Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31976L0768
 
32005L0009
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosmetiske produkter 1)

(Ændring af bilag 6 om tilladte UV-filtre)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 74 af 14. januar 2005 om kosmetiske produkter foretages følgende ændring:

1. Note 1 affattes således

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (EF-Tidende 1976 nr. L 262, side 169) som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/15/EF af 27. februar 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 66, side 26), Kommissionens direktiv 2003/80/EF af 5. september 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 224, side 27), Kommissionens direktiv 2003/83/EF af 24. september 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 238, side 23), Kommissionens direktiv 2004/87/EF af 7. september 2004 (EU-Tidende 2004 nr. L 287, side 4), Kommissionens direktiv 2004/88/EF af 7. september 2004 (EU-Tidende 2004 nr. L 287, side 5), Kommissionens direktiv 2004/93/EF af 21. september 2004 (EU-Tidende 2004 nr. L 300, side 13), Kommissionens direktiv 2004/94/EF af 15. september 2004 (EU-Tidende 2004 nr. L 294, side 28) og Kommissionens direktiv 2005/9/EF af 28. januar 2005 (EU-Tidende 2005 nr. L 27, side 46). Direktiverne vedrører tilpasning til den tekniske udvikling af bilag til direktiv 76/768/EØF samt indførelse af forbud vedrørende dyreforsøg, mærkningsregler for allergifremkaldende stoffer m.v. og virksomhedernes oplysningspligt vedrørende uønskede virkninger.«

2. I bilag 6 indsættes efter løbenummer 26 nyt løbenummer 27 , der affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. december 2005.

Miljøministeriet, den 5. december 2005

Connie Hedegaard

/Helge AndreasenBilag 1

»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

VII, 1, 28

Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate

2-[-4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]-benzoesyre hexylesther

CAS-nr. 302776-68-7

10% i produkter til solbeskyttelse

 

 

 

«

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører Kommissionens direktiv 2005/9/EF af 28. januar 2005 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om kosmetiske midler med henblik på tilpasning af direktivets bilag VII til den tekniske udvikling,

(EU-Tidende 2005 nr. L 27, side 46).