Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler1)

(Bestemmelser om oplysningspligt, sagsbehandlingsfrister og kvittering med henblik på gennemførelse af servicedirektivet)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 om bekæmpelsesmidler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 558 af 19. juni 2003, bekendtgørelse nr. 404 af 25. maj 2004, bekendtgørelse nr. 432 af 29. maj 2005, bekendtgørelse nr. 461 af 13. juni 2005, bekendtgørelse nr. 1481 af 16. december 2005, bekendtgørelse nr. 227 af 16. marts 2006, bekendtgørelse nr. 469 af 22. maj 2006, bekendtgørelse nr. 583 af 8. juni 2006, bekendtgørelse nr. 924 af 4. september 2006, bekendtgørelse nr. 1273 af 3. december 2006, bekendtgørelse nr. 612 af 14. juni 2007, bekendtgørelse nr. 385 af 23. maj 2008, bekendtgørelse nr. 1224 af 10. december 2008, bekendtgørelse nr. 102 af 5. februar 2009, bekendtgørelse nr. 230 af 23. marts 2009, bekendtgørelse nr. 545 af 11. juni 2009 og bekendtgørelse nr. 1286 af 11. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 91/414/EØF af 15. juli 1991, EF-Tidende 1991 nr. L 230, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998, EF-Tidende 1998 nr. L 123, side 1, Rådets direktiv nr. 78/631/EØF af 26. juni 1978, EF-Tidende 1978 nr. L 206, side 13, Rådets direktiv nr. 92/32/EØF af 5. juni 1992, EF-Tidende 1992 nr. L 154, side 15, Rådets direktiv nr. 97/57/EF af 22. september 1997, EF-Tidende 1997 nr. L 265, side 87, Kommissionens direktiv 2001/36/EF af 20. juni 2001, EF-Tidende 2001 nr. L 164, side 1, Kommissionsdirektiver, jf. bilag 6, 7 og 8, Kommissionsbeslutninger, jf. bilag 9 og 13, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 99/45/EF af 30. juli 1999, EF-Tidende 1999 nr. L 200, side 1, Kommissionens direktiv 2003/82/EF af 12. september 2003, EU-Tidende 2003 nr. L 228, side 11, Rådets direktiv 2005/25/EF af 14. marts 2005, EU-Tidende 2005 nr. L 90, side 5, Kommissionens direktiv 2006/50/EF af 29. maj 2006, EU-Tidende 2006 nr. L 142, side 6 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006, EU-Tidende 2006 nr. L 376, side 36. I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning nr. 1451/2007/EF af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter. Ifølge artikel 249 i EØF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 4 a, § 5, § 6, § 7 a, § 10, stk. 4, § 10 a, § 15, § 20, § 22, stk. 2-4, § 22 a, § 22 b, § 23, § 25, stk. 4, § 27, § 30, stk. 1, § 31, § 33, stk. 2, 3 og 8, § 33 a, § 33 b, § 34, stk. 1, § 35, stk. 4-6, § 35 c, stk. 2, § 36, stk. 2, § 37, § 38 d, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, stk. 2, § 51 c, § 56, § 59, stk. 4 og 5, og § 60 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006, som ændret ved lov nr. 173 af 12. marts 2008, lov nr. 97 af 10. februar 2009 og lov nr. 1383 af 21. december 2009, fastsættes:«

3. Efter § 48 indsættes i kapitel 8:

»§ 48 a. Personer, som er omfattet af § 48, stk. 3, nr. 1 og 2, og som erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse for andre med meget giftige bekæmpelsesmidler, skal oplyse den, som bekæmpelsen udføres for, om, at Miljøstyrelsen har foranstaltet eller anerkendt det giftkursus, som personen har gennemført, samt kontaktoplysninger til Miljøstyrelsen eller til Økonomi- og Erhvervsministeriets elektroniske kontaktpunkt (kvikskranke), jf. § 16 i lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tje­ne­ste­ydel­ser i det indre marked.

Stk. 2. Oplysningerne i stk. 1 skal gøres tilgængelige for den, som bekæmpelsen udføres for, eller meddeles denne klart og entydigt og i god tid inden indgåelse af aftale om bekæmpelse eller inden udførelse af bekæmpelse, hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale.

§ 48 b. Miljøstyrelsen skal fastsætte og offentliggøre sine frister for behandling af ansøgninger om anerkendelse af gennemført giftkursus. Fristerne regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger, det påhviler denne at indsende.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan forlænge fristen i stk. 1 én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Miljøstyrelsen giver ansøger meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen og dennes varighed.

Stk. 3. Uanset fristerne i stk. 1 og 2 må ansøgeren ikke påbegynde bekæmpelsen med meget giftige bekæmpelsesmidler, før end Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om anerkendelse af det gennemførte giftkursus.

§ 48 c. Miljøstyrelsen skal hurtigst muligt kvittere for modtagelsen af en ansøgning om anerkendelse af gennemført giftkursus. Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Den offentliggjorte frist for behandlingen af den pågældende ansøgning og muligheden for, at fristen kan blive forlænget én gang, jf. § 48 b, stk. 1 og 2,

2) oplysning om, at ansøgeren ikke må påbegynde bekæmpelsen med meget giftige bekæmpelsesmidler, før end Miljøstyrelsen har truffet sin afgørelse, uanset om den offentliggjorte frist eller en efterfølgende meddelt frist er overholdt, og

3) oplysning om de administrative klagemuligheder for den pågældende afgørelse.«

4. § 63, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) overtræder § 15, § 16, stk. 1, § 17 a, § 18, stk. 1, §§ 19-22, § 23, stk. 2-3, § 25, § 26, § 27, § 29, stk. 1 og 2, § 30, § 32, §§ 34-39, §§ 41-48, § 48 a, § 48 b, stk. 3, § 49, § 50, § 54 eller § 57 a,«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2010.

Stk. 2. § 48 c, som affattet ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 3, gælder ikke for ansøgninger om anerkendelse af gennemført giftkursus, som er indsendt til Miljøstyrelsen før den 15. januar 2010.

Miljøministeriet, den 7. januar 2010

Troels Lund Poulsen

/ Claus Torp

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006 nr. L 376, side 36.