Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0906

Resumé

Klager – et jobcenter – klagede over artiklen ”Endelig et fleksjob” i Fyns Amts Avis.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende, jf. punkt A.3.

Pressenævnet finder, at artiklen indeholder oplysninger, der kan være krænkende for klager, og det påhvilede derfor Fyns Amts Avis at indhente klagers kommentar til artiklen. [B] besvarede journalistens henvendelser ved e-mails af 31. august og 29. september 2009 tilsendt journalistens private mailadresse. Hverken meddelelsen ”Svar venligst på e-mail: [C]@faa.dk” i mailen af 30. august 2009 eller [C]s mail af 25. september 2009 afsendt fra arbejdsmailen gav [B] anledning til at tro, at fremsendelserne til journalistens private mailadresse ikke ville nå modtageren. Nævnet finder, at mediet burde have udvist større omhu i indhentelsen af klagers kommentarer, men at forholdet i sig selv ikke er tilstrækkeligt til at udtale kritik, idet avisen imidlertid har udvist vilje til at indhente klagers kommentar til artiklen. Nævnet udtaler ikke sin kritik.

Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Uanset udsagnet ”[B] har ikke svaret tilbage” er faktuelt forkert, finder Pressenævnet, at selve udsagnet ikke er egnet til at påføre klager skade af betydning. [K] er derfor ikke berettiget til at få bragt et genmæle.

[K] har klaget til Pressenævnet over en artikel i Fyns Amts Avis den 3. oktober 2009, idet centeret mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omfatter endvidere afslag på genmæle.

1 Sagsfremstilling

Fyns Amts Avis bragte den 3. oktober 2009 under overskriften ”Endelig et fleksjob” en artikel omhandlende en jobsøgende, [A], der efter at have været arbejdssøgende i tre et halvt år, var blevet godkendt til et fleksjob. Forinden havde hun været i arbejdsprøvning i ni måneder, hvilket omtales som ”helt uhørt”. I artiklen kritiserede [A] bl.a. antallet af sagsbehandlere og disses forskelligartede sagsbehandling, ligesom hendes bisidder var kritisk over for jobcenteret. Artiklen afsluttedes med følgende:

”Jobcenterchef [B] er gentagne gange blevet bedt om en kommentar, men hun har ikke svaret tilbage.”

Forløbet forud for offentliggørelse

Fyns Amts Avis fremsendte ved e-mail af 30. august 2009 (sendt fra journalistens private mailadresse) følgende anmodning til lederen af jobcenteret:

”Har du en kommentar til denne artikel. Den er jo både positiv og negativ i forhold til intern kommunikation og bisidder-rollen.

Venlig hilsen [C]

Svar venligst på e-mail: [C]@faa.dk.”

Lederen af jobcenteret, [B], oplyste ved mail af 31. august 2009 (sendt til journalistens private mailadresse), at hun gerne vil­le kommentere sagen, såfremt avisen fremsendte et skriftligt samtykke fra [A]. Journalisten genfremsendte ved mail af 25. september 2009 (sendt fra sin arbejdsmail) anmodningen. Ved mail af 29. september 2009 (sendt til journalistens private mailadresse) gjorde [B] igen opmærksom på, at samtykkeerklæringen fra borgeren ikke var vedhæftet en fremsendt mail af d.d.

[K] anmodede ved mail af 6. oktober 2009 avisen om følgende:

”I forlængelse af ovenstående forventer jeg [kommunaldirektøren], at I bringer et dementi, hvori det dels klart fremgår, at [B] har svaret og dels fremgår, at vi som udgangspunkt har tavshedspligt og derfor kun udtaler os i sager, hvori der foreligger samtykke – dette er faktisk ikke for at beskytte os selv, men af hensyn til borgere.”

Fyns Amts Avis har ikke bragt dette dementi.

2 Parternes synspunkter

2.1 [K]s synspunkter

[K] har anført, at Fyns Amts Avis ikke reelt har givet klager mulighed for at tage til genmæle. Der er rettet henvendelse på telefon og mail. Lederen af jobcenteret vil gerne kommentere sagen, men er bundet af tavshedspligt. Derfor kan hun ikke udtale sig i sagen, medmindre journalisten kan skaffe et samtykke fra borgeren. Dette oplyser lederen i to mails. Samtykkeerklæringen er endnu ikke fremlagt, hvorfor kommunen fortsat ikke kan kommentere sagen.

Avisen trykker den 3. oktober 2009 en artikel, der indeholder en række oplysninger og synspunkter, der er stærkt kritiske over for [K], hvorfor kommunen gerne ville havde haft mulighed for at tage til genmæle. Det er således forkert, når artiklen afsluttes med: ”Jobcenterchef [B] er gentagne gange blevet bedt om en kommentar, men hun har ikke svaret tilbage”, og klager ønsker derfor en berigtigelse.

[B] har besvaret journalistens mail ved at trykke på ”svar”. Hvis journalistens private mail er behæftet med tekniske problemer, kan det undre, hvorfor journalisten anvender denne, ligesom det heller ikke kan konkluderes, at lederen ikke har svaret.

2.2 Fyns Amts Avis’ synspunkter

Fyns Amts Avis har anført, at man gentagne gange har rettet henvendelse til lederen af jobcenteret. Dette er sket på mail og telefon. Fyns Amts Avis’ medarbejder har gennemgået sin private mail-indbakke, men har aldrig modtaget lederens to mails med krav om en samtykkeerklæring som forudsætning for at udtale sig. I personsager som denne indhenter avisen en samtykkeerklæring, så kommunen har mulighed for at udtale sig. I den konkrete sag er der imidlertid tale om misforståelser og dårlig kommunikation. Avisen har derfor ikke mod bedre vidende bragt en urigtig oplysning og finder ikke anledning til at berigtige denne.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Hans Peter Blicher, Kaare R. Skou og Marianne Druedahl.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende, jf. punkt A.3.

Pressenævnet finder, at artiklen indeholder oplysninger, der kan være krænkende for klager, og det påhvilede derfor Fyns Amts Avis at indhente klagers kommentar til artiklen. [B] besvarede journalistens henvendelser ved e-mails af 31. august og 29. september 2009 tilsendt journalistens private mailadresse. Hverken meddelelsen ”Svar venligst på e-mail: [C]@faa.dk” i mailen af 30. august 2009 eller [C]s mail af 25. september 2009 afsendt fra arbejdsmailen gav [B] anledning til at tro, at fremsendelserne til journalistens private mailadresse ikke ville nå modtageren. Nævnet finder, at mediet burde have udvist større omhu i indhentelsen af klagers kommentarer, men at forholdet i sig selv ikke er tilstrækkeligt til at udtale kritik, idet avisen imidlertid har udvist vilje til at indhente klagers kommentar til artiklen. Nævnet udtaler ikke sin kritik.

Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Uanset udsagnet ”[B] har ikke svaret tilbage” er faktuelt forkert, finder Pressenævnet, at selve udsagnet ikke er egnet til at påføre klager skade af betydning. [K] er derfor ikke berettiget til at få bragt et genmæle.

Afgjort den 23. november 2009