Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Inddeling

Kapitel 2   Militær rækkefølge

Kapitel 3   Uden for militær rækkefølge

Kapitel 4   Militær aldersorden

Kapitel 5   Distinktionering

Kapitel 6   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om militære grader mv. for personel i det militære forsvar

I medfør af § 2 i lov om forsvarets personel, jf. lovbekendtgørelse nr. 667 af 20. juni 2006 og § 8 i lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007 fastsættes:

Kapitel 1

Inddeling

§ 1. De funktioner, der varetages af militært personel, opdeles i fire hovedniveauer benævnt chefniveau, lederniveau, mellemlederniveau og manuelt niveau. Et hovedniveau kan opdeles i funktionsniveauer.

§ 2. Militært personel omfatter befalingsmænd og menige. Befalingsmænd omfatter personel af officersgruppen og sergentgruppen af linjen og reserven. Menige omfatter personel af korporal- og konstabelgruppen af linjen og reserven samt konstabelelever, værnepligtige menige og frivillige menige i hjemmeværnet.

§ 3. Elever til grundofficersuddannelse ved værnenes officersskoler benævnes kadetter.

Kapitel 2

Militær rækkefølge

§ 4. Befalingsmænd og menige indordnes i en rækkefølge af militære grader, jf. §§ 5-7.

§ 5. Officersgruppen omfatter det militære chefniveau og det militære lederniveau.

Stk. 2. Det militære chefniveau omfatter graderne:

1) general, admiral,

2) generalløjtnant, viceadmiral,

3) generalmajor, kontreadmiral, generallæge,

4) brigadegeneral, flotilleadmiral,

5) oberst, kommandør, stabslæge af 1. grad, stabsdyrlæge, stabstandlæge og

6) oberstløjtnant, kommandørkaptajn, stabslæge af 2. grad.

Stk. 3. Det militære lederniveau omfatter graderne:

1) major, orlogskaptajn, overlæge, overdyrlæge, overtandlæge,

2) afdelingslæge, afdelingstandlæge, afdelingsdyrlæge,

3) kaptajn, kaptajnløjtnant, reservelæge af 1. grad, reservedyrlæge af 1. grad, reservetandlæge af 1. grad,

4) premierløjtnant, reservelæge af 2. grad, reservedyrlæge af 2. grad, reservetandlæge af 2. grad,

5) løjtnant, reservelæge af 3. grad, reservedyrlæge af 3. grad, reservetandlæge af 3. grad og

6) sekondløjtnant.

Stk. 4. Officerer af linjen omfatter personel med grader fra general, admiral til sekondløjtnant.

Stk. 5. Graderne brigadegeneral og flotilleadmiral anvendes alene som midlertidigt tillagte grader.

Stk. 6. Officerer af reserven omfatter personel med grader fra general, admiral til sekondløjtnant.

Stk. 7. Frivillige officerer i hjemmeværnet omfatter grader fra kaptajn, kaptajnløjtnant til løjtnant.

§ 6. Sergentgruppen udgør det militære mellemlederniveau og omfatter graderne:

1) chefsergent,

2) seniorsergent,

3) oversergent og

4) sergent.

Stk. 2. Frivillige befalingsmænd af sergentgruppen i hjemmeværnet omfatter grader fra oversergent til sergent.

§ 7. Menigt personel udgør det militære manuelle niveau og består af korporaler, konstabelgruppen, konstabelelever, værnepligtige menige samt frivillige menige i hjemmeværnet.

Stk. 2. Konstabelgruppen omfatter graderne:

1) overkonstabel af 1. grad, marinespecialist, flyverspecialist,

2) overkonstabel, marineoverkonstabel, flyveroverkonstabel og

3) konstabel, marinekonstabel og flyverkonstabel.

Kapitel 3

Uden for militær rækkefølge

§ 8. Militært personel uden for rækkefølgen af militære grader er:

1) auditørpersonellet, omfattende generalauditøren og auditører på chefniveau samt auditørfuldmægtige på lederniveau,

2) det gejstlige personel, omfattende hærprovst, orlogsprovst og flyverprovst på chefniveau samt feltpræster, orlogspræster og flyverpræster på lederniveau,

3) musikerpersonellet, omfattende musikdirigenter og musikere på lederniveau,

4) søværnets mekanikerpersonel, omfattende seniormekanikere og overmekanikere af 1. og 2. grad på mellemlederniveau samt mekanikere på manuelt niveau og

5) personel, der midlertidigt tillægges militær status med henblik på at følge eller at blive tilkommanderet militære enheder i udlandet.

Kapitel 4

Militær aldersorden

§ 9. Inden for de enkelte grader er datoen for udnævnelse i graden bestemmende for placeringen i aldersorden, jf. dog stk. 3 og 5. Er udnævnelsen af samme dato, afgøres placeringen af udnævnelsens rækkefølge.

Stk. 2. Personel, der er udnævnt i graden på samme dato, og for hvem der ikke foreligger en udnævnelsesrækkefølge, placeres i aldersorden i overensstemmelse med dets indbyrdes placering umiddelbart før udnævnelsen.

Stk. 3. For personel i personelstrukturen af 1983 gælder dog, at befalingsmænd i grader på et højere funktionsniveau placeres forud for befalingsmænd med samme grad på et lavere funktionsniveau.

Stk. 4. Befalingsmænd og menige af reserven står inden for de enkelte grader efter samtlige befalingsmænd eller menige af linjen.

Stk. 5. Befalingsmænd af linjen, der overføres til reserven, placeres inden for samme grad foran personel af reserven, idet placering blandt øvrige tidligere officerer af linjen finder sted i henhold til stk. 1-3.

§ 10. Befalingsmænd og menige, der midlertidigt får tillagt en højere grad, står i aldersorden efter samtlige befalingsmænd, der er udnævnt i graden. Ved udnævnelse i graden placeres de i aldersorden efter datoen for udnævnelse.

§ 11. Civilt personel, der midlertidigt tillægges militær grad, står i aldersorden efter samtlige befalingsmænd, der er udnævnt i graden.

Kapitel 5

Distinktionering

§ 12. Forsvarschefen fastsætter bestemmelser for distinktionering af militært personel efter fornøden drøftelse med Chefen for Hjemmeværnet.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1430 af 18. december 2008 om militære grader mv. for personel i det militære forsvar ophæves.

Forsvarsministeriet, den 24. marts 2010

Gitte Lillelund Bech

/ Pernille Reuter Eriksen