Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og lov om afgift af svovl (Den skattemæssige behandling af CO2-kvoter og sildekvoter og tilpasninger af CO2-afgiften for det kvoteomfattede brændselsforbrug) og forskellige andre love

§ 1. I medfør af § 5, stk. 1, i lov nr. 464 af 9. juni 2004 om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og lov om afgift af svovl (Den skattemæssige behandling af CO2-kvoter og sildekvoter og tilpasninger af CO2-afgiften for det kvoteomfattede brændselsforbrug) bestemmes, at § 3, nr. 1-3, og § 4 i nævnte lov træder i kraft den 1. januar 2010.

§ 2. I medfør af § 7, stk. 2, i lov nr. 1391 af 20. december 2004 om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om ledningsført vand og lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (Nedsættelse af visse afgifter på virksomheders energiforbrug m.v.) bestemmes, at § 4 i nævnte lov træder i kraft den 1. januar 2010.

§ 3. I medfør af § 10, stk. 1, i lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Implementering af energiaftalen) bestemmes, at § 1, § 2, nr. 1-3, 5-8 og 10, § 3, nr. 1-4 og 12-16, § 4, nr. 1-13 og 15-18, § 5 og § 6 i nævnte lov træder i kraft den 1. januar 2010.

§ 4. I medfør af § 12, stk. 1, i lov nr. 461 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om tilskud til elproduktion (Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften) bestemmes, at §§ 1-6 og 10-11 i nævnte lov træder i kraft den 1. januar 2010.

§ 5. I medfør af § 10, stk. 1, i lov nr. 527 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraft-varme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften) bestemmes, at § 1, nr. 3, 5, 7-9, 13-15, 17, 18, 21 og 22, § 2, nr. 1-4, 6-8, 10, 12-14, 19-21 og 25, § 3, nr. 1-8, 10, 12-14, 19-21 og 25, § 4, nr. 3-7, 9-11, 13, 15-17, 23-26, 29, 30, 32, 33, § 5, nr. 1, 3, 4, 7, 10, 12-14, 17 og 18, samt § 6 i nævnte lov træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. I medfør af § 10, stk. 1, i den i stk. 1 nævnte lov bestemmes, at § 1, stk. 1, nr. 1-15, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og bilag 2 til samme lov, bortset fra bilagets nr. 16, som affattet ved den i stk. 1 nævnte lovs § 4, nr. 1 og 35, træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 3. I medfør af § 10, stk. 1, i den i stk. 1 nævnte lov bestemmes, at § 2, stk. 1, nr. 1-14 og 16, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og bilag 2 til samme lov, bortset fra bilagets nr. 15, som affattet ved den i stk. 1 nævnte lovs § 5, nr. 2 og nr. 24, træder i kraft den 1. januar 2010.

§ 6. I medfør af § 23, stk. 2, lov nr. 472 af 17. juni 2008 om afgift af kvælstofoxider, som ændret ved § 7 i lov nr. 527 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraft-varme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften) bestemmes, at lovens § 9, stk. 1 og 2, og § 10, træder i kraft og har virkning fra den 1. januar 2010.

Skatteministeriet, den 1. december 2009

Kristian Jensen

/ Lene Skov Henningsen