Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32004L0042
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 ANVENDELSESOMRÅDE
Bilag 2
Bilag 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige
organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt
produkter til autoreparationslakering 1)

 

I medfør af § 22, stk. 3, § 30, § 47, § 59, stk. 4, og § 60 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, som ændret ved lov nr. 424 af 10. juni 1997, lov nr. 256 af 12. april 2000, lov nr. 296 af 30. april 2003, lov nr. 441 af 10. juni 2003, lov nr. 189 af 24. marts 2004 og § 1 i lov nr. 315 af 5. maj 2004, fastsættes:

Bekendtgørelsens område

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter markedsføring og mærkning af de i bilag 1 anførte produkter.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) »organisk forbindelse«: forbindelse, der mindst indeholder grundstoffet kulstof og et eller flere af stofferne brint, ilt, svovl, phosphor, silicone, kvælstof eller en halogen, med undtagelse af kuloxider, uorganiske carbonater og bicarbonater.

2) »flygtig organisk forbindelse (VOC)«: flygtige organiske forbindelser med et begyndelseskogepunkt lavere end eller lig med 250 °C målt ved normaltryk på 101,3 kPa.

3) »VOC-indhold«: mængden af flygtige organiske forbindelser udtrykt i gram/liter (g/l) i formuleringen af produktet i brugsklar tilstand. Mængden af flygtige organiske forbindelser i et givet produkt, som under tørring reagerer kemisk, således at den bliver en del af overfladebehandlingsmidlet, anses ikke for at være en del af VOC-indholdet.

4) »organisk opløsningsmiddel«: VOC, som anvendes alene eller sammen med andre stoffer til opløsning eller fortynding af råstoffer, produkter eller affaldsstoffer, eller som anvendes som rensemiddel til opløsning af forurenendestoffer, som dispergeringsmiddel, som viskositets- eller overfladespændingsjusteringsmiddel, eller som blødgørings ellerkonserveringsmiddel.

5) »overfladebehandlingsmiddel«: præparater, herunder organiske opløsningsmidler eller præparater, der indeholder organiske opløsningsmidler, som er nødvendige, for at midlet kan påføres korrekt, og som anvendes til at opnå en film med dekorative, beskyttende eller andre funktionelle virkninger på en overflade.

6) »film«: et sammenhængende lag, der fremkommer ved påføring af et eller flere lag på et underlag.

7) »vandbaseret overfladebehandlingsmiddel (VB)«: overfladebehandlingsmiddel, hvis viskositet reguleres med vand.

8) »opløsningsmiddelbaseret overfladebehandlingsmiddel (OB)«: overfladebehandlingsmiddel, hvis viskositet reguleres med organiske opløsningsmidler.

9) »markedsføring«: tilrådighedstillelse for tredjemand mod eller uden betaling. Indførsel i Fællesskabets toldområde betragtes som markedsføring i henhold til denne bekendtgørelse.

Krav til produkterne

§ 3. Markedsføring af produkter, som er opført i bilag 1, er forbudt, hvis produkterne efter de i bilag 2 anførte datoer har et VOC-indhold, der overskrider de i bilag 2 fastsatte grænseværdier.

Stk. 2. For at fastslå, om grænseværdierne for VOC-indhold i bilag 2 er overholdt, anvendes de analysemetoder, der er henvist til i bilag 3.

Stk. 3. For de produkter som er opført i bilag 1, som skal have tilsat opløsningsmidler eller andre komponenter indeholdende opløsningsmidler for at blive brugsklare, finder grænseværdierne i bilag 2 anvendelse på VOC-indholdet i produktet i brugsklar tilstand.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 – 3 omfatter ikke produkter, der udelukkende sælges til brug i en aktivitet, der er omfattet af direktiv 1999/13/EF, og som finder sted i et anlæg, der er registreret eller godkendt i henhold til artikel 3 og 4 i direktivet.

§ 4. Import, salg og anvendelse af produkter, som er omfattet af § 3, er endvidere forbudt, hvis produkterne ikke er forsynet med angivelse af:

1) produktets underkategori og de relevante VOC-grænseværdier i g/l, jf. bilag 2, og

2) det maksimale VOC-indhold i g/l i produktet i brugsklar tilstand.

§ 5. Med henblik på restaurering og vedligeholdelse af bygninger og veterankøretøjer, som er af særlig historisk og kulturel værdi, kan Miljøstyrelsen udstede individuelle tilladelser til salg og køb i nøje begrænsede mængder af produkter, der ikke overholder de i bilag 2 fastsatte grænseværdier for VOC.

Tilsyn og kontrol

§ 6. Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens regler herom.

Straf og ikrafttræden

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) Overtræder forbudet i § 3, stk. 1 og § 4.

2) Undlader at anvende de analysemetoder, der er nævnt i § 3, stk. 2.

3) Overtræder vilkår i tilladelse efter § 5.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor eller

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. lovens § 60.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. november 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på produkter, hvor det kan dokumenteres, at de er produceret før de i bilag 2 fastsatte datoer, når der er forløbet 12 måneder fra den dato, hvor det krav, der gælder for det pågældende produkt, træder i kraft.

Miljøministeriet, den 27. oktober 2005

Connie Hedegaard

/Helge AndreasenBilag 1

ANVENDELSESOMRÅDE

1. Malinger og lakker: produkterne i de nedenfor anførte underkategorier, dog ikke aerosoler. Det drejer sig om overfladebehandlingsmidler, som med dekorative, funktionelle og beskyttende formål anvendes til bygninger, disses udsmykning og beslag samt dertil knyttede strukturer.

1.1. Underkategorier:

a) Matte overfladebehandlingsmidler til vægge og lofter: overfladebehandlingsmidler med en glansværdi ≤ 25@60°, formuleret til brug på vægge og lofter.

b) Blanke overfladebehandlingsmidler til vægge og lofter: overfladebehandlingsmidler med en glansværdi > 25@60°, formuleret til brug på vægge og lofter.

c) Overfladebehandlingsmidler til mineralske flader udendørs: overfladebehandlingsmidler formuleret til brug på ydervægge af murværk, mursten eller puds.

d) Maling til træværk, metal- og plastbeklædning indendørs/udendørs: overfladebehandlingsmidler formuleret til udsmykning og beklædning, og som danner en dækkende film. Disse overfladebehandlingsmidler er formuleret til enten træ-, metal- eller plastunderlag. Denne underkategori omfatter grundere og mellemlag.

e) Lak og træbeskyttelsesmidler til bygningsdele indendørs og udendørs: overfladebehandlingsmidler formuleret til påføring på bygningsdele, og som giver en gennemsigtig eller halvgennemsigtig film som dekoration og beskyttelse af træ, metal og plast. Denne underkategori omfatter dækkende træbeskyttelse. Dækkende træbeskyttelse: overfladebehandlingsmidler, der giver en dækkende film, som dekoration og beskyttelse af træ mod vejrliget, jf. definition i EN 927-1 i kategorien semistabil.

f) Træbeskyttelsesmidler med minimal lagtykkelse: træbeskyttelsesmidler, der, i overensstemmelse med EN 927-1:1996, har en gennemsnitlig lagtykkelse på under 5µm, når de afprøves efter ISO 2808: 1997, metode 5A.

g) Primere: overfladebehandlingsmidler med forseglings- eller isoleringsegenskab, eller begge dele, formuleret til brug på træ eller vægge og lofter.

h) Hæftegrundere: overfladebehandlingsmidler formuleret til at stabilisere løse underlagspartikler eller give vandafvisende egenskaber eller beskytte træværk mod blåsplint, eller begge dele.

i) Enkomponent specialoverfladebehandlingsmidler: specialoverfladebehandlingsmidler baseret på filmdannende materiale. De er formuleret til anvendelser, der kræver særlige egenskaber, som f.eks. primere og toplag til plast, primere til jernunderlag, primere til reaktive metaller som f.eks. zink og aluminium, korrosionshindrende toplag, overfladebehandlingsmidler til gulve, herunder træ- og cementgulve, midler med graffitiafvisende og brandhæmmende egenskaber og midler, som skal overholde sundhedskrav i føde- og drikkevareindustrien eller sundhedssektoren.

j) Tokomponent specialoverfladebehandlingsmidler: overfladebehandlingsmidler med samme anvendelse som Enkomponent overfladebehandlingsmidler, men hvor der tilsættes endnu en komponent (f.eks. tertiære aminer) inden påføring.

k) Flerfarvede overfladebehandlingsmidler: overfladebehandlingsmidler formuleret til at give tofarvet eller flerfarvet virkning direkte ved første påføring.

l) Effektmaling: overfladebehandlingsmidler formuleret til at give specielle æstetiske effekter på specielt forberedte og allerede malede eller grundede underlag, og som efterfølgende behandles med forskelligt værktøj under tørringen.

2. Produkter til autoreparationslakering: produkter, der er anført i nedennævnte underkategorier. De anvendes til overfladebehandling af motorkøretøjer, som defineret i direktiv 70/156/EØF, eller dele heraf, som udføres som del af reparationsarbejde, vedligeholdelse eller dekorering uden for bilfabrikkerne.

2.1. Underkategorier:

a) Produkter til forbehandling og rensning: produkter bestemt til at fjerne gamle laklag og rust, enten mekanisk eller kemisk, eller give vedhæftning for ny overfladebehandling.

i) Forbehandlingsprodukter: indbefatter pistolrens (et produkt formuleret til rensning af sprøjtepistol og andet udstyr), malingfjernere, affedtningsmidler (herunder antistatiske typer til plast) og silikonefjernere.

ii) Forrensemiddel: produkter til rengøring af forurenede overflader ved klargøring til og forud for påføring af dæklag.

b) Spartelmasse: fyldige materialer formuleret til at blive sprøjtet på eller påført med spartel for at udfylde dybe overfladeuregelmæssigheder forud for påføring af fylder eller grunder.

c) Primer: overfladebehandlingsmiddel formuleret til påføring på bart metal eller eksisterende lakflader for at give korrosionsbeskyttelse for efterfølgende behandling.

i) Surfacer/filler: overfladebehandlingsmiddel bestemt til påføring forud for påføring af toplak med henblik på korrosionsbestandighed, for at sikre vedhæftning af toplak og for at fremme dannelsen af en jævn overflade ved at udfylde mindre uregelmæssigheder i overfladen.

ii) Generel metalprimer: overfladebehandlingsmiddel formuleret til påføring som primere, som f.eks. hæftegrunder, grundfylder, slibefylder, våd i våd fylder, plastgrunder og sealer.

iii) Wash primer: overfladebehandlingsmiddel, der mindst indeholder 0,5 vægtprocent phosphorsyre formuleret til påføring direkte på bart metal for at give korrosionsbestandighed og vedhæftning, samt overfladebehandlingsmiddel, der anvendes som svejseprimere, og ætsende opløsninger til galvaniserede overflader og zinkoverflader.

d) Toplak: pigmenteret overfladebehandlingsmiddel formuleret til påføring enten i et enkelt lag eller i flere lag for at give glans og holdbarhed. Det omfatter alle anvendte produkter som f.eks. dæklakker og klarlakker.

i) Dæklakker: pigmenterede overfladebehandlingsmidler formuleret til at give farve og ønskede optiske virkninger, men ikke malingssystemets glans eller overfladebestandighed

ii) Klarlakker: gennemsigtige overfladebehandlingsmidler formuleret til at sikre overfladebehandlingssystemets endelige glans og overfladebestandighed.

e) Speciallakker: overfladebehandlingsmidler formuleret til påføring som toplak med specielle egenskaber, som f.eks. metallic- eller perlemorseffekt i et enkelt lag, højtydende dækkende og klare lakker (f.eks. ridsefast og fluorholdig klarlak), reflekterende dæklakker, strukturlakker (f.eks. hammerlak), antiskrid-belægning, undervognssealing, stenslagsgrunder, interiørlakker og aerosoler.Bilag 2

A. GRÆNSEVÆRDIER FOR MAKSIMALT VOC-INDHOLD I BYGNINGSMALINGER OG –LAKKER

 

Underkategori af produkter

Type

Fase I
(g/l (*))
(fra 1.1.2007)

Fase II
(g/l (*))
(fra 1.1.2010)

a

Mat væg- og loftsmaling (glansniveau 25@60°)

VB
OB

75
400

30
30

b

Blank væg- og loftsmaling (glansniveau >25@60°)

VB
OB

150
400

100
100

c

Overfladebehandlingsmidler til mineralske flader udendørs

VB
OB

75
450

40
430

d

Maling til træværk og metalbeklædning indendørs/udendørs

VB
OB

150
400

130
300

e

Lak og træbeskyttelse til bygningsdele indendørs/udendørs, herunder dækkende træbeskyttelse

VB
OB

150
500

130
400

f

Træbeskyttelse med minimal lagtykkelse indendørs/udendørs

VB
OB

150
700

130
700

g

Primere

VB
OB

50
450

30
350

h

Hæftegrundere

VB
OB

50
750

30
750

i

Enkomponent specialoverfladebehandlingsmidler

VB
OB

140
600

140
500

j

Tokomponent specialoverfladebehandlingsmidler til specifik brug som f.eks. gulve

VB
OB

140
550

140
500

k

Flerfarvede overfladebehandlingsmidler

VB
OB

150
400

100
100

l

Effektmalinger

VB
OB

300
500

200
200

(*) g/l brugsklart produkt

B. GRÆNSEVÆRDIER FOR MAKSIMALT VOC-INDHOLD I PRODUKTER TIL AUTOREPARATIONSLAKERING

 

Produktunderkategori

Overfladebehandlingsmidler

VOC g/l (*)
(1.1. 2007)

a

Forbehandlings- og renseprodukter

Forbehandlingsprodukt
Forrensemiddel

850
200

b

Spartelmasse

Alle typer

250

c

Primer

Surfacer/filler og generel (metal)primer
Washprimer

540
780

d

Toplak

Alle typer

420

e

Speciallakker

Alle typer

840

(*) brugsklart produkt. Med undtagelse af underkategori a ses der bort fra eventuelt vandindhold i det brugsklare produkt.Bilag 3

DE I § 3, STK. 2, OMHANDLEDE METODER

Parameter

Måleenhed

Prøvning

 

 

Metode

Offentliggørelsestidspunkt

VOC-indhold

g/l

ISO 11890-2

2002

VOC-indhold, når reaktive fortyndere
er til stede

g/l

ASTMD 2369

2003

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF af 21. april 2004 om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering og om ændring af direktiv 1999/13/EF ( EU-Tidende 2004 nr. L 143, side 87).