Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brug af sikkerhedsseler m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 324 af 7. april 2006 om brug af sikkerhedsseler m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Pligten efter færdselslovens § 80, stk. 1, til at anvende sikkerhedssele gælder ikke for:

1) den, som foretager erhvervsmæssig kørsel i tættere bebygget område med en hastighed på højst 30 km/t., når vedkommende under kørslen ofte skal stige ud og ind i bilen, og afstanden mellem de enkelte stop ikke overstiger 500 meter,

2) Post Danmarks personale, som under kørsel i tættere bebygget område foretager uddeling af brev- og pakkepost samt tømning af postkasser,

3) den, som under kørsel i tættere bebygget område foretager uddeling af dagblade til abonnenter,

4) politiets og militærpolitiets personale for så vidt angår kørsel i særligt bevogtningsøjemed samt ved befordring af anholdte og andre, som kan være til fare under kørslen,

5) Kriminalforsorgens personale for så vidt angår kørsel i forbindelse med befordring af afsonere og andre, som kan være til fare under kørslen, og

6) Forsvarets personale for så vidt angår kørsel med lav hastighed på øvelsesområder.«

2. I § 5, nr. 1, indsættes efter »korte afstande«: », som foretages af en anden end barnets forældre«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2009.

Justitsministeriet, den 30. november 2009

Brian Mikkelsen

/ Anette Arnsted