deres respektive lande, er overholdt. Aftalen finder anvendelse på indkomst optjent i ethvert skatteår, der begynder på eller efter den 1. januar i det kalenderår, der følger efter det år, hvori denne aftale er trådt i kraft.

Artikel 9

Opsigelse

1. Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af en af parterne. Hver af parterne kan opsige aftalen ved at give skriftligt meddelelse om opsigelse mindst seks måneder inden udløbet af ethvert kalenderår. I så fald ophører denne aftale med at have virkning for skatteår og -perioder, der begynder efter udløbet af det kalenderår, i hvilket der er givet meddelelse om opsigelse.

2. Denne aftale udgør et supplement til aftalen om udveksling af oplysninger indgået mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Nederlandene for så vidt angår De Nederlandske Antiller, underskrevet den 10. september 2009, og finder kun anvendelse, når og så længe den sidstnævnte aftale finder anvendelse.

   
   
Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede i denne egenskab af de respektive parter, underskrevet aftalen.
   
Udfærdiget i Paris, den 10. september 2009, i to eksemplarer på engelsk.