Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge

(Udskydelse af ikrafttrædelsestidspunkt for ordningen om frokostmåltid i daginstitutioner m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), som ændret ved lov nr. 1148 af 3. december 2008 og § 142 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. Efter § 16 indsættes:

»Mad i daginstitutioner

§ 16 a. Alle børn i daginstitutioner omfattet af § 19 skal have et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer efter ansøgning fra et barns forældre afgørelse om, at barnet kan fritages for et sundt frokostmåltid efter stk. 1 mod en reduktion i forældrebetalingen, jf. § 32, stk. 2, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost, og kommunen ikke på forsvarlig vis kan give barnet et sundt frokostmåltid i daginstitutionen.«

§ 2

I lov nr. 1148 af 3. december 2008 om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). (Frokostmåltid i daginstitutioner m.v.) foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 2, ophæves.

2. I § 2, stk. 1, ændres »2010« til: »2011«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 2, nr. 2, træder i kraft den 1. januar 2010.

§ 4

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der i perioden fra den 1. januar 2010 til og med den 31. december 2010 skal indgå et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen i en eller flere daginstitutioner omfattet af dagtilbudslovens § 19, stk. 2 og 3, eller til bestemte aldersgrupper i sådanne daginstitutioner.

Stk. 2. Træffer kommunalbestyrelsen beslutning i medfør af stk. 1, skal kommunens tilskud efter dagtilbudslovens § 31 pr. barn, der får et sundt frokostmåltid, udgøre mindst 70 pct. og forældrenes egenbetaling højst 30 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter bortset fra ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse.

Stk. 3. Ved beregning af tilskud og forældrebetaling efter stk. 2 finder dagtilbudslovens § 32 anvendelse, dog skal udgifterne til frokostmåltidet efter stk. 1 alene indgå i de budgetterede bruttodriftsudgifter for daginstitutioner, i det omfang der indgår et sundt frokostmåltid efter stk. 1.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer for daginstitutioner, i det omfang der efter stk. 1 indgår et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen, afgørelse om, at et barn kan fritages for et sundt frokostmåltid efter stk. 1 mod en reduktion i forældrebetalingen, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost, og kommunen ikke på forsvarlig vis kan give barnet et sundt frokostmåltid i daginstitutionen. I disse tilfælde finder dagtilbudslovens § 31, stk. 2, anvendelse.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan for daginstitutioner, i det omfang der efter stk. 1 indgår et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen, alene beslutte at give mulighed for forældrebetalte madordninger efter dagtilbudslovens § 17 for den mad, der ikke udgør frokostmåltidet.

Stk. 6. Hvis kommunalbestyrelsen ikke overholder pasningsgarantien, jf. dagtilbudslovens §§ 23-25, skal tilskuddet efter dagtilbudslovens § 25, stk. 1, til børn, der får et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen, jf. stk. 1, hæves til mindst 73 pct. For de forældre, hvis barn er fritaget for et sundt frokostmåltid mod en reduktion i forældrebetalingen, jf. stk. 4, finder dagtilbudslovens § 25, stk. 1, anvendelse.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. november 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Karen Ellemann