Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om biomasseaffald

(Tilføjelse vedrørende grene, stød og rødder fra have-park-affald)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1637 af 13. december 2006 om biomasseaffald foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, indsættes efter »skovbrug,«: »haver, parker og andre træ- og buskbevoksede arealer,«.

2. I bilag 1, punkt 1, indsættes efter »Råtræ, herunder«: »grene, stød, rødder og andet rent vedmateriale,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2010.

Miljøministeriet, den 11. januar 2010

Troels Lund Poulsen

/ Claus Torp